3 VSOL 585/2016-A-207
KSOS 37 INS 33533/2014 3 VSOL 585/2016-A-207

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , Ostrava-Nová Bělá, Krmelínská 164/366, PSČ: 724 00, identifikační číslo osoby: 64992837, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.10.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-90,

takto:

Odvolání dlužníka proti výroku I. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.10.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-90 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19.10.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-90 předvolal podle ustanovení § 214 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužníka Václava anonymizovano k prohlášení o majetku dlužníka na den 19.10.2015 v 15.00 hodin (výrok I.) a současně nařídil předvedení dlužníka k jednání u Krajského soudu v Ostravě za den 19.10.2015 v 15.00 hodin (výrok II.).

Proti tomuto usnesení podal dlužník podáním ze dne 6.1.2016, došlým soudu dne 8.1.2016 odvolání, a to výslovně proti výroku II. O odvolání dlužníka proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.10.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-90 bylo rozhodnuto usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.5.2016, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014,-A-147. isir.justi ce.cz

Dne 10.3.2016 došlo soudu prvního stupně podání dlužníka ze dne 7.3.2016, označené jako Odvolání proti usnesení č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-90 ze dne 19.10.2015-replika k vyjádření Krajského státního zastupitelství ze dne 2.2.2016. Doplnění odvolání proti usnesení č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-90 ze dne 19.10.2015. Odvolání proti usnesení č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-80 ze dne 30.9.2015 , s tím, že v něm dlužník mimo jiné uvádí, že nadále setrvává na obsahu podání ze dne 6.1.2016 a doplňuje návrh tak, že navrhuje odvolacímu soudu, aby rozhodl, že usnesení č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-90 ze dne 19.10.2015 se ve výroku I. a II. zrušuje . Toto podání pak doplnil podáním ze dne 18.7.2016, jež soudu došlo dne 20.7.2016 a podáním ze dne 4.4.2017 (podání učiněno prostřednictvím e-mailu, jež nebylo opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, písemné podání shodného obsahu došlo soudu dne 7.4.2017). S argumentací podrobně rozvedenou namítá zejména, že předchozí usnesení ze dne 30.9.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-80 nebylo doručeno v hmotněprávní lhůtě 10 dnů stanovené § 214 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uvedené usnesení ze dne 30.9.2015 bylo vydáno na neodůvodněný návrh insolvenčního správce, odůvodnění návrhu k výslechu a prohlášení o majetku měl insolvenční správce učinit až ex post doplněnou zprávou č. 1 ze dne 7.10.2015, dále namítá, že přesto, že opakovaně odmítal tvrzení insolvenčního správce o tom, že neposkytuje součinnost podle ustanovení § 210 IZ, tuto skutečnost soud nijak nezkoumal a setrvale tvrzení insolvenčního správce nekriticky přijímá, a konečně, že insolvenční soud odůvodnil své rozhodnutí nepravdivým tvrzením, že se dlužník opakovaně nedostavuje k jednání, vždy s nedůvodnou omluvou, toto tvrzení soudu je zjevně účelové a nemá oporu v insolvenčním spise. Napadené usnesení dosud nebylo účinně doručeno dlužníkovi.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Je třeba-obecně-uvést, že odvolání lze podat pouze proti rozsudku nebo usnesení, vydaným soudem v řízení v prvním stupni, jestliže to zákon výslovně nevylučuje (srov. ustanovení § 201 o.s.ř.).

V daném případě insolvenční soud ve výroku I. odvoláním napadeného usnesení předvolal dlužníka k výslechu a k prohlášení o majetku postupem podle ustanovení § 214 odst. 1 IZ. Nutno zdůraznit, že usnesení, jímž soud předvolává k výslechu a k prohlášení o majetku postupem podle ustanovení § 214 odst. 1 IZ, je usnesením, jímž se upravuje vedení řízení (insolvenčního řízení), proti němuž však není odvolání přípustné (srov. ustanovení § 202 odst. 1, písm. a/ o.s.ř.), jak byl ostatně odvolatel soudem prvního stupně v usnesení ze dne 19.10.2015, č.j. KSOS 37 INS 33533/2014-A-90 také správně poučen.

Odvolací soud, aniž se zabýval včasností podaného odvolání (odvolání proti výroku I. usnesení dlužník učinil až podáním ze dne 7.3.2016, došlým soudu dne 10.3.2016) proto odvolání dlužníka podle ustanovení § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl jako objektivně nepřípustné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1, písm. e/ o.s.ř.), ve spojení s ustanovením § 229 odst. 4 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a státnímu zastupitelství se však také doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 31. května 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu