3 VSOL 594/2015-B-12
KSBR 32 INS 494/2015 3 VSOL 594/2015-B-12

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Věžnice 42, PSČ: 588 27, o uložení pořádkové pokuty, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Tomáše Linhy, Praha 2, Trojanova 18, PSČ: 120 00, identifikační číslo osoby: 66251354, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.5.2015, č.j. KSBR 32 INS 494/2015-B-4,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že insolvenčnímu správci Mgr. Tomáši Linhovi se pořádková pokuta ne uk lád á .

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně uložil insolvenčnímu správci Mgr. Tomáši Linhovi pořádkovou pokutu 5.000 Kč, s tím, že ji je povinen zaplatit do 15 dnů od právní moci usnesení na označený účet soudu.

Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 12.2.2015, č.j. KSBR 32 INS 494/2015-A-10 insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Tomáše Linhu. Na den 15. 4. 2015 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů s tím, že insolvenčnímu správci uložil, aby se přezkumného jednání a schůze věřitelů účastnil osobně nebo aby se nechal zastoupit osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců. Insolvenční správce se k nařízenému jednání a schůzi věřitelů nedostavil a namísto toho požádal soud o odročení jednání. Soud na základě těchto skutečností dospěl k závěru, že insolvenční správce hrubě ztěžuje postup řízení tím, že se bez závažného důvodu k přezkumnému jednání a schůzi věřitelů nedostavil, ani nezajistil účast osoby zapsané v seznamu insolvenčních správců tak, jak mu bylo insolvenčním soudem uloženo. Z těchto důvodů nemohlo být provedeno přezkumné jednání. Podle insolvenčního soudu měl insolvenční správce dostatek času, aby se na přezkumném jednání a schůzi věřitelů nechal zastoupit osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců, když ke dni vydání usnesení je v seznamu insolvenčních správců zapsáno celkem 505 osob což je dostatečný počet na to, aby některá ze zapsaných osob správce na nařízeném jednání zastoupila . Proto soud insolvenčnímu správci uložil pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč, jejíž výši shledává s ohledem na okolnosti věci za přiměřenou.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal včasné odvolání insolvenční správce Mgr. Tomáš Linha (dále též jen odvolatel ). V odvolání uvedl, že usnesením Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 14.1.2015 č.j. KSPA 56 INS 16331/2014-A-28 byl zjištěn úpadek dlužnice Naděždy Suchánkové a na její majetek byl prohlášen konkurs. Současně byl odvolatel ustanoven insolvenčním správcem a na den 15. 4. 2015 v 9:30 hodin bylo nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů. Vzhledem k tomu, že způsobem řešení úpadku dlužnice byl konkurs, měl insolvenční správce povinnost se jednání účastnit osobně, popřípadě se nechat zastoupit jiným insolvenčním správcem. Ačkoli odvolatel požádal telefonicky o zastoupení 11 insolvenčních správců, nepodařilo se mu zajistit své zastoupení v některém z řízení. Proto podáním ze dne 10.4.2015, doručeným téhož dne, omluvil svou neúčast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů v tomto insolvenčním řízení z důvodu účasti na jednání u Krajského soudu v Hradci Králové -pobočka v Pardubicích ve věci sp. zn. KSPH 56 INS 16331/2014, které bylo nařízeno dříve. Soud jeho žádosti nevyhověl a uložil mu pořádkovou pokutu, neboť se k přezkumnému jednání a schůzí věřitelů nedostavil bez závažného důvodu. Podle odvolatele je napadené usnesení nesprávné, neboť jeho omluva byla včasná a důvodná. Zastoupení jiným insolvenčním správcem je dobrovolné, protože insolvenční zákon, ani zákon o insolvenčních správcích, nestanoví povinnost převzít zastoupení jiného insolvenčního správce. Navíc nelze vyloučit, že všech zbývajících 493 insolvenčních správců by zastupování odmítlo a argument soudu by v podstatě vyloučil možnost odročení jednání z důvodu na straně insolvenčního správce, jelikož důvodná žádost o odročení by předpokládala bezvýsledné oslovení všech insolvenčních správců, což je prakticky nemožné. Navíc podle odvolatele nemůže insolvenční soud správci uložit, aby se nechal na jednání v této věci zastoupit jiným insolvenčním správcem, neboť to ustanovení § 410 odst. 1 IZ neumožňuje. Z těchto důvodů odvolatel v odvolacím řízení navrhl, aby bylo napadené usnesení změněno tak, že se mu pořádková pokuta neukládá.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývají následující právně významné skutečnosti:

1. Usnesením ze dne 12.2.2015, č.j. KSBR 32 INS 494/2015-A-10 soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka, výrokem VIII. nařídil první přezkumné jednání na den 15.4.2015 v 9:00 hodin do budovy Krajského soudu v Brně, výrokem IX. svolal první schůzi věřitelů na den 15.4.2015 v 9:00 hodin do budovy Krajského soudu v Brně, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání, a výrokem XII. uložil insolvenčnímu správci, aby se nařízeného přezkumného jednání a schůze věřitelů zúčastnil osobně, nebo aby se nechal zastoupit osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců. 2. Dne 10.4.2015 byla soudu prvního stupně doručena žádost odvolatele o odročení přezkumného jednání nařízeného na den 15.4.2015 a následně svolané schůze věřitelů, v níž jako důvod uvedl, že dne 14.1.2015 zjistil Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích svým usnesením č.j. KSPA 56 INS 16331/2014-A-28 úpadek dlužnice Naděždy Suchánkové, na její majetek prohlásil konkurs a ustanovil odvolatele insolvenčním správcem s tím, že první přezkumné jednání a schůze věřitelů byly nařízeny na den 15.4.2015 v 9:30 hodin. Vzhledem k tomu, že odvolateli se nepodařilo zajistit zastoupení insolvenčním správcem, žádá o odročení přezkumného jednání a svolání schůze věřitelů na jiný termín. 3. Dne 15.4.2015 v 9:00 hodin neproběhlo v této věci u soudu prvního stupně přezkumné jednání (k němuž se nikdo nedostavil), soud jednání odročil na neurčito vzhledem k nepřítomnosti insolvenčního správce . 4. Z usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 14. ledna 2015, Kč, č.j. KSPA 56 INS 16331/2014-A-28 vyplývá, že insolvenční soud zjistil úpadek dlužnice Naděždy Suchánkové, na její majetek prohlásil konkurs a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Tomáše Linhu (výroky I., II. a III. usnesení). Ve výroku IX. nařídil přezkumné jednání na den 15.4.2015 9:30 hodin v budově Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích a bezprostředně po skončení přezkumného jednání svolal první schůzi věřitelů (výrok X.).

Podle ustanovení § 36 odst. 1 IZ, insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

Podle ustanovení § 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Podle ustanovení § 190 odst. 1, 2 IZ, přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem. Termín a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání k přezkumnému jednání do vlastních rukou, s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Není-li dále stanoveno jinak, může se insolvenční správce na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců.

Podle ustanovení § 399 odst. 1, 2 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o hlasovacím právu věřitelů při oddlužení obdobně § 49 až 53. K projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů za tím účelem svolané nebo za podmínek stanovených tímto zákonem mimo schůzi věřitelů; obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi věřitelů podle odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) může dát zastoupit na schůzi věřitelů podle odstavce 1 jinou osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce takové schůze zúčastnil osobně. Dlužník je povinen zúčastnit se takové schůze osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů.

Podle ustanovení § 410 odst. 1 IZ, není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) může dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce přezkumného jednání zúčastnil osobně.

V této věci soud prvního stupně odvolateli uložil povinnost osobní účasti na přezkumnému jednání a následně svolané schůzi věřitelů ve smyslu ust. § 399 odst. 2 a § 410 odst. 1 IZ s tím, že se může nechat zastoupit jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců. Odvolatel tuto povinnost nesplnil, tedy porušil soudem uloženou povinnost. Insolvenční zákon však ponechává soudu prostor, aby v případě takového porušení přistoupil k uložení pořádkové pokuty po zvážení všech konkrétních okolností věci (viz ustanovení § 81 odst. 2 IZ, podle něhož soud může pokutu uložit). Proto i pokud dojde ze strany insolvenčního správce k porušení soudem uložené povinnosti, nemusí mu soud pokutu uložit, pokud shledá, že jsou dány takové důvody, pro které není toto pořádkové opatření opodstatněno.

V této věci se odvolatel k přezkumnému jednání nařízenému soudem prvního stupně na den 15.4.2015 v 9:00 hodin a na následně svolanou schůzi věřitelů nedostavil proto, že na stejný den v 9:30 hodin bylo nařízeno přezkumné jednání a první schůze věřitelů v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích, kterého byl odvolatel jako v něm ustanovený insolvenční správce povinen se účastnit osobně, případně se nechat zastoupit jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců. V situaci, kdy se odvolateli nepodařilo zajistit na přezkumné jednání a schůzi věřitelů, které se měly konat ve stejném termínu, zastoupení osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců (a odvolací soud nemá důvod pochybovat o pravdivosti tvrzení odvolatele, že bezúspěšně oslovil jedenáct takových osob), je tato kolize nepochybně závažným důvodem, pro který odvolatel nemohl vyhovět požadavku soudu. Přitom je významné, že odvolatel včas požádal insolvenční soud z tohoto vážného důvodu o odročení nařízeného přezkumného jednání a svolání schůze věřitelů v jiném termínu. Postupoval tedy při řešení dané situace svědomitě, jak mu zákon ukládá v ustanovení § 36 odst. 1. Proto odvolací soud, na rozdíl od soudu prvního stupně, v této věci důvod pro uložení pořádkové pokuty odvolateli neshledává, přestože ten, jak uvedeno shora, soudem uloženou povinnost porušil.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud změnil napadené usnesení soudu prvního stupně tak, že insolvenčnímu správci se pořádková pokuta neukládá (ust. § 220 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci věřitelskému orgánu (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však také doručuje zvláštním způsobem.

Olomouc 25. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu