3 VSOL 592/2015-A-15
KSBR 31 INS 34165/2014 3 VSOL 592/2015-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , bytem Pouzdřany, U Mlýna 281, PSČ 691 26, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.1.2015, č.j. KSBR 31 INS 34165/2014-A-7, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.3.2015, KSBR 31 INS 34165/2014-A-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, neprodloužil dlužnici lhůtu k doplnění návrhu na povolení oddlužení ze dne 17.12.2014 (výrok I.) a uložil dlužnici, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila na blíže označený účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem, doručeným soudu dne 17.12.2014, se dlužnice domáhá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení s navrhovaným způsobem oddlužení plněním splátkového kalendáře. Soud prvního stupně vyložil, že ve smyslu ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), je jednou z podmínek pro povolení oddlužení předpoklad, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nebude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. Z insolvenčního návrhu a listin předložených dlužnicí vyplývá, že v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře by dlužnice za 5 let trvání splátkového kalendáře ze svého příjmu, který je představován pouze rodičovským příspěvkem ve výši 3.800 Kč, svým nezajištěným věřitelům, vůči nimž má závazky celkem ve výši 36.000 Kč, nezaplatila ničeho. Není možné ani oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, neboť dlužnice sice vlastní majetek, má však zajištěné závazky ve výši 3.638.027 Kč. Je tak dán důvod pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 395 IZ, neboť lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30% jejich pohledávek, a jediným možným řešením úpadku dlužnice je konkurs (§ 395 odst. 1 písm. b/, § 396 IZ). Poté, co soud prvního stupně dále citoval ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 IZ uzavřel, že považuje za nezbytné uložit dlužnici zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, přičemž z obsahu podaného odvolání je zřejmé, že se jím napadá výrok II. usnesení soudu prvního stupně o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Odvolatelka namítá, že soudu ve svém podání, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15.1.2015, sdělila, je na mateřské dovolené do května 2016, od dubna 2015 má přislíbeno zaměstnání v prodejně Maso-uzeniny v Hustopečích, a pokud by ani tento příjem spolu s rodičovským příspěvkem nestačil, je schopna zajistit se další příjem ve formě daru. Podle názoru odvolatelky je dán předpokládat, že uhradí svým nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. Odvolatelka navrhla, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadené části zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení, došlým soudu dne 17.12.2014, doplněným k výzvě soudu (usnesení ze dne 22.12.2014, č. j. KSBR 31 INS 34165/2014-A-5) podáním ze dne 12.1. 2015, došlým soudu dne 14.1.2015, se dlužnice domáhá zjištění úpadku a jako způsobu jeho řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedla, že má více věřitelů, peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit. Řada věřitelů zahájila již proces vymáhání svých pohledávek, proti dlužnici jsou vedeny čtyři exekuce. Dlužnice má vůči sedmi věřitelům sedm závazků, celková výše závazků činí 3.638.027 Kč, z toho závazky nezajištěné představují 36.000 Kč. Dlužnice je vdaná, kromě vzájemné vyživovací povinnosti s manželem Václavem Rohrerem má vyživovací povinnost k jednomu dítěti. Je na mateřské dovolené, pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3.800 Kč, na mateřské dovolené bude do května 2016. Od dubna 2015 má přislíbeno zaměstnání na vedlejší pracovní poměr v prodejně Maso-uzeniny v Hustopečích a dále by si mohla zajistit další příjem ve formě daru od své matky Milady Černé. K návrhu dlužnice připojila-mimo jiné-seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, opatřené podepsaným prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. Podle údajů, uvedených v seznamu závazků má dlužnice vůči sedmi věřitelům sedm závazků v celkové výši 3.638.027 Kč, z toho nezajištěné závazky představují částku 36.000 Kč. Předmětem zajištění jsou nemovitosti, označené jako budova č.p. 281 v části obce Pouzdřany. Z údajů, uvedených v seznamu majetku, vyplývá, že dlužnice vlastní movité věci-obvyklé vybavení domácnosti v hodnotě celkem 10.700 Kč, a dále vlastní nemovitosti-pozemek parcela č. 788, jehož součástí je stavba Pouzdřany, č.p. 281, bydlení, a dále pozemky parc. č. 789/1 a č. 789/3, zapsané v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče na LV č. 11010 pro obec a katastrální území Pouzdřany. Z údajů, uvedených ve výpisu z katastru nemovitostí, vyplývá, že na těchto nemovitostech bylo zřízeno zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek, včetně příslušenství, z úvěru ve výši 3.300.000 Kč a k zajištění budoucích pohledávek do celkové výše 3.300.000 Kč věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, a dále zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky ve výši 7.012 Kč s příslušenstvím věřitele CASPER Consumer Finance a.s., IČ: 25103768, k zajištění pohledávky ve výši 91.954 Kč s příslušenstvím věřitele Provident Financial s.r.o., IČ: 25621351, k zajištění pohledávky ve výši 2.730 Kč s příslušenstvím věřitele Cash Gate, s.r.o., IČ: 24215210 a k zajištění pohledávky ve výši 8.390 Kč s příslušenstvím věřitele DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 27569390. Podle údajů, uvedených v seznamu zaměstnanců, nemá dlužnice žádné zaměstnance.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2).

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Z údajů, uvedených dlužnicí v insolvenčním návrhu lze předběžně uzavřít, že dlužnice se nachází v úpadku, protože má závazky vůči více věřitelům déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopna splácet.

Uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v případech, kdy podle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura jeho majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. V konkursu -na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře jako v praxi převažující formy oddlužení-totiž nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se právě z majetkové podstaty.

Pro rozhodnutí odvolacího soudu je tak určující posouzení správnosti (předběžného) závěru soudu prvního stupně o tom, že dlužnici nebude povoleno řešení úpadku oddlužením, jak navrhuje.

Ve smyslu shora citovaného ustanovení § 395 odst. 1 IZ, základní podmínkou oddlužení je-kromě požadavku poctivého záměru-požadavek minimální 30% míry uspokojení pohledávek dlužníkových nezajištěných věřitelů.

Při hodnocení schopnosti dlužníka vyhovět podmínkám pro povolení řešení jeho úpadku oddlužením je insolvenční soud vázán ustanovením § 398 odst. 3, věta první IZ, a při úvaze, zda je dlužník schopen plnit požadavek uvedený v ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ, musí vycházet z výše splátek odpovídající částkám, které by mohly být v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce sráženy z dlužníkova pracovního příjmu k uspokojení přednostních pohledávek (podle § 279 odst. 1 o.s.ř. se z čisté mzdy, která zbývá dlužníkovi po odečtení základní nepostižitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádří se v celých korunách, srážejí dvě třetiny, jedna třetina zůstává dlužníkovi k volné dispozici).

V daném případě, s ohledem na to, že dlužnice je na mateřské dovolené a jejím jediným příjmem je rodičovský příspěvek ve výši 3.800 Kč měsíčně, nelze srážet z příjmů dlužnice ničeho. Soud prvního stupně proto správně uzavřel, že v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře by nebyl splněn požadavek minimální třicetiprocentní míry uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dlužnice. Námitka dlužnice, že od dubna 2015 má přislíbeno zaměstnání a dále, že by mohla zajistit další příjem ve formě darů, přitom neobstojí, neboť dlužnice tato svá tvrzení ničím nedoložila.

V úvahu pak nepřipadá ani oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty. Dlužnice sice kromě movitých věcí (obvyklého vybavení domácnosti nepatrné hodnoty) vlastní i nemovitosti v katastrálním území Pouzdřany, tyto nemovitosti jsou však předmětem zajištění závazků dlužnice ve výši minimálně 3.602.000 Kč. Výtěžek ze zpeněžení nemovitostí tedy bude použit primárně k úhradě pohledávek těchto zajištěných věřitelů, nákladů, které přímo souvisí se zpeněžováním nemovitostí a odměny insolvenčního správce, související s tímto zpeněžením (§ 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb.). Vzhledem k tomu, že odhadovanou cenu těchto nemovitostí dlužnice v seznamu majetku uvedla ve výši 3.000.000 Kč, jeví se pravděpodobným, že po uspokojení zajištěných věřitelů z majetku dlužnice (tj. z uvedených nemovitostí v hodnotě asi 3.000.000 Kč) nezbude částka v takové výši, z níž by bylo možno uspokojit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Za tohoto stavu věci, kdy se jeví pravděpodobným zamítnutí návrhu dlužnice na povolení oddlužení podle ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) IZ a prohlášení konkursu na majetek dlužnice (§ 396 IZ), je požadavek soudu prvního stupně na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení důvodný. Smyslem zálohy je umožnit činnost insolvenčního správce již od počátku jeho ustanovení do funkce s tím, že složená záloha umožní hradit náklady vzniklé při zjišťování majetku dlužnice, případně jiných osob, který by také mohl náležet do majetkové podstaty dlužnice.

Soud prvního stupně správně stanovil i výši zálohy na náklady insolvenčního řízení. Záloha totiž slouží i jako záruka úhrady odměny a hotových výdajů správce, není-li možno tyto nároky uspokojit z majetkové podstaty. Jak shora uvedeno, dlužnice sice vlastní nemovitosti, tyto jsou však zatíženy zástavním právem k zajištění pohledávek věřitelů dlužnice minimálně ve výši 3.602.000 Kč, přičemž výtěžku ze zpeněžení těchto nemovitostí lze použít ve smyslu ustanovení § 305 odst. 2 IZ k uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, mezi něž náklady insolvenčního řízení patří, teprve po úplném uspokojení zajištěných věřitelů. V této fázi řízení přitom nelze předjímat, zda výtěžek ze zpeněžení nemovitostí bude zcela použit na úhradu zajištěných pohledávek, či zda případně bude postačovat také k úhradě nákladů insolvenčního řízení, které se zpeněžením zástavy souvisí. Při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem přitom činí pouze odměna insolvenčního správce minimálně 45.000 Kč podle ustanovení § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. Insolvenčnímu správci také náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti i náhrada hotových výdajů, to je cestovních nákladů, poštovného, telekomunikačních poplatků a ostatních hotových výdajů (§ 7 citované vyhlášky).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 28. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu