3 VSOL 640/2014-A-16
KSBR 45 INS 6901/2014 3 VSOL 640/2014-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 64425428, se sídlem Loukov 14, PSČ: 768 75, o insolvenčním návrhu navrhovatele Maxi Maxi s.r.o., IČ: 27594190, se sídlem Praha 4-Háje, Tatarkova 729/10, PSČ: 149 00, o odvolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14.5.2014, č.j. KSBR 45 INS 6901/2014-A-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenčnímu navrhovateli se n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně uložil insolvenčnímu navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení 50.000 Kč.

Na odůvodnění uvedl, že svým návrhem se insolvenční navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení konkursem. Soud s odkazem na ust. § 108 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále též jen IZ ) dospěl k závěru, že v této věci může být úpadek dlužníka řešen pouze konkursem a s ohledem na potřebu zajistit prostředky pro výkon funkce insolvenčního správce do doby zpeněžení majetkové podstaty a na skutečnost, že z návrhu a jeho příloh není zřejmé, jaký majetek dlužník vlastní, uložil insolvenčnímu navrhovateli zaplacení zálohy. Jejím účelem je rovněž krytí odměny a hotových výdajů insolvenčního správce v případě, že není zřejmý dostatek majetku k úhradě všech nákladů insolvenčního řízení.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal včasné odvolání insolvenční navrhovatel. V odvolání uvedl, že soud může uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v případě, že z insolvenčního návrhu (případně příloh) nevyplývá, že dlužník má pohotové prostředky. Ke dni podání odvolání byly do insolvenčního řízení přihlášeny jen dvě pohledávky a není vůbec patrno , zda bude zjištěn dlužníkův úpadek. Soud dosud neprovedl žádné úkony ke zjištění dlužníkova majetku, ačkoli insolvenční navrhovatel splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti o úpadku dlužníka, a povinností insolvenčního navrhovatele není lustrovat aktiva dlužníka, a zkoumat, zda dlužník má pohotové finanční prostředky či majetek, který by mohl pokrýt náklady insolvenčního řízení. Z těchto důvodů má insolvenční navrhovatel za to, že mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení 50.000 Kč předčasně. V odvolacím řízení se podle obsahu odvolání insolvenční navrhovatel domáhal změny napadeného usnesení tak, aby mu (prozatím) nebyla uložena povinnost zaplatit zálohu a aby při rozhodování o jejím dalším případném uložení bylo zohledněno, že dlužník porušuje povinnost dle § 98 insolvenčního zákona.

Podle ustanovení § 7 IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání insolvenčního navrhovatele je důvodné.

Podle obsahu insolvenčního návrhu ze dne 13.3.2014 v něm insolvenční navrhovatel uvedl tvrzení o své splatné peněžité pohledávce za dlužníkem a o dalších věřitelích dlužníka se splatnými peněžitými pohledávkami, včetně konkrétních dat jejich splatnosti. Z jeho tvrzení vyplývá, že dlužník má závazky vůči insolvenčnímu navrhovateli a dalším věřitelům, jejichž pohledávky jsou po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. O majetkové situaci dlužníka není v návrhu uvedeno nic. Soud dne 14.3.2014 zveřejnil vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, kterou doručil dlužníkovi postupem podle § 49 odst. 4 o.s.ř. spolu s usnesením ze dne 18.3.2014, č.j. KSBR 45 INS 6901/2014-A-5, jímž vyzval dlužníka, aby se v určené lhůtě vyjádřil k insolvenčnímu návrhu a sdělil, zda se vzdává účasti na projednání insolvenčního návrhu či zda souhlasí s jeho projednáním bez nařízení jednání. Poté rozhodl napadeným usnesením.

Podle § 108 odst. 1, 2 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Jak vyplývá z rekapitulace obsahu insolvenčního návrhu navrhovatele, jeho návrh obsahuje tvrzení o aktivní legitimaci k podání návrhu a vylíčení rozhodujících tvrzení o úpadku dlužníka pro platební neschopnost (§ 3 odst. 1, odst. 2, písm. b/ IZ), z návrhu však neplyne nic o dlužníkově majetkové situaci. Soud sice insolvenční návrh dlužníkovi doručil a vyzval jej k vyjádření, dosud však dlužníku neuložil povinnost předložit seznamy dle § 104 odst. 1 IZ, včetně seznamu majetku (§ 128 odst. 3 IZ). Pokud se rozhodné údaje o majetkové situaci dlužníka z insolvenčního návrhu navrhovatele odlišného od dlužníka nepodávají a insolvenční soud dosud dlužníkovi neuložil, aby předložil seznam majetku a další seznamy (§ 104 odst. 1 IZ), rozhodl podle odvolacího soudu o povinnosti zaplatit zálohu dříve, než k úvaze o důvodu a přiměřené výši zálohy učinil alespoň základní úkon ke zjištění potřebného skutkového základu (srovnej např. závěry usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.1.2010, sp. zn. KSHK 45 INS 5103/2009, 1 VSPH 517/2006). Přestože insolvenční soud není povinen pátrat po majetku dlužníka (jak sám insolvenční navrhovatel uvádí v odvolání), je v situaci, kdy ani neuložil dlužníkovi povinnost dle § 128 odst. 3 IZ, vydání napadeného usnesení zjevně předčasné.

Pro úplnost je třeba uvést, že odvolací námitka navrhovatele, že dosud není patrno, zda bude zjištěn úpadek dlužníka, nemůže být pro rozhodnutí soudu o záloze důvodná, neboť určení konce běhu lhůty pro přihlášení pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení je vyhrazeno rozhodnutí o úpadku dlužníka. Po jeho vydání jsou již pro zdárný průběh insolvenčního řízení potřebné prostředky ze složené zálohy, proto logicky o záloze po rozhodnutí o úpadku nelze rozhodovat. Pro úvahu o výši potřebné zálohy jsou tvrzení o porušení povinnosti dlužníka dle § 98 IZ zcela bezcenné.

Odvolací soud vzhledem k jeho předčasnosti napadené usnesení změnil tak, že věřiteli se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

Svou povahou je rozhodnutí odvolacího soudu rozhodnutím pro tentokrát , neboť poté, co insolvenční soud dlužníku uloží povinnost k předložení seznamů dle § 104 odst. 1 IZ a zhodnotí výsledky šetření o majetkové situaci dlužníka, není vyloučeno opětovné uložení povinnosti insolvenčnímu navrhovateli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 27. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu