3 VSOL 586/2017-A-52
č. j. KSOS 31 INS 25065/2016 3 VSOL 586/2017-A-52

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci

dlužnice: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617 sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 zastoupená advokátem Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D. sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1-Nové Město

o insolvenčním návrhu věřitele: Daniel anonymizovano , anonymizovano bytem Volgogradská 2525/57, 700 30 Ostrava-Zábřeh

o odvolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.4.2017, č. j. KSOS 31 INS 25065/2016-A-39,

takto:

I. Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje v tomto správném znění výroku I.:

Řízení o dovolání insolvenčního navrhovatele Daniela Dřezy ze dne 17. 2. 2017, ve znění jeho doplnění ze dne 9. 3. 2017, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 1. 2017, č.j. KSOS 31 INS 25065/2016, 3 VSOL 1550/2016-A-28, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně rozhodl, že řízení se zastavuje (výrok I.) a že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková. isir.justi ce.cz

2. Na odůvodnění uvedl, že Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 26. 1. 2017 č. j. KSOS 31 INS 25065/2016, 3 VSOL 1550/2016-A-28 změnil usnesení soudu prvního stupně ze dne 4. 11. 2016, č. j. KSOS 31 INS 25065/2016-A-5 tak, že insolvenční návrh zamítl (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně (výrok II.) a zavázal insolvenčního navrhovatele zaplatit dlužníkovi náklady odvolacího řízení ve výši 6.800 Kč do tří dnů od právní moci usnesení. Insolvenční navrhovatel v podání ze dne 17. 2. 2017 (a následném podání ze dne 9. 3. 2017) také uvedl, že předmětné usnesení napadá v plném rozsahu a žádá jeho zrušení v plném rozsahu . Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 1. 3. 2017, č. j. KSOS 31 INS 25065/2016-A-33 vyzval navrhovatele, aby ve lhůtě 30 dnů písemně sdělil, zda svým podáním sledoval podat dovolání a pokud ano, aby v téže lhůtě odstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení, spočívající v chybějícím povinném zastoupení advokátem, a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Navrhovatel v reakci na výzvu soudu v podání ze dne 9. 3. 2017 pouze opět uvedl, že trvá na zrušení rozhodnutí. Uvedená podání insolvenčního navrhovatele-jak soud prvního stupně pokračoval-podle jejich obsahu posoudil jako dovolání, jehož vady nebyly odstraněny, a usnesením ze dne 10. 4. 2017, č. j. KSOS 31 INS 25065/2016- A-37 vyzval dovolatele k zaplacení soudního poplatku za dovolání, který činí 10.000 Kč, a to ve lhůtě tří dnů ode dne doručení výzvy, spolu s poučením o možnosti osvobození od soudních poplatků. Insolvenční navrhovatel soudní poplatek nezaplatil a v podání ze dne 14. 4. 2017 uvedl, že s jeho placením nesouhlasí. Vzhledem k tomu, že insolvenční navrhovatel soudní poplatek za dovolání, který byl splatný jeho podáním, nezaplatil ani dodatečně na základě výzvy, která mu byla doručena dne 12. 4. 2017, soud prvního stupně řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil. O náhradě nákladů řízení o dovolání rozhodl soud podle ustanovení § 146 odst. 2, věta první o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že dlužnici žádné náklady řízení nevznikly. 3. Proti usnesení soudu prvního stupně podal insolvenční navrhovatel Daniel anonymizovano odvolání, v němž mimo jiné namítl, že jako účastník řízení neudělil souhlas se zveřejněním citlivých osobních údajů o své osobě, a vytýkal soudu, že nebyl vyslechnut a že soud ignoroval předložené důkazy, z nichž dle něj vyplývá, že dlužnice mu má vyplácet měsíčně částku 29.582 Kč z důvodu trvalých následků pracovního úrazu, utrpěného při výkonu práce pro OKD Ostrava . Žádá proto, aby dlužnice okamžitě pokračovala ve výplatě této částky, v opačném případě navrhuje, aby bylo v řízení dále pokračováno, neboť dlužnice mu způsobila újmu. 4. Odvolací soud při projednání a rozhodnutí o odvolání insolvenčního navrhovatele postupoval podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen IZ ). Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstaly zachovány (srov. čl. II. zákona č. 64/2017 Sb.). 5. Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková

6. Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není. 7. Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční navrhovatel svým podáním ze dne 17. 2. 2017, doručeným soudu dne 20. 2. 2017, brojí proti rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 26. 1. 2017, č.j. KSOS 31 INS 25065/2016, 3 VSOL 1550/2016-A-28, kterým odvolací soud změnil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 11. 2016, č.j. KSOS 31 INS 25065/2016-A-5 tak, že insolvenční návrh navrhovatele se zamítá. Navrhovatel žádá, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno, neboť je jím porušen článek 6 odst. 1 a článek 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čímž bylo zasaženo do jeho práv. V podání uvádí tvrzení o vzniku závazku vyplácet mu od 1. 7. 2009 měsíčně částku 29.582 Kč, jenž ode dne 1. 7. 2016 měl přejít na dlužnici, kterou o jeho plnění mimosoudně žádal s tím, že Krajský soud v Ostravě mu sdělil, že má možnost domáhat se svého tvrzeného práva podáním návrhu na výkon rozhodnutí, nebo podáním insolvenčního návrhu. Zdůraznil také, že nedal souhlas se zveřejněním svých citlivých osobních údajů a namítal, že od 4. 11. 2016 je mediálně osočován a ponižován. Žádá proto, aby na náklady Krajského soudu v Ostravě a Vrchního soudu v Olomouci případ řešil Ústavní soud České republiky, případně Nezávislý soud a senát , přičemž trvá na zrušení rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 1. 2017 sen. zn. 3 VSOL 1550/2016-A-28. V podání ze dne 9. 3. 2017, doručeném soudu téhož dne, dále uvedl, že s rozhodnutím, s ohledem na množství důkazů, nesouhlasí, a žádal, aby soud provedl dokazování k tomu, zda dlužnice tvrzený závazek plní, případně doloží, že dohoda ze dne 3. 9. 2009 byla zrušena s tím, že případné dokazování slouží pro dovolání a ustanovení advokáta , a s tím, že pokud půjde o dovolání, tak na náklady soudu. Usnesením ze dne 10. 4. 2017, č.j. KSOS 31 INS 25065/2016-A-37, doručeným navrhovateli dne 12. 4. 2017, soud insolvenčního navrhovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za dovolací řízení ve výši 10.000 Kč a současně jej upozornil na to, že pokud má za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může soudu prvního stupně podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 10. 2017, č.j. KSOS 31 INS 25065/2016-A-46, které bylo navrhovateli doručeno dne 24. 10. 2017 spolu s formulářem Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, poučil insolvenčního navrhovatele (jakožto dovolatele) o možnosti podat žádost, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností, s tím, že jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je poplatník zproštěn povinnosti platit soudní poplatky. Součástí poučení je i obsáhlé poučení o tom, že podmínky pro osvobození od soudních poplatků vymezuje ust. § 138 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (tak, že na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno), a dále o tom, že má-li za to, že jsou pro to splněny podmínky, může požádat soud, aby mu byl pro toto řízení ustanoven zástupce z řad advokátů s tím, že podmínky pro ustanovení zástupce účastníkovi vymezuje ust. § 30 odst. 1 věty první občanského soudního řádu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková

[tak, že účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů] s tím, že jelikož jde v daném případě o dovolací řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem, zástupce by byl ustanoven z řad advokátů. Současně soud prvního stupně vyzval insolvenčního navrhovatele, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení snesení odstranil vady svých podání ze dne 9. 3. 2017 a 14. 4. 2017 tak, že jednoznačně uvede, zda mínil podat žádost o osvobození od soudních poplatků, respektive žádost o ustanovení zástupce, případně obojí s tím, že pokud mínil podat takovou žádost podat, je nezbytné, aby úplně a pravdivě vyplnil přiložené Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce , přičemž v souvislosti s tím mu poskytl podrobné poučení o způsobu, jakým má předmětné prohlášení vyplnit a o tom, že vyplněný formulář prohlášení je třeba zaslat soudu spolu se všemi doklady prokazujícími jeho osobní a majetkové poměry (doklad o výši nájmu a inkasa, výpisy ze všech bankovních a nebankovních účtů se zůstatkem na účtu za poslední 3 měsíce, rozhodnutí o přiznání sociálních dávek apod.), včetně toho, že je třeba uvést, jakou částku si může dovolit zaplatit na soudním poplatku (který v dané věci činí 10.000 Kč) bez toho, že by to mělo nějaký zásadní dopad na jeho živobytí. Soud insolvenčního navrhovatele také poučil o tom, že pokud soudu nezašle vyplněné prohlášení spolu se všemi doklady, které prokazují jeho tvrzení o jeho osobních a majetkových poměrech, potom v případě, že soud nebude moci jeho poměry komplexně posoudit, nebude jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce vyhověno a o tom, že nebudou-li vady jeho podání ve stanovené lhůtě odstraněny, insolvenční soud nebude k těmto podáním přihlížet s tím výsledkem, jako by nepodal žádost o osvobození od soudních poplatků, ani o ustanovení zástupce. Na výzvu soudu reagoval insolvenční navrhovatel pouze podáním ze dne 31. 10. 2017, doručeným soudu 1. 11. 2017, ve kterém zopakoval svá tvrzení o důvodech vzniku a trvání závazku dlužnice vůči němu a popisoval svá jednání, směřující k ochraně jeho tvrzeného práva. Žádal, aby se soud vypořádal s důkazy na základě mezitímního pravomocného rozsudku 24 C 106/2004 , zopakoval tvrzení, že povinnost k výplatě příslušných částek přešla v roce 2016 na dlužnici, žádal soud, aby kontaktoval blíže označenou svědkyni Ing. Ivu Vokálovou, k čemuž uváděl důvody. Navrhl, aby soud vyhověl jeho podnětu a buďto nařídil výkon rozhodnutí vůči dlužnici, případně stáhl insolvenční řízením dlužné částky a uložil povinnost hradit náklady řízení . V dalším podání ze dne 13. 11. 2017, doručeném soudu prvního stupně dne 16. 11. 2017, insolvenční navrhovatel opět zopakoval svá tvrzení o závazku dlužnice vůči němu a žádal, aby soud nařídil výkon rozhodnutí (v této souvislosti opakoval svá tvrzení o pravomocném mezitímním rozsudku, který nebyl zrušen), případně právními prostředky zajistil plnění závazku dlužnice vůči němu, žádal o předvolání jmenované svědkyně k potvrzení existence tvrzené újmy, způsobené mu dlužnicí s tím, aby soud jakýmkoliv způsobem přiměl dlužnici k doplacení dlužné částky a uhradil újmu způsobenou jeho osobě. 8. Podle ustanovení § 4 odst. 1, písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (dále jen zákon o soudních poplatcích ), jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním dovolání.

9. Podle ustanovení § 7 odst. 1, věty první, zákona o soudních poplatcích, je poplatek, s výjimkou poplatku za zápis skutečnosti do veřejného rejstříku provedený notářem, splatný vznikem poplatkové povinnosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková

10. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

11. Odvolací soud především konstatuje, že soud prvního stupně zcela správně podání insolvenčního navrhovatele ze dne 17. 2. 2017, doplněné podáním ze dne 9. 3. 2017, posoudil podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako dovolání proti usnesení odvolacího Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 1. 2017, č.j. KSOS 31 INS 25065/2016, 3 VSOL 1550/2016-A-28. Podáním dovolání tak vznikla insolvenčnímu navrhovateli povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání ve výši 10.000 Kč, přičemž soudní poplatek se stal splatným podáním dovolání, tedy dnem 17. 2. 2017 (ustanovení § 4, odst. 1, písm. c/, § 7 odst. 1, věta první zákona o soudních poplatcích, položka č. 23, bod 1, písm. d/ Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích). Insolvenční navrhovatel však soudní poplatek ke dni jeho splatnosti nezaplatil.

12. Soud prvního stupně pak postupoval správně, když insolvenčního navrhovatele podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyzval k zaplacení soudního poplatku za podané dovolání dodatečně, v určené lhůtě, a řádně jej také poučil o jeho právu požádat o osvobození od soudních poplatků podle ustanovení § 138 o.s.ř. a o možnosti podat žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

13. Insolvenční navrhovatel přes velmi podrobné a srozumitelné poučení soudem prvního stupně na výzvu soudu odpovídajícím způsobem nereagoval, a ani vyplněný formulář Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce (z čehož by bylo možno usuzovat, že žádá o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení) soudu nedoložil.

14. Za tohoto stavu tudíž soud prvního stupně nepochybil, pokud postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích a pro nezaplacení soudního poplatku řízení o dovolání zastavil.

15. Odvolací soud proto z výše uvedených důvodů napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné, včetně správného výroku o nákladech řízení, podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil, pouze ve správném znění tak, aby bylo zřejmé, že se zastavuje řízení o dovolání insolvenčního navrhovatele Daniela Dřezy ze dne 17. 2. 2017, ve znění jeho doplnění ze dne 9. 3. 2017, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 1. 2017, č.j. KSOS 31 INS 25065/2016, 3 VSOL 1550/2016-A-28.

16. O náhradě nákladů odvolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. Právo na jejich náhradu má v odvolacím řízení úspěšná dlužnice, které však podle obsahu spisu v odvolacím řízení žádné náklady nevznikly, proto bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu navrhovateli se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

Olomouc 26. ledna 2018

JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. předsedkyně senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Žádníková