3 VSOL 575/2015-A-10
KSOS 36 INS 9466/2015 3 VSOL 575/2015-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka nezletilého Erika anonymizovano , anonymizovano , bytem Hovězí 132, PSČ: 756 01, zastoupeného otcem Davidem anonymizovano , anonymizovano , bytem Hovězí 132, PSČ: 756 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.4.2015, č.j. KSOS 36 INS 9466/2015-A-4,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, insolvenční řízení zastavil podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř.

V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že insolvenčním návrhem došlým soudu dne 13.4.2015, podali rodiče nezletilého dlužníka Erika anonymizovano návrh na rozhodnutí o jeho úpadku a povolení oddlužení. Matka dlužníka Karla anonymizovano je v úpadku řešeném konkursem v řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 22 INS 20339/2014, otec dlužníka David Tyralík je v úpadku řešeném konkursem v řízení vedeném pod sp. zn. KSOS 22 INS 20338/2014. Soud prvního stupně vyložil, že z ustanovení § 901 NOZ (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) vyplývá, že povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek rodiče, s tím, že z dikce ustanovení odstavce 2 téhož ustanovení je zřejmé,

že pojem úpadek je nutno vykládat jako úpadek řešený konkursem. Úprava dále-jak soud prvního stupně uvedl- konstatuje , že není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte. Soud prvního stupně uvedl, že z podání insolvenčního návrhu vyplývá úmysl rodičů dlužníka provést tímto podáním dispozici s jeho majetkem přesto, že podle ustanovení § 901 NOZ nejsou k takovému počínání oprávněni, neboť jsou v úpadku řešeném konkursem. Podání insolvenčního návrhu rodiči v konkursu je neodstranitelnou vadou podmínky řízení podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř., proto insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal nezletilý, zastoupen otcem jako zákonným zástupcem, odvolání bez bližšího odůvodnění. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že v přezkoumávané věci bylo řízení zahájeno k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení dlužníka, nezletilého Erika anonymizovano , jímž se domáhá zjištění úpadku a řešení úpadku oddlužením s navrhovaným způsobem oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Návrh za nezletilého podal jeho otec David Tyralík. Ve vylíčení rozhodujících skutečností v návrhu je uvedeno, že nezletilý dlužník má v současné době vůči dvěma věřitelům dva závazky celkem ve výši 106.964 Kč, jež jsou více jak 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen řádně plnit po dobu delší jak 3 měsíce. Finanční problémy nezletilého souvisí s dědictvím po jeho babičce Danuši Rafajové. V době, kdy se řešilo projednání dědictví po zůstavitelce Danuši Rafajové, probíhal soudní spor mezi žalobcem Petrem Vypušťákem a původně žalovanou, zůstavitelkou Danuší Rafajovou, o odstoupení od koupě nemovitostí ve vlastnictví Danuše Rafajové, tento spor v době projednání dědictví nebyl ukončen, podle znaleckého posudku však činila cena nemovitostí zapsaných na LV č. 167 pro obec a k. ú. Hovězí celkem 3.500.000 Kč a z tohoto důvodu bylo možno předpokládat, že ať soudní spor skončí jakkoliv, budou dědicové případné své závazky schopni zaplatit. Vzhledem k výši závazků i s přihlédnutím k jejich možnému současnému příslušenství, stejně jako vzhledem k dědickému podílu dlužníka na nemovitostech, však není o schopnosti dlužníka dostát svým dlužníků žádných pochybností. K návrhu byl připojen-mimo jiné-seznam závazků, v němž jsou uvedeny dva závazky vůči dvěma věřitelům, splatné 15.2.2013 a 10.4.2012.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Hovězí 132, jenž soudu došel dne 24.7.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 20338/2014. V tomto řízení Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 2.10.2014, č.j. KSOS 22 INS 20338/2014-A-7 zjistil úpadek dlužníka Davida anonymizovano , návrh dlužníka na povolení oddlužení odmítl a na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Usnesením ze dne 3.9.2015, č.j. KSOS 22 INS 20338/2014-B-9 byl (ve výroku I.) konkurs na majetek dlužníka Davida anonymizovano zrušen, neboť bylo zjištěno, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.9.2015.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení dlužnice Karly anonymizovano , anonymizovano , bytem Hovězí 132, došlým soudu dne 24.7.2014, bylo zahájeno insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 22 INS 20339/2014. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 2.10.2014, č.j. KSOS 22 INS 22339/2014-A-7 zjistil úpadek dlužnice Karly anonymizovano , návrh dlužnice na povolení oddlužení odmítl a na majetek dlužnice prohlásil konkurs. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.1.2015, č.j. KSOS 22 INS 20339/2014-B-4 bylo rozhodnuto, že konkurs na majetek dlužnice bude veden jako nepatrný.

V průběhu odvolacího řízení, dne 3.8.2015, byl předložen Krajskému soudu v Ostravě rozsudek Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 30.6.2015, č.j. 0 Nc 601/2015-29, jímž bylo rozhodnuto ve věci péče o nezletilého Erika anonymizovano , syna matky Karly anonymizovano a otce Davida anonymizovano , oba bytem Hovězí 132, v řízení o jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte tak, že do funkce opatrovníka pro správu jmění nezletilého Erika anonymizovano se jmenuje Mgr. Lenka Drápalová, s tím, že jmění, které bude opatrovník pro správu jmění nezletilého spravovat, je tvořeno nemovitostmi, zapsanými na LV č. 167 pro obec a k.ú. Hovězí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracovitě Vsetín, a s tím, že právní jednání týkající se jmění nezletilého, musí být schválena soudem. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.7.2015.

Podle ustanovení § 20 odst. 1 o.s.ř., každý může před soudem jako účastník samostatně právně jednat (procesní způsobilost) v tom rozsahu, v jakém je svéprávný.

Podle ustanovení § 22 o.s.ř., fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

Podle ustanovení § 892 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ), rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé (odstavec 1). Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí obdobně (odstavec 2). Rodič nemůže dítě zastoupit, jestliže by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi ním a dítětem nebo mezi dětmi týchž rodičů. V takovém případě jmenuje soud dítěti opatrovníka (odstavec 3).

Podle ustanovení § 896 odst. 1 OZ, rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat. S peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě výdajů souvisících s majetkem dítěte, musí bezpečně nakládat.

Podle ustanovení § 901 OZ, povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek rodiče. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění dítěte (odstavec 1). Po uplynutí tří let od zrušení konkursu může soud na návrh rodiče nebo opatrovníka pro správu jmění dítěte omezení rodičovské odpovědnosti zrušit, ledaže by obnovení povinnosti a práva rodiče pečovat o jmění dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte (odstavec 2).

Fyzické osoby, které nemají ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 o.s.ř. procesní způsobilost ve věci, která je předmětem řízení, a kterým ani zákon nepřiznává procesní způsobilost, a které tedy ve sporu nebo v jiné právní věci nemohou jednat před soudem, musí být zastoupeny svým zákonným zástupcem (§ 22 o.s.ř.). Zákonnými zástupci nezletilého dítětem jsou především jeho rodiče (srov. § 892 OZ), případně poručník (srov. § 928 a násl. OZ).

Nutno především zdůraznit, že žádný z rodičů (ani poručník) nemůže zastoupit dítě, jde-li o právní jednání ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči (poručníkem) a dítětem, případně mezi dětmi týchž rodičů navzájem. Jestliže existuje obava ze střetu zájmů (mezi dítětem a zástupcem, případně mezi dětmi navzájem) a z tohoto důvodu rodiče (ani poručník) nemohou dítě zastupovat, zastupuje je opatrovník (srov. ustanovení § 943 OZ), kterého jmenuje soud ve věci péče o nezletilé (srov. § 466 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů), který pak bude dítě v řízení nebo při určitém právním jednání zastupovat a pro tento účel je tedy jeho zákonným zástupcem.

Již to, že v této věci nezletilý insolvenční navrhovatel, jako procesně nezpůsobilá fyzická osoba, není řádně zastoupen proto, že zákonný zástupce-otec -jej pro střet zájmů zastupovat nemůže, a kolizní opatrovník (§ 943 OZ) k zastupování v insolvenčním řízení mu zcela zjevně ustanoven nebyl, představuje nedostatek podmínky řízení (§ 103 o.s.ř.).

Nicméně rodiče nezletilého Erika anonymizovano jej v této věci nemohou zastupovat nejen pro kolizi zájmů, nýbrž také proto, že jejich rodičovská odpovědnost je omezena ve smyslu ustanovení § 901 OZ.

Není pochybnosti o tom, že insolvenční řízení se dotýká jmění nezletilého insolvenčního navrhovatele. Na majetek obou rodičů nezletilého Erika anonymizovano , Davida anonymizovano a Karly anonymizovano , však byl prohlášen konkurs, a v důsledku prohlášení konkursu na majetek rodičů tak zaniklo i jejich právo pečovat o jmění dítěte.

Nebyl-li tedy nezletilý Erik Tyralík řádně zastoupen při podání insolvenčního návrhu proto, že jej jeho rodiče, jako zákonní zástupci, jak shora vyloženo, zastupovat nemohou, jde o nedostatek podmínky řízení (§ 103, § 104 o.s.ř.), pro který není možno v řízení pokračovat a soud prvního stupně proto nepochybil, pokud postupoval podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 142 písm. b) IZ a řízení zastavil.

Tím, že následně rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně, jako soudu ve věci péče o nezletilého, již byl nezletilému Eriku anonymizovano jmenován opatrovník pro správu jeho jmění, se odvolací soud nezabýval, již proto, že v řízení o odvolání proti rozhodnutí podle § 142 IZ se ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, nepřihlíží (srov. ustanovení § 146 odst. 2 IZ).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; odvolateli se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 30. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu