3 VSOL 599/2015-A-17
KSOL 16 INS 319/2015 3 VSOL 599/2015-A-17

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Kojetín, Palackého 381, PSČ 752 01, identifikační číslo osoby: 87849241, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 31.3.2015, č.j. KSOL 16 INS 319/2015-A-6,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh dlužníka se n e o d m í t á .

Odův odně ní:

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že návrhem dlužníka, doručeným soudu dne 1.11.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení. Poté, co citoval ustanovení § 390 odst. 1, § 104 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 a § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), soud prvního stupně dále uvedl, že dlužník nedoložil seznam majetku a seznam závazků obsahující zákonné náležitosti dle § 104 odst. 2 a odst. 3 IZ, proto byl vyzván usnesením ze dne 23.2.2015, č.j. KSOL 16 INS 319/2015-A-4 k doložení těchto skutečností , na což reagoval doplněním svého insolvenčního návrhu, jež bylo doručeno soudu dne 4.3.2015. Toto doplnění však neobsahovalo seznam majetku a seznam závazků, které by obsahovaly náležitosti podle § 104 IZ, konkrétně seznam majetku neobsahoval výslovné vyjádření se k dobytnosti pohledávek a seznam závazků neobsahoval uvedení zajištěných věřitelů zvlášť a označení věcí, práv, pohledávek nebo jiných majetkových hodnot, u nichž se uplatňuje uspokojení ze zajištění. Soud proto postupoval podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Odvolatel poukázal na to, že ke svému návrhu dodal veškeré dokumenty, soud prvního stupně však stále požaduje doložení dokumentů nebo opravení. K odvolání dlužník připojil upravený seznam majetku a pohledávek a upravený seznam závazků.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, došlým soudu dne 8.1.2015, se dlužník domáhá zjištění svého úpadku a řešení úpadku oddlužením s navrhovaným způsobem oddlužení plněním splátkového kalendáře. K návrhu uvedl, že má vůči pěti věřitelům sedm závazků, jež jsou po splatnosti déle jak 30 dnů, tyto závazky není schopen splácet včas a v plné výši. Závazky činí celkem 1.242.998,84 Kč. Ke svým osobním poměrům uvedl, že není ženatý, nemá žádné vyživovací povinnosti. Je zaměstnán a také pracuje jako OSVČ. Jeho průměrný čistý měsíční příjem činí 34.426,17 Kč. Nezajištěné závazky činí 1.242.998,84 Kč, takže lze předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi jeho nezajištění věřitelé, bude činit alespoň 30% jejich pohledávek. V bodě 17 ( závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné ) dlužník označil čtyři závazky, uvedl vždy údaj k popisu závazku, k označení věřitele a k výši jednotlivých závazků, v bodě 18 ( závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné ) označil tři závazky, uvedl vždy údaj k popisu závazku, k označení rozhodnutí, k označení věřitele a k výši jednotlivých závazků. V bodě 16 ( majetek, který je předmětem zajišťovacích práv ) specifikoval tento majetek tak, že se jedná o nemovitosti v katastrálním území Kojetín zapsané na LV č. 1336, č.p. 381, rodinný dům, parcela st. 233/1 a parcela st. 236/1, a označil druh zajištění zástavní právo.

K návrhu dlužník připojil-mimo jiné-seznam majetku nemovitého, seznam majetku movitého, seznam pohledávek, seznam závazků a seznam zaměstnanců. Seznam majetku movitého a seznam pohledávek, a dále seznam závazků a seznam zaměstnanců jsou opatřeny podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. V seznamu pohledávek dlužník označil pohledávku vůči dlužníkovi Ivo Švajdovi, nám. Míru 162, Hulín, s uvedením údaje směnka ve výši 562.000 Kč podán návrh na směnečný rozkaz, v seznamu závazků dlužník označil jednotlivé své věřitele, označil výši jednotlivých závazků, splatnost jednotlivých závazků, uvedl údaj o tom, zda se jedná o závazek z podnikání, zda se jedná o závazek zajištěný či nezajištěný, zda závazek uznává co do důvodu i do výše a zda je věřitel osobou dlužníkovi blízkou. V seznamu zaměstnanců dlužník uvedl, že nemá žádné zaměstnance. Usnesením ze dne 23.2.2015, č.j. KSOL 16 INS 319/2015-A-4 uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení doručený soudu dne 8.1.2015 tak, že a) předloží řádný seznam svého majetku, včetně svých pohledávek, s uvedením svých dlužníků, s tím, že v tomto seznamu označí jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek, u pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají a uvede její výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti, u majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí označí) a nemá-li žádný majetek ani žádné pohledávky vůči jiným subjektům, uvede to seznamu výslovně, b) předloží řádný seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů s tím, že řádně označí všechny osoby (u právnických osob název, sídlo, identifikační číslo osoby, u fyzických osob jméno, bydliště, případně adresu podnikání), o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, výslovně uvede, jsou-li jeho věřitelé osoby jemu blízké, uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu, nebo co do výše a proč, zvlášť uvede věřitele, o kterých je mu známo, že vůči němu mají či uplatňují právo na uspokojení ze zajištění-u pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku a výslovně označí závazky pocházející z podnikání-s vysvětlením, že dlužník v insolvenčním návrhu i ve svém prohlášení uvádí, že jeho dluhy pochází částečně z podnikání, v seznamu závazků, u každého ze svých závazků nicméně vyplnil, že se nejedná o závazek z podnikání, tento rozpor je třeba odstranit a výslovně označit podnikatelský dluh. Dále výzva obsahuje poučení, že předložené seznamy (každý seznam zvlášť) musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné (§ 104 odst. 4 IZ). Na výzvu soudu reagoval dlužník předložením seznamu majetku, v němž jsou označeny movité věci, dále seznam závazků, v němž dlužník označil jednotlivé své věřitele, uvedl výši jednotlivých závazků, splatnost těchto závazků, údaj o tom, zda se jedná o závazky zajištěné či nezajištěné-jako zajištěný závazek označil pouze závazek vůči věřiteli Česká spořitelna a.s., IČ: 45244782 ve výši 350.000 Kč, dále údaj o tom, zda se jedná o závazek z podnikání, zda závazek uznává co do důvodu a výše a zda je věřitel osobou dlužníkovi blízkou. Dále předložil seznam pohledávek, v němž jako svou pohledávku označil pohledávku vůči Ivo Švajdovi, nám. Míru 162, Hulín, s uvedením údaje směnka ve výši 562.000 Kč, podán návrh na směnečný rozkaz dne 17.9.2013 u Okresního soudu v Kroměříži. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, poslední věta, IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, jichž se dovolává, přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti; u majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ustanovení §104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ustanovení § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije (odstavec 1). Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Jak se z odůvodnění odvoláním napadeného usnesení podává, odmítl soud prvního stupně insolvenční návrh dlužníka postupem podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, neboť dlužník ani přes výzvu soudu nedoplnil insolvenční návrh o řádný seznam majetku a řádný seznam závazků, když (k výzvě soudu) předložený seznam majetku neobsahuje výslovné vyjádření se k dobytnosti pohledávek a v seznamu závazků neuvedl dlužník zajištěné věřitele zvlášť a neoznačil věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u nichž se uplatňuje uspokojení ze zajištění.

Ze shora citovaného ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až písm. c) IZ vyplývá, že seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců představují povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu, jejichž obsah je (současně) insolvenčním zákonem (v ustanovení § 104 odst. 2 až odst. 4 IZ) rovněž definován.

Ustanovení § 128 odst. 2 IZ pak řeší situaci, kdy insolvenční návrh trpí vadami, které spočívají v tom, že k insolvenčnímu návrhu nejsou připojeny zákonem požadované přílohy, nebo jestliže tyto přílohy neobsahují stanovené náležitosti. Pro tento případ insolvenční zákon ukládá insolvenčnímu soudu, aby navrhovatele vyzval k odstranění těchto vad ve lhůtě, kterou mu určí (a která nesmí být delší než 7 dnů). Nutno zdůraznit, že tato výzva musí obsahovat údaj o tom, v čem je podání neúplné, nesrozumitelné, případně neurčité, nebo jaké konkrétní údaje z hlediska obsahových náležitostí, vyžadovaných zákonem předložené seznamy neobsahují, a musí obsahovat také konkrétní poučení o tom, jak je třeba opravu provést.

V přezkoumávané věci soud prvního stupně vyzval dlužníka k předložení řádného seznamu majetku a řádného seznamu závazků, jeho výzva ze dne 23.2.2015, v níž cituje jednotlivé náležitosti seznamu majetku a seznamu závazků dle ustanovení § 104 odst. 2 a odst. 3 IZ, však neobsahuje údaj o tom, v čem konkrétně je dlužníkem předložený seznam majetku nesprávný či neúplný, a v čem konkrétně je nesprávný či neúplný předložený seznam závazků-soud prvního stupně konkrétně poučil dlužníka o tom, že jeho seznam závazků je nesprávný pouze ve vztahu k té části, v níž označuje své závazky z podnikání a v tomto směru přitom dlužník také seznam závazků opravil.

Nebyla-li výzva soudu prvního stupně k odstranění vad zákonem požadovaných příloh dostatečně konkrétní, a neobsahovala-li dostatečně konkrétní údaje o tom, jak je třeba opravu provést, pak důsledkem toho, že dlužník se v doplněném seznamu majetku výslovně nevyjádřil k dobytnosti své pohledávky a v seznamu závazků neuvedl zajištěného věřitele zvlášť a neoznačil věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u nichž se uplatňuje uspokojení ze zajištění (předmět zajištění), nemůže být odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční návrh dlužníka se neodmítá.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že odvolatel současně k podanému odvolání připojil opravený seznam závazků a seznam majetku, včetně seznamu pohledávek, jež jsou opatřeny podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti, přičemž v seznamu závazků již doplnil údaj o tom, že závazek vůči věřiteli Česká spořitelna a.s. ve výši 350.000 Kč je zajištěn zástavním právem na nemovitostech, které jsou uvedeny v seznamu majetku, v seznamu majetku pak řádně specifikoval majetek (nemovitosti), který je předmětem zajištění a v seznamu pohledávek doplnil údaj o tom, že dlužník Ivo Šmajda má majetek nebo prostředky v dostatečné výši tak, aby pohledávku vůči dlužníkovi (ze směnky ve výši 562.000 Kč) mohl uhradit. Z tohoto řádného seznamu závazků a seznamu majetku proto bude soud prvního stupně v dalším řízení vycházet.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 27. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu