3 VSOL 570/2016-B-37
KSOS 14 INS 7641/2013 3 VSOL 570/2016-B-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl pověřenou členkou senátu JUDr. Ivanou Wontrobovou v insolvenční věci dlužnice Lucie anonymizovano , anonymizovano , bytem Větřkovice 133, PSČ 747 43, o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 14 INS 7641/2013-B-18 ze dne 22.9.2015,

takto:

Odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 14 INS 7641/2013-B-18 ze dne 22.9.2015 se o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil konečnou zprávu včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce zveřejněnou v insolvenčním rejstříku vyhláškou dne 24.8.2015, a to příjmy majetkové podstaty ve výši 13.101 Kč, výdaje majetkové podstaty ve výši 13.101 Kč, z toho odměnu insolvenčního správce ve výši 54.450 Kč včetně DPH, hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 3.448,50 Kč včetně DPH, a částku, která bude insolvenčnímu správci uhrazena na odměnu z rozpočtových prostředků, ve výši 44.797,50 Kč, s tím, že částka zbývající k uspokojení nezajištěných věřitelů není žádná. Usnesení obsahuje poučení, že proti němu není odvolání přípustné.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání, ve kterém ve vztahu k napadenému rozhodnutí pouze uvedla, že se odvolává proti usnesení o schválení konečné zprávy. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 201 o.s.ř., účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle ustanovení § 204 odst. 1 věty první o.s.ř., odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 204 odst. 2 o.s.ř., odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí patnáctidenní lhůty proto, že se odvolatel řídil nesprávným poučením soudu o odvolání. Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o odvolání, o lhůtě k odvolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení.

Podle ustanovení § 218 písm. b) o.s.ř., odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Podle ustanovení § 304 odst. 2 IZ, o konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu správci k vyjádření.

Podle ustanovení § 304 odst. 4 písm. a) IZ platí, že na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny, nejsou-li námitky důvodné, schválí konečnou zprávu a vyúčtování.

Podle ustanovení § 304 odst. 5 IZ, nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání.

Podle ustanovení § 304 odst. 6 IZ, rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těchto rozhodnutím mohou podat insolvenční správce, věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno.

Odvolací soud se nejprve zabýval včasnosti podaného odvolání a dospěl k závěru, že dlužnice podala odvolání včas. Dlužnice byla v napadeném rozhodnutí nesprávně poučena o tom, že odvolání proti tomuto usnesení není přípustné. Přitom proti usnesení o schválení konečné zprávy je odvolání přípustné, omezena je pouze subjektivní přípustnost odvolání podle ustanovení § 304 odst. 6 IZ. Pokud napadené usnesení bylo dlužnici doručeno dne 24.9.2015 a dlužnice podala odvolání dne 3.12.2015, tedy ve lhůtě tří měsíců od doručení napadeného rozhodnutí, je její odvolání včasné (§ 204 odst. 2 o.s.ř.).

Odvolací soud se dále zabýval tím, zda dlužnice je oprávněna podat proti napadenému rozhodnutí odvolání a dospěl k závěru, že tomu tak není. Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že podáním ze dne 21.7.2015 insolvenční správkyně předložila konečnou zprávu a vyúčtování své odměny a výdajů, které byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku dne 23.7.2015. Soud prvního stupně vyhláškou č. j. KSOS 14 INS 7641/2013-B-17 ze dne 24.8.2015 uvědomil účastníky o zveřejnění konečné zprávy a vyúčtování a poučil je o možnosti podat proti nim námitky ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 24.8.2015. Žádné námitky proti konečné zprávě podány nebyly, přičemž dlužnice ani na výzvu odvolacího soudu nezpochybnila, že nepodala námitky proti konečné zprávě a vyúčtování. Dlužnice proto není osobou oprávněnou podat odvolání proti rozhodnutí o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce (§ 304 odst. 6 IZ).

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud odvolání dlužnice podle ustanovení § 218 písm. o.s.ř. odmítl jako odvolání podané osobou neoprávněnou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Olomouc 27. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. Zuzana Žádníková pověřená členka senátu