3 VSOL 60/2012-P18-7
KSOS 34 INS 9682/2010 3 VSOL 60/2012-P18-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka Antonína anonymizovano , anonymizovano , bytem Zábřeh, Severovýchod 494/8, PSČ 789 01, IČ: 47821701, o přihlášce pohledávky věřitele č. 17 Fincentrum a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČ: 26250357, o odvolání věřitele Fincentrum a.s. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22.12.2011, č.j. KSOS 34 INS 9682/2011-P-18/2 (správně č.j. KSOS 34 INS 9682/2010-P-18/2),

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky evidovaná pod č. P 18 věřitele č. 17 Fincentrum a.s. s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky evidovanou pod č. P 18 věřitele č. 17 Fincentrum a.s. jako pozdě podanou (výrok I.), s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla vydána dne 25.8.2011 a zveřejněna v insolvenčním rejstříku v 08:34 hodin. Z usnesení ze dne 24.1.2011, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka Antonína anonymizovano vyplývá, že věřitelé, kteří do vydání tohoto usnesení nepřihlásili své pohledávky, byli vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Usnesení bylo zveřejněno 24.1.2011 ve 12:42 hodin, a lhůta k podání přihlášek tedy uplynula 23.2.2011. Přihláška pohledávky věřitele Fincentrum a.s. byla podána dne 6.10.2011, to je po uplynutí lhůty. Soud proto podle ust. § 185 insolvenčního zákona přihlášenou pohledávku jako pozdě podanou odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Fincentrum a.s. odvolání. Namítal, že přihláška pohledávky byla podána včas, neboť ke dni podání odvolání není dlužník v insolvenčním rejstříku označen v souladu s ust. § 420 insolvenčního zákona, a lhůta pro podání přihlášek pohledávek tak stále běží. V této souvislosti odvolatel poukázal, že dlužník byl ke dni zahájení insolvenčního řízení a nadále je podnikatelem zapsaným v Živnostenském rejstříku, a jako podnikateli mu bylo přiděleno identifikační číslo 47821701. Ustanovení § 420 odst. 2 insolvenčního zákona přitom stanoví, že je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů jako u fyzické osoby nepodnikající, i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo. Po dobu trvání insolvenčního řízení však identifikační číslo dlužníka zapsáno nebylo. Insolvenční rejstřík je podle ust. § 419 odst. 1 insolvenčního zákona informačním systémem veřejné správy, který je veřejně přístupný v prostředí internetu, a jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky je jako součást tohoto informačního systému široké veřejnosti nabízena webová služba aplikace ISIR, která poskytuje podobné informace jako webové rozhraní aplikace ISIR přizpůsobené pro automatickou strojovou komunikaci. V bodu 1 popisu způsobu používání webové služby ISIR se uvádí, že webová služba ISIR je určena pro subjekty, které potřebují automatické zpracování informací. Věřitelé, kteří zpracovávají data v automatizovaných systémech, tak mohou porovnáním údajů ve svých databázích s údaji v systému ISIR pravidelně zjišťovat, zda ohledně určitého subjektu bylo zahájeno insolvenční řízení a sledovat jeho průběh. Podmínky služby provozované v rámci informačního systému veřejné správy tak vycházejí z údajů, které jsou insolvenční soudy povinny zapisovat do insolvenčního rejstříku, konkrétně do seznamu dlužníků. Po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek stanovené v usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 34 INS 9682/2010-A-13 (ani ke dni podání odvolání) však v seznamu dlužníků identifikační číslo dlužníka zapsáno nebylo, takže jej nebylo možné podle identifikačního čísla v insolvenčním rejstříku strojově vyhledat. Tím, že insolvenční soud identifikační číslo do seznamu dlužníků nezapsal, postupoval v rozporu s insolvenčním zákonem. Věřitel, který nemá v přezkoumávané věci postavení osoby, jíž se doručuje zvlášť, je zcela odkázán na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku. Pak-podle odvolatele-však platí, že věřiteli lhůta k podání přihlášky pohledávky začne běžet za předpokladu, je-li informace o dlužníkovi v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání, což se však v tomto případě nestalo. Navrhl proto, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že jeho přihláška pohledávky se neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soudu po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou k tomuto úkonu oprávněnou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele Fincentrum a.s. je důvodné.

Podle ustanovení § 420 IZ, je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo (odstavec 1). Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo (odstavec 2). Údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo (odstavec 4).

Podle obsahu spisu bylo insolvenční řízení zahájeno na základě insolvenčního návrhu věřitele FOCUS-METAL, s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Jiráskova 399/11, PSČ 757 01, IČ: 62303414. Usnesením ze dne 24.1.2011, č.j. KSOS 34 INS 9682/2010-A-13 Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Pavlu Buxbaumovou, na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který bude řešen jako konkurs nepatrný, a dále věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzval, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni o tom, že k přihláškám, které budou podány později, soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 24.1.2011, takže lhůta pro přihlášení pohledávek začala plynout dne 25.1.2011 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.) a její poslední den připadl na středu 23.2.2011. Odvolatel podal přihlášku pohledávky poště k přepravě dne 5.10.2011, Krajskému soudu v Ostravě pak byla doručena dne 6.10.2011.

Z informačního systému ISIR vyplývá, že dlužník Antonín Šanovec, ačkoliv je (jak plyne z výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku) osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, vzniklého již dne 14.2.2001, byl a nadále je identifikován datem narození a rodným číslem.

Nutno zdůraznit, že povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z předpokladu, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Jak odvolatel správně poukázal, věřitelé, kteří nemají postavení osoby, jimž se rozhodnutí o úpadku doručuje zvlášť, vedou ve svých evidencích (zejména o obchodně závazkových vztazích) údaje o fyzických osobách podnikajících podle rodného čísla nebo identifikačního čísla, a mají právo porovnáním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně takové osoby bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh. Tito věřitelé jsou zcela odkázáni na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost (srov. také závěry Vrchního soudu v Praze formulované v jeho usnesení ze dne 11.11.2010, č.j. MSPH 94 INS 3723/2008, 3 VSPH 697/2010-P-26-7).

Insolvenční soud je povinen zapsat do seznamu dlužníků veškeré údaje, které se v něm zveřejňují podle ust. § 420 odst. 1 až odst. 3 IZ, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku (§ 420 odst. 4 IZ), a to i tehdy, jestliže z obsahu insolvenčního návrhu nevyplývají. V takovém případě je insolvenční soud vyhledá v příslušných informačních systémech. V posuzované věci si tedy soud prvního stupně měl identifikační číslo zjistit z úřední povinnosti, a zveřejnit ho v insolvenčním rejstříku nejpozději do 7 dnů od zahájení insolvenčního řízení.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že Krajský soud v Ostravě v usnesení ze dne 24.1.2011, č.j. KSOS 34 INS 9682/2010-A-13, jímž byl zjištěn úpadek dlužníka Antonína anonymizovano , konstatoval, že z počítačové databáze ISIR bylo zjištěno, že v tomto insolvenčním řízení je ke dni vydání usnesení přihlášeno celkem šest věřitelů. Z přihlášky pohledávky věřitele-navrhovatele FOCUS-METAL, s.r.o. přitom vyplývá, že uvedený věřitel v přihlášce pohledávky, došlé soudu prvního stupně dne 11.11.2010, identifikační číslo označeného dlužníka uvádí.

Za této situace tak odvolací soud uzavírá, že pokud soud prvního stupně identifikační číslo dlužníka do systému ISIR v době vydání napadeného usnesení nezapsal (a neučinil tak ani ke dni rozhodnutí odvolacího soudu), nepočala odvolateli ani běžet lhůta k přihlašování pohledávek stanovená v rozhodnutí o úpadku.

Z uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele Fincentrum a.s. se neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. února 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu