3 VSOL 613/2016-P13-9
KSBR 33 INS 16603/2015 3 VSOL 613/2016-P13-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníků a) Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Ježov 236, PSČ 696 48, identifikační číslo 72411058, a b) Vincence anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, identifikační číslo 46304428, o přihlášce pohledávky č. P13 věřitelky č. 13 Bc. Marty anonymizovano , anonymizovano , bytem Marie Majerové 474/7, Brno, PSČ 638 00, o odvolání věřitelky č. 13 proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 33 INS 16603/2015-P-13-3 ze dne 15.3.2016,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se v rozsahu, pokud jím byla odmítnuta přihláška pohledávky č. 13 ve výši 175.000 Kč a ukončena účast věřitelky Bc. Marty anonymizovano , p o t v r z u j e .

II. Ve zbývajícím rozsahu se usnesení soudu prvního stupně z r u š u j e a věc se v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. P13 věřitelky Bc. Marty anonymizovano (výrok I.) isir.justi ce.cz a uvědomil věřitelku, že právní mocí tohoto usnesení končí její účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitelka přihlásila do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 500.000 Kč, která byla na přezkumném jednání insolvenční správkyní zcela popřena. Vzhledem k tomu, že věřitelka nebyla přítomna na přezkumném jednání, insolvenční správkyně vyrozuměla věřitelku o popření přihlášené pohledávky, které jí bylo doručeno dne 13.11.2015. Poslední den lhůty k podání žaloby připadl na den 30.11.2015 (30. den od konání přezkumného jednání a současně 15. den od doručení vyrozumění o popření pohledávky), věřitelka však v této lhůtě své právo žalobou na určení pohledávky neuplatnila. Soud proto podle ustanovení § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), přihlášku pohledávky věřitelky odmítl.

Proti tomuto usnesení podala věřitelka odvolání. Uvedla, že až nyní má k dispozici pravomocný rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 53 T 8/2015-2130 ze dne 26.11.2015, kterým jí byla přiznána částka 175.000 Kč a kterým ve lhůtě stanovené pro podání incidenční žaloby ještě nedisponovala. Na základě této skutečnosti bere svou původní přihlášenou pohledávku částečně zpět a nadále požaduje pouze částku 175.000 Kč. Navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitelka Bc. Marta anonymizovano dne 25.9.2015 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníků nevykonatelnou pohledávku ve výši 500.000 Kč z titulu náhrady škody uplatněné v trestním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 53 T 8/2015 proti dlužníkovi Vincenci anonymizovano , přihláška pohledávky byla zaevidována pod č. P13. Na přezkumném jednání konaném dne 30.10.2015 byla insolvenční správkyní JUDr. Zdeňkou Prudilovou Koníčkovou popřena pravost, event. výše této pohledávky (co do výše 499.999 Kč), a to z důvodu její neexistence. Žádný z věřitelů se přezkumného jednání neúčastnil. Podáním ze dne 2.11.2015 označeném jako Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky věřitele č. 13 insolvenční správkyně vyrozuměla věřitelku o tom, že v insolvenčním řízení dlužníků na přezkumném jednání konaném dne 30.10.2015 byla její přihlášená pohledávka ve výši 500.000 Kč insolvenční správkyní z důvodu její neexistence popřena co do pravosti, event. co do výše 499.999 Kč, dlužníci pohledávku uznali. Současně byla věřitelka poučena o tom, že podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ mohou věřitelé s nevykonatelnou pohledávkou, která byla popřena insolvenční správkyní, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění. Žalobu je nutné podat proti insolvenční správkyni. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Toto vyrozumění bylo věřitelce doručeno dne 13.11.2015. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 33 INS 16603/2015-B-8 ze dne 19.11.2015 soud neschválil oddlužení dlužníků a prohlásil na jejich majetek konkurs. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.12.2015.

Podle § 197 odst. 2 IZ, věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 184 odst. 1 IZ, věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Podle § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 až 186 obdobně.

Nutno zdůraznit, že přihláška pohledávky je podání, které má charakter žaloby. Přihlášku pohledávky lze proto označit za podání, jímž věřitel požaduje uspokojení přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení. Tak jako žalobce ve sporném řízení je oprávněn disponovat s žalobou, a to zcela nebo částečně, je i věřitel, který podal přihlášku pohledávky, oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět, a to rovněž zcela nebo částečně.

V přezkoumávané věci věřitelka v odvolacím řízení disponovala s přihláškou pohledávky tak, že vzala částečně svou přihlášku pohledávky zpět, a to co do výše 325.000 Kč, a proto je nutno o tomto dispozitivním úkonu věřitelky rozhodnout podle ustanovení § 184 IZ (§ 187 IZ).

Věřitelka v insolvenčním řízení dlužníků nadále uplatňuje pohledávku ve výši 175.000 Kč, kterou přihlásila jako nevykonatelnou a která byla jako nevykonatelná pohledávka přezkoumána tak, že ji insolvenční správkyně popřela co do pravosti, event. co do její výše. Vzhledem k tomu, že věřitelka nebyla na přezkumném jednání přítomna, insolvenční správkyně správně podle ustanovení § 197 odst. 2 IZ vyrozuměla věřitelku o popření její nevykonatelné pohledávky a o tom, že je nutno podat žalobu na určení pohledávky u insolvenčního soudu ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání s tím, že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění a že žalobu je nutno podat proti insolvenční správkyni.

Odvolací soud přisvědčuje soudu prvního stupně v tom, že bylo-li vyrozumění o popření pohledávky věřitelce doručeno dne 13.11.2015, lhůta pro podání incidenční žaloby skončila dne 30.11.2015. Věřitelka však v lhůtě žalobu nepodala, k přihlášce pohledávky věřitelky ve výši 175.000 Kč tak nelze přihlížet (§ 198 odst. 1 IZ). Soud prvního stupně proto správně podle ustanovení § 185 IZ rozhodl o odmítnutí přihlášky pohledávky co do výše 175.000 Kč s tím, že právní mocí účast věřitelky v insolvenčním řízení končí.

Odvolací námitku věřitelky, že v době před uplynutím lhůty k podání žaloby neměla ještě k dispozici exekuční titul, shledává odvolací soud bez právního významu. Věřitelka přihlásila nevykonatelnou pohledávku, která byla jako nevykonatelná zařazena na přezkumné jednání a takto přezkoumána, o čemž i byla věřitelka vyrozuměna. Věřitelka proto měla (poté, co byla vyrozuměna o popření pohledávky a o nutnosti podat ve stanovené lhůtě žalobu na její určení) včas žalobu podat.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle ustanovení § 219 o.s.ř. v části, pokud jím byla odmítnuta přihláška pohledávky věřitelky co do částky 175.000 Kč, jako věcně správné potvrdil, a ve zbývající části napadené usnesení podle ustanovení § 219 odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. k dalšímu řízení.

V dalším řízení soud prvního stupně rozhodne o částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitelky postupem podle ustanovení § 184 a § 187 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenční správkyni a věřitelce se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 14. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu