3 VSOL 578/2016-B-61
KSBR 31 INS 13742/2010 3 VSOL 578/2016-B-61

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Lindy anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenička 55, PSČ 588 22 (korespondenční adresa: ubytovna-Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 54, Jihlava, PSČ 586 01), o určení odměny a hotových výdajů insolvenční správkyně, o odvolání insolvenční správkyně JUDr. Lenky anonymizovano , se sídlem v Prostějově, Pod Záhořím 1, PSČ 796 01, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.2.2016, č.j. KSBR 31 INS 13742/2010-B-54

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku III. m ě n í tak, že insolvenční správkyni JUDr. Lence anonymizovano , se sídlem v Prostějově, Pod Záhořím 1, PSČ 796 01 se u r č u j e za dobu od schválení oddlužení do jeho splnění odměna ve výši 45.000 Kč s náhradou DPH ve výši 9.450 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši 9.000 Kč s náhradou DPD ve výši 1.890 Kč. Dlužnice je povinna zaplatit insolvenční správkyni doplatek daně z přidané hodnoty ve výši 8.883 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice Lindy anonymizovano , anonymizovano , bytem Kamenička 55, PSČ 588 22 (výrok I.), určil odměnu insolvenční správkyně isir.justi ce.cz

JUDr. Lenky anonymizovano , anonymizovano , Pod Záhořím 1, 796 01 Prostějov za dobu od povolení oddlužení do jeho schválení ve výši 1.500 Kč s náhradou DPH ve výši 315 Kč a schválil její hotové výdaje ve výši 1.760 Kč včetně náhrady DPH; určenou odměnu a schválené hotové výdaje včetně náhrady DPH ve výši 3.575 Kč je povinna dlužnice zaplatit insolvenční správkyni do tří dnů od právní moci usnesení (výrok II.), určil odměnu insolvenční správkyně JUDr. Lenky anonymizovano , anonymizovano , Pod Záhořím 1, 796 01 Prostějov za dobu od schválení oddlužení do jeho splnění ve výši 45.000 Kč s náhradou DPH ve výši 2.047,50 Kč a schválil její hotové výdaje ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 409,50 Kč; určenou odměnu a schválené hotové výdaje včetně náhrady DPH insolvenční správkyně uspokojila v průběhu výkonu funkce z prostředků dlužnice (výrok III.), insolvenční správkyni zprostil funkce (výrok IV.) a deklaroval, že účinky rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že pokud insolvenční správkyně požadovala náhradu DPH i za dobu, po kterou nebyla její plátcem, pak takový požadavek soud neshledal za důvodný. Činnost insolvenčního správce je sice podle ustanovení § 14 zákona č. 235/2004 Sb. považována za poskytnutí služby, tato je však poskytována průběžně každý měsíc trvání účinků schváleného oddlužení a tímto způsobem je také odměňována. Zpráva o splnění oddlužení není totožná s konečnou zprávou, v níž je teprve určena odměna a schváleny hotové výdaje insolvenčního správce včetně náhrady DPH, je-li insolvenční správce jejím plátcem, ale v tomto smyslu je rekapitulací celkové částky odměn a paušální náhrady hotových výdajů, které insolvenční správce inkasoval ex lege. O odměně a hotových výdajích již bylo de facto rozhodnuto v usnesení o schválení oddlužení a náhradě DPH v návazném usnesení ze dne 9.3.2015 v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 a § 38 odst. 1 insolvenčního zákona. Obecně lze konstatovat, že celková výše odměny (součet všech již uhrazených odměn) a celková výše hotových výdajů (součet všech již uhrazených paušálních náhrad) jsou tak odvislé pouze na počtu měsíců trvání účinků schváleného oddlužení.

Proti tomuto usnesení podala insolvenční správkyně včasné odvolání směřující proti výroku III. Uvedla, že podle jejího názoru má mimo doplatku odměny za období od povolení oddlužení do jeho schválení také nárok na přiznání odměny a hotových výdajů za období od schválení oddlužení do jeho splnění, a to včetně doplatku DPH za dobu od schválení oddlužení do doby, kdy se stala plátkyní daně z přidané hodnoty ve výši 8.883 Kč. Poukazuje na odlišnou praxi v rozhodování soudů při přiznávání odměny insolvenčním správcům, kteří se stali v průběhu oddlužení splátkovým kalendářem plátcem daně z přidané hodnoty, mimo jiné také s ohledem na skutečnost, že v některých usneseních soudu o schválení oddlužení splátkovým kalendářem je uváděn nárok na výplatu měsíční zálohy na odměnu a hotové výdaje a v některých zase nárok na výplatu měsíční odměny a hotových výdajů insolvenčního správce. Podává odvolání v zájmu získání právní jistoty, zda platná právní úprava, tj. zákon o dani z přidané hodnoty, v souvislosti s vyhláškou o odměně a hotových výdajů insolvenčních správců, ukládá insolvenčnímu správci, který se stal v průběhu schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, odvést státu daň z přidané hodnoty z celkové odměny. Pokud by tomu tak bylo, pak by v případě nepřiznání doplatku DPH v usnesení o určení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce byl insolvenční správce poškozen na výši své odměny, potažmo stát na odvodu daně z přidané hodnoty. Navrhuje proto, aby usnesení soudu prvního stupně bylo ve výroku III. změněno tak, že její odměna a hotové výdaje budou navýšeny o daň z přidané hodnoty ve výši 8.883 Kč, tj. i za období, kdy za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkovým kalendářem nebyla plátkyní daně z přidané hodnoty.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání insolvenční správkyně je důvodné.

V dané věci usnesením ze dne 14.12.2010, č.j. KSBR 31 INS 13742/2010-A-7 byl zjištěn úpadek dlužnice a povoleno oddlužení; insolvenční správkyní byla ustavena JUDr. Lenka anonymizovano , se sídlem Pod Záhořím 1, Prostějov, PSČ 796 01. Usnesením ze dne 3.2.2011, č.j. KSBR 31 INS 13742/2010-B-5 bylo mimo jiné pod výrokem V. dlužnici uloženo, aby po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře platila insolvenční správkyni JUDr. Lence anonymizovano k jejím rukám vždy ke každému 25. dni v měsíci částku 900 Kč sestávající z odměny ve výši 750 Kč a náhrady hotových výdajů ve výši 150 Kč. Usnesením ze dne 9.3.2015, č.j. KSBR 31 INS 13742/2010-B-47 byl změněn výrok V. usnesení ze dne 3.2.2011 tak, že bylo uloženo dlužnici platit insolvenční správkyni každý měsíc vedle odměny 750 Kč a náhrady hotových výdajů 150 Kč i daň z přidané hodnoty v zákonné výši s odůvodněním, že insolvenční správkyně se od 1.1.2015 stala plátkyní daně z přidané hodnoty, což doložila. Dne 28.1.2016 byla předložena insolvenční správkyní konečná zpráva o splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře, v němž uvedla, že poslední splátku provedla v lednu 2016, přičemž splátky probíhaly po dobu 60 měsíců, od měsíce února 2011 do ledna 2016, a to ze mzdy dlužnice, pohledávky byly uspokojeny ve výši 54,38 % přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů. Insolvenční správkyně uvedla, že za dobu od února 2011 do prosince 2014 nebyla plátkyní DPH, a proto nebylo ze záloh na odměnu a hotové výdaje za toto období odváděno DPH. Poukázala na ustanovení § 14 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, z něhož vyplývá, že odměna za činnost insolvenčního správce je pro účely zákona považována za poskytnutí služby. Má za to, že je povinna ke dni uskutečněného plnění (tedy ke dni nabytí právní moci usnesení o schválení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce) přiznat DPH v sazbě platné ke dni uskutečněného zdanitelného plnění, což v roce 2015 činí 21 %. Za dobu oddlužení za měsíce únor 2011 až leden 2016 mělo být uhrazeno na odměně a hotových výdajích 60 x 900 Kč, tj. 54.000 Kč spolu s daní z přidané hodnoty ve výši 11.300 Kč, a bylo uhrazeno 54.000 Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 2.268 Kč. Tvrdí, že pokud má dle zákona o dani z přidané hodnoty povinnost odvést z přiznané odměny a náhrady hotových výdajů DPH v celkové výši 9.450 Kč a 1.890 Kč, tj. 11.340 Kč, má soud povinnost v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 IZ jí přiznat také celou částku DPH ve výši 11.340 Kč, neboť v opačném případě by byla poškozena a její odměna by byla neoprávněně snížena o částku 8.883 Kč, kterou jí soud nepřiznal, a přesto je povinna tuto daň odvést po odečtu zaplacených záloh.

Podle ustanovení § 38 odst. 1, věty první IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. Podle věty třetí tohoto ustanovení, je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu.

Podle ustanovení § 3 písm. b) vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění účinném do 31.12.2012 (dále jen vyhláška ), platí, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení splátkovým kalendářem, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky, insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti při oddlužení plněním splátkového kalendáře náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle ustanovení § 413 IZ, splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí rozhodnutím, proti němuž není odvolání přípustné; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. Současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ), daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Podle odstavce 4, písm. a) tohoto ustanovení platí, že při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve.

Podle ustanovení § 36 ZDPH, základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby bez daně za toto zdanitelné plnění (odstavec 1). Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté úplaty snížená o daň (odstavec 2).

Podle ustanovení § 37a odst. 1 ZDPH, základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2.

V přezkoumávané věci odvolatelka tvrdí, že má povinnost odvést daň z přidané hodnoty i za období měsíců, ve kterých probíhalo oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to za měsíce roku 2011, 2012, 2013 a 2014, kdy sice nebyla plátkyní daně z přidané hodnoty, ale přijímala od dlužnice zálohy na odměnu a hotové výdaje, a má tedy nárok i na přiznání daně z přidané hodnoty i za toto období, neboť za toto období je povinna daň z přidané hodnoty odvést, i když se stala plátkyní daně z přidané hodnoty až od 1.1.2015.

Odvolací soud se neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že za období, kdy insolvenční správkyně nebyla plátkyní daně z přidané hodnoty, jí nelze tuto náhradu daně z přidané hodnoty přiznat, neboť činnost insolvenční správkyně, která je považována za poskytnutí služby, byla poskytována průběžně každý měsíc trvání účinků schváleného oddlužení a tímto způsobem byla také odměňována. Jestliže podle shora citovaného ustanovení § 21 odst. 1 a odst. 4 ZDPH platí, že při poskytnutí služby, což je i činnost insolvenčního správce podle § 14 ZDPH, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu, pak odvolací soud souhlasí s námitkou odvolatelky, že v jejím případě za den poskytnutí služby je nutno považovat den nabytí právní moci usnesení, jímž jí byly odměna a hotové výdaje za období 2011, 2012, 2013 a 2014, kdy ještě nebyla plátkyní daně z přidané hodnoty, insolvenčním soudem určeny. Odvolatelka má nárok na odměnu za období od února 2011 do ledna 2016, což představuje 45.000 Kč, a dále má nárok na daň z přidané hodnoty ve výši 21 % z této částky, což je 9.450 Kč, což celkem činí částku 54.450 Kč, a dále má nárok na hotové výdaje za období od února 2011 do ledna 2016 v celkové výši 9.000 Kč (150 Kč měsíčně), přičemž k této částce náleží i 21 % daň z přidané hodnoty ve výši 1.890 Kč, což činí celkem 10.890 Kč.

Vzhledem k tomu, že daň z přidané hodnoty byla napadeným rozhodnutím jak z odměny, tak i z náhrady hotových výdajů přiznána pouze za období od ledna 2015 do ledna 2016, odvolací soud postupem podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. změnil tak, že určil za dobu od schválení oddlužení do jeho splnění odměnu insolvenční správkyně ve výši 45.000 Kč s náhradou daně z přidané hodnoty ve výši 9.450 Kč a dále její hotové výdaje za toto období ve výši 9.000 Kč s náhradou DPH ve výši 1.890 Kč s tím, že doplatek daně z přidané hodnoty ve výši 8.883 Kč je dlužnice povinna zaplatit insolvenční správkyni do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 31. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu