3 VSOL 589/2012-B-60
KSOS 8 INS 113/2010 3 VSOL 589/2012-B-60

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Jana Rakovského, bytem Střítež 172, PSČ 739 59, IČ: 10601261, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.5.2012, č.j. KSOS 8 INS 113/2010-B-36,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. písm. b) p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně udělil insolvenčnímu správci Mgr. Radimu Kubicovi dle ustanovení § 298 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 3-Českomoravská stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 3218/169, PSČ 100 17, IČ: 49241397 (přihláška č. P3) ve výši 292.187,20 Kč (výrok I. písm. a/) a dále zajištěnému věřiteli č. 10 Four elements spol. s r.o., se sídlem Kopřivnice, Štefánikova 244/18a, PSČ 742 21, IČ 28562356 (přihláška č. P10) ve výši 422.846,68 Kč (výrok I. písm. b/), s tím, že insolvenční správce je povinen tuto částku zajištěným věřitelům vyplatit do 15 dnů od právní moci tohoto usnesení, dále uložil insolvenčnímu správci podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku zajištěnému věřiteli do 30 dnů ode dne právní moci usnesení (výrok II.) a povolil insolvenčnímu správci Mgr. Radimu Kubicovi zálohu na odměnu ve výši 17.229,73 Kč, jejíž vyúčtování provede v konečné zprávě (výrok III.).

Soud prvního stupně konstatoval, že pohledávka věřitele č. 3 ve výši 292.187,20 Kč byla zajištěna z titulu smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 25.6.2003 s pořadím dnem 21.7.2003 a pohledávka věřitele č. 10 ve výši 10.300.000 Kč byla zajištěna z titulu smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 22.7.2008 s pořadím dnem 29.7.2008, a to na nemovitostech zapsaných na LV č. 134 pro kat. území a obec Střítež, okres Frýdek-Místek. Soud prvního stupně vyšel ze závěru, že u přezkumného jednání konaného dne 4.5.2010 byla zjištěna pohledávka věřitele č. 3 ve výši 292.187,20 Kč a pohledávka věřitele č. 10 ve výši 10.327.976 Kč (a to ve výši 10.300.000 Kč jako zajištěná). Soud prvního stupně uvedl, že nemovitost byla zpeněžena za částku 780.480 Kč, přičemž náklady se zpeněžením majetkové podstaty jsou 37.978,16 Kč, tj. méně než 5 % výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 3 IZ a náklady spojené se správou majetkové podstaty činí 10.238,23 Kč, tj. méně než 4 % výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 3 IZ. Soud prvního stupně vyšel z čistého výtěžku zpeněžení po odečtení těchto nákladů 732.263,61 Kč a uvedl, že odměna správce, která činí dle § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. 2 % z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele, je činí 14.358,11 Kč s tím, že se dle § 38 odst. 1 IZ zvyšuje o DPH ve výši 2.871,62 Kč, což celkem činí 17.229,73 Kč. Soud prvního stupně uzavřel, že výtěžek zpeněžení k výplatě zajištěným věřitelům představuje částku 715.033,88 Kč.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání směřující proti výroku I. písm. b). Dlužník namítal, že ze strany věřitele č. 10 Four elements spol. s r.o. se jedná o podvod, který vyšetřuje Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek. V odvolání se dlužník podrobně vyjádřil k průběhu svého podnikání a uvedl, že žádá o odškodnění, protože mu byl zabaven veškerý majetek, který mu sloužil k obživě, čímž přišel i o práci a zůstal bezdomovcem, když dílnu měl ohodnocenou na 20 mil. Kč a byla vydražena za 1.600.000 Kč.

K odvolání dlužníka se vyjádřil insolvenční správce tak, že napadené rozhodnutí je v souladu se zákonem. Insolvenční správce uvedl, že o prohlášení konkursu na majetek dlužníka bylo rozhodnuto na základě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, a proto dlužník musel být srozuměn s podmínkami, za nichž probíhá konkurs a se způsobem poměrného uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Insolvenční správce poukázal na to, že dne 4.5.2010 se konalo přezkumného jednání, na kterém byly přezkoumány přihlášené pohledávky věřitelů č. 1 až č. 12, u něhož mohl dlužník popírat pravost a pořadí všech přihlášených pohledávek, což však neučinil. Insolvenční správce vyjádřil názor, že námitky dlužníka o tom, že věc věřitele č. 10 vyšetřuje Policie ČR, je irelevantní. Insolvenční správce vyjádřil názor, že insolvenční soud nemá možnost řešit otázky trestněprávního dopadu jednání, která byla učiněna před zahájením insolvenčního řízení, a to i s ohledem na ustanovení § 5 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož je třeba docílit rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v napadeném rozsahu, tj. ve výroku I. písm. b), tj. ohledně vydání výtěžku zajištěnému věřiteli č. 10 Four elements spol. s r.o., jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.3.2010, č.j. KSOS 8 INS 113/2010-A-9, byl zjištěn úpadek dlužníka a rozhodnuto o způsobu jeho řešení konkursem. Pohledávka zajištěného věřitele č. 3 Českomoravské stavební spořitelny, a.s. a pohledávaka zajištěného věřitele č. 10 Four elements spol. s r.o. byly u přezkumného jednání dne 4.5.2010 přezkoumány a zjištěny jako zajištěné. Usnesením ze dne 6.5.2010, č.j. KSOS 8 INS 113/2010-B-11, rozhodl soud prvního stupně, že konkurs dlužníka bude řešen jako nepatrný. Dne 13.10.2010 předložil správce konkursní podstaty soudu prvního stupně aktualizovaný soupis majetkové podstaty dlužníka, v němž byly uvedeny mimo jiné pod bodem 1. 2. nemovitosti, a to spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 3/4 na nemovitostech zapsaných na LV č. 134, pro katastrální území Střítež, obec Střítež, a to na budově č.p. 172 (rodinný dům), stojící na pozemku parc. č. 287/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na budově bez č.p./č.ev. (garáž), stojící na pozemku parc. č. 287/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku parc. č. 287/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 511 m ), na pozemku parc. č. 287/2 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m ), na pozemku parc. č. 288 (orná půda, zemědělský původní fond o výměře 1.044 m ), včetně příslušenství k budově č. p. 172 sestávajícího z žumpy a dále studny stojící na pozemku parc. č. 287/1. Usnesením ze dne 30.6.2011, č.j. KSOS 8 INS 113/2010-B-25, které nabylo právní moci 30.6.2011, soud prvního stupně vyslovil souhlas s vydáním částky 1.103.753,37 Kč věřiteli č. 10-Four elements spol. s r.o.-jako výtěžku zpeněžení nemovitostí uvedených v soupisu majetkové podstaty pod bodem 1.1 (včetně příslušenství), movitých věcí pod bodem 2 a 3 a zásob pod bodem 4. Podáním doručeným soudu prvního stupně 11.4.2012, ve znění jeho opravy zrealizované podáním ze dne 9.5.2012, insolvenční správce požádal insolvenční soud o vyslovení souhlasu s vyplacením výtěžku zpeněžení nemovitostí zahrnutých do soupisu majetkové podstaty pod bodem 1.2 zajištěným věřitelům č. 3 (Českomoravská stavební spořitelna a.s.) a č. 10 (Four elements spol. s r.o.). V žádosti insolvenční správce uvedl, že výtěžek ze zpeněžení zajištěných nemovitostí činí 780.480 Kč, náklady spojené se zpeněžením zajištěných nemovitostí (náklady na materiální a organizační zabezpečení a odměna dražebníka za provedení dražby) činí 37.978,16 Kč, náklady spojené se správou zajištěných nemovitostí (cestovné, pojištění nemovitosti a ostatní režijní náklady) činí 10.238,23 Kč a odměna insolvenčního správce činí 17.229,73 Kč s tím, že k výplatně zajištěným věřitelům zůstává částka 715.033,88 Kč. Insolvenční správce v žádosti konstatoval, že souhlas se způsobem prodeje nemovitostí na základě předložené smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby zajištěného věřitele č. 3 byl udělen 9.11.2011 a zajištěného věřitele č. 10 byl udělen 7.11.2011. Poté soud prvního stupně ve věci rozhodl napadeným usnesením.

Z přihlášky pohledávky P10 věřitele č. 10 Four elements spol. s r.o. se podává, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi pohledávky celkem ve výši 10.327.976 Kč, pohledávku ve výši 10.300.000 Kč přihlásil jako pohledávku zajištěnou majetkem náležejícím do majetkové podstaty dlužníka, a to mj. nemovitostmi nacházejícími se v k.ú. Střítež zapsanými na LV č. 134, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 22.7.2008. Z přezkumného listu pohledávky č. P10 věřitele č. 10 se podává, že pohledávka tohoto věřitele byla zjištěna ve výši 10.327.976 Kč, a to ve výši 10.300.000 Kč jako zajištěná (mimo jiné ideálním podílem o velikosti 3/4 na nemovitostech-na budově č.p. 172 stojící na pozemku parc. č. 287/1, na jiné budově bez č. p. /č.ev. stojící na pozemku parc. č. 287/2, na pozemku parc. č. 287/1, na pozemku parc. č. 287/2 a na pozemku parc. č. 288, v obci a k. ú. Střítež, jak je zapsáno na LV č. 134). Z výpisu z katastru nemovitostí pro obec a k. ú. Střítež ze dne 4.1.2010 (založeného v přihlášce P 10) se podává, že právní účinky vkladu tohoto zástavního práva vznikly 29.7.2008. Toto zástavní právo bylo zapsáno ve druhém pořadí po zástavním právu zapsaném ve prospěch věřitele č. 3, které bylo zapsáno s pořadím 21.7.2003.

Podáním doručeným odvolacímu soudu 2.1.2013 insolvenční správce doplnil, že předmětem provedené dražby ze dne 12.1.2012 byly jednak nemovitosti zapsané na LV č. 134 a jednak nemovitosti zapsané na LV č. 336, přičemž nemovitosti zapsané na LV č. 336 nebyly předmětem zajištění. Nemovitosti na obou těchto vlastnických listech byly vydraženy za celkovou částku 800.000 Kč a výtěžek ze zpeněžení zajištěných nemovitostí byl stanoven poměrem dle znaleckého posudku č. 210/2039/2011, který činí 97,56 % z ceny vydražení, tj. částka ve výši 780.480 Kč. Náklady spojené se správou a zpeněžením nemovitostí byly rovněž stanoveny poměrem s tím, že ostatní režijní náklady stanovené ve výši 50 Kč byly vyčísleny paušálně a jedná se o hovorné a jiné náklady spojené s korespondencí.

Insolvenční správce odvolacímu soudu předložil protokol o provedené dražbě ze dne 12.1.2012, z něhož se podává, že nemovitosti dlužníka zapsané na LV č. 134 nacházející se v obci a k. ú. Střítež, pojmuté do soupisu majetkové podstaty pod položkou 1.2 a nemovitosti nacházející se na LV č. 336 nacházející se v obci a k. ú. Střítež, zahrnuté do soupisu majetkové podstaty pod položkou 1.3, byly vydraženy za celkovou cenu 800.000 Kč.

Insolvenční správce dále předložil odvolacímu soudu fakturu č. 01/2012 ze dne 25.1.2012, vystavenou společností Dukra s.r.o., se sídlem Ostrava10, Počáteční 17/1259, z níž se podává, že náklady na materiální a organizační zabezpečení veřejné dobrovolné dražby konané dne 12.1.2012 (včetně odměny za provedenou dražbu) činily celkem částku 38.928 Kč, dále fakturu č. 210/2039/2011 ze dne 7.9.2011, z níž se podává, že za vypracování znaleckého posudku č. 210/2039/2011 vyúčtovala insolvenčnímu správci dodavatelka Ing. Jana Mikušová, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Slezská 1429, částku 3.000 Kč, dále fakturu č. 20120234 ze dne 5.11.2012, z níž se podává, že společnost ART REALITY, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Tržní 24, vyúčtovala insolvenčnímu správci za inzerci na realitním serveru částku 3.600 Kč. Insolvenční správce si v souvislosti s dražbou vyúčtoval cestovné za roky 2011 a 2012 ve výši 455,29 Kč.

Podle § 298 odst. 1 IZ, zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Podle § 298 odst. 2 IZ, výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli.

Podle § 298 odst. 3 IZ, náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu.

Podle § 299 odst. 1 IZ, zajištění věřitelé se uspokojí podle pořadí, v jakém vznikl právní důvod zajištění, z té části výtěžku, který na ně připadá, nedohodnou-li se písemně jinak. Neuspokojená část jejich pohledávky se považuje za pohledávku přihlášenou a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.

Lze uzavřít, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud výtěžek zpeněžení předmětných nemovitostí rozvrhl mezi zajištěné věřitele č. 3 a č. 10, neboť ve prospěch těchto věřitelů byly předmětné nemovitosti zatíženy zástavními právy. Zajištěné věřitele soud prvního stupně uspokojil v souladu s ustanovením § 299 odst. 1 IZ podle pořadí vzniku právního důvodu zajištění, tj. nejprve věřitele č. 3, jehož pohledávka byla zajištěna zástavním právem s pořadím 21.7.2003 a následně částečně věřitele č. 10, jehož pohledávka byla zajištěna zástavním právem s pořadím dnem 29.7.2008.

Věřitel č. 10 svou pohledávku vůči dlužníkovi ve výši 10.327.976 Kč řádně přihlásil do insolvenčního řízení, a to v rozsahu částky 10.300.000 Kč jako pohledávku zajištěnou, přičemž tato pohledávka byla přezkoumána u přezkumného jednání dne 4.5.2010, kde byla v plné výši zjištěna včetně práva na oddělené uspokojení ze zajištění předmětnými nemovitostmi nacházejícími se v katastrálním území a obci Střítež. Lze přisvědčit argumentaci insolvenčního správce o tom, že dlužník měl dle ustanovení § 192 odst. 1 IZ možnost popírat pravost, výši i pořadí této přihlášené pohledávky, což však neučinil. Tato pohledávka se tedy považuje za zjištěnou včetně práva na oddělené uspokojení (§ 201 odst. 1 písm. a) IZ). Odvolací námitky dlužníka o tom, že pohledávka věřitele č. 10 není po právu, jsou proto irelevantní. Insolvenční soud je totiž v insolvenčním řízení vázán výsledkem přezkumného jednání a stavem, v jakém byly pohledávky u tohoto přezkumného jednání zjištěny.

Soud prvního stupně tudíž postupoval správně, pokud rozhodl o vydání výtěžku zpeněžení rovněž zajištěnému věřiteli č. 10 Four elements spol. s r.o., jehož pohledávka byla v rámci přezkumného jednání zjištěna, a to ve výši 10.300.000 Kč jako zajištěná předmětnými nemovitostmi prodanými v dražbě dne 12.1.2012.

Zajištěný věřitel č. 10 již byl částečně se svou pohledávkou uspokojen na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.6.2011, č.j. KSOS 8 INS 113/2010-B-25, v rozsahu částky 1.103.753,37 Kč, k úhradě z této pohledávky tedy zbývá 9.196.246,63 Kč.

Soud prvního stupně správně odečetl od výtěžku zpeněžení ve výši 780.480 Kč náklady spojené se zpeněžením v částce 37.978,16 Kč (představující náklady na materiální a organizační zabezpečení dražby a na odměnu dražebníka za provedení dražby), které jsou nižší než 5 % výtěžku zpeněžení (§ 298 odst. 2, odst. 3 IZ) a náklady spojené se správou majetkové podstaty ve výši 10.238,23 Kč, které byly insolvenčním správcem uplatněny v nižším rozsahu než 4 % výtěžku zpeněžení (§ 298 odst. 2, odst. 3 IZ). Soud prvního stupně dále správně odečetl před vyplacením výtěžku zajištěným věřitelům v souladu s ustanovením § 298 odst. 2 IZ od výtěžku zpeněžení částku připadající na odměnu insolvenčního správce ve výši 17.229,73 Kč (tuto částku soud prvního stupně správně vypočetl ve výši 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli podle § 1 odst. 2 vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 1.1.2013 a navýšil ji o DPH dle § 38 odst. 1 IZ).

Částka připadající zajištěnému věřiteli č. 10 Four elements spol. s r.o. ze zpeněžení předmětných nemovitostí po uhrazení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce a po vyplacení částky zajištěnému věřiteli č. 3 činí 422.846,68 Kč, když v této výši dosud nebyla zajištěná pohledávka věřitele č. 10 uspokojena.

Z důvodu shora uvedených proto odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně v odvoláním napadeném výroku I. písm. b) jako věcně správné dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně a nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Dovolání lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli č. 10 a zástupci věřitelů se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 31.ledna 2013

Za správnost vyhotovení : JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu