3 VSOL 663/2013-A-14
KSBR 47 INS 13025/2013 3 VSOL 663/2013-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužníků a) Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Šámalova 23, PSČ 615 00, b) Evy anonymizovano , anonymizovano , bytem v Brně, Šámalova 23, PSČ 615 00, o insolvenčních návrzích dlužníků, o odvolání dlužnice b) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.6.2013, č.j. KSBR 47 INS 13025/2013-A-7,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníkům a) a b), aby ve lhůtě pěti dnů od právní moci usnesení zaplatili společně a nerozdílně na účet soudu prvního stupně, blíže označený ve výroku rozhodnutí, či v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice b) Eva anonymizovano včasné odvolání, ve kterém uvedla, že žádá o splátkový kalendář nebo aby byla vzata první splátka z důchodu .

Podáním z 18.7.2013, které bylo téhož dne doručeno insolvenčnímu soudu a kterým dlužnice reagovala na výzvu soudu prvního stupně ze dne 27.6.2013, č.j. KSBR 47 INS 13025/2013-A-9 k odstranění vad podaného odvolání, dlužnice sdělila že odvolává odvolání ze dne 24.6.2013 z důvodu, že zaplatila dne 11.7.2013

částku 5.000 Kč a žádá soud, aby pokračoval v dalším jednání . To, že ze strany dlužnice záloha ve výši 5.000 Kč zaplacena skutečně byla, vyplývá ze záznamu o složení ze dne 12.7.2013.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Odvolací soud posoudil podání dlužnice z 18.7.2013 podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako zpětvzetí odvolání, když z tohoto podání vyplývá, že podle dlužnice důvod, pro který si podala odvolání, odpadl tím, že zaplatila zálohu na náklady řízení ve výši 5.000 Kč, a žádá, aby bylo dále pokračováno v insolvenčním řízení. Protože zpětvzetí odvolání bylo učiněno dříve, než odvolací soud rozhodl o podaném odvolání, odvolací soud ve smyslu ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. rozhodl o zastavení odvolacího řízení, a podle ustanovení § 218b o.s.ř. pouze předsedkyní senátu odvolacího soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům se však též doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 13. srpna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu