3 VSOL 646/2012-P277-9
KSBR 31 INS 2208/2012 3 VSOL 646/2012-P277-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka KORNAB a.s., se sídlem v Koryčanech, Masarykova 260, PSČ 768 05, IČ 25320769, o přihlášce pohledávky č. 277 věřitele B.I.C.Příbram s.r.o., se sídlem v Dubně, Evropská 125, PSČ 261 01, IČ 25668234, o odvolání věřitele B.I.C.Příbram s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 05.06.2012, č.j. KSBR 31 INS 2208/2012-P277-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 277 věřitele B.I.C.Příbram s.r.o., Evropská 125, 261 01 Dubno, IČ 25668234 (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 14.05.2012, když usnesením ze dne 13.04.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé byli současně vyzváni, aby ve stanovené lhůtě 30dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Podáním ze dne 14.05.2012, odevzdaným k poštovní přepravě 15.05.2012 a doručeným insolvenčnímu soudu dne 16.05.2012, přihlásil věřitel B.I.C.Příbram s.r.o. do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 339.603 Kč. Tato přihláška pohledávky však byla podána po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení a proto soud rozhodl o jejím odmítnutí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání, ve kterém namítal, že po zjištění úpadku dlužníka z titulu své pohledávky, kterou přihlásil do insolvenčního řízení a pohledávky dlužníka za jeho společností, jednal s ředitelem dlužníka o vzájemném zápočtu pohledávek, bohužel do doby zjištění úpadku dlužníka soudem k realizaci nedošlo. Domnívá se, že lhůta pro podání přihlášky pohledávky činí 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, o čemž ho ubezpečoval i ředitel dlužníka. Má za to, že stanovená lhůta je neúměrné krátká, navrhuje proto, aby odvolací soud napadené rozhodnutí v plném rozsahu zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání věřitele důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo u Krajského soudu v Brně dne 31.01.2012 k návrhu věřitelů zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka KORNAB a.s. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 13.04.2012, které bylo téhož dne také zveřejněno v insolvenčním rejstříku, pod č.j. KSBR 31 INS 2208/2012-A-35, rozhodl o úpadku dlužníka (výrok I.), ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Jaroslava Svobodu (výrok II.) a ve výroku IV. vyzval věřitele, kteří u soudu dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlédne a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Přihláškou pohledávky datovanou dnem 14.05.2012, doručenou Krajskému soudu v Brně 16.05.2012 a podanou k poštovní přepravě dne 15.05.2012, věřitel B.I.C.Příbram s.r.o. přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem ve výši 339.603 Kč.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle ustanovení § 136 odst. 3 IZ lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Lhůta k podání přihlášky pohledávky je v souladu s ustanovením § 57 odst. 3 lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srovnej závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 04.09.2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, které je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

V dané věci, jak správně uvedl soud prvního stupně, 30denní propadná, procesní lhůta pro přihlašování pohledávek uplynula v pondělí dne 14.05.2012. Odvolatel podal přihlášku své pohledávky na poště dne 15.05.2012, tedy po uplynutí zákonné 30denní lhůty pro přihlašování pohledávek, jak správně uzavřel soud prvního stupně. Věřitel ve svém odvolání nezpochybňuje, že nedodržel 30denní procesní lhůtu určenou k podání přihlášky v rozhodnutí o úpadku, nevede tedy spor o závěr, že přihlášku dal na poště k přepravě až po uplynutí insolvenčním soudem určené lhůty. Namítá, že 30denní lhůta pro přihlášení pohledávek je neúměrně krátká a dále se brání tím, že vycházel z toho, že tato 30denní lhůta počíná běžet až ode dne právní moci rozhodnutí.

Námitku odvolatele, že 30denní lhůta je neúměrně krátká, za důvodnou považovat nelze. Je věcí insolvenčního soudu, jakou lhůtu k podání přihlášek pohledávek ve svém rozhodnutí o úpadku uvede, insolvenční soud je vázán toliko zákonem, kdy tato lhůta pro přihlášení pohledávek musí vyplývat z časového rozpětí daného ustanovením § 136 odst. 3 IZ, to je nesmí být kratší 30dnů a delší 2měsíců po vydání rozhodnutí o úpadku. K této námitce nutno také uvést, že podle insolvenčního zákona mohli všichni věřitelé dlužníka uplatnit své pohledávky přihláškou již od zahájení insolvenčního řízení, to je již od data 31.01.2012. To se podává jednak z již citovaného § 173 odst. 1 věty první IZ, jednak z ustanovení § 110 odst. 1 IZ, podle kterého jsou věřitelé dlužníka oprávněni uplatnit své pohledávky přihláškou již od zahájení insolvenčního řízení, a to i v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek. Lhůta k podání přihlášek pohledávek v daném insolvenčním řízení tedy začala běžet již od 31.01.2012 a skončila dnem 14.05.2012. K námitce odvolatele, že se domníval, že lhůta pro podání přihlášky pohledávky činí 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, je třeba uvést, že účinky rozhodnutí o úpadku jsou spojeny se zveřejněním tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, lhůta k podávání přihlášek pohledávek tedy běží ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, o čemž byl věřitel insolvenčním soudem také správně poučen ve výzvě v usnesení o úpadku z 13.04.2012. Tvrzení odvolatele, že ředitelem dlužníka byl informován o tom, že tato lhůta je 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí, jde plně k tíži věřitele, bylo jeho věcí, aby nespoléhal na informace jiných osob a sám se postaral o realizaci svých práv. Lhůta k přihlášení pohledávek je lhůtou konečnou a propadnou, jejíž zmeškání nelze v insolvenčním řízení prominout (§ 83 IZ). Soud prvního stupně tudíž rozhodl správně, jestliže přihlášku pohledávky věřitele jako opožděnou odmítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně, jako věcně správné, potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná věřiteli běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 27. srpna 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu