3 VSOL 586/2013-P49-14
KSOS 31 INS 16320/2012 3 VSOL 586/2013-P49-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka REALSTAV MORAVA spol. s r.o., se sídlem Opava-Předměstí, Olomoucká 9/8, PSČ 74601, o přihlášce pohledávky č. P 49 věřitele č. 47 Václava anonymizovano , bytem Raduň, PSČ 747 61, Gudrichova 86, IČ: 42952000, o odvolání věřitele č. 47 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. března 2013 č.j. KSOS 31 INS 16320/2012-P49-4

tak to :

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud či soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. P 49 věřitele č. 47 Václava anonymizovano co do částky 57.217 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení se jeho účast v insolvenčním řízení v rozsahu přihlášky P 49 končí (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že usnesením insolvenčního soudu ze dne 9.10.2012, jehož účinky nastaly téhož dne, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a současně byli věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Věřitel č. 47 přihlásil svou pohledávku pod číslem P 49 včas jako pohledávku nevykonatelnou. Na přezkumném jednání dne 9.1.2013 byla pohledávka popřena co do pravosti, insolvenční správkyně doložila soudu vyrozumění o jejím popření, které bylo věřiteli doručeno dne 24.1.2013. Lhůta k podání žaloby o určení popřené nevykonatelné pohledávky uplynula dne 8.2.2013, věřitel však proti insolvenční správkyni žalobu nepodal. S odkazem na ustanovení

§ 185 a § 198 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen IZ ) proto soud přihlášku pohledávky č. P 49 věřitele č. 47 odmítl.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel č. 47 (dále jen věřitel ). Namítal, že vyrozumění insolvenční správkyně k podání žaloby na určení popřené pohledávky mu nebylo doručeno, protože v době jejího doručování byl na zahraniční dovolené. Tvrdil, že vyrozumění převzal druhý uživatel domu, který bydlí na adrese jeho bydliště. Ke svému tvrzení navrhl důkaz dokladem o zahraniční dovolené a výslechem druhého uživatele domu Marka anonymizovano , anonymizovano , bytem Raduň, Gudrichova 86. K odvolání věřitel přiložil čestné prohlášení Marka anonymizovano , anonymizovano , o přebírání věřiteli doručované pošty. V odvolacím řízení se domáhal změny napadeného usnesení tak, že jeho přihláška pohledávky, evidovaná pod č. P 49, se neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř. ), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Nad rámec skutkových zjištění o průběhu tohoto řízení, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, která jsou správná a na něž odvolací soud odkazuje, vyplývá z obsahu předloženého spisu následující: 1. Dle vyrozumění ze dne 15.1.2013 insolvenční správkyně vyrozuměla věřitele o popření pravosti jeho pohledávky, evidované pod č. 49/1, a vyzvala jej, aby ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, která však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění, podal proti insolvenční správkyni u insolvenčního soudu žalobu na určení popřené pohledávky. Věřiteli bylo sděleno, že pokud žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nedojde, k pohledávce, která byla popřena co do pravosti, se nepřihlíží. Podle obsahu kopie připojené dodejky bylo vyrozumění doručováno na adresu Václav Stružík, Gudrichova 86, 747 61 Raduň a adresát převzal poštovní zásilku osobně dne 24.1.2013. Dodejka obsahuje otisk razítka České pošty, s.p., provozovna Raduň, dne 23.1.2013 a podpis pracovníka pošty. 2. Dle sdělení insolvenční správkyně ze dne 17.4.2013 insolvenčnímu soudu bylo vyrozumění o popření přihlášené pohledávky věřitele odesíláno z provozovny pošty Opava 1 dne 21.1.2013 doporučenou zásilkou pod č. RR 69788800 0 CZ. 3. Dle zprávy České pošty, s.p., provozovna Raduň, ze dne 25.4.2013 byla věřiteli vydána jediná zásilka dne 23.1.2013, podle připojené kopie doručovací karty byla dne 23.1.2013 vydána adresátu Václavu Stružíkovi doporučená poštovní zásilka podacího čísla RR 69788800 0 CZ, příjemce se prokázal průkazem totožnosti č OP 105727481. Potvrzení o převzetí poštovní zásilky obsahuje podpis příjemce. 4. Dle čestného prohlášení Marka anonymizovano anonymizovano , bytem Raduň, Gudrichova 86, ze dne 27.3.2013, připojeného věřitelem k odvolání, jmenovaný prohlašuje, že v době zahraniční dovolené věřitele převzal z poštovní schránky jemu doručenou poštu a tuto předal až v současnosti . Četné prohlášení obsahuje podpis a legalizační doložku Obecního úřadu v Raduni o uznání podpisu na listině za vlastní Markem Stružíkem, anonymizovano , který se prokázal občanským průkazem č. 102579041. 5. Usnesením ze dne 10.5.2013 č.j. KSOS 31 INS 16320/2012-P49-10, které bylo doručeno vložením do domovní schránky dne 16.5.2013, vyzval soud věřitele, aby v určené lhůtě doložil doklad o své tvrzené zahraniční dovolené a aby se v téže lhůtě písemně vyjádřil k potvrzení Pošty Raduň ze dne 25.4.2013. Věřitel na tuto výzvu soudu nereagoval.

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ, věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Věřitel podle obsahu odvolání namítá proti napadenému usnesení, že dosud nenastala skutečnost, pro kterou se k jeho nevykonatelné pohledávce, popřené co do pravosti, nepřihlíží (§ 185 § 198 odst. 1 věta druhá IZ), protože mu dosud nebylo řádně doručeno vyrozumění o popření jeho včas přihlášené nevykonatelné pohledávky, popřené na přezkumném jednání dne 9.1.2013. Proto mu dosud nezačala běžet lhůta pro podání určovací žaloby a nemohlo dojít k jejímu marnému uplynutí. Pro závěr o důvodnosti podaného odvolání je proto zásadní, zda věřiteli bylo vyrozumění insolvenční správkyně řádně doručeno a zda mu lhůta k podání určovací žaloby začala běžet, či nikoli, popřípadě kdy uběhla.

Ze sdělení insolvenční správkyně vyplývá, že vyrozumění bylo věřiteli doručováno prostřednictvím České pošty s.p. doporučenou zásilkou č. RR 69788800 0 CZ, která byla dle zprávy pošty a kopie doručovací karty předána jejímu adresátu, tedy věřiteli, dne 23.1.2013. Tyto skutečnosti se věřiteli v řízení předloženým čestným prohlášením Marka anonymizovano , anonymizovano nepodařilo zpochybnit, neboť podle tohoto prohlášení byla pošta jmenovaným pro věřitele v době zahraniční dovolené přebírána z poštovní schránky . Dle uvedených listin byla doporučená zásilka obsahující vyrozumění převzata adresátem Václavem Stružíkem osobně na provozovně České pošty s.p. v Raduni, přitom osoba přebírající zásilku se vykázala občanským průkazem jiného čísla, než které je uvedeno v legalizační doložce podpisu čestného prohlášení Marka anonymizovano . O pravdivosti údajů ve zprávě pošty a doručovací kartě o tom, že zásilku obsahující vyrozumění převzal věřitel, které jsou shodné s údaji o převzetí zásilky na dodejce, nemá odvolací soud důvod pochybovat, přestože datum převzetí zásilky adresátem dne 23.1.2013 na nich je odlišné od data převzetí zásilky na dodejce, kde je uvedeno datum 24.1.2013. Dodejka však současně obsahuje otisk razítka pošty dne 23.1.2013 a podpis pracovnice pošty, vydávající zásilku. Obsah listin o doručení vyrozumění proto vyvrací tvrzení věřitele, že vyrozumění převzal druhý uživatel domu Marek Stružík. Navíc se věřitel nevyjádřil ke zprávě pošty ze dne 25.4.2013 a nedoložil své tvrzení, že v době doručení výzvy byl na dovolené v zahraničí, ač k tomu byl soudem vyzván.

Vzhledem k tomu, že zásadní otázkou v této věci je doručení vyrozumění a nikoli kdy k němu došlo (věřitel ani netvrdí, že podal určovací žalobu), odvolací soud se dále z důvodu hospodárnosti nezabýval tím, zda k doručení vyrozumění došlo dne 23.1.2013 či dne 24.1.2013 a dospěl k závěru, že vyrozumění insolvenční správkyně bylo věřiteli doručeno do vlastních rukou nejpozději dne 24. ledna 2013. Posledním dnem lhůty pro podání určovací žaloby byl nepochybně pátek dne 8. února 2013 a dne 9. února 2013 nastala skutečnost, pro kterou k přihlášce pohledávky věřitele nelze přihlížet. Insolvenční soud proto postupoval správně podle § 185 IZ a přihlášku věřitele č. 47, evidovanou pod číslem P 49 odmítl, neboť k této přihlášce pohledávky přihlížet nelze.

Odvolací soud, podle něhož je napadené usnesení věcně správné, je proto podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Pro úplnost odvolací soud uvádí, že v záhlaví svého usnesení označil dlužníka adresou sídla Opava-Předměstí, Olomoucká 9/8, PSČ 746 01 , která byla do obchodního rejstříku zapsána již dne 9.7.2012.

Poučen í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věřiteli č. 47 se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 30. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu