3 VSOL 580/2013-A-11
KSOS 37 INS 9759/2013 3 VSOL 580/2013-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.6.2013 č.j. KSOS 37 INS 9759/2013-A-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že ustanovení § 103 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) stanoví obecné náležitosti insolvenčního návrhu, dle ustanovení § 104 IZ je dlužník navíc povinen připojit k návrhu seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek, s tím, že nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, je třeba to v seznamech uvést výslovně, přičemž předložené listiny je dlužník povinen podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. K návrhu dlužníka nebyly zákonem požadované přílohy připojeny, soud proto usnesením ze dne 28.5.2013 č.j. KSOS 37 INS 9759/2013-A-4 podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu ve lhůtě sedmi dnů.

Dlužník byl v rozhodnutí poučen o tom, jakým způsobem má návrh doplnit, a poučen o tom, že nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, bude odmítnut. Na usnesení soudu reagoval dlužník podáním doručeným soudu dne 4.6.2013, k němuž sice předložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, v těchto seznamech však neuvedl, že se jedná o seznamy úplné a správné. S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20.5.2010 sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009-A-21 soud prvního stupně vyložil, že dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že je seznam správný a úplný, povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil, a návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 a § 393 odst. 3 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že není tak bohatý, aby si mohl dovolit advokáta, který by insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení sepsal. Poukázal na to, že vše musí napsat sám, a je samozřejmé, že nepochopí, co soud po něm žádá. Uvedl, že proto opět doplňuje údaje k insolvenčnímu návrhu a ke svému odvolání připojil seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a seznam zaměstnanců.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Ostravě insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení ze dne 6.4.2013, došlým soudu dne 8.4.2013. Dlužník podal návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři s tím, že pro podání insolvenčního návrhu využil bod 06 tohoto formulářového návrhu. Skutkově uvedl, že má celkem sedm peněžitých závazků, které není schopen splácet již dobu delší než tři měsíce, z toho vyplývá, že je v úpadku. V bodě 19 návrhu dlužník uvedl závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné, kdy neúplně označil věřitele ( Ferratum ) a výši závazku 15.300 Kč, v bodě 21 pak označil závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné (celkem šest závazků), kdy uvedl údaj k označení rozhodnutí, neúplně označil věřitele ( CitiBank , Česká spořitelna , Essox s.r.o. , Česká spořitelna , Kooperativa poj. , Chartis Euro ) a dále uvedl údaj k popisu a výši toho kterého závazku. Usnesením ze dne 28.5.2013 č.j. KSOS 37 INS 9759/2013-A-4 Krajský soud v Ostravě vyzval dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, že (mimo jiné) k němu připojí seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, v němž označí všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují, výslovně uvede, jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké, své závazky uvede v aktuální výši, to znamená včetně úroků, úroků z prodlení, smluvní pokuty apod. a má-li věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně, přičemž u pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby a dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku, připojí seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, v němž označí jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek, u pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti, u majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, tato řízení (rozhodnutí) označí, u každé položky seznamu uvede údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu, s tím, že nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje, a nemá-li žádné dlužníky, uvede to v seznamu výslovně, a připojí seznam svých zaměstnanců, přičemž nemá-li žádné zaměstnance, uvede to v seznamu výslovně. Dlužník byl poučen o tom, že ve všech předložených seznamech musí výslovně prohlásit, že jsou správné a úplné, a musí je podepsat. Součástí poučení je rovněž poučení o tom, že nepředloží-li dlužník uvedené přílohy ve stanovené lhůtě nebo nebudou-li tyto přílohy obsahovat požadované údaje, soud insolvenční návrh odmítne. Na výzvu soudu reagoval dlužník podáním ze dne 31.5.2013, doručeným soudu dne 4.6.2013, k němuž-mimo jiné-připojil seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků a seznam zaměstnanců dlužníka. V seznamu závazků dlužník přesně označil věřitele (celkem deset věřitelů) a uvedl výši toho kterého závazku, v seznamu majetku uvedl, že čestně prohlašuje, že nemá žádný movitý ani nemovitý majetek, ani finanční hotovost a je bez stálého bydlení, a že čestně prohlašuje, že věřitelé, kterým dluží peníze, nejsou osoby mu blízké, v seznamu zaměstnanců uvedl, že čestně prohlašuje, že nemá žádné zaměstnance. Tyto seznamy jsou podepsány, nejsou však opatřeny údajem o tom, že jsou správné a úplné. Na tomto základě rozhodl soud prvního stupně odvoláním napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 103 odst. 3, věty druhé, IZ, insolvenční navrhovatel je povinen k insolvenčnímu návrhu připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se dovolává; přílohy a listiny však nejsou součástí insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ustanovení § 104 odst. 4, věty třetí, IZ, předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Ze shora citovaného ustanovení § 104 odst. 1, písm. a) až c) IZ vyplývá, že seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců dlužníka představují povinnou (insolvenčním zákonem předepsanou) přílohu insolvenčního návrhu, jejíž obsah je (současně) insolvenčním zákonem (v ustanovení § 104 odst. 2 až odst. 4 IZ) rovněž definován.

Vzhledem k tomu, že dlužník povinnost předložit současně s insolvenčním návrhem i uvedené seznamy nesplnil, soud prvního stupně správně podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu v tomto směru, dlužníka poučil o tom, jaké údaje musí uvedené seznamy obsahovat a rovněž jej řádně poučil o následcích neuposlechnutí této výzvy, to je o odmítnutí návrhu.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že dlužník pokyn soudu prvního stupně řádně nesplnil, neboť sice předložil soudu seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, avšak bez údaje o tom, že tyto seznamy jsou správné a úplné.

Dlužník, který předložený seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců přitom neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný (§ 104 odst. 4 IZ), povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil (srov. závěry v usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.5.2010 sen. zn. 29 NSČR 22/2009, jež je uveřejněno v časopise Soudní judikatura č. vydání 2, ročník 2012 pod pořadovým číslem 26/2012, na něž soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí také odkazuje).

Za této situace soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud insolvenční návrh dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Seznamem závazků, seznamem majetku a seznamem zaměstnanců, které dlužník předložil v odvolacím řízení, se odvolací soud nezabýval. Vady insolvenčního návrhu ani nedostatky příloh nelze odstraňovat až v odvolacím řízení; k případnému odstranění vad insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se tudíž nepřihlíží (srov. závěry v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008 sen. zn. 1 VSPH 5/2008-A, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu České republiky č. vydání 1, ročník 2009, pod poř. č. 11/2009).

Nad rámec shora uvedeného je nutno uvést, že nebyl řádný ani samotný insolvenční návrh dlužníka, neboť neobsahoval rozhodující tvrzení osvědčující úpadek dlužníka (§ 103 odst. 2, § 3 odst. 1 IZ). Dlužník totiž u žádného ze závazků tvrzených v insolvenčním návrhu neuvedl splatnost ani jiný údaj, z něhož by bylo možno učinit závěr, že dlužník má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, což je jedním ze tří znaků úpadku (§ 3 odst. 1, písm. b/ IZ). Za tohoto stavu věci tak byly splněny podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka již podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 21. srpna 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu