3 VSOL 614/2013-P49-8
KSBR 26 INS 869/2010 3 VSOL 614/2013-P49-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka: MINTOM s.r.o., se sídlem Náměstí Svobody 84/15, 602 00 Brno, IČO: 25568850, o přihlášce pohledávky věřitele č. 50 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem 130 45 Praha 3, Koněvova 2747/99, IČO: 49241257, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. března 2013, č.j. KSBR 26 INS 869/2010-P 49-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška č. 49 věřitele č. 50 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., kterou přihlásil pohledávku ve výši 1.513.334,82 Kč, s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávky věřitele Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (výrok I.) a uvědomil jej, že jeho účast v insolvenčním řízení se právní mocí tohoto usnesení končí (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že usnesením insolvenčního soudu č.j. KSBR 26 INS 869/2010-A-28 ze dne 6.8.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka a věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, a současně byli poučeni, že k opožděně podaným přihláškám pohledávek soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 6.8.2010 a posledním dnem lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů byl den 6.9.2010 (pondělí). Věřitel č. 50 Raiffeisen stavební spořitelna a.s. (dále jen věřitel ) podal přihlášku své pohledávky, evidovanou pod č. 49, k poštovní přepravě až dne 14.3.2012, tedy po stanovené lhůtě pro podání přihlášek pohledávek, proto ji insolvenční soud pro opožděnost podle ust. § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel. Namítal, že svou pohledávku uplatnil v insolvenčním řízení dlužníka RESIDENCE BRNO spol. s r.o., který je evidován jako vlastník majetku, jenž je předmětem zajištění. Po té náhodným způsobem zjistil, že v rámci insolvenčního řízení do té doby pro něj neznámého dlužníka MINTOM s.r.o. je veden incidenční spor o vyloučení nemovitostí, které jsou předmětem zajištění. Proto z opatrnosti podal přihlášku shodné pohledávky i v tomto insolvenčním řízení dlužníka MINTOM s.r.o., která nutně musela být podána opožděně již proto, že insolvenční správkyně dlužníka MINTOM s.r.o. Mgr. Romana Andělová předmět zajištění zapsala do majetkové podstaty až dne 15.2.2011. Do té doby žádný z věřitelů dlužníka RESIDENCE BRNO spol. s r.o. neměl pochybnosti o obsahu majetkové podstaty tohoto dlužníka. V odvolacím řízení, podle obsahu odvolání, věřitel žádal změnu napadeného usnesení tak, že jeho přihláška pohledávky nebude odmítnuta.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud, který dovodil včasnost, přípustnost a projednatelnost podaného odvolání, přezkoumal napadené usnesení a řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by musel ve věci nařizovat jednání (94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele nelze upřít důvodnosti.

Z insolvenčního spisu vyplývá správnost údajů o prohlášení dlužníkova úpadku a počátku běhu a ukončení lhůty, určené insolvenčním soudem k podávání přihlášek pohledávek tak, jak jsou uvedeny v odůvodnění napadeného usnesení, na které odvolací soud z důvodu stručnosti odkazuje. Věřitel ani nezpochybňuje, že jeho přihláška pohledávky byla podána po uplynutí této v rozhodnutí o úpadku dlužníka stanovené lhůty k jejich podávání.

Z obsahu přihlášky pohledávky věřitele vyplývá, že do insolvenčního řízení přihlásil dvě dílčí pohledávky ve výši 1.513.334,82 Kč ze dvou smluv o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 2008/021742 (dílčí pohledávka 574.325,93 Kč) a č. 2008/021732 (dílčí pohledávka 939.008,89Kč), uzavřených s třetí osobou. Závazky z těchto smluv byly zajištěny smlouvou o zajišťovacím převodu práva ze dne 20.3.2009, uzavřenou se zástavním dlužníkem RESIDENCE BRNO spol. s r.o., podle níž je předmětem zajištění rozestavěný byt č. 17 a podíl ve výši 5065/149823 na společných částech domu na pozemku parc. č. 3953/588, vše zapsáno na LV č. 6917 pro k.ú. Řečkovice, obec Brno, jako vlastnictví zástavního dlužníka. Z listu vlastnictví č. LV č. 6917 pro k.ú. Řečkovice, obec Brno, který věřitel připojil k přihlášce pohledávky, vyplývá, že jako vlastník rozestavěného bytu č. P 17 a podílu na společných částech domu a pozemku je zapsána společnost RESIDENCE BRNO spol. s r.o., s účinky ke dni 20.3.2009 bylo k této jednotce a podílu na pozemku zapsáno zástavní právo smluvní pro pohledávku věřitele ve výši 1.970.000 Kč podle smlouvy ze dne 20.3.2009. Z věřitelem k přihlášce pohledávky připojené smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 20.3.2009 vyplývá, že věřitel a společnost RESIDENCE BRNO spol. s r.o. jako zástavní dlužník se dohodli na zřízení zástavního práva k rozestavěné bytové jednotce č. 17 v rozestavěném bytovém domě na parcele č. 3953/588 a spoluvlastnickém podílu ve výši 5065/149823 na společných částech domu na pozemku parc. č. 3953/588 a tohoto pozemku, k zajištění pohledávek třetí osoby, vyplývajících ze smluv o překlenovacím úvěru a úvěru ze stavebního spoření č. 2008/021742 a č. 2008/021732.

Dále z insolvenčního spisu dlužníka MINTOM s.r.o., a to doplnění soupisu majetku dlužníka ze dne 15.2.2011 (č.l. A-45 spisu), vyplývá, že dne 15.2.2011 byl soupis majetkové podstaty dlužníka doplněn mimo jiné o položku pod bodem 4.2.118., kterou je rozestavěná bytová jednotka č. 17 v rozestavěném bytovém domě na parcele č. 3953/588 a spoluvlastnický podíl ve výši 5065/149823 na společných částech budovy na pozemku parc. č. 3953/588. Tyto rozestavěné nemovitosti byly do soupisu pojaty z důvodu vlastnického práva dlužníka dne 15.2.011, jako vlastník je však v katastru nemovitostí zapsána společnost RESIDENCE BRNO spol. s r.o., o níž insolvenční správkyně dlužníka MINTOM s.r.o. předpokládá, že bude zpochybňovat oprávněnost soupisu. Dle sdělení insolvenční správkyně insolvenčnímu soudu ze dne 1.3.2011 (č.l. B-46 spisu), správkyně dne 15.2.2011 vyrozuměla společnost RESIDENCE BRNO spol. s r.o. o doplnění soupisu a možnosti podání vylučovací žaloby.

Podle ust. § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3. lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 166 IZ zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Z ust. § 185 IZ vyplývá, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Jak vyplývá ze shora citovaných zákonných ustanovení, pohledávky se zásadně uplatňují podáním přihlášky do insolvenčního řízení ve lhůtě stanovené pro jejich přihlášení (§ 173 IZ), to platí i pro zajištěné věřitele, kteří mohou svou pohledávku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ). Výjimky představují pohledávky, které insolvenční zákon definuje v § 168, § 169 a § 165 odst. 2 (např. pohledávky dle 172 IZ). Z přihlášky pohledávky vyplývá, že věřitel uplatnil vůči dlužníkovi pohledávku, kterou lze uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, který byl do soupisu majetkové podstaty zahrnut až dne 15.2.2011, tedy více než pět měsíců po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek. Podle odvolacího soudu po věřiteli nelze spravedlivě požadovat, aby pohledávku vůči dlužníku MINTOM s.r.o. uplatňoval jako vázanou na podmínku pro případ, že by insolvenční správce dlužníka (či jeho věřitelský výbor) shledal neplatnou smlouvu o dílo, která byla podkladem pro výstavbu předmětu zajištění, jejíž smluvní stranou věřitel ani nebyl (§ 173 odst. 3 IZ).

Pokud věřitel mohl svou pohledávku dle § 166 IZ přihlásit až po té, co byl předmět zajištění zahrnut do majetkové podstaty dlužníka MINTOM s.r.o. a kdy již uplynula lhůta k podávání přihlášek pohledávek, určená soudem v usnesení o zjištění úpadku dlužníka (§ 136 odst. 2, písm. d/ IZ), a nejedná se o pohledávku za podstatou či pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za podstatou, ani o pohledávku, kterou není třeba přihlašovat, znamenalo by odmítnutí přihlášky této pohledávky pro opožděnost její vyloučení z uspokojení v insolvenčním řízení. Odmítnutí přihlášky pohledávky, podané pro opožděnost by podle přesvědčení odvolacího soudu za dané skutkové situace, byť přihláška byla podána více než rok po té, co byl předmět zajištění pojat do soupisu majetkové podstaty, avšak insolvenční správkyně dlužníka MINTOM s.r.o. nevyrozuměla věřitele o této skutečnosti, ačkoli jeho právo zástavního věřitele ke dni soupisu předmětu zajištění z katastru nemovitostí vyplývalo, vedlo k nespravedlivému poškození věřitele a odporovalo by principu stejných možností věřitelů, kteří mají stejné nebo obdobné postavení (§ 5, písm. a/, b/ IZ).

Pokud věřitel mohl reálně uplatnit svou pohledávku dle § 166 IZ vůči dlužníku až po uplynutí lhůty k podání přihlášek pohledávek, insolvenční správce věřitele o soupisu předmětu zajištění neinformoval a insolvenční soud věřiteli nestanovil lhůtu k podání přihlášky na uspokojení pouze z majetku poskytnutému k zajištění, přihlašovací lhůta tomuto věřiteli dosud nezačala běžet a tedy ani nemohla marně uplynout. Proto je jeho přihláška pohledávky včasná.

Závěrem odvolací soud odkazuje i na shodný názor, který v obdobné skutkové situaci zaujal Vrchní soud v Olomouci v řízení vedeném pod sp. zn. KSBR 26 INS 869/2010, 2 VSOL 537/2011-P48, případně na obdobné rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPH 41 INS 2804/2010, 1 VSPH 663/2011-P226. Podle přesvědčení odvolacího soudu lze mutatis mutandis na daný případ vztáhnout i závěr Nejvyššího soudu ČR v jeho rozhodnutí ze dne 28.3.2012 sen. zn. 29 NSČR 32/2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 112/2012, v jehož odůvodnění nejvyšší soud formuloval názor, že věcné právo, zatěžující majetek nabytý do majetkové podstaty dlužníka v průběhu insolvenčního řízení jde do majetkové podstaty coby právní závada, váznoucí na věci, která (právě s ohledem na věcnou povahu zajištění) musí být vypořádána v souladu s povahou pohledávky, kterou zajišťuje .

Odvolací soud, který opožděnost přihlášky pohledávky věřitele posoudil jinak než insolvenční soud, proto změnil napadené usnesení soudu prvního stupně tak, že přihláška pohledávky se neodmítá (§ 220 odst. 1 o.s.ř.)

Přihláška pohledávky věřitele, spočívající v právu na uspokojení z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ), bude nejprve posouzena z hledisek dle § 173 a násl. IZ a po té (s výjimkou postupu dle § 185 IZ) přezkoumána na přezkumném jednání (§ 190 a násl. IZ). V případě jejího zjištění, pokud nedojde k vyloučení předmětu zajištění ze soupisu majetkové podstaty, uspokojena jako jiné zajištěné pohledávky (§ 16, § 204, § 293, § 298, § 299 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřiteli a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 8. srpna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu