3 VSOL 59/2018-A-15
č. j. KSOS 14 INS 21117/2017 3 VSOL 59/2018-A-15

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci

dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano bytem Cukrovarská 24, 798 16 Čelechovice na Hané

o insolvenčním návrhu dlužnice

o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 12. 2017, č.j. KSOS 14 INS 21117/2017-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. Podle odůvodnění rozhodnutí soud dovodil, že dlužnice v návrhu, který soudu došel dne 20. 11. 2017, neuvedla (v bodě 07) rozhodující skutečnosti osvědčující její úpadek. V insolvenčním návrhu chybí konkrétní označení alespoň dvou věřitelů dlužnice, údaj o výši jejich pohledávek a o splatnosti závazků dlužnice tak, aby bylo zřejmé, že (konkrétně označené) závazky jsou po splatnosti po dobu delší 30 dnů a dlužnice není schopna je plnit (ustanovení § 3 odst. 1, 2 insolvenčního zákona). Tyto údaje nelze zjistit ze seznamu závazků, neboť dlužnice jej k návrhu nepřipojila. Soud dospěl k závěru, že návrh neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti, proto v řízení nelze pokračovat a návrh je nutno podle ustanovení § 128 odst. 1 insolvenčního zákona odmítnout. 2. Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice odvolání. Namítla, že seznam závazků odeslala soudu prvního stupně v elektronické podobě, a pravděpodobně její chybou či selháním elektronické komunikace byl soudu její insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení doručen bez seznamu závazků, který ještě jednou dokládá v příloze. 3. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 4. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl závěru, že odvolání není důvodné. 5. Z předloženého spisu vyplývá, že dne 20. 11. 2017 v 10:33:43 hod. byl soudu doručen elektronický dokument, respektive elektronický nosič-obálka, obsahující pět příloh elektronických dokumentů, a to z mailové adresy hlavkova@modnitrendy.com osoby Věry Hlávkové, opatřený uznávaným podpisem Věry Hlávkové. Dokument je evidován jako datová zpráva s pořadovým číslem 222024/2017, jeho přílohou č. 1 je konvertovaný návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh dlužnice, který je podán ve formátu PDF s názvem 1023711111774-107359-171118150836, a je opatřen uznávaným podpisem Petry Tiché (osoby, která dle ověřovací doložky provedla konverzi). Dlužnice se návrhem domáhá zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V bodě 07 insolvenčního návrhu, vyhrazeném popisu rozhodujících skutečností osvědčujících její úpadek, dlužnice ke svým závazkům a jejich věřitelům uvedla, že v současné době má devatenáct nezajištěných vykonatelných závazků, z nichž jsou všechny více než 30 dnů po lhůtě splatnosti s tím, že podrobný seznam a charakteristika závazků tvoří přílohu č. 1 návrhu. Vzhledem k tomu, že ze svého příjmu není schopna hradit všechny závazky v plné výši, řádně a včas, žádá, aby soud rozhodl o jejím úpadku a o povolení oddlužení. V bodech č. 17 až 20 návrhu dlužnice odkázala na přílohu-seznam závazků. Jako zpracovatel návrhu je v návrhu označena Právní poradna-sdružení právníků, právních a finančních poradců a odborníků v oblasti práva, o.s., sídlem Brandlova 1, 774 00 Olomouc, IČO: 22740198, návrh obsahuje ověřený podpis dlužnice a je k němu připojena plná moc udělená dlužnicí zpracovateli, opatřená ověřeným podpisem dlužnice. Dalšími přílohami datové zprávy č. 222024/2017 (ve formátu JPEG) jsou Stanovy občanského sdružení Právní poradna-sdružení právníků, právních a finančních poradců a odborníků v oblasti práva, o.s., registrované Ministerstvem vnitra České republiky dne 10.5.2012, a to článek 1 až článek 5 (příloha č. 2), článek 6 až článek 9, bod 7. (příloha č. 3), článek 9, bod 8. až článek 14 (příloha č. 4), a zápis z valné hromady občanského sdružení, konané dne 18.9.2017, podle jejíhož bodu B./2 byla předsedou zvolena blíže označená Věra Hlávková (příloha č. 5). 6. Dne 20. 11. 2017 v 10:50:37 hod. byla soudu doručena datová zpráva z mailové adresy hlavkova@modnitrendy.com osoby Věry Hlávkové, evidovaná pod pořadovým číslem 222047/2017, opatřená uznávaným podpisem Věry Hlávkové, obsahující dvanáct příloh ve formátu JPEG, založených jako svazek A přílohové obálky. Jako příloha č. 6 je ve svazku založeno Prohlášení o majetku. , jako příloha č. 7 Čestné prohlášení o seznamu závazků. , obsahující potvrzení správnosti a úplnosti přiloženého seznamu závazků, a jako příloha č. 8 je založeno Prohlášení o nepodnikání a zaměstnancích. Seznam zaměstnanců . Přílohy č. 1-3, 9-10 a 11-12 zahrnují dvě rozhodnutí Okresního soudu v Prostějově, a přílohy č. 4 a 5 potvrzení o zaměstnání a přílohu k tomuto potvrzení, vydaná zaměstnavatelem dlužnice Bioveta, a.s., IČO: 25304046 dne 13. 11. 2017. 7. Dne 27. 11. 2017 ve 13:53:37 byla soudu doručena datová zpráva evidovaná pod pořadovým číslem 227061, označená jako Doplnění příloh KSOS 14 INS 21117/2017 , odeslaná z datové

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

schránky zpracovatele insolvenčního návrhu, kterou tvoří osmnáct příloh ve formátu PDF, které jsou založeny v přílohové obálce spisu jako svazek B . Mimo příloh č. 16 a č. 17, obsahující potvrzení o zaměstnání a přílohy k tomuto potvrzení, vydaná zaměstnavatelem dlužnice Bioveta, a.s. IČO:25304046 dne 13. 11. 2017, která již byla soudu doručena jako přílohy č. 4 a č. 5 datové zprávy evidované pod pořadovým číslem 222047/2017, představují dalších šestnáct příloh listiny, osvědčující úpadek dlužnice; seznam závazků mezi těmito přílohami není. 8. Usnesením ze dne 30. 11. 2017 soud prvního stupně vyzval zpracovatele insolvenčního návrhu, aby v určené lhůtě doplnil návrh na povolení oddlužení tak, že osvědčí, že nejméně od ledna 2017 vykonává činnost odpovídající některé z činností, které jsou zahrnuty mezi služby v oblasti oddlužení ve smyslu § 418a IZ, a to nikoliv za účelem dosažení zisku, případně nechť doloží čestné prohlášení o tom, že tuto činnost vykonává. Zpracovatel v reakci na výzvu soudu opětovně doložil své stanovy, registrované příslušným orgánem dne 10. 5. 2012, usnesení valné hromady ze dne 18. 9. 2017 a prohlášení předsedkyně spolku Věry Hlávkové ze dne 30. 11. 2017, ze kterého vyplývá, že sdružení se ve smyslu ustanovení § 418a IZ věnuje poradenství a pomoci klientům z oblasti insolvenčního práva. (viz příloha č. 1 zprávy evidované pod pořadovým číslem 229853/2017, doručené soudu dne 30. 11. 2017 v 11:08:41 hod., odeslané z datové schránky zpracovatele). 9. Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2 téhož ustanovení se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a)zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční soud. 10. Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. 11. Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. 12. Odvolací soud předně konstatuje, že návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh dlužnice byl podán ve formě dle ustanovení § 80a odst. 1, 3 IZ, a byl za dlužnici sepsán a podán osobou dle § 390a odst. 1, písm. b) IZ (čl. II. bod 2. zákona č. 64/2017 Sb.). 13. Je třeba uvést, že Nejvyšší soud České republiky již ve svém rozhodnutí ze dne 27. 1. 2010, sen zn. 29 NSČR 1/2008 (které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 88/2010), formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož se v poměrech insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který není podnikatelem, rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (srov. § 3 odst. 1 IZ). Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1, písm. c/ IZ) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.

v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2, písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2, písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některých ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2, písm. c/ IZ). 14. Insolvenční návrh tak musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 IZ obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, konkrétní údaje o věřitelích dlužníka a konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, případně o tom, že dlužník již zastavil platby podstatné části svých závazků či o tom, že uspokojení některých vykonatelných pohledávek není možno v exekuci či výkonu rozhodnutí dosáhnout, a to v takové míře, aby v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, insolvenční soud mohl uzavřít, že dlužník je v úpadku. 15. V daném případě insolvenční návrh dlužnice takový požadavek nesplňuje, neboť dlužnice v něm netvrdí nic, z čeho by se dalo dovodit, že má nejméně dva konkrétní věřitele, vůči nimž má závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopna plnit. Spolu s insolvenčním návrhem, ani později do vydání přezkoumávaného rozhodnutí, dlužnice soudu nedoručila seznam závazků, na který v návrhu ve vztahu k popisu svých závazků odkazuje jako na přílohu č. 1, a proto z něj konkrétní údaje o jejích věřitelích a závazcích vůči nim nelze čerpat. 16. Závěr soudu prvního stupně, že dlužnice ve svém návrhu nevylíčila rozhodující skutečnosti, které osvědčují její úpadek, a že pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení, je tudíž správný a soud prvního stupně proto nepochybil, jestliže insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítl. 17. K námitce odvolatelky, že soudu seznam závazků odeslala, odvolací soud uvádí, že v této věci je podstatné, zda seznam závazků byl soudu doručen, což, jak výše uvedeno, z obsahu spisu neplyne. Ostatně sama odvolatelka připouští, že seznam závazků nebyl soudu doručen pravděpodobně také její chybou, a proto jej ještě jednou přikládá jako přílohu odvolání. 18. K seznamu závazků, který odvolatelka připojila k odvolání, však již přihlédnout nelze. Vady insolvenčního návrhu totiž může insolvenční navrhovatel odstranit, jen dokud insolvenční soud nerozhodne o odmítnutí insolvenčního návrhu, přičemž k odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se nepřihlíží (srov. závěry formulované v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3. 2008, sen. zn. 1 VSPH 5/2008, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 11/2009). 19. Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v. r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková.