3 VSOL 58/2016-B-30
KSOS 22 INS 28653/2012 3 VSOL 58/2016-B-30

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostrava -Výškovice, Lumírova 487/7, PSČ: 700 30, adresa pro doručování: Ostrava -Hrabůvka, F. Hajdy 1226/2, PSČ: 700 30, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 22 INS 28653/2012-B-11 ze dne 16.12.2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se zr u š u j e a věc se vr a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužníka (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.) a rozhodl, že konkurs bude veden jako nepatrný (výrok III.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 4.4.2013 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, v této době měl dlužník čistý příjem ve výši 22.660 Kč měsíčně. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 16.4.2015 soud zjistil, že dlužníkovi vznikl dluh na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce ve výši 28.096 Kč a že očekávané uspokojení nezajištěných věřitelů dosahuje 16,48 %. U jednání dne 23.6.2015 byl dlužník soudem poučen o nutnosti úhrady tohoto dluhu a jeho povinnosti plnit splátkový kalendář, současně byl poučen o možnosti zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 31.10.2015 soud zjistil, že dluh na odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně činí 18.198 Kč, očekávaná míra uspokojení isir.justi ce.cz pohledávek nezajištěných věřitelů dosahuje 13,19 %. Soud tak dospěl k závěru, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a proto podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), schválené oddlužení zrušil a rozhodl o způsobu řešení úpadku konkursem, který bude veden jako nepatrný, neboť dlužník není podnikatelem (§ 314 odst. 1 písm. a/ a odst. 2 IZ).

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že se mylně domníval, že nemusí hradit každý měsíc splátku v přesné výši 6.500 Kč, ale že celkový objem splátek musí být splněn během šesti měsíců. Zdůraznil, že je schopen od ledna 2016 hradit měsíčně nejméně částku 6.500 Kč, a proto žádá, aby soud zrušil konkurs a bylo mu umožněno pokračovat v oddlužení.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II. Přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 zákona IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že dlužník dne 16.11.2012 podal u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením č. j. KSOS 22 INS 28653/2012-A-6 ze dne 12.12.2012 soud zjistil úpadek dlužníka, insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Zdeňku Novákovou a povolil řešení úpadku oddlužením. Ve zprávě o činnosti ze dne 28.2.2013 insolvenční správkyně uvedla, že dlužník má příjem z pracovního poměru v průměrné výši 22.660 Kč měsíčně čistého. Dne 15.3.2013 se konalo přezkumné jednání, na kterém byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 394.682,15 Kč. Usnesením č. j. KSOS 22 INS 28653/2012-B-3 ze dne 4.4.2013 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře od května 2013 a stanovil termín úhrady první splátky na den 31.5.2013. Insolvenční správkyně podávala průběžně zprávy o plnění oddlužení. Ve zprávě o plnění ze dne 7.5.2014 soudu sdělila, že dluh na její odměně činí 4.356 Kč. Ve zprávě o plnění ze dne 25.11.2014 soudu sdělila, že dluh na její odměně činí 12.048 % a lze očekávat míru uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 21,98 %. Následně insolvenční správkyně ve zprávě o plnění ze dne 16.4.2015 soudu sdělila, že dluh na její odměně činí 28.096 Kč, očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 16,48 %. Soud prvního stupně nařídil na den 23.6.2015 jednání, jehož předmětem učinil projednání zrušení schváleného oddlužení. U tohoto jednání soud dlužníka poučil, že nebude-li v oddlužení poskytovat plnění ve výši odpovídající zákonnému požadavku na uspokojení nezajištěných věřitelů, bude rozhodnuto o zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na jeho majetek. Dále soud uložil insolvenční správkyni, aby v prosinci 2015 předložila zprávu o plnění oddlužení. Ve zprávě o plnění ze dne 31.10.2015 insolvenční správkyně soudu sdělila, že dluh na její odměně činí 18.198 Kč a lze očekávat míru uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 13,19 %. Na tomto základě soud prvního stupně rozhodl odvoláním napadeným usnesením.

Odvolací soud doplnil dokazování listinami, z nichž zjistil následující skutečnosti:

Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 29.3.2016, že v průběhu plnění oddlužení byly mezi věřitele rozdělovány finanční prostředky pouze v květnu až listopadu 2013 a lednu až únoru 2014, ve zbývajícím období nebylo věřitelům uhrazeno ničeho z důvodu absence postižitelných příjmů dlužníka. Celková výše zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů činí 394.682,15 Kč, věřitelům bylo uhrazeno celkem 26.024 Kč. Dlužník má soudem stanoveno výživné ve výši 1.500 Kč měsíčně, které dosud hradil ze své nezabavitelné částky mimo insolvenční řízení. Zaměstnavatelem dlužníka je Tomáš Gajdoš, IČO: 75028433, z tohoto zaměstnání má dlužník příjem ve výši přibližně 9.600 Kč měsíčně čistého. Ke dni 31.3.2016 dluh na odměně insolvenční správkyně činí 25.081 Kč, tento dluh by mohl být uhrazen částečně z mimořádného vkladu ve výši 15.000 Kč (vloženého v prosinci 2015), zůstatek k doplacení činí 10.081 Kč, z toho na dlužníka připadá polovina, to je 5.040,50 Kč (s ohledem na skutečnost, že insolvenční správkyně byla ustanovena správkyní i v insolvenčním řízení manželky dlužníka Jindřišky Pavliskové). Úhrada této pohledávky by tak mohla být zajištěna z příjmu dlužníka v průběhu necelých dvou měsíců. Pokud by splátkový kalendář započal běžet od dubna 2016, lze očekávat, že by nezajištění věřitelé obdrželi celkem částku 118.758,50 Kč, což představuje 30,09 % uspokojení jejich zjištěných pohledávek.

Ze sdělení insolvenční správkyně ze dne 13.4.2016, že dlužník řádně plnil povinnosti podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. d) IZ, neboť k její výzvě vždy předložil potvrzení o svých příjmech.

Z potvrzení zaměstnavatele dlužníka ze dne 11.4.2016, že čistá mzda dlužníka činila v říjnu 2015 částku 8.276 Kč, v listopadu 2015 částku 9.397 Kč a v prosinci 2015 částku 9.676 Kč.

Podle ustanovení § 398 odst. 3 věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Především je nutno uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li pro to všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se dlužník znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života.

Dále je třeba uvést, že v celém průběhu plnění schváleného oddlužení může dojít k přeměně oddlužení v konkurs, je-li naplněn některý z důvodů uvedených v ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) až c) IZ.

V daném případě založil soud prvního stupně své rozhodnutí na závěru, že očekávané plnění dlužníka nedosahuje zákonné výše 30%, tedy na závěru, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (§ 418 odst. 1 písm. b/ IZ).

Uvedený závěr soudu prvního stupně, jak se z odůvodnění napadeného usnesení podává, učinil na základě zpráv insolvenční správkyně ze dne 16.4.2015 a 31.10.2015. V odvolacím řízení však vyšly najevo nové skutečnosti, ke kterým je nutno přihlédnout. Odvolacím soudem bylo v přezkoumávané věci zjištěno, že dlužníkem byl v prosinci 2015 do majetkové podstaty poskytnut mimořádný příjem ve výši 15.000 Kč, ze kterého lze uhradit část dluhu na odměně insolvenční správkyně, a že i zbývající část tohoto dluhu (připadajícího na dlužníka) lze uhradit z jeho pravidelného příjmu. Přitom lze předpokládat, že dlužník v oddlužení

(ve zbývajících 25 měsících jeho trvání) bude schopen ze svého příjmu poskytnout nezajištěným věřitelům plnění ve výši 30 % jejich zjištěných pohledávek.

Z výše uvedeného je zřejmé, že závěr soudu prvního stupně o tom, že očekávané plnění dlužníka nedosahuje zákonné výše 30 % (§ 395 odst. 1 písm. b/ IZ), není správný.

Za tohoto stavu, kdy důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ dán není, přičemž jinými důvody, které by opodstatňovaly postup podle ustanovení § 418 IZ se soud prvního stupně nezabýval, odvolací soud podle ustanovení § 219a odst. 2 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně zrušil a podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Neshledá-li soud prvního stupně jiné důvody pro zrušení schváleného oddlužení, bude pokračováno ve schváleném oddlužení plněním splátkového kalendáře.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 26. dubna 2016

JUDr. Věra Vyhlídalová předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: v z. JUDr. Ivana Wontrobová v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu Z důvodu dovolené předsedkyně senátu podepsáno podle § 158 odst. 1 o.s.ř. zastupující členkou senátu