3 VSOL 635/2016-A-14
KSBR 24 INS 2878/2016 3 VSOL 635/2016-A-14

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka ALLSYS, s.r.o., se sídlem ve Vyškově, Dědice, Jízdárenská 590, PSČ: 682 01, identifikační číslo osoby: 27667014, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7.4.2016, č.j. KSBR 24 INS 2878/2016-A-9,

tak to:

Odvolací řízení se zastavuje .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil řízení o insolvenčním návrhu podle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř., neboť Ing. Roman Prokeš, který za dlužníka podal insolvenční návrh, není oprávněn za dlužníka jednat, protože není osobou vyjmenovanou v ust. § 21 odst. 1 o.s.ř. a své oprávnění jednat za dlužníka ani na výzvu insolvenčního soudu nedoložil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník jednající opět Ing. Romanem Prokešem včasné odvolání, v němž uvedl, že návrh podal jako společník vlastníci 60 % podílu ve společnosti. Tvrdil, že je oprávněn jako společník podat insolvenční návrh na svou společnost, pokud společnost není schopna plnit své závazky, nebo je v prodlení s plněním svých závazků vůči dodavatelům déle než 30 dnů. Vzhledem k tomu, že společnost nemá jednatele, jednal jako většinový společník a návrh podal; svou totožnost nechal úředně ověřit při podpisu insolvenčního návrhu. Poukazuje na skutečnost, že v předchozím návrhu nebylo jeho oprávnění k podání insolvenčního návrhu zpochybněno, návrh byl zastaven kvůli formálním chybám, ne však z důvodu jeho neoprávněnosti. isir.justi ce.cz

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

V dané věci odvolání za společnost dlužníka ALLSYS, s.r.o. podal Ing. Roman Prokeš. Jak správně zjistil soud prvního stupně, Ing. Roman Prokeš je společníkem společnosti ALLSYS, s.r.o. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložky 50314, vyplývá, že společnost dlužníka v současné době nemá žádného jednatele, jako způsob jednání za společnost je zapsáno, že každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně . Vedle Ing. Romana Prokeše, coby společníka společnosti, je zde zapsán i druhý společník společnosti Radek Obruča.

Podle ust. § 194 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.

Podle ust. § 21 odst. 1 o.s.ř. za právnickou osobu jedná a) člen statutárního orgánu; tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna, nebo b) její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo c) vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu, nebo d) její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Podle ust. § 21 odst. 5 o.s.ř. každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnění prokázat. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

Podle ust. § 29 odst. 2 o.s.ř., opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.

Podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř., jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví. Nespadá-li věc do pravomoci soudů nebo má-li předcházet jiné řízení, soud postoupí věc po právní moci usnesení o zastavení

řízení příslušnému orgánu; právní účinky spojené s podáním žaloby (návrhu na zahájení řízení) zůstávají přitom zachovány.

Podle ust. § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Soud prvního stupně rozhodl správně o zastavení řízení, neboť Ing. Roman Prokeš, který jménem dlužníka podal insolvenční návrh, neprokázal své oprávnění za dlužníka jednat. Ani v rámci odvolacího řízení Ing. Roman Prokeš, který jménem společnosti ALLSYS, s.r.o. podal odvolání, neprokázal, že je osobou oprávněnou jednat za dlužníka. Společník společnosti s ručením omezeným není statutárním orgánem společnosti; statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jednatel, který je oprávněn samostatně jednat za společnost. Ing. Roman Prokeš své oprávnění jednat za dlužníka na výzvu insolvenčního soudu nedoložil a z pozice společníka společnosti s ručením omezeným (byť se jedná o většinového společníka společnosti) oprávněn jednat za dlužníka není. K námitce, že společnost nemá v současné době žádného jednatele, třeba uvést, že taková situace je řešitelná postupem podle ust. § 29 odst. 2 o.s.ř., to je, že dlužníku bude ustaven opatrovník, který bude oprávněn za společnost jednat (srov. též ust. § 165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Námitka, že v předchozím řízení nebylo jeho oprávnění k podaní návrhu zpochybněno, je zcela bez právního významu.

Jelikož se nepodařilo odstranit nedostatek podmínky řízení spočívající v nedostatku oprávnění jednat za dlužníka, postupoval odvolací soud podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu