3 VSOL 589/2014-A-40
KSOS 38 INS 23722/2013 3 VSOL 589/2014-A-40

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Ing. Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1369, PSČ 757 01, identifikační číslo: 18503985, o insolvenčním návrhu věřitelů a) STAVEBNINY INTECS, s.r.o., se sídlem Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1691, PSČ 765 02, identifikační číslo: 27745279, zastoupeného JUDr. Radkou Píšťkovou Záhorcovou, advokátkou se sídlem Zlín, Mostní 5552, PSČ 760 01, b) ALGETO, spol. s r.o., se sídlem Slovenská republika, Velké Leváre 177, PSČ 908 73, identifikační číslo: 35740914, a c) Ing. Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Valašské Meziříčí, Havlíčkova 702/18, PSČ 757 01, zastoupeného JUDr. Ondřejem Skalkou, advokátem se sídlem Olomouc, Horní nám. 365/7, PSČ 779 00, o odvolání věřitelů STAVEBNINY INTECS, s.r.o., a Ing. Tomáše anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3.2.2014, č.j. KSOS 38 INS 23722/2013-A-22,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se v té části výroku, v níž byla uložena věřiteli Ing. Tomáši Honsovi povinnost zaplatit ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení společně a nerozdílně s věřitelem ALGETO, spol. s r.o. zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, potvrzuje.

II. Ve zbývající části se usnesení soudu prvního stupně m ěn í tak, že věřiteli STAVEBNINY INTECS, s.r.o., se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, uvedeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, uložil navrhovatelům-věřitelům (STAVEBNINY INTECS, s.r.o., ALGETO, spol. s r.o., a Ing. Tomáši Honsovi) dle ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně na blíže označený účet Krajského soudu v Ostravě zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem věřitele STAVEBNINY INTECS, s.r.o., doručeným soudu dne 26.8.2013, bylo zahájeno insolvenční řízení. K insolvenčnímu řízení posléze přistoupili v souladu s ustanovením § 107 IZ věřitelé ALGETO, spol. s r.o., a Ing. Tomáš Hons. Věřitelé se domáhali zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Soud prvního stupně poté, co citoval ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 IZ, vyložil, že zálohu na náklady insolvenčního řízení ukládá soud navrhovatelům v případě, považuje-li to vzhledem k povaze dané věci za nezbytné, a ve výši, odpovídající jejímu účelu, to je k zajištění pravidelnosti insolvenčního řízení a k zajištění úhrady alespoň minimálních předpokládaných nákladů (to je nákladů spojených se zjišťováním, udržováním a správou majetkové podstaty včetně nákladů na zajištění majetkové podstaty, hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, která při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem činí podle ustanovení § 1 odst. 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. nejméně 45.000 Kč). Zaplacená záloha umožní výkon činnosti insolvenčního správce již od rozhodnutí o úpadku dlužníka a umožní také překlenout prvotní nedostatek disponibilních peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení do doby, než bude možno zpeněžit majetkovou podstatu a realizovat konkurs i v případě, kdy bude dodatečně zjištěno, že majetek dlužníka k úhradě nákladů insolvenčního řízení zcela nebo zčásti nepostačuje. Soud prvního stupně konstatoval, že dlužník je sice podle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí spoluvlastníkem nemovitostí, zapsaných na LV č. 86 a LV č. 245 v obci Podolí, katastrální území Podolí u Valašského Meziříčí, a dále nemovitostí zapsaných na LV č. 1353 v obci Poličná, katastrální území Poličná, spoluvlastnické právo dlužníka k těmto nemovitostem je však omezeno zástavními právy a nařízenými exekucemi. S ohledem na to-jak soud prvního stupně pokračoval-že v daném případě, kdy insolvenční návrh podali věřitelé, nemá soud dostatek informací o reálné zpeněžitelnosti tohoto majetku, a zároveň je třeba překonat prvotní nedostatek disponibilních peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem do doby, než bude možno majetkovou podstatu zpeněžit, uložil navrhovatelům zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to ve výši 50.000 Kč, kdy tuto považuje za přiměřenou.

Proti tomuto usnesení podali odvolání věřitel STAVEBNINY INTECS, s.r.o., a Ing. Tomáš Hons.

Věřitel STAVEBNINY INTECS, s.r.o., v podaném odvolání namítal, že dne 11.2.2014 vzal svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět, a tímto zpětvzetím zaniklo postavení odvolatele jako navrhovatele v uvedeném insolvenčním řízení.

Věřitel Ing. Tomáš Hons soudu prvního stupně vytýkal, že jeho rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle odvolatele v daném případě podmínky pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení nejsou splněny. Z odůvodnění odvoláním napadeného usnesení nevyplývá, že by takový postup byl nezbytný a že by prostředky ke krytí nákladů řízení nebylo možno zajistit jinak, i s ohledem na skutečnost, že dlužník je spoluvlastníkem několika nemovitostí. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele STAVEBNINY INTECS, s.r.o., je důvodné, odvolání věřitele Ing. Tomáše anonymizovano důvodné není.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitele STAVEBNINY INTECS, s.r.o. ze dne 20.8.2013, jenž soudu došel dne 26.8.2013. Tento věřitel ve vylíčení rozhodujících skutečností uvedl, že ke dni sepsání návrhu má za dlužníkem splatné pohledávky ve výši 112.999,24 Kč na jistině s příslušenstvím, jež je představováno smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,01 % denně z částky 112.999,24 Kč od 21.2.2012 do zaplacení (ke dni podání návrhu ve výši 6.169,76 Kč) a náhrady nákladů řízení ve výši 36.382 Kč. Tato pohledávka vznikla z titulu neuhrazené ceny za objednávky na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi dlužníkem a věřitelem dne 1.12.2010. Dne 4.7.2012 vydal Krajský soud v Ostravě platební rozkaz č.j. 4 Cm 30/2012-21, který nabyl právní moci a stal se vykonatelným dne 26.7.2012, jímž bylo dlužníkovi uloženo zaplatit uvedenou pohledávku navrhovateli do 15 dnů od doručení platebního rozkazu. Pro uvedenou pohledávku vede navrhovatel exekuci nařízenou Okresním soudem ve Vsetíně-pobočka Valašské Meziříčí usnesením ze dne 28.11.2012, č.j. 44 EXE 1404/2012-10. Jako další věřitele dlužníka označil společnost Sivera electronic s.r.o., IČ: 63329908 s pohledávkou ve výši 2.786 Kč, splatnou v lednu 2013, ERGO VH spol. s r.o., IČ: 42340454, s pohledávkou ve výši 14.764 Kč, splatnou 19.1.2011, a Petera Krajču, IČ: 66991150, se sídlem podnikání ve Slovenské republice, s pohledávkou ve výši 209.275 Kč, splatnou 21.8.2011. Podle dalších tvrzení v návrhu tak má věřitel za to, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Dne 28.8.2013 došel soudu insolvenční návrh věřitele ALGETO, spol. s r.o., ze dne 22.8.2013. Tento věřitel uvedl, že eviduje za dlužníkem pohledávku ve výši 70.583 Kč ze smlouvy o nájmu nebytových prostor a ze smlouvy o nájmu věcí movitých, uzavřené mezi věřitelem a dlužníkem dne 1.3.2010, ve znění (blíže označených) dodatků, jež představuje neuhrazené nájemné. V souladu s uzavřenou smlouvou vystavil věřitel (v návrhu blíže označenou) fakturu ze dne 1.5.2013 na částku 70.583 Kč, splatnou dne 15.5.2013. Jako dalšího věřitele dlužníka označil tento věřitel společnost ŽUHANSTA, s.r.o., se sídlem Bušovice 26, IČ: 25233203, s pohledávkou z titulu uzavřených smluv o dílo ve výši 310.000 Kč, splatnou dne 2.9.2012. Dne 17.10.2013 pak došel soudu prvního stupně insolvenční návrh věřitele Ing. Tomáše anonymizovano ze dne 7.10.2013. Tento věřitel v insolvenčním návrhu uvedl, že rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně-pobočka Valašské Meziříčí ze dne 14.1.2013, č.j. 122 C 32/2012-25, který nabyl právní moci dne 27.2.2013, byla dlužníkovi uložena povinnost zaplatit věřiteli částku 70.007 Kč spolu (s blíže specifikovaným) úrokem z prodlení, do tří dnů od právní moci rozsudku, a dále náklady řízení ve výši 27.385 Kč. Uvedená pohledávka, přiznaná rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně-pobočka Valašské Meziříčí, vznikla navrhovateli z titulu obchodního závazkového vztahu, kdy věřitel dodal dlužníkovi (v blíže označených dnech) zboží, jehož cena byla dlužníkovi vyúčtována (blíže specifikovanými) fakturami, dlužník však dohodnutou cenu za dodané zboží neuhradil. Jako další věřitele dlužníka označil společnost STAVEBNINY INTECS, s.r.o., s pohledávkou ve výši 155.551 Kč, přiznanou platebním rozkazem vydaným Krajským soudem v Ostravě dne 4.7.2012, č.j. 4 Cm 30/2012-21, který nabyl právní moci dne 26.7.2012, a ALGETO, spol. s r.o., s pohledávkou z titulu neuhrazeného nájemného ve výši 70.583 Kč s příslušenstvím, splatnou dne 15.5.2013. V mezidobí, usnesením ze dne 16.10.2013, č.j. KSOS 38 INS 23722/2013-A-14, uložil soud dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení předložil soudu písemné vyjádření k připojenému insolvenčnímu návrhu, sdělil soudu, zda souhlasí, aby o insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto bez nařízení jednání, a dále aby předložil seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam svých zaměstnanců s tím, že tyto seznamy podepíše a výslovně v nich uvede, že jsou správné a úplné. Dlužník několikrát požádal o prodloužení lhůty, a dne 21.1.2014 (aniž se ve věci vyjádřil) předložil do spisu listinu, označenou jako seznam zaměstnanců (jež neobsahuje prohlášení o její správnosti a úplnosti), dále listinu označenou jako závazky k 31.12.2013 (tato listina rovněž není opatřena prohlášením dlužníka o její správnosti a úplnosti), listinu označenou jako drobný majetek , dlouhodobý majetek , závazky , pohledávky (tyto listiny nejsou opatřeny prohlášením o jejich úplnosti a správnosti), a dále notářský zápis, sepsaný notářskou kandidátkou Mgr. Lenkou Mikšíčkovou, pověřenou JUDr. Helenou Divišovou v sídle pobočky společnosti Česká spořitelna, a.s., v Ostravě, nám. dr. E. Beneše 555/6, dne 6.8.2013, pod sp.zn. NZ 3327/2013, N 3358/2013. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Z obsahu spisu se dále podává, že dne 13.2.2014 došlo soudu podání věřitele STAVEBNINY INTECS, s.r.o., jímž věřitel vzal svůj insolvenční návrh v plném rozsahu zpět. O tomto dispozitivním úkonu rozhodl Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 20.2.2014, č.j. KSOS 38 INS 23722/2013-A-26 tak, že insolvenční řízení ve vztahu k insolvenčnímu navrhovateli STAVEBNINY INTECS, s.r.o., zastavil a rozhodl, že dlužník a tento insolvenční navrhovatel nemají vzájemně právo na náhradu nákladů řízení.

Podle ustanovení § 108 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odstavec 1). Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odstavec 2).

Je třeba uvést, že účelem institutu zálohy na náklady insolvenčního řízení je zejména umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce. Pokud průběžně vznikající náklady nebudou moci být pokryty z majetkové podstaty, je nutno ještě před rozhodnutím o insolvenčním návrhu trvat na složení zálohy. Může se tak stát nejen tehdy, nemá-li dlužník žádný hodnotnější majetek, ale i v případě, kdy sice majetkem disponuje, nemá však dostatek pohotových finančních prostředků k úhradě prvotních nákladů, které insolvenčnímu správci zpravidla po ustanovení do funkce vznikají. Záloha je konečně také i formou záruky odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty. Institut zálohy má bránit tomu, aby náklady insolvenčních řízení byly přenášeny na stát (§ 38 odst. 2 IZ).

Potřebu složení zálohy na náklady insolvenčního řízení je nutno zkoumat na základě zjištění o předpokládaném rozsahu a skladbě majetkové podstaty dlužníka. Tato činí soud zpravidla z obsahu insolvenčního návrhu, jeho příloh a dalšího obsahu listin. V případě věřitelského návrhu je určující především dlužníkem k výzvě soudu předkládaný seznam majetku.

V přezkoumávané věci především dlužník řádný seznam majetku nepředložil, neboť jím předložené seznamy nejsou opatřeny prohlášením o jejich správnosti a úplnosti (srov. ustanovení § 104 odst. 4 IZ).

Z výpisu z katastru nemovitostí, vedeného u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, sice vyplývá, že dlužník je vlastníkem, respektive spoluvlastníkem (podíl v rozsahu id. 1/2) nemovitostí, zapsaných na LV č. 86 pro obec Podolí, katastrální území Podolí u Valašského Meziříčí, spoluvlastníkem (podíl v rozsahu id. 1/4) nemovitostí, zapsaných na LV č. 246 pro obec Podolí, katastrální území Podolí u Valašského Meziříčí, a spoluvlastníkem (podíl v rozsahu id. 1/5) nemovitostí, zapsaných na LV č. 1353 pro obec a katastrální území Poličná, jak však vyplývá z údajů, uvedených v listech vlastnictví, tyto nemovitosti, respektive podíl dlužníka na těchto nemovitostech, je zatížen zástavními právy. Na nemovitostech, zapsaných na LV č. 86 pro obec Podolí, katastrální území Podolí u Valašského Meziříčí (podílu v rozsahu id 1/2 pozemku parc. č. 213/9, 214/4, 352/5, 486, 530/1, 530/2 a 1186/9) bylo zřízeno zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky Finančního úřadu ve Valašském Meziříčí ve výši 330.121 Kč, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky věřitele STAVEBNINY INTECS, s.r.o., ve výši 112.999,24 Kč, zástavní právo soudcovské k zajištění pohledávky věřitele Okresní správa sociálního zabezpečení ve výši 564.318 Kč a zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky věřitele Severomoravská plynárenská a.s. ve výši 35.445,90 Kč. Na nemovitostech, zapsaných na LV č. 245 pro obec Podolí, katastrální území Podolí u Valašského Meziříčí (podílu v rozsahu id. 1/2 pozemku parc. č. 607) bylo zřízeno zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky věřitele Finanční úřad ve Valašském Meziříčí ve výši 330.121 Kč, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky věřitele STAVEBNINY INTECS, s.r.o., ve výši 112.999,24 Kč s příslušenstvím, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky věřitele ŽUHANSTA, s.r.o., IČ: 25233203 ve výši 310.000 Kč s příslušenstvím, zástavní právo soudcovské k zajištění pohledávky věřitele Okresní správa sociálního zabezpečení ve výši 564.318 Kč a zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky věřitele Severomoravská plynárenská, a.s., ve výši 35.445,90 Kč s příslušenstvím. Na nemovitostech, zapsaných na LV č. 1353 pro obec a katastrální území Poličná (podílu v rozsahu id. 1/5 pozemku parc. č. 103/71) bylo zřízeno zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu k zajištění pohledávky Finančního úřadu ve Valašském Meziříčí ve výši 330.121 Kč, zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky věřitele Česká spořitelna, a.s., do celkové výše 3 mil. Kč s příslušenstvím, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky věřitele STAVEBNINY INTECS, s.r.o., ve výši 112.999,24 Kč s příslušenstvím, zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky věřitele ŽUHANSTA, s.r.o., ve výši 310.000 Kč s příslušenstvím, zástavní právo soudcovské k zajištění pohledávky věřitele Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín ve výši 564.318 Kč a zástavní právo exekutorské k zajištění pohledávky věřitele Severomoravská plynárenská, a.s., ve výši 35.445,90 Kč. Výtěžek ze zpeněžení těchto nemovitostí bude použit primárně k úhradě pohledávek zajištěných věřitelů, nákladů, které přímo souvisí se zpeněžováním a odměny insolvenčního správce související s tímto zpeněžením (§ 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb.). Výtěžku ze zpeněžení věcí sloužících k zajištění pohledávek lze podle ustanovení § 305 odst. 2, věta druhá, IZ použít k uspokojení pohledávek za podstatou, mezi něž náklady insolvenčního řízení patří, teprve po úplném uspokojení zajištěných věřitelů. V této fázi řízení přitom nelze předjímat, zda výtěžek ze zpeněžení nemovitostí (ohledně jejichž hodnoty a reálné zpeněžitelnosti nemá soud žádné informace) bude zcela použit na úhradu zajištěných pohledávek, či zda případně bude postačovat také k úhradě nákladů insolvenčního řízení, které se zpeněžením zástavy nesouvisí. V případě, že by výtěžek ze zpeněžení zastavených nemovitostí nebylo možno použít také na úhradu nákladů insolvenčního řízení, které se zpeněžením zástavy nesouvisí, podle ustanovení § 38 odst. 2 IZ by nároky správce (jeho odměnu a hotové výdaje) hradil stát, čemuž má předejít-jak shora vyloženo-právě institut zálohy.

Za tohoto stavu tedy námitka odvolatele Ing. Tomáše anonymizovano , že dlužník je spoluvlastníkem několika nemovitostí, neobstojí, neboť nelze dovozovat, že tento majetek dlužníka bude postačovat k úhradě (všech) nákladů insolvenčního řízení.

S ohledem na konstrukci způsobu výpočtu odměny insolvenčního správce v ustanovení § 1 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, kdy minimální odměna správce činí při konkursu vždy nejméně 45.000 Kč, a s přihlédnutím k tomu, že správce má kromě toho právo na náhradu hotových výdajů, jež mu v průběhu insolvenčního řízení vzniknou, přičemž ve vztahu k možnosti uspokojit tyto nároky z výtěžku zpeněžení se zde uplatní omezení podle § 298 IZ, je plně opodstatněn požadavek na úhradu zálohy ve výši 50.000 Kč.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v té části, v níž byla uložena povinnost věřiteli Ing. Tomáši Honsovi zaplatit společně a nerozdílně s věřitelem ALGETO, spol. s r.o., zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pokud se týká dalšího věřitele, společnosti STAVEBNINY INTECS, s.r.o., tento věřitel vzal svůj insolvenční návrh vůči dlužníkovi zpět a insolvenční řízení bylo ve vztahu k němu pravomocně zastaveno. Protože zálohu na náklady insolvenčního řízení lze uložit ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 IZ pouze insolvenčnímu navrhovateli, požadavek na úhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení ve vztahu k odvolateli STAVEBNINY INTECS, s.r.o. není důvodný. Odvolací soud proto ve zbývající části výroku usnesení soudu prvního stupně postupem podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak je uvedeno ve výroku II.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, odvolatelům a insolvenčnímu navrhovateli-věřiteli ALGETO, spol. s r.o., se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 25. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu