3 VSOL 645/2013-B-51
KSOL 16 INS 1946/2011 3 VSOL 645/2013-B-51

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Ilony anonymizovano , anonymizovano , bytem Náklo 263, PSČ: 783 32, o splnění oddlužení, o odvolání věřitele CETELEM ČR, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ: 150 00, identifikační číslo: 25085689 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 12.11.2012, č.j. KSOL 16 INS 1946/2011-B-21,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích IV. a V. m ě n í tak, že dlužnice se od placení pohledávek věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit, n e o s v o b o z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnicí Ilonou anonymizovano (výrok I.), zprostil funkce insolvenčního správce JUDr. Kamila Andree (výrok II.), schválil odměnu insolvenčního správce ve výši 14.400 Kč včetně DPH a přiznal insolvenčnímu správci náhradu hotových výdajů ve výši 2.280 Kč včetně DPH, a konstatoval, že tyto částky již byly insolvenčnímu správci zálohově uhrazeny (výrok III.), a dále osvobodil dlužnici od placení pohledávek: 1) věřitelů, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo a 2) věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (výrok IV.) s tím, že osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (výrok V.).

Proti tomuto usnesení podal věřitel CETELEM ČR, a.s. odvolání. Namítal, že v insolvenčním řízení uplatnil svou pohledávku, a to přihláškou, která Krajskému soudu v Ostravě došla dne 20.4.2011, a následující den byla předána Krajskému soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci. Tato odvolatelem přihlášená pohledávka uhrazena nebyla, nebyla ani přezkoumána a následně zařazena do splátkového kalendáře. Podle názoru odvolatele by soud měl jeho přihlášenou pohledávku dodatečně přezkoumat. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o osvobození dlužnice od placení dosud neuspokojených pohledávek, zrušil.

Je třeba uvést, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II.-přechodného ustanovení citovaného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele je opodstatněné, byť z jiných důvodů, než je namítáno.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno k návrhu dlužnice, která podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení s navrhovaným způsobem oddlužení plněním splátkového kalendáře. Na základě tohoto insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 21.3.2011, č.j. KSOL 16 INS 1946/2011-A-5 zjistil úpadek dlužnice Ilony anonymizovano , insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Kamila Andree, povolil řešení úpadku oddlužením, učinil obvyklé výzvy dle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na den 19.5.2011. Ze zápisu o přezkumném jednání a zápisu o schůzi věřitelů, jež se konaly dne 19.5.2011, vyplývá, že u přezkumného jednání byly přezkoumány přihlášené pohledávky č. P1 až P3, přičemž podle připojeného seznamu přihlášených pohledávek byly přezkoumány pohledávky věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ: 45244782 (č. přihlášky 1), věřitele Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 00001350 (č. přihlášky 2) a věřitele ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, IČ: 26764652 (č. přihlášky 3). Usnesením ze dne 3.6.2011, č.j. KSOL 16 INS 1946/2011-B-5 soud schválil oddlužení dlužnice Ilony anonymizovano a uložil dlužnici, aby po dobu pěti let platila nezajištěným věřitelům vždy ke každému prvnímu dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částky ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek, ve výroku II. dále specifikovaným (věřitel Česká spořitelna, a.s.-výše zjištěné pohledávky 401.714,24 Kč-poměr uspokojení pohledávek 90,52 %, věřitel Československá obchodní banka, a.s.-výše zjištěné pohledávky 7.233,49 Kč-poměr uspokojení pohledávek 1,63 % a věřitel ESSOX s.r.o.-výše zjištěné pohledávky 34.856,59 Kč-poměr uspokojení pohledávek 7,85 %). Usnesením ze dne 13.8.2012, č.j. KSOL 16 INS 1946/2011-B-17 pak byl poměr uspokojení pohledávek věřitelů dlužnice při plnění oddlužení splátkovým kalendářem změněn tak, že u věřitele Československá obchodní banka, a.s. se zjištěnou pohledávkou ve výši 7.233,49 Kč činí poměr uspokojení pohledávek 17,19 % a u věřitele ESSOX s.r.o. se zjištěnou pohledávkou ve výši 34.856,59 Kč 82,81 %, a to s ohledem na změněné okolnosti, když pohledávka věřitele č. 1 Česká spořitelna, a.s., byla zcela uspokojena v insolvenčním řízení manžela dlužnice, vedeném u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 1944/2011 (tomuto věřiteli, jako zajištěnému věřiteli byl vydán se souhlasem insolvenčního soudu výtěžek zpeněžení ve výši 401.714,24 Kč). Podáním ze dne 8.10.2012, došlým soudu dne 10.10.2012, insolvenční správce soudu sdělil, že ke dni 8.10.2012 jsou veškeré pohledávky dle jeho údajů uhrazeny, a že za účelem potvrzení úhrady dlužných částek vyzval věřitele, aby k tomu poskytli svá vyjádření. S ohledem na tyto skutečnosti požádal soud o vydání rozhodnutí dle ustanovení § 413 IZ. Současně také uvedl (v samostatném podání ze dne 8.10.2012), že dlužnice na odměně správce za trvání účinků oddlužení zaplatila částku celkem ve výši 17.280 Kč včetně DPH. Dne 29.10.2012 došlo insolvenčnímu soudu sdělení věřitele ESSOX s.r.o. o tom, že došlo k uspokojení 100 % přihlášené pohledávky tohoto věřitele. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Z obsahu spisu se dále podává, že přihláškou pohledávky ze dne 20.4.2011, došlou soudu téhož dne, přihlásil věřitel CETELEM ČR, a.s. v insolvenčním řízení dlužnice Ilony anonymizovano pohledávku ve výši 50.384 Kč, ve vztahu k níž jako důvod vzniku uvedl úvěrová karta vydaná na základě bodu B1) smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 5.1.2007 a evidovaná pod č. 42036567251100 . K přihlášce pohledávky připojil věřitel, mimo jiné, smlouvu o poskytnutí úvěru ze dne 5.1.2007, uzavřenou mezi věřitelem CETELEM ČR, a.s., dlužnicí a tzv. prodejcem (jehož prostřednictvím je sjednán úvěr mezi klientem a společností CETELEM ČR, a.s.) PAEGAS s.r.o., se sídlem Praha 5, Za Mototechnou 1114/4, identifikační číslo: 27601803, a dále výpis z úvěrového účtu klienta č. 42036567251100. Tato pohledávka nebyla zařazena do seznamu přihlášených pohledávek, nebyla uvedena ve vyhotoveném seznamu přihlášených pohledávek, a nebyla ani předmětem přezkumu.

Podle ustanovení § 413 IZ, splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle ustanovení § 414 IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka (odstavec 1). Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit (odstavec 2). Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu (odstavec 3).

Ve vztahu k námitkám odvolatele (v nichž poukazuje na to, že jeho včas přihlášená pohledávka nebyla dosud přezkoumána) odvolací soud předesílá, že rozhodnutím, vydaným podle ustanovení § 413 IZ, insolvenční soud deklaruje naplnění procesu realizace schváleného způsobu oddlužení, tedy deklaruje skutečnost, že byly provedeny všechny zákonem předpokládané úkony, které podle schváleného způsobu oddlužení představují realizaci tohoto způsobu oddlužení. Oddlužení jako proces řešení úpadku dlužníka realizovaný v insolvenčním řízení končí splněním oddlužení, a rozhodnutím, kterým soud vezme na vědomí splnění oddlužení, se insolvenční řízení končí. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný řádný opravný prostředek, takže nebude-li některý z nezajištěných věřitelů souhlasit se závěrem insolvenčního soudu o ukončení oddlužení, nemá možnost dosáhnout změny vydaného rozhodnutí podáním řádného opravného prostředku (odvolání).

Při řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře (ustanovení § 398 odst. 3 IZ) mohou věřitelé uplatnit námitky proti ukončenému procesu oddlužení pouze v souvislosti s rozhodováním insolvenčního soudu o osvobození dlužníka od povinnosti platit dosud neuhrazené pohledávky postupem podle ustanovení § 414 IZ.

Ze shora citovaného ustanovení § 414 odst. 1 IZ přitom vyplývá, že soud svým rozhodnutím osvobodí dlužníka od povinnosti platit dosud neuhrazené pohledávky pouze tehdy, když jej o to dlužník požádá, a shledá-li splnění i další podmínky pro přiznání osvobození, to je řádné a včasné splnění všech povinností podle schváleného způsobu oddlužení.

Nezbytnou podmínkou pro vydání rozhodnutí, kterým soud dlužníka osvobodí od povinnosti platit dosud neuhrazené pohledávky, je podání návrhu. Právě tato podmínka však v daném případě splněna nebyla, neboť dlužnice návrh podle ustanovení § 414 odst. 1 IZ nepodala a o osvobození od placení dosud neuhrazených pohledávek nepožádala.

Za tohoto stavu, kdy absentuje tato základní podmínka pro rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 414 odst. 1IZ, je tak rozhodnutí soudu prvního stupně, jímž dlužnici přiznal osvobození od placení pohledávek, předčasné. Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadených výrocích IV. a V. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena, jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 10. února 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu