3 VSOL 639/2013-A-9
KSOS 34 INS 10430/2013 3 VSOL 639/2013-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužnice Dany Gargulákové, nar. 10.7.1970, bytem ve Vsetíně, Na Hrázi 1258/3, PSČ 755 01, o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.4.2013 č.j. KSOS 34 INS 10430/2013-A-3

tak to :

Odvolání dlužnice se o d m í t á.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vyzval dlužnici, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení písemného vyhotovení usnesení doplnila insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že předloží listinu prokazující zvýšení příjmu dlužnice nejméně o 4.500 Kč tak, aby tímto byly splněny podmínky pro schválení oddlužení. V důvodech usnesení soud prvního stupně uvedl, že dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a ve svém návrhu navrhla, aby soud posoudil její návrh a návrh jejího manžela z hlediska společného oddlužení manželů. Soud dále uvedl, že insolvenční zákon společné oddlužení nepřipouští, a byť judikatura vyšších soudů společné oddlužení připouští, soud vychází z insolvenčního zákona a bude každý návrh manželů posuzovat samostatně, a proto vyzývá dlužnici k doplnění návrhu na povolení oddlužení o doložení příjmu nejméně o částku 4.500 Kč s tím, že tvrzený příjem dlužnice je nedostatečný pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud dlužnici poučil, že nebude-li návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě řádně doplněn a soud nebude moci pro tento nedostatek pokračovat v řízení, bude podání odmítnuto podle ustanovení § 393 odst. 3 insolvenčního zákona.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, ve kterém uvedla, že nesouhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že každý návrh se bude posuzovat samostatně a žádá o sloučení jejího řízení s řízením jejího manžela, když smyslem právní úpravy oddlužení ve formě splátkového kalendáře je vyřešit majetkovou situaci domácností tak, že po splnění splátkového kalendáře mohou být oba manželé osvobozeni od placení zbytku svých společných dluhů jedině za předpokladu, že po stanovenou dobu odevzdávají na uspokojení pohledávek veškeré své příjmy. Dlužnice rovněž tak poukazuje na judikaturu, a to zejména usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.12.2009 č.j. KSPL 54 INS 4496/2009, 1 VSPH 669/2009-A-21.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejdříve zabýval tím, zda odvolání je objektivně přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle ustanovení § 202 odst. 1, písm. d) o.s.ř. odvolání není přípustné proti usnesení, jímž byl účastník vyzván, aby neúplné, nesrozumitelné nebo neurčité podání doplnil nebo opravil (§ 43 odst. 1).

Usnesení, které dlužnice napadla odvoláním, je podle svého obsahu výzvou k doplnění návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 393 IZ, byť insolvenční soud ve výroku tohoto usnesení vyzývá k doplnění insolvenčního návrhu. Stejně jako v případě samotného insolvenčního návrhu, upravuje insolvenční zákon i u návrhu na povolení oddlužení specifický postup v případě vad a nedostatků návrhu. Jedná se o úpravu dle ustanovení § 393 IZ, podle které neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo je neurčitý anebo nejsou-li k návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě. Jedná se o zvláštní úpravu ve vztahu k § 43 o.s.ř. Platí proto, že pokud zákon nepřipouští odvolání proti usnesení, kterým byl účastník vyzván k doplnění návrhu ve smyslu § 43 odst. 1 o.s.ř., pak také platí, že odvolání není přípustné ani proti usnesení, kterým byl dlužník vyzván k doplnění návrhu na povolení oddlužení. Odvolací soud proto nemůže přezkoumávat věcnou správnost napadeného usnesení a musí rozhodnout o odmítnutí odvolání podaného dlužnicí podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř., poněvadž odvolání dlužnice směřuje proti rozhodnutí, proti němuž odvolání přípustné není.

Nad rámec, a to v rámci předejití případných dalších odvolání, však odvolací soud považuje za nezbytné zdůraznit, že byť insolvenční zákon skutečně neupravuje společné oddlužení manželů, judikatura soudů se již ustálila na závěru, že jestliže manželé mají majetek a závazky náležející do společného jmění manželů a chtějí svůj úpadek řešit oddlužením, pak pokud se domáhají oba insolvenčním návrhem oddlužení, je možno tato řízení spojit a jejich návrh projednat společně a posoudit společně i jejich úpadek i společné oddlužení. Domáhá-li se tedy dlužnice v podaném insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení společného projednání jejího návrhu a návrhu jejího manžela, pak bude nutné, aby soud prvního stupně se zabýval případným společným projednáním obou návrhů a pouze v případě, že dospěje k závěru, že se věci insolvenčního řízení dlužnice a jejího manžela ke spojení nehodí, eventuelně že ve spojeném řízení by z příjmů dlužnice a jejího manžela nebylo možno uspokojit minimálně 30 % všech závazků, které jsou závazky společnými, pak teprve bude každý z obou návrhů posuzovat samostatně.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však též doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 8. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu