3 VSOL 595/2013-A-27
KSBR 28 INS 3149/2013 3 VSOL 595/2013-A-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Zborovecká 1599/60, 678 01 Blansko, o insolvenčním návrhu věřitele Igora anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 4, 602 00 Brno, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.6.2013 č.j. KSBR 28 INS 3149/2013-A-18,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl odvolání věřitele proti usnesení ze dne 24.5.2013 č.j. KSBR 28 INS 3149/2013-A-16 jako pozdě podané.

V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 24.5.2013 č.j. KSBR 28 INS 3149/2013-16 uložil věřiteli, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, proti kterému věřitel dne 13.6.2013 podal odvolání. Usnesení o uložení zálohy bylo věřiteli doručeno dne 27.5.2013, lhůta k podání odvolání věřiteli počala plynout dne 28.5.2013 a skončila dne 11.6.2013, kdy věřitel mohl odvolání podat u soudu nebo odevzdat k poště k doručení. Z údajů na obálce vyplynulo, že věřitel předal odvolání k doručení poště až 13.6.2013. Soud prvního stupně proto postupoval dle ustanovení § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) a odvolání věřitele jako pozdě podané odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. V něm namítl, že jeho odvolání proti uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení bylo podáno včas. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst.1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, ve vztahu k průběhu doručování usnesení č.j. KSBR 28 INS 3149/2013-A-16 ze dne 24.5.2013, kterým soud uložil věřiteli povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč (dále jen předmětné usnesení ), že bylo věřiteli doručováno zvlášť prostřednictvím doručujícího orgánu Česká pošta s.p., provozovna Brno II., v obálce typu III. pro doručování jiných písemností (§ 2 Instrukce MS ČR ze dne 27.5.2009, č.j. 58/2009-OD-Org.). Usnesení soud doručoval na adresu Lidická 4, 602 00 Brno , kterou věřitel jako adresu svého bydliště označil v návrhu. Soudní písemnost byla dle doručenky o jejím doručení, která obsahuje náležitosti dle § 50g odst. 1 o.s.ř., vložena doručujícím orgánem do domovní schránky dne 27.5.2012.

Proti předmětnému usnesení podal věřitel odvolání, které soudu doručil doporučenou zásilkou, podanou na provozovně České pošty s.p. v Boskovicích pod č. RR063772522CZ dne 13.6.2013.

Podle § 201 o.s.ř. účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 201 odst. 1, věta první o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 75 odst. 1, 2 IZ o zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, dále osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat, a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán.

Podle ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř. nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, datum vhození vyznačí doručující orgán na doručence a na písemnosti.

Jak vyplývá ze shora uvedených údajů o průběhu doručování, předmětné usnesení bylo věřiteli doručeno dne 27.5.2013 vložením do domovní schránky dle § 50 odst. 1 o.s.ř. Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání proti němu začala věřiteli běžet dne 28.5.2013 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.) a její běh skončil v úterý dne 11.6.2013. Věřitel však podal odvolání k poštovní přepravě až dne 13.6.2013, tedy po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty (§ 57 odst. 3 o.s.ř.). Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud napadeným usnesením opožděně podané odvolání dle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl.

Napadené usnesení je věcně správné, proto je odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 13. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu