3 VSOL 661/2012-A-15
KSBR 28 INS 9516/2012 3 VSOL 661/2012-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Blažkova 20/8, PSČ 638 00, IČ: 72481650, zastoupené JUDr. Jarmilou Lipnickou Pešlovou, advokátkou se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Přívozská 10, PSČ 702 00, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.6.2012 č.j. KSBR 28 INS 9516/2012-A-7

takto:

Usnesení soud prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil dlužnici, aby ve lhůtě do tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila na blíže označený účet Krajského soudu v Brně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000 Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) uvedl, že dlužnice nemá pohotové finanční prostředky a z tohoto důvodu je potřebné zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Zálohu na náklady insolvenčního řízení stanovil soud prvního stupně ve výši 45.000 Kč s ohledem na rozsah činnosti insolvenčního správce a s ohledem na to, že dlužnice nemá pohotové finanční prostředky, když podle § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při konkursu nejméně 45.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž namítala, že se stanovenou výší 45.000 Kč nesouhlasí. Poukazovala na to, že je vlastníkem nemovitosti, bytu v lukrativní části Brna a výtěžek z prodeje tohoto bytu bezpochyby pokryje veškeré náklady insolvenčního řízení. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil a uložil dlužnici zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ustanovení § 108 odst. 1, věty první, a odst. 2, věty první, IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužnice se insolvenčním návrhem, došlým Krajskému soudu v Brně dne 19.4.2012, domáhá zjištění úpadku. V návrhu uvedla, že podnikala na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Brna v předmětu podnikání zprostředkování obchodu a služeb, podnikatelskou činnost ukončila ke dni 28.10.2009. Jako fyzická osoba podnikala především v oboru zprostředkování obchodu a služeb, a to ve zprostředkování různých finančních produktů jako spoření, nebankovní půjčky, pojištění a jiné. Dlužnice se ocitla v úpadku, neboť má více věřitelů s pohledávkami po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, tyto závazky není schopna plnit, neboť je neplní po dobu tří měsíců po lhůtě splatnosti, v mnoha případech je již vedeno exekuční řízení. Dlužnice vlastní nemovitý majetek v hodnotě asi 3 až 4 miliony Kč, a to nemovitosti zapsané na LV č. 1629 pro k.ú. Lesná, okres Brno-město, obec Brno. Jedná se o bytovou jednotku s podílem na společných částech domu v rozsahu podílu id. 7374/295635, zapsaného na LV č. 1260 pro k.ú. Lesná, okres Brno-město, obec Brno. Podle údajů, uvedených v seznamu závazků, opatřeného údajem o tom, že je úplný a správný, a podpisem dlužnice, má dlužnice závazky vůči patnácti věřitelům celkem ve výši 9.692.310 Kč, z toho závazky zajištěné zástavním právem na nemovitosti-v návrhu označené bytové jednotce-ve výši 2.643.148 Kč. Podle předloženého seznamu majetku a seznamu zaměstnanců (rovněž opatřených údajem o tom, že prohlášení jsou úplná a správná, a podpisem dlužnice), dlužnice vlastní bytovou jednotku 20/16 -byt v bytovém domě č.p. 20-zapsanou na LV č. 1629 (bytový dům č.p. 20 stojí na parc. č. 140/1 a č. 141, a je zapsaný na LV č. 1260), s podílem na společných částech domu č. p. 20 v rozsahu podílu 7374/295635, v k.ú. Lesná, okres Brno-město, obec Brno. Dále má pohledávky vůči dvěma dlužníkům (Janu Balíkovi a Danielu Kortešovi) celkem ve výši 4.300.000 Kč, k nimž uvedla, že tyto její pohledávky nejsou předmětem soudního sporu, nebyl podán návrh na výkon rozhodnutí.

Po vyhodnocení údajů, uvedených dlužnicí, lze předběžně uzavřít, že dlužnice se nachází v úpadku.

Soud prvního stupně postupoval správně, pokud dlužnici uložil povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, neboť je zřejmé, že dlužnice nedisponuje pohotovými finančními prostředky a nemá žádný majetek. Složení zálohy na krytí nákladů insolvenčního řízení je tedy v daném případě nezbytné, když prostředky na úhradu těchto nákladů, ať již souvisejících s prověřováním stavu majetku dlužnice či odměnou a hotovými výdaji insolvenčního správce, nelze zajistit jinak. Účelem složené zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a překlenout tak nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno hradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ).

Námitka odvolatelky, že veškeré náklady insolvenčního řízení pokryje výtěžek ze zpeněžení nemovitosti ve vlastnictví dlužnice, důvodná není.

Je skutečností, jak plyne i z výpisu z katastru nemovitostí, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, že dlužnice je vlastnicí bytové jednotky č. 20/16 v bytovém domě č. p. 19 (zapsaném na LV č. 1260 na parc. č. 140/1 a č. 141, zapsaných na LV č. 10001), a dále podílu na společných částech uvedeného domu a pozemku v rozsahu podílu 7374/295635, zapsaných na LV č. 1629 pro Brno, katastrální území Lesná, s tím, že ve vztahu k této nemovitosti dlužnice uvedla, že její cena je asi 3 až 4 miliony Kč. Nicméně podle údajů ve výpisu z katastru nemovitostí na těchto nemovitostech vázne jednak zástavní právo smluvní k zajištění budoucí pohledávky do výše 2.600.000 Kč věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši 2.219.635 Kč věřitele EUROBOND INVEST a.s., IČ: 26244624, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši 6.692 Kč (plus příslušenství a náklady soudního řízení) věřitele LIKO ICE s.r.o., IČ: 26933331, zástavní právo soudcovské k zajištění pohledávky ve výši 41.521 Kč věřitele

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši 48.202 Kč (plus příslušenství a náklady soudního řízení) věřitele Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši 27.389,87 Kč (plus příslušenství a náklady soudního řízení) věřitele Raiffeisenbank, a.s., IČ: 49240901, zástavní právo soudcovské k zajištění pohledávky ve výši 191.203 Kč věřitele Městská správa sociálního zabezpečení Brno a zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši 14.000 Kč (plus příslušenství a náklady soudního řízení) věřitele Městský soud v Brně. Výtěžek ze zpeněžení této nemovitosti proto bude použit primárně k úhradě pohledávek zajištěných věřitelů, nákladů, které přímo souvisí se zpeněžováním této věci, a odměny insolvenčního správce související s tímto zpeněžením (§ 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007sb, o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů). Výtěžku ze zpeněžení věci, sloužící k zajištění pohledávek lze podle ustanovení § 305 odst. 2, věta druhá, IZ použít k uspokojení pohledávek za podstatou (mezi které náklady insolvenčního řízení patří) teprve po plném uspokojení zajištěných věřitelů. V této fázi přitom nelze předjímat, zda výtěžek ze zpeněžení nemovitosti bude zcela použit na úhradu zajištěných pohledávek, či zda případně bude postačovat také k úhradě nákladů insolvenčního řízení, které se zpeněžením zástavy nesouvisí.

Insolvenční soud stanovil správně i výši požadované zálohy na náklady insolvenčního řízení, když, jak správně uvedl, při způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem činí pouze odměna insolvenčního správce minimálně 45.000 Kč podle § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. Insolvenčnímu správci také náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada jeho hotových výdajů, to je cestovních nákladů, poštovného, telekomunikačních poplatků a ostatních hotových výdajů (§ 7 téže vyhlášky).

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu