3 VSOL 624/2011-P65-11
KSBR 28 INS 10001/2010 3 VSOL 624/2011-P65-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka A S O N, spol. s r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 38/116, PSČ 619 00, IČ: 00205761, o přihlášce pohledávky č. 65 věřitele Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Jílkova 91, PSČ 615 00, IČ: 16314972, zastoupeného obecným zmocněncem Lukášem anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Úvoz 114, PSČ 602 00, o odvolání věřitele Jana anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.5.2011, č.j. KSBR 28 INS 10001/2010-P65-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí odmítl jako pozdě podanou přihlášku pohledávky č. 65, soudu doručenou dne 9.5.2011, věřitele Jana anonymizovano , podnikatele, bytem a místem podnikání Jílkova 91, Brno, IČ: 16314972 (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uvědomil přihlášeného věřitele, že právní mocí tohoto usnesení jeho účast v insolvenčním řízení dlužníka v rozsahu přihlášky pohledávky č. 65 soudu doručené dne 9.5.2011 končí (výrok III.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 11.3.2011, č.j. KSBR 28 INS 10001/2010-A-87, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.3.2011, Krajský soud v Brně rozhodl o zjištění

úpadku dlužníka a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění uvedeného usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží. Dne 9.5.2011 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky ze dne 9.5.2011 věřitele Jana anonymizovano , jež je soudem evidována pod č. 65. V daném případě lhůta k přihlášení pohledávky začala běžet dne 12.3.2011 a skončila 11.4.2011, takže přihláška pohledávky, doručená soudu osobně až dne 9.5.2011, byla pozdě podaná. Podle ustanovení § 185 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) proto soud přihlášku pohledávky č. 65 odmítl. Výrok o náhradě nákladů řízení odůvodnil soud prvního stupně ustanovením § 146 odst. 3 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že ostatním účastníkům náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Jan Střeštík odvolání, v němž namítal, že dne 23.9.2010 podal přihlášku pohledávky ve věci označeného dlužníka, a tato přihláška je vedena pod č. 12. Dne 26.4.2011 mu pak byla doručena výzva insolvenčního správce ze dne 18.4.2011 k odstranění vad přihlášky pohledávky. Na základě této výzvy proto odvolatel dne 9.5.2011 podal opravnou přihlášku, s tím, že tato opravná přihláška byla mylně vyhodnocena jako přihláška nová, jež je vedena pod č. 65.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že po zahájení insolvenčního řízení na základě návrhu věřitele J plus Z s.r.o., IČ: 26886162 (dne 2.9.2010), Krajský soud v Brně usnesením ze dne 11.3.2011, č.j. KSBR 28 INS 10001/2010-A-87 rozhodl o úpadku dlužníka A S O N, spol. s r.o. a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Davida Gregora. Věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud prvního stupně vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Současně nařídil přezkumné jednání na den 10.5.2011 v 9.00 hod, předvolal věřitele, dlužníka a insolvenčního správce k účasti na tomto přezkumném jednání s tím, že svolal rovněž první schůzi věřitelů, jež se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na témže místě. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.3.2011. Podle protokolu o přezkumném jednání, konaném dne 10.5.2011, bylo předmětem přezkumného jednání přezkoumání přihlášených pohledávek podle seznamu přihlášených pohledávek předloženého insolvenčním správcem, v němž jsou zapsány pohledávky přihlášené přihláškami pohledávek č. 1 až č. 63, přičemž na tomto přezkumném jednání byly přezkoumány pohledávky přihlášené přihláškami pohledávek č. 1 až č. 18, č. 20 až č. 22, č. 24 až č. 39, č. 39 až č. 63. Pohledávky uplatněné přihláškami pohledávek č. 19, č. 23, č. 34, č. 35, č. 36, č. 37 a č. 38 nebyly přezkoumány s odůvodněním, že těmito přihláškami byly přihlášeny pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Dle údajů uvedených v prezenční listině, je v seznamu věřitelů evidován Jan Střeštík, JAST, Jílkova 91, 615 00 Brno, IČ: 16314972 jako věřitel č. 12, a ve vztahu k tomuto věřiteli evidovány přihlášky pohledávek č. 12 a č. 65. Ze seznamu přihlášených pohledávek-listu přihlášené pohledávky pořadové číslo přihlášky 12 a ze seznamu přihlášených pohledávek-celkového přehledu přihlášených pohledávek, pak vyplývá, že u přezkumného jednání dne 10.5.2011 byla přezkoumána přihláška pohledávky č. 12 věřitele Jana anonymizovano , která byla podle údajů, uvedených v listu přihlášené pohledávky, přihlášena ve výši 114.452,-Kč a v této výši také byla zjištěna.

Z přihlášky pohledávky ze dne 20.9.2010 věřitele č. 12 Jana anonymizovano , č. přihlášky 12 vyplývá, že věřitel Jan Střeštík (JAST), anonymizovano , IČ: 16314972, přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku vůči dlužníkovi ve výši jistiny 114.452,-Kč, s tím, že celková výše této pohledávky činí rovněž 114.452,-Kč, jako důvod vzniku pohledávky věřitel uvedl provedené služby dle obstaravatelské smlouvy . K přihlášce pohledávky doložil kopie smlouvy, označené obstaravatelská smlouva č. 2/95 , uzavřené dne 1.3.1995 mezi Janem anonymizovano -JAST (označeným jako dodavatel) a společností A S O N, spol. s r.o. (označeným jako odběratel), dodatků k této smlouvě, a to dodatku č. I. ze dne 30.10.1995, dodatku č. 2 ze dne 9.5.1996, dodatku č. 3 ze dne 2.9.1996, dodatku č. 4 ze dne 28.8.1996, dodatku č. 5 ze dne 27.1.1997, dodatku č. 6 ze dne 26.12.2001, dodatku č. VII. ze dne 1.1.2003, dodatku č. VIII. ze dne 22.1.2003, dodatku č. IX. ze dne 20.3.2006 a dodatku č. X. ze dne 20.6.2006, kopie faktur (celkem 15 faktur) vystavených vždy dodavatelem Janem anonymizovano pro odběratele A S O N, spol. s r.o.-faktury č. 09033 vystavené dne 30.4.2009, č. 09042 vystavené dne 31.5.2009, č. 09053 vystavené dne 30.6.2009, č. 09063 vystavené dne 31.7.2009, č. 09072 vystavené dne 31.8.2009, č. 09082 vystavené dne 30.9.2009, č. 09093 vystavené dne 27.10.2009, č. 09103 vystavené dne 30.11.2009, č. 09113 vystavené dne 31.12.2009, č. 10003 vystavené dne 31.1.2010, č. 10013 vystavené dne 28.2.2010, č. 10023 vystavené dne 31.3.2010, č. 10033 vystavené dne 30.4.2010, č. 1003 vystavené dne 31.5.2010 a č. 10053 vystavené dne 30.6.2010 a kopii tzv. inventarizace závazků k 2.8.2010 , zpracované společností A S O N, spol. s r.o. a adresované Jan Střeštíkovi. Tato přihláška pohledávky došla insolvenčnímu soudu dne 23.9.2010.

Z výzvy insolvenčního správce datované ze dne 18.4.2011, adresované Janu Střeštíkovi, odvolací soud zjistil, že uvedenou výzvou insolvenční správce informuje věřitele Jana anonymizovano o tom, že dne 23.9.2010 byla insolvenčnímu soudu doručena jeho přihláška pohledávky, jež je vedena v insolvenčním řízení pod č. 12, a dále o tom, že přihlášku č. 12 však nelze pro její neúplnost přezkoumat. Výzva dále obsahuje výzvu v souladu s ustanovením § 188 odst. 2 insolvenčního zákona, aby věřitel ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy přihlášku řádně doplnil a odstranil zjištěné nedostatky této přihlášky, spočívající v tom, že k přihlášce nebyly připojeny dokumenty (ani nebyly označeny), které by prokazovaly důvod vzniku tvrzených pohledávek, to je jejich existenci, s tím, že se jedná zejména o objednávky plnění a dodací listy na plnění, když samotné faktury nic takové neosvědčují, dále v tom, že k přihlášce připojenou inventarizaci není možno posoudit jako uznání dluhu, neboť zejména nesplňuje zákonem vyžadované náležitosti (označení dluhu co do důvodu a výše), a dále, aby odstranil nedostatek spočívající v tom, že celková výše přihlašovaných pohledávek neodpovídá součtu jednotlivých pohledávek podle přiložených daňových dokladů. Výzva obsahuje poučení, že k pohledávkám, jejichž přihlášky nebyly ve stanovené lhůtě řádně doplněny nebo opraveny, stejně jako k nevyčísleným pohledávkám, se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Výzva insolvenčního správce byla podle údajů, uvedených na dodejce, doručena věřiteli dne 27.4.2011.

Z přihlášky pohledávky věřitele č. 12 Jana anonymizovano , č. přihlášky 65, datované v Brně dne 9.5.2011 a došlé Krajskému soudu v Brně téhož dne vyplývá, že věřitel Jan Střeštík (JAST), anonymizovano , IČ: 16314972, přihlašuje pohledávku ve výši jistiny 115.000,-Kč, jako důvod vzniku této pohledávky uvedl nezaplacení smluvené ceny za vykonané služby dle obstaravatelské smlouvy č. 2/95 a dále příslušenství této pohledávky, které označuje jako majetková sankce z prodlení ve výši 471.233,83 Kč, celkovou výši pohledávky uvedl ve výši 586.233,83 Kč. V položce formuláře 52-seznam příloh-označil věřitel obstaravatelskou smlouvu č. 2/95 ze dne 1.3.1995, dodatek X. ke smlouvě č. 2/95, výpověď smlouvy o ostraze areálu, soupis důkazů , vyčíslení příslušenství, zaplacenou fakturu č. 09023, zčásti zaplacenou fakturu č. 09033 a nezaplacené faktury č. 09042 ze dne 31.5.2009, č. 09053 ze dne 30.6.2009 a č. 09063 ze dne 31.7.2009. Podle připojeného vyčíslení příslušenství představuje majetková sankce 1 % za každý den prodlení se zaplacením dlužné částky.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ platí, že rozhodnutí o úpadku musí obsahovat (mimo jiné) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení přitom lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší třiceti dnů a delší dvou měsíců.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ustanovení § 174 IZ, přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci (odstavec 1). Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (odstavec 2).

Podle ustanovení § 177 IZ k přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 188 IZ, insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odstavec 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odstavec 2).

Podle ustanovení § 192 odst. 2 IZ, ve znění účinném do 30.3.2011, věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí. Jestliže v důsledku této změny není možné přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání, nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.

Soud prvního stupně správně dovodil, že zveřejněním rozhodnutí o úpadku (které v přezkoumávané věci obsahuje náležitosti podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. c/ a d/ IZ) nastal také účinek počátku běhu lhůty k přihlášení pohledávek (§ 89 odst. 1 IZ). V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. tato lhůta začala věřitelům plynout (s ohledem na to, že usnesení, jímž bylo rozhodnuto o úpadku, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.3.2011) dne 12.3.2011, její poslední den připadl na neděli 10.4.2011, takže posledním dnem pro podání přihlášek pohledávek je nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.), to je pondělí 11.4.2011.

Nutno přisvědčit námitkám odvolatele, že po zahájení insolvenčního řízení pohledávku, jejímž právním důvodem je nárok věřitele ze smlouvy označené jako obstaravatelská smlouva č. 12/95 , uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem dne 1.3.1995 (ve znění dodatků k této smlouvě), uplatnil přihláškou ze dne 20.9.2010 (podanou na standardizovaném formuláři), došlou insolvenčnímu soudu dne 23.9.2010, to je včas.

S ohledem na časovou posloupnost jednotlivých úkonů-výzvy insolvenčního správce k odstranění vad přihlášky ze dne 18.4.2011 doručené věřiteli dne 27.4.2011, a přihlášky pohledávky ze dne 9.5.2011 došlé soudu téhož dne, a s ohledem na lhůtu stanovenou insolvenčním správcem ve výzvě (15 dnů od doručení výzvy) je pak zcela zřejmé, že podáním ze dne 9.5.2011 (přihláškou pohledávky na standardizovaném formuláři), které soudu prvního stupně došlo ještě před přezkumným jednáním (které se konalo dne 10.5.2011), reagoval věřitel na výzvu insolvenčního správce k odstranění vad, neboť ten shledal rozpor mezi vyčíslením přihlášené pohledávky-jistiny-a údaji, uvedenými v připojených listinách.

Zatímco v přihlášce pohledávky ze dne 20.9.2010 však věřitel přihlásil jistinu ve výši 114.452,-Kč, v přihlášce ze dne 9.5.2011 uvádí (z téhož právního důvodu) jistinu ve výši 115.000,-Kč a-oproti přihlášce ze dne 9.5.2011-i příslušenství , označené jako majetková sankce z prodlení ve výši 471.233,83 Kč.

Ze shora citovaného ustanovení § 192 odst. 2 IZ přitom vyplývá, že přihlášený věřitel může až do přezkoumání jím přihlášené pohledávky, dokud jeho pohledávka není zjištěna nebo účinně popřena, měnit jak důvod vzniku, tak výši či pořadí pohledávky.

Je zřejmé, že soud prvního stupně přihlášku pohledávky označené č. 65 z hlediska ustanovení § 192 odst. 2 IZ neposuzoval, a v důsledku toho zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Odvolací soud proto postupem podle ustanovení § 219a odst. 1, písm, a) o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1, písm. a) o.s.ř. vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení.

V tomto dalším řízení soud prvního stupně posoudí přihlášku pohledávky ze dne 9.5.2011 se zřetelem k ustanovení § 192 odst. 2 IZ, přičemž v této souvislosti neopomene, že je nutno odlišit jistinu pohledávky od jejího příslušenství. Dodatečné uplatnění příslušenství již přihlášené jistiny pohledávky totiž není změnou důvodu, výše nebo pořadí pohledávky ve smyslu ustanovení § 192 odst. 2, věty první IZ, kterou lze provést až do přezkoumání přihlášené pohledávky.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 2. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu