3 VSOL 620/2013-B-71
KSOS 8 INS 2014/2012 3 VSOL 620/2013-B-71

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužnice Mgr. Anděly Kramlové, nar. 28. ledna 1957, bytem 747 69 Hlubočec 137, o zrušení konkursu, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. června 2013, č. j. KSOS 8 INS 2014/2012-B61,

takto:

Odvolání dlužnice se o d m í t á .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě jako insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužnice (výrok I.) a uložil insolvenčnímu správci povinnosti dle § 313 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, ve kterém žádala, aby odvolací soud opětovně její věc projednal a umožnil jí podat nový návrh na oddlužení, protože u ní došlo ke změně poměrů a navýšení objemu finančních prostředků. Dále se dlužnice v odvolání vyjadřovala ke svým aktuálním příjmům a ke své osobní situaci. Podle obsahu odvolání žádala změnu napadeného usnesení tak, aby její insolvenční řízení dále pokračovalo a její úpadek byl řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, neboť je schopna svým nezajištěným věřitelům uhradit nejméně 30% hodnoty jejich pohledávek.

Odvolací soud po té, co vyhodnotil, že dlužnice svým odvoláním napadla pouze výrok I. usnesení soudu (proti výroku II. samostatně nebrojí), se nejprve zabýval otázkou, zda dlužnice je oprávněna podat odvolání proti té části usnesení, kterým byl zrušen konkurs na její majetek.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle § 308 odst. 1, písm. d) IZ insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty.

Podle ustanovení § 309 odst. 2 IZ proti rozhodnutí podle § 308 odst. 1 mohou podat odvolání pouze insolvenční správce a přihlášení věřitelé.

Podle § 218, písm. b) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z citovaného ustanovení § 309 odst. 2 insolvenčního zákona vyplývá, že zákon dává právo podat odvolání proti rozhodnutí soudu o zrušení konkursu z toho důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, pouze insolvenčnímu správci a přihlášeným věřitelům. Protože insolvenční zákon obsahuje speciální úpravu (stanoví jinak ve smyslu § 7 odst. 1 IZ) nelze subjektivní právo dlužnice podat odvolání proti předmětnému usnesení soudu prvního stupně dovozovat z obecné úpravy § 201 o.s.ř., která dává právo odvolání proti soudnímu rozhodnutí každému účastníkovi řízení, kterým mu byla tímto rozhodnutím způsobena újma (srov. například usnesení tohoto soudu KSBR 37 INS 2955/2008, 2 VSOL 207/2009-B-29 ze dne 14. srpna 2009).

Dlužnice, ačkoli je podle § 14 odst. 1 IZ účastnicí tohoto insolvenčního řízení, a předmětné usnesení se týká jejích práv, nemá podle § 308 odst. 1 insolvenčního zákona subjektivní právo podat odvolání proti výroku I. usnesení soudu prvního stupně, kterým byl zrušen konkurs na její majetek.

Odvolací soud z tohoto důvodu musel postupovat podle § 218 písm. b) o.s.ř. a odvolání dlužnice odmítnout, aniž by se mohl věcně zabývat správností napadeného výroku I. usnesení soudu prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 23. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu