3 VSOL 64/2011-A-23
KSOS 33 INS 14163/2010 3 VSOL 64/2011-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka E Machinery, a.s. "v likvidaci", se sídlem Kojetín, Náměstí Svobody 268, PSČ 752 18, IČ: 253 87 634, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání věřitele Start Select s.r.o. (dříve Start People s.r.o.), se sídlem Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 110 00, IČ: 256 31 799, zastoupeného JUDr. Tomášem Těmínem, Ph. D., advokátem se sídlem Praha 1, V Jirchařích 148/4, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 33 INS 14163/2010-A-13 ze dne 3.1.2011

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl insolvenční návrh navrhovatele-dlužníka E Machinery, a.s. "v likvidaci" z důvodu nedostatku majetku. V důvodech svého rozhodnutí uvedl, že insolvenční návrh podal jménem dlužníka likvidátor JUDr. Viliam Vidovič. Likvidátor uvedl, že nezjistil možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost či neúčinnost úkonů dlužníka. Insolvenční soud provedl šetření majetku dlužníka dotazem u úřadů evidujících majetek, vyzval vyhláškou věřitele dlužníka, aby sdělili soudu údaje o majetku dlužníka a o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost. Žádný majetek ani úkony dlužníka zjištěny nebyly. Ze seznamu majetku dlužníka a šetření soudu vyplývá, že majetek dlužníka by nepostačoval ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, které tvoří zejména odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje, přitom pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45.000,-Kč. Proto insolvenční soud návrh zamítl dle ust. § 144 odst. 1 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel Start People s.r.o. který doložil, že má vůči dlužníku vykonatelnou pohledávku z rozhodčího nálezu ze dne 14.2.2066. Namítal, že soud prvního stupně rozhodl předčasně, když zejména nedostatečně prověřil majetek dlužníka. Věřitel tvrdil, že dle něj má dlužník majetek z úkonů neúčinných podle ust. § 235 a násl. insolvenčního zákona a majetek, který byl protiprávně uzmut bývalými členy statutárních orgánů, který používají k vlastní obchodní činnosti. Tvrdil, že je pravděpodobné, že dlužník má pohledávky z obchodní činnosti. Uvedl, že likvidátor měl zejména prostředky trestního práva donutit členy statutárních orgánů dlužníka ke spolupráci, aby se staly kontaktními. Namítal, že není možné pouze přejít, že společnost má závazky ve výši 6.454.847,-Kč a žádný majetek, není možné, aby takové závazky vznikly bez odezvy na straně aktiv , proto se domnívá, že dlužník má pohledávky, případně že pohledávky byly vyvedeny. Tvrdil, že likvidátor měl ověřit, kde se nalézá účetnictví společnosti, zajistit je a prověřit z uvedených hledisek. Uvedl, že soud prvního stupně pouze konstatoval, že žádné poznatky nezjistil, přestože je měl především žádat po likvidátorovi.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání věřitele důvodné není.

Podle § 144 odst. 1 IZ insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku, jestliže a) dlužník je obchodní společností, která byla zrušena rozhodnutím soudu, b) jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců, c) likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů dlužníka, d) ze seznamu majetku dlužníka a šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a e) věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku dlužníka a údajů o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka nebyly zjištěny.

Podle § 144 odst. 3 IZ se proti rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka může odvolat i věřitel, který doloží, že má za dlužníkem pohledávku.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dne 24.11.2010 podal u Krajského soudu v Ostravě jménem dlužníka jeho likvidátor JUDr. Viliam Vidovič insolvenční návrh. V návrhu uvedl, že společnost dlužníka byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Ostravě a likvidátorem společnosti byl jmenován JUDr. Viliam Vidovič. Likvidátor ověřil hospodaření a majetek společnosti dotazem na příslušném finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách, peněžních ústavech, katastru nemovitostí a evidenci motorových vozidel. Dále uvedl, že likvidátor vyzval jednatele společnosti k předání obchodních a účetních dokladů, ten je však nekontaktní, sídlo společnosti nefunguje a společnost dlouhodobě neprovozuje žádnou činnost, likvidátor tedy nemá k dispozici žádné písemné doklady společnosti a nezjistil možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost či neúčinnost právních úkonů dlužníka. Likvidátor zjistil, že společnost nevlastní žádný movitý nebo nemovitý majetek nebo finanční prostředky v hotovosti nebo na účtech u peněžních ústavů. Po zveřejnění vstupu do likvidace byly zjištěny závazky dlužníka v celkové výši 6.464.846,90 Kč, společnost je v úpadku ve formě insolvence i ve formě předlužení. K návrhu přiložil kopii usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. 15 Cm 228/2007-19 ze dne 12.3.2010, kterým byla společnost dlužníka zrušena s likvidací a likvidátorem byl jmenován JUDr. Viliam Vidovič. Dále byly k návrhu přiloženy seznamy dle ust. § 104 odst. 1 insolvenčního zákona, které odpovídaly skutečnostem tvrzeným v návrhu. Usnesením č.j. KSOS 33 INS 14163/2010-A-4 ze dne 30.11.2010, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 1.12.2010 vyzval insolvenční soud věřitele dlužníka, aby do 20 dnů od zveřejnění tohoto usnesení sdělili soudu údaje o majetku dlužníka a údaje o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost. Insolvenční soud dále vyzval orgány a osoby, které by mohly mít informace o majetku dlužníka, aby mu je sdělili. Na základě těchto výzev uvedl Magistrát města Přerova-odbor dopravy, že dlužník není provozovatelem a vlastníkem motorového vozidla, Finanční úřad v Přerově uvedl, že dlužník podal daňové přiznání k dani z příjmu naposledy za rok 2005 a vykázal v něm ztrátu ve výši 1.830.877,-Kč, jeho dlouhodobý majetek byl ve výši 867.000,-Kč a není vlastníkem žádné nemovitosti. Dále tento finanční úřad uvedl, že dlužník má v jeho registru uvedeny adresy Náměstí Svobody 268, 752 01 Kojetín a Čechova 656, 750 02 Přerov. Československá obchodní banka, a.s. na dotaz insolvenčního soudu uvedla, že dlužník má u ní vedeny účty se zůstatkem-49,85 EUR a-4.673,15 Kč. Likvidátor dlužníka na výzvu odvolacího soudu v podání ze dne 21.3.2011 uvedl, že osobně zjistil, že společnost nesídlí na adrese Kojetín, Náměstí Svobody 268 ani Přerov, Čechova 656, proto doporučeným dopisem vyzval posledního předsedu představenstva Ing. Zdeňka Mužíka a člena představenstva a generálního ředitele Viktora Žáka ke sdělení potřebných informací a předání veškerých dokladů společnosti, Ing. Mužíkovi se však dopis nepodařilo doručit z důvodu, že na adrese uvedené v obchodním rejstříku je neznámý, a Viktor Žák odpověděl, že od roku 2006 není generálním ředitelem ani členem představenstva.

Ze seznamu insolvenčních správců na internetové adrese www.justice.cz odvolací soud zjistil, že JUDr. Viliam Vidovič je v tomto seznamu zapsán jako insolvenční správce.

Ust. § 144 odst. 1 IZ umožňuje insolvenčnímu soudu zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek majetku, jsou-li současně splněny podmínky v tomto ustanovení stanovené. V řízení bylo zjištěno, že dlužník je obchodní společností zrušenou rozhodnutím soudu a návrh za dlužníka podal likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu insolvenčních správců. Současně je zřejmé, že likvidátor i insolvenční soud předepsaným způsobem prověřovali existenci majetku dlužníka či právních úkonů dlužníka, u kterých by bylo možné uplatnit jejich neplatnost nebo neúčinnost. Namítá-li odvolatel, že dlužník má majetek z neúčinných právních úkonů (které ovšem nijak blíže nespecifikuje), pak měl reagovat na výzvu insolvenčního soudu zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 1.12.2010 a sdělit konkrétní údaje o majetku dlužníka či jeho neúčinných právních úkonech. Jak uvedl likvidátor ve svém návrhu i následném vyjádření, nepodařilo se mu z dostupných informačních zdrojů ani dotazem na poslední zapsané členy orgánů společnosti dohledat žádný majetek dlužníka. Odvolatel sice tvrdí, že majetek dlužníka a jeho pohledávky byly ze společnosti vyvedeny, ovšem jde pouze o obecná tvrzení, neuvádí žádné bližší údaje o jaký majetek by mělo jít ani nedokládá žádné důkazy pro svá tvrzení. Jako takové proto nemohou vyvrátit závěr o tom, že žádný majetek dlužníka nebyl dohledán. S ohledem na to, že dlužník je dle obsahu insolvenčního návrhu nepochybně v úpadku a současně nebyl šetřením likvidátora ani soudu dohledán žádný majetek, který by postačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, soud prvního stupně postupoval správně, zamítl-li insolvenční návrh pro nedostatek majetku.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení potvrdil jako ve výroku věcně správné.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce ve věci samé zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a odvolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu