3 VSOL 590/2015-P125-10
KSBR 45 INS 2066/2013 3 VSOL 590/2015-P125-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Radkou Panáčkovou v insolvenční věci dlužníka RENOMIX s.r.o., se sídlem U Dřevnice 436, Zlín-Louky, PSČ 763 02, identifikační číslo osoby 255 36 711, o přihlášce pohledávky č. 125 věřitele č. 124 Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, PSČ 128 00, identifikační číslo osoby 005 51 023, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.3. 2015, č.j. KSBR 45(29) INS 2066/2013-P125-2 (správně KSBR 45 INS 2066/2013-P125-2),

takto:

Odvolání věřitele se o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 125 věřitele č. 124 Ministerstvo práce a sociálních věcí (výrok I.) a věřitele uvědomil, že právní mocí tohoto usnesení se jeho účast v rozsahu uplatňované přihlášky č. 125 v insolvenčním řízení končí (výrok II.). Na odůvodnění soud prvního stupně uvedl, že vyhláškou ze dne 25. 1. 2013 č.j. KSBR 45 (29) INS 2066/2013-A-2, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 25. 1. 2013 v 11:46, bylo zahájeno insolvenční řízení o insolvenčním návrhu dlužníka a usnesením ze dne 12. 4. 2013 č.j. KSBR 45 (29) INS 2066/2013-A-19, byl zjištěn jeho úpadek. Výrokem č. V. tohoto usnesení byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě do třiceti dnů ode dne rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky a současně byli poučeni o skutečnosti, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Posledním dnem, kdy bylo možné účinně uplatnit přihláškou pohledávky svůj nárok vůči dlužníku v tomto insolvenčním řízení, byl den 13. 5. 2013. Přihláška pohledávky č. 125 věřitele č. 124 byla podána pro částku 41.621,91 Kč a věřitelem byla odeslána dne 4. 3. 2015. Na podatelnu Krajského soudu v Brně byla doručena dne 5. 3. 2015, tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem pro podání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení dlužníka. Proto soud rozhodl o jejím odmítnutí a současně uvědomil věřitele o skutečnosti, že právní mocí rozhodnutí o odmítnutí přihlášky končí jeho účast v insolvenčním řízení (ustanovení § 173 odst. 1, § 185 insolvenčního zákona). Usnesení obsahuje poučení o tom, že proti němu může podat odvolání pouze přihlášený věřitel ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, 601 95 Brno. Proti usnesení soudu prvního stupně podal věřitel odvolání, kterým se podle jeho obsahu domáhá změny napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 204, věty první zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, (dále jen o.s.ř. ), se odvolání podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (odst. 1). Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení (odst. 2).

Podle ustanovení § 17 odst. 3, zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen zákon o elektronických úkonech ), dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Podle ustanovení § 57 odst. 1 o.s.ř., do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Podle odstavce 2 lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Dle odstavce 3 lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 218a o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. Je-li to třeba, provede potřebná šetření buď sám nebo prostřednictvím soudu prvního stupně anebo soudu dožádaného.

Podle ustanovení § 218c o.s.ř., o zastavení odvolacího řízení pro zpětvzetí odvolání před zahájením jednání před odvolacím soudem a o odmítnutí odvolání podle § 218 nebo podle § 218a může rozhodnout jen předseda senátu odvolacího soudu nebo pověřený člen senátu.

Odvolací soud se předně zabýval posouzením včasnosti podaného odvolání věřitele. V tomto směru z obsahu spisu vyplývá, že napadené usnesení bylo věřiteli doručováno prostřednictvím Informačního systému datových schránek. Do jeho datové schránky bylo dodáno dne 17.3.2015 a stejného dne se do datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Napadené usnesení proto bylo ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 zákona o elektronických úkonech doručeno věřiteli dne 17.3.2015. Následujícím dnem, tj. dnem 18.3.2015, začala věřiteli plynout lhůta patnácti dnů k podání odvolání proti předmětnému usnesení, které obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání odvolání i soudu, u něhož je třeba odvolání podat. Běh lhůty pro podání odvolání skončil ve středu dne 1.4.2015.

Odvolání věřitele ze dne 1.4.2015 bylo soudu doručováno prostřednictvím České pošty s.p. a dle údajů na obálce, v níž bylo doručováno, bylo podáno k poštovní přepravě doporučenou zásilkou, podanou na provozovně České pošty s.p. Praha 28 pod č. RR 56655592660CZ až dne 3.4.2015, tedy po uplynutí lhůty k podání odvolání (ust. § 204 odst. 1, § 57 odst. 3 o.s.ř.).

Odvolací soud proto postupoval dle ustanovení § 218a, § 218c o.s.ř. a odvolání věřitele jako opožděné odmítl, aniž by se věcně zabýval odvolacími námitkami, které proti napadenému usnesení vznášel.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, se doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 16. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu