3 VSOL 657/2013-P3-9
KSOS 36 INS 19552/2012 3 VSOL 657/2013-P3-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , bytem Libina 767, PSČ 788 05, identifikační číslo: 74699156, zastoupené Mgr. Lukášem Fialou, advokátem se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 00, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3 Provident Financial s.r.o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 9/2006, PSČ 140 00, identifikační číslo: 25621351 (č. přihlášky P3), o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.6.2013 č.j. KSOS 36 INS 19552/2012-P3-3

takto:

Odvolání dlužnice Jany anonymizovano se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 3 Provident Financial s.r.o. v nezjištěné části 26.680 Kč (výrok I.) a uvědomil přihlášeného věřitele, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v části odmítnuté pohledávky podle výroku I. v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že podáním, doručeným soudu dne 10.12.2012, přihlásil věřitel Provident Financial s.r.o. do insolvenčního řízení pohledávku vůči dlužnici v celkové výši 52.548 Kč. Na přezkumném jednání dne 7.2.2013, u něhož nebyl tento věřitel přítomen, insolvenční správce popřel pohledávku v rozsahu částky 19.548 Kč a dlužnice v rozsahu částky 26.680 Kč. Přihlášený věřitel byl insolvenčním správcem vyrozuměn, že jeho pohledávka byla částečně popřena, toto vyrozumění obdržel přihlášený věřitel dne 20.2.2013. Poté, co soud prvního stupně citoval ustanovení § 198 odst. 1, § 185,

§ 187 a § 410 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dále uvedl, že žaloba věřitele na určení části popřené pohledávky nedošla insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě, která končila dne 21.3.2013, proto soud část přihlášené pohledávky ve výši 26.680 Kč odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, v němž především (s odkazem na závěry v usnesení Vrchního soudu v Olomouci sen. zn. 2 VSOL 379/2012-B-33) vyjádřila názor, že i když z ustanovení § 185 IZ lze dovodit, že právo odvolání proti rozhodnutí podle § 185 IZ náleží toliko přihlášeným věřitelům, neznamená to, že v odůvodněných případech (s ohledem na úpravu subjektivní přípustnosti odvolání podle § 201 o.s.ř.), by bylo možno toto právo odepřít dlužníkovi (jako účastníkovi řízení), a to zejména v případech, kdyby takové rozhodnutí bylo v rozporu s jeho zájmy. V důvodech podaného odvolání pak namítala, že odmítl-li insolvenční soud přihlášku pohledávky věřitele Provident Financial s.r.o. částečně, a to v části, v níž byla přihláška pohledávky tohoto věřitele popřena, je jeho postup nesprávný. Podle odvolatelky ustanovení § 185 IZ nelze vykládat izolovaně, nýbrž je nutno vzít v úvahu ustanovení § 178 IZ, podle něhož platí, že bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. S ohledem na to, že v daném případě výše přihlášené pohledávky věřitele Provident Financial s.r.o., která byla zjištěna, činí 25.868 Kč, což tvoří 49,2 % přihlášené pohledávky, což je méně než 50 % přihlášené pohledávky, k přihlášené pohledávce se proto nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se přihláška pohledávky věřitele č. 3 Provident Financial s.r.o. ve výši 52.548 Kč odmítá a právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

S názorem odvolatelky, že je osobou subjektivně oprávněnou k podání odvolání proti usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky souhlasit nelze.

Z ustanovení § 201 o.s.ř. skutečně vyplývá, že subjektivní legitimaci k podání odvolání proti rozhodnutí vydanému soudem v řízení v prvním stupni přiznává zákon v první řadě účastníkům řízení, s tím, že z hlediska posouzení, zda je účastník oprávněn k podání odvolání je rozhodující objektivní skutečnost, že rozhodnutím soudu byla účastníkovi způsobena určitá, třeba i nepříliš významná újma, kterou lze odstranit zrušením nebo změnou napadeného rozhodnutí.

Nicméně odvolatelka pominula, že subjektivní přípustnost odvolání podaného účastníkem upravují v některých případech zvláštní právní předpisy odlišně. V těchto případech mohou podat odvolání jen ti z účastníků řízení, o nichž to stanoví právní předpisy; odvolání ostatních účastníků jsou nepřípustná.

Jak se přitom ze shora citovaného ustanovení § 185 IZ podává, osobou oprávněnou k podání odvolání proti usnesení o odmítnutí přihlášky je pouze přihlášený věřitel (srov. také závěry Nejvyššího soudu České republiky v usnesení ze dne 27.10.2011 sen. zn. 29 NSČR 1/2011, jež je veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Insolvenčnímu správci dlužníka ani dlužníkovi toto právo nenáleží, jinak řečeno, insolvenční správce dlužníka ani dlužník nejsou osobami subjektivně oprávněnými k podání odvolání proti usnesení, jímž insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 218, písm. b) o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. f/ o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu