3 VSOL 597/2014-A-14
KSBR 31 INS 5767/2014 3 VSOL 597/2014-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Stražisko 107, PSČ 798 44 (korespondenční adresa: Přemyslovka 5, Prostějov, PSČ 796 01), o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.4.2014, č.j. KSBR 31 INS 5767/2014-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl insolvenční návrh dlužníka, který byl soudu doručen dne 4.3.2014. Na odůvodnění uvedl, že po zahájení insolvenčního řízení soud usnesením ze dne 6.3.2014 vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení doplnil insolvenční návrh o seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců a poučil jej o jejich náležitostech. Dále dlužníka vyzval k doložení listin dokládajících jeho úpadek nebo hrozící úpadek (zejména smluv o půjčkách, výzev k úhradám dlužných částek, exekučních příkazů atd.). Dlužník, který byl poučen o následcích nesplnění uložené povinnosti, na usnesení soudu reagoval podáním doručeným dne 27.3.2014 tak, že předložil řádný seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců. Listiny dokládající jeho úpadek či hrozící úpadek nedoložil a soudu sdělil, že byly zaslány poštou společně s insolvenčním návrhem. Soud prvního stupně proto postupoval podle § 128 odst. 2, věta třetí insolvenčního zákona a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník odvolání. Tvrdil, že po vydání usnesení, kterým soud uložil dlužníku povinnost doplnit insolvenční návrh, telefonicky soud kontaktoval a informoval se o možné ztrátě či záměně jím zaslaných listin dokládajících úpadek. Po dvou dnech opětovně telefonoval na soud a pracovník soudu mu sdělil, že je nutno doložit pouze zákonné seznamy, aniž by musel dokládat doklady k závazkům. Ze sdělení dlužník usoudil, že listiny byly na soudě dohledány. Protože z napadeného usnesení dlužník dovozuje, že listiny dohledány nebyly, zasílá listiny dokládající jeho úpadek opětovně spolu s odvoláním.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční návrh byl soudu doručen dne 4.3.2014 v 8:38 poštou a dle záznamu podatelny sestával z jednoho stejnopisu a osmi stran příloh. Na obálce doporučené zásilky, kterou byl insolvenční návrh a k němu připojené listiny podán k poštovní přepravě na provozovně České pošty s.p. v Prostějově 2, pod číslem pod č. RR 772203435 CZ dne 3.3.2014, je uvedena gramáž zásilky 0,159 kilogramu. Na č.l. A-3 spisu jsou založeny listiny o pracovním poměru dlužníka a jeho příjmech a výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob. Následně usnesením ze dne 6.3.2014, č.j. KSBR 31 INS 5767/2014-A-4 soud dlužníku uložil povinnost k doložení zákonných seznamů (§ 104 odst. 1 IZ), včetně listin dokládajících jeho úpadek nebo hrozící úpadek, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení. Dlužník byl v usnesení vydaném příslušným soudcem poučen, že v případě nesplnění uložené povinnosti insolvenční soud jeho insolvenční návrh odmítne. Usnesení bylo dlužníku doručováno na korespondenční adresu uvedenou v návrhu poštou a dne 24.3.2014 mu bylo doručeno postupem podle § 80 IZ. Dlužník na ně reagoval podáním doručeným soudu dne 27.3.2014, k němuž připojil zákonné seznamy. Ohledně listin dokládajících jeho úpadek prohlásil, že tyto zaslal poštou společně se svým insolvenčním návrhem dne 4.3.2014 jako přílohu. Ve spise se nenachází úřední záznam o telefonickém dotazu dlužníka na soud a o způsobu jeho vyřízení.

K odvolání dlužník připojil svazek listin dokládajících jeho úpadek. Zásilka obsahující odvolání a listiny byla podána k poštovní přepravě prostřednictvím doručovatele Česká pošta s.p. na provozovně Prostějov 2 dne 22.4.2014 pod č. RR 838316770 CZ. Podle poštovní relace na zásilce měla zásilka hmotnost 0,537 kilogramu, po převážení zásilky odvolacím soudem na váze v podatelně odvolacího soudu bylo zjištěno, že podle údajů této váhy činí hmotnost odvolání a k němu připojených listin 0,54 kilogramu.

Dle ust. § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Dle ust. § 104 odst. 4 IZ nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Dle ust. § 128 odst. 2 IZ nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne.

Výše uvedená zjištění o hmotnosti zásilky, v níž byl soudu doručován insolvenční návrh dlužníka a o hmotnosti zásilky, v níž bylo podáno k poštovní přepravě jeho odvolání včetně listin dokládajících úpadek, vyvracejí tvrzení dlužníka v odvolání, že listiny dokládající jeho úpadek připojil již k návrhu. Proto odvolací soud vychází ze závěru, že soud prvního stupně dlužníku správně uložil povinnost doložit listiny dokládající jeho úpadek jako povinnou přílohu insolvenčního návrhu a k jeho doplnění určil lhůtu 7 dnů od doručení usnesení (§ 128 odst. 2 IZ). Usnesení bylo dlužníku řádně doručeno, dlužník však v soudem určené lhůtě návrh o listiny dokládající jeho úpadek nedoplnil. Jeho tvrzení v odvolání, že mu soud k jeho telefonickému dotazu sdělil, že tyto dokládat nemusí, se z obsahu spisu nepodává. Ostatně je vyloučeno, aby blíže neurčený pracovník soudu byl oprávněn neformálně měnit povinnost uloženou usnesením soudu, které vydal soudce.

Protože dlužník na základě usnesení soudu neodstranil v určené lhůtě vady insolvenčního návrhu spočívající v nepřipojení listin dokládajících jeho úpadek, ačkoli byl o následcích nesplnění povinnosti v určené lhůtě poučen, postupoval soud prvního stupně správně podle § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh dlužníka odmítl.

Skutečnost, že dlužník předložil listiny dokládající jeho úpadek až ve stadiu odvolacího řízení, nemá pro rozhodování odvolacího soudu význam proto,

že nedostatek insolvenčního návrhu spočívající v nepřipojení všech jeho zákonem vyžadovaných příloh lze odstranit jen do vydání rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu (srov. závěr v usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. září 2013, č.j. KSOS 34 INS 7246/2013, 3 VSOL 642/2013-A-16).

Napadené usnesení soudu prvního stupně, kterým byl insolvenční návrh dlužníka podle § 128 odst. 2 IZ odmítnut, je správné a odvolací soud je podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 27. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu