3 VSOL 571/2013-P8-7
KSOS 33 INS 25619/2012 3 VSOL 571/2013-P8-7

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Maxima Gorkého 1463, 738 01 Frýdek-Místek, o přihlášce pohledávky věřitele č. 8 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 24-26, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby 27 38 67 32, rozhodl o odvolání věřitele č. 8 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.5.2013 č.j. KSOS 33 INS 25619/2012-P8-2,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále též jen soud prvního stupně či insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 8 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (výrok I.) a výrokem II. uvědomil věřitele o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení.

V důvodech usnesení uvedl, že podáním ze dne 18.1.2013, doručeným soudu prvního stupně dne 6.5.2013, si věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 1.117 Kč. Přihláška pohledávky byla doručena Krajskému soudu v Plzni dne 23.1.2013 a Krajskému soudu v Ostravě pak byla doručena dne 6.5.2013. Usnesení o úpadku dlužníka ze dne 11.1.2013 č.j. KSOS 33 INS 25619/2012-A-9, obsahující mj. výzvu věřitelům k přihlášení pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku, bylo zveřejněno dne 11.1.2013 a poslední den lhůty k přihlášení pohledávek připadl na 11.2.2013. Přihláška pohledávky věřitele byla podána k přepravě dne 22.1.2013, avšak byla adresována Krajskému soudu v Plzni, který přihlášku postoupil insolvenčnímu soudu. Účinky spojené s podáním přihlášky tak nastaly až jejím doručením ke Krajskému soudu v Ostravě dne 6.5.2013. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky nebyla nejpozději v poslední den lhůty doručena insolvenčnímu soudu, soud k této přihlášce nepřihlédl a v souladu s ustanovením § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) ji odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Nerozporoval skutečnost, že přihlášku pohledávky odeslal Krajskému soudu v Plzni, ale namítal, že tato byla podána správně u věcně příslušného, ačkoli místně nepříslušného insolvenčního soudu. Podle jeho názoru ze slovního spojení jiného, než insolvenčního soudu vyplývá, že taková přihláška by musela být podána u jiného soudu, než je soud, kterému byla svěřena působnost ve věcech insolvenčních. Dále odkázal na rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 144/2007, který definoval pojem neprodleně jako okamžitě a bezodkladně. Věřitel má za to, že Krajský soud v Plzni zcela zřejmě nesplnil svoji povinnost a nezaslal jeho přihlášku neprodleně, nýbrž se 103 denním zpožděním. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a určil, že přihláška pohledávky byla přihlášena v zákonem stanovené lhůtě .

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnou osobou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř. ), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 2, písm. b) IZ se pro účely tohoto zákona rozumí insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dle ustanovení § 173 odst. 4 IZ přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle ustanovení § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V posuzované věci Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 11.1.2013 č.j. KSOS 33 INS 25619/2012-A-9 zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radima Kubicu a povolil dlužníkovi oddlužení. Dále vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni, že k pozdě podaným přihláškám soud přihlížet nebude a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny.

Podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí nastaly okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 11.1.2013. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 12.1.2013 a její poslední třicátý den připadl na 11.2.2013. Lhůta k podání přihlášky je lhůtou, k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V daném případě lhůta pro přihlášení pohledávek byla insolvenčním soudem určena v souladu s ustanovení § 136 odst. 4 IZ jako třicetidenní, věřitelé byli o povinnosti přihlásit své pohledávky u tohoto soudu řádně poučeni a byli poučeni i o následcích pro případ, že své pohledávky nepřihlásí včas. Toto usnesení bylo věřitelům oznámeno způsobem předpokládaným v insolvenčním zákoně, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříku.

Z obsahu spisu dále vyplývá, že dne 18.1.2013 věřitel vyplnil příslušný formulář pro přihlášení své pohledávky, na kterém označil jako insolvenční soud Krajský soud v Plzni a uvedl spisovou značku KSPL 52 INS 27891/2012 . Z přihlášky je dále patrno, že věřitel přihlašuje pohledávku za dlužníkem v celkové výši 1.117 Kč z titulu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č. 937983, a to zálohu za období od 1.12.2012 do 31.12.2012. Věřitel zásilku s přihláškou, adresovanou Krajskému soudu v Plzni, předal k poštovní přepravě 22.1.2013 a pošta ji adresátovi doručila dne 23.1.2013. Krajský soud v Plzni pak přihlášku odvolatele postoupil Krajskému soudu v Ostravě dne 3.5.2013, kdy ji předal k poštovní přepravě, a přihláška byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 6.5.2013.

Odvolání věřitele stojí na dvou argumentech, a sice že 1) přihláška pohledávky byla podána u správného soudu, neboť Krajský soud v Plzni je v insolvenčních věcech věcně příslušný, byť v této věci není příslušný místně, 2) Krajský soud v Plzni nesplnil svou povinnost dle § 173 odst. 4 IZ, protože přihlášku pohledávky nepostoupil Krajskému soudu v Ostravě neprodleně.

Odvolací soud s prvním argumentem věřitele a jeho výkladem pojmu insolvenční soud nesouhlasí. Z ustanovení § 2 písm. b) IZ jednoznačně vyplývá, že pro účely insolvenčního zákona se insolvenčním soudem rozumí soud, před nímž probíhá insolvenční řízení. Insolvenčním soudem proto není každý krajský soud, který je věcně příslušný k vedení insolvenčního řízení v prvním stupni (§ 7 odst. 1 IZ, § 9 odst. 4 o.s.ř.), nýbrž vždy pouze ten krajský soud, před nímž probíhá insolvenční řízení ve věci konkrétního dlužníka (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.2.2012 sen.zn. 29 NSČR 3/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 84/2012). Tímto soudem je v přezkoumávané věci Krajský soud v Ostravě.

Přihlášku podanou u Krajského soudu v Plzni proto nelze považovat za přihlášku podanou u insolvenčního soudu, proto s jejím podáním tomuto soudu zákon nespojuje žádné účinky (§ 173 odst. 4 IZ).

Druhý argument věřitele, spočívající v tom, že podle něj Krajský soud v Plzni nepostoupil jeho přihlášku Krajskému soudu v Ostravě neprodleně, je z hlediska posuzování včasnosti přihlášky nevýznamný, protože nemá dopad na běh lhůt pro podání přihlášek pohledávek dle § 174 IZ. V situaci, kdy výzva k podávání přihlášek do insolvenčního řízení obsahovala správné a úplné poučení o podmínkách podávání přihlášek pochybil věřitel, který v rozporu s tímto poučením podal přihlášku u jiného než insolvenčního soudu ke spisové značce, pod kterou u tohoto soudu probíhalo insolvenčního řízení ve věci jiného dlužníka, a Krajskému soudu v Plzni nelze přičítat zmeškání přihlašovací lhůty (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.10.2010 sen. zn. 29 NSČR 2/2010, případně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.1.2013 sen. zn. 29 NSČR 5/2013, obě dostupná na www.nsoud.cz).

Pokud jiný než insolvenční soud, tedy Krajský soud v Plzni, postoupil přihlášku věřitele insolvenčnímu soudu až dne 3.5.2013, tedy po přihlašovací lhůtě, pak k ní již nelze přihlížet (§ 173 odst. 1 IZ) a následkem zmeškání této lhůty je rozhodnutí, jímž insolvenční soud opožděnou přihlášku odmítne (§ 185 IZ).

Nad rámec shora uvedeného lze v této souvislosti rovněž poukázat na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu, která k ustanovení § 173 IZ mimo jiné uvádí, že z úpravy obsažené v odstavci 4 větě druhé plyne, že podání přihlášky u jiného než insolvenčního soudu (věcně a místně příslušného) může mít pro věřitele fatální důsledky spočívající v tom, že takovým úkonem není zachována lhůta k podání přihlášky. Uvedená úprava je však nezbytná pro posílení právní jistoty v řešení otázky účasti věřitelů na insolvenčním řízení .

Ze všech uvedených důvodů se odvolací soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že odvolatel podal svou přihlášku pohledávky po stanovené lhůtě a s ohledem na právní důvod vzniku jeho pohledávky (§ 165 odst. 2, § 168, § 169 IZ) k ní nelze pro její pozdní přihlášení ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 IZ přihlížet, a to bez ohledu na důvody zmeškání této lhůty. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle ustanovení § 185 IZ tuto přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně tohoto věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení. Prominutí zmeškání lhůty dle ustanovení § 83 IZ v insolvenčním řízení není přípustné.

Usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto bylo postupem podle ustanovení § 219 o.s.ř. odvolacím soudem potvrzeno.

Poučen í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné, ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřiteli a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 30. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu