3 VSOL 61/2011-A-37
KSOS 36 INS 7143/2010 3 VSOL 61/2011-A-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka PLATEN CZ, s.r.o., se sídlem Vendryně č.p. 942, PSČ 739 94, IČ 26795612, zastoupeného advokátem JUDr. Ottou Walachem, se sídlem Třinec, 1. máje 493, o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitelky Pavly anonymizovano , anonymizovano , bytem U lesa 764/10, 734 01 Karviná, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 36 INS 7143/2010-A-26 ze dne 7.1.2011,

takto:

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka (výrok I.), rozhodl, že na jeho majetek se prohlašuje konkurs (výrok II.), ustanovil insolvenčním správcem Ing. Petra Kluse, CSc., rozhodl, že účinky rozhodnutí nastávají zveřejněním v insolvenčním rejstříku, vyzval věřitele k přihlášení pohledávek a osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění poskytovaly insolvenčnímu správci, uložil povinnosti věřitelům ohledně zajišťovacích práv na dlužníkových věcech, nařídil přezkumné jednání, svolal schůzi věřitelů a určil její předmět a předvolal dlužníka a insolvenčního správce k přezkumnému jednání (výroky III. až X.).

V důvodech rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že řízení bylo zahájeno návrhem insolvenčního věřitele. Dlužník na jednání 6.1.2011 sám prohlásil, že se nachází v úpadku a přistoupil k insolvenčnímu návrhu navrhovatelky. Proto soud rozhodl podle ustanovení § 136 insolvenčního zákona o úpadku dlužníka a s rozhodnutím o úpadku spojil dle ust. § 148 odst. 1 insolvenčního zákona i rozhodnutí o prohlášení konkursu. Soud prvního stupně zdůvodnil, že řešení úpadku dlužníka oddlužením je vyloučeno, když dlužník je podnikající právnická osoba (§ 389 odst. 1 insolvenčního zákona) a nesplňuje ani podmínky pro reorganizaci dle § 316 odst. 4 insolvenčního zákona. Sám dlužník na jednání 6.1.2011 prohlásil, že jediným možným řešením jeho úpadku je konkurs.

Proti tomuto rozhodnutí se dlužník včas odvolal, a to výslovně do výroků I. a II. Uvedl, že je toho názoru, že je oprávněn podat odvolání i proti výroku I., přestože insolvenční soud ho poučil, že proti tomuto výroku není odvolání přípustné, a poukázal na ust. § 141 odst. 1, věty druhé zákona č. 182/2006 Sb. Dále poukázal na to, že v průběhu označeného jednání předložil insolvenční soud dlužníkovi potvrzení vystavené Okresním soudem v Karviné dne 3.11.2010 o tom, že žaloba dlužníka na neplatnost rozvázání pracovního poměru insolvenční navrhovatelky byla podána 20.8.2010. Proto byla tato žaloba posouzena jako opožděná (§ 72 zákoníku práce). Proto se také dlužník k insolvenčnímu návrhu připojil. Dodatečně však vyšlo najevo, že Okresní soud v Karviné poskytl insolvenčnímu soudu informaci týkající se data doručení žaloby nesprávně. V den vydání napadeného usnesení Okresní soud v Karviné sdělil insolvenčnímu soudu, že správné datum doručení žaloby mělo být uvedeno 9.8.2010. Proto vzhledem k počítání běhu lhůt dle § 72 zákoníku práce byla tato žaloba podána včas. S poukazem na ust. § 131 argumentoval odvolatel tím, že tedy ke dni rozhodování jeho úpadek nebyl osvědčen, když tento je podmíněn zjištěním mnohosti jeho věřitelů. Dlužník má proto zato, že jeho úpadek ve smyslu ust. § 141 insolvenčního zákona nebyl osvědčen. Navrhl, aby napadené usnesení, jímž byl zjištěn jeho úpadek a prohlášen konkurs na jeho majetek, bylo zrušeno.

Podáním ze dne 2.3.2011 vzal dlužník odvolání v plném rozsahu zpět a navrhl zastavení odvolacího řízení.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Jelikož odvolání bylo vzato zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. za použití ust. § 7 odst. 1 IZ rozhodl odvolací soud o zastavení odvolacího řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 3. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu