3 VSOL 64/2016-B-13
KSBR 32 INS 14792/2015 3 VSOL 64/2016-B-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Michaely anonymizovano , anonymizovano , bytem Žďár nad Sázavou, V Zahrádkách 721/16, PSČ 591 01, identifikační číslo osoby: 75737591, o odvolání dlužnice a Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Žďár nad Sázavou, V Zahrádkách 721/16, PSČ 591 01, identifikační číslo osoby: 68641095, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.11.2015, č.j. KSBR 32 INS 14792/2015-B-5, takto:

Odvolání dlužnice Michaely anonymizovano a Davida anonymizovano se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zamítl návrh na spojení insolvenčního řízení ve věci dlužnice Michaely anonymizovano , vedeného pod sp.zn. KSBR 32 INS 14792/2015, a insolvenčního řízení ve věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Žďár nad Sázavou, V Zahrádkách 721/16, PSČ 591 01, identifikační číslo: 68641095, vedeného pod sp. zn. KSBR 32 INS 14791/2015.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že spojení věcí dlužníků Michaely anonymizovano a Davida anonymizovano ke společnému řízení není možné. Společné projednání věcí dlužníků-manželů by bylo možné pouze v případě společně podaného návrhu manželů na povolení oddlužení, k čemuž však v tomto případě nedošlo. Každý z dlužníků podal insolvenční návrh samostatně, o úpadku dlužníků již bylo soudem rozhodnuto a společný návrh manželů na povolení oddlužení nebyl podán. Proto nelze návrhu dlužnice na spojení řízení vyhovět.

Proti tomuto usnesení podali dlužnice Michaela anonymizovano a její manžel David Marek (podáním ze dne 29.12.2015, došlým soudu dne 30.12.2015) odvolání. Odvolatelé poukázali na to, že insolvenční navrhovatel (míněno dlužnice Michaela anonymizovano ) podal původně návrh na prohlášení konkursu z toho důvodu, že z dikce zákona plyne požadavek, aby v případě oddlužení doložil s podáním návrhu souhlas věřitelů, jejichž pohledávky plynou z podnikání insolvenčního navrhovatele, což se insolvenčnímu navrhovateli nepodařilo. S ohledem na to, že insolvenční navrhovatelka a její manžel nedisponují žádným movitým či nemovitým majetkem zásadní hodnoty , který by uspokojil věřitele, jeví se forma společného oddlužení manželů jako nejvhodnější řešení úpadku, neboť za takové situace dojde k uspokojení všech věřitelů ve výši více než 30 % za dobu pěti let. Odvolatelé navrhli, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 202 odst. 1, písm. a) o.s.ř., odvolání není přípustné proti usnesení, jímž se upravuje vedení řízení.

Podle ustanovení § 218 o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které b) bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn; c) směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Podle ustanovení § 112 odst. 1 o.s.ř., v zájmu hospodárnosti řízení může soud spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

Podle ustanovení § 83a IZ, není-li dále stanoveno jinak, není v insolvenčním řízení přípustné spojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení.

V přezkoumávané věci směřuje odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, jímž rozhodl o procesním návrhu dlužnice na spojení insolvenčního řízení dlužnice a insolvenčního řízení manžela dlužnice.

Je třeba-obecně-uvést, že odvolání lze podat pouze proti rozsudku nebo usnesení, vydaným soudem v řízení v prvním stupni, jestliže to zákon výslovně nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). V daném případě směřuje odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, jímž nevyhověl procesnímu návrhu dlužnice na spojení věcí ke společnému řízení, tedy proti usnesení, které má povahu usnesení upravujícího vedení řízení, proti němuž však odvolání podle ustanovení § 202 odst. 1, písm. a) o.s.ř. není přípustné.

Odvolání dlužnice proti usnesení soudu prvního stupně proto odvolací soud podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl jako objektivně nepřípustné.

Ze shora citovaného ustanovení § 201 o.s.ř. vyplývá, že usnesení soudu prvního stupně může odvoláním napadnout pouze účastník řízení. Odvolatel David Marek-manžel dlužnice-však není účastníkem řízení, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 32 INS 14792/2015, v jehož rámci Krajský soud v Brně napadeným usnesením ze dne 24.11.2015, č.j. KSBR 32 INS 14792/2015-B-5, rozhodoval, a odvolací soud proto podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř. odvolání Davida anonymizovano odmítl jako odvolání podané osobou, jež k tomu není oprávněna.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř., § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolatelům a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 27. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu