3 VSOL 564/2016-B-37
KSBR 40 INS 23308/2014 3 VSOL 564/2016-B-37

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníků a) Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Újezd u Brna, Příční 491, PSČ 664 53, a b) Martiny anonymizovano , anonymizovano , bytem tamtéž, o návrhu dlužníků na změnu usnesení o schválení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 23308/2004-B-20 ze dne 16.3.2016,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zamítl žádost dlužníků o změnu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ze dne 9.2.2016. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužníci podáním ze dne 9.2.2016 požádali o určení nižší splátky ve výši 5.500 Kč s odůvodněním, že byl prodán jejich rodinný dům, nyní jednají o nájmu, výše nájemného jim dosud nebyla vyčíslena. Insolvenční správkyně se k návrhu dlužníků vyjádřila tak, že s návrhem dlužníků nesouhlasí, neboť v insolvenčním řízení nedošlo k podstatné změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Soud dospěl k závěru, že dlužníci mají stále stejný příjem, nevznikla jim žádná další vyživovací povinnost, ve svém návrhu neuvedli, jaké náklady se zajištěním své bytové potřeby budou mít a zda tyto náklady jsou podstatně vyšší než náklady, které měli v době vydání rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ke změně okolností, které jsou rozhodující pro další trvání stanovených měsíčních splátek tak nedošlo, a proto nejsou dány důvody pro změnu rozhodnutí o schválení oddlužení podle ustanovení isir.justi ce.cz

§ 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání. Uvedli, že jejich náklady na bydlení činily 3.800 Kč (inkaso), 500 Kč (záloha na vodu), v současné době jsou však podstatně vyšší, neboť mají nájemné 11.500 Kč měsíčně a zálohu na energie a vodu 5.000 Kč měsíčně. Dále poukázali na své výdaje na stravné dětí ve škole a jejich školní aktivity.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a oprávněnými osobami, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužníci dne 26.8.2014 podali insolvenční návrh spojený se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, ve kterém se domáhali rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře; v návrhu o nižší než zákonem určené splátky nepožádali. Usnesením č. j. KSBR 40 INS 23308/2014-A-8 ze dne 24.10.2014 soud zjistil úpadek dlužníků, povolil oddlužení a insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Andreu Maláskovou. Dne 10.12.2014 se konalo přezkumné jednání, u kterého byly přezkoumány a zjištěny pohledávky věřitelů Český inkasní kapitál, a.s. (přihláška č. P 4) a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (přihláška č. P 6) včetně jejich pořadí, tj. zajištění na nemovitostech zapsaných na LV č. 2852 pro k.ú. a obec Újezd u Brna, které byly následně zpeněženy ve veřejné dražbě dne 7.12.2015. Usnesením č. j. KSBR 40 INS 23308/2014-B-5 ze dne 19.12.2014 soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře s tím, že první splátku jsou dlužníci povinni uhradit věřitelům ke dni 25.1.2015. Podáním ze dne 9.2.2016 (doručeným soudu dne 12.2.2016) dlužníci požádali o stanovení splátky ve výši 5.500 Kč měsíčně s odůvodněním, že ve veřejné dražbě byl prodán jejich rodinný dům, a proto si musí vyřešit bytovou potřebu pro sebe a své čtyři děti, v současné době jednají o bydlení v nájmu, nájemné ještě nemají přesně vyčísleno.

Podle § 407 odst. 3 věty první IZ, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Odvolací soud předně považuje za nutné uvést, že v důvodové zprávě k novele insolvenčního zákona provedené zákonem č. 217/2009 Sb. (účinné od 20.7.2009) je uvedeno, že usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je rozhodnutím, které soud i bez návrhu změní, dojde-li k podstatné změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek, například tehdy, odpadne-li dlužníku za trvání splátkového kalendáře vyživovací povinnost nebo zanikne-li v této době pohledávka jeho věřitele jinak.

Podle odvolacího soudu ustanovení § 407 IZ bylo v odstavci 3 novelizováno především z důvodu, aby bylo možno změnit rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře v důsledku změny okolností, které umožní insolvenčnímu soudu nejen zvýšit stanovené měsíční splátky, ale i pro objektivně nepředvídatelné životní události na straně dlužníka, které zvyšují jeho trvalé nebo přechodně nutné výdaje, jako například zvýšení výdajů na léky v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu dlužníka, investice dlužníka do získání vzdělání či rekvalifikace za účelem získání dostatečného příjmu pro splátkový kalendář, tedy pro okolnosti, které nebylo možno předvídat a které nejsou rozhodné pouze pro sociální situaci dlužníka.

V přezkoumávané věci dlužníci odůvodňují svou žádost tím, že v insolvenčním řízení (ve veřejné dražbě) jim byla prodána nemovitost, ve které bydleli, v důsledku čehož si museli obstarat jiné bydlení, ohledně kterého mají vyšší náklady, tedy svou sociální situací. Taková okolnost však byla v daném insolvenčním řízení předvídatelná, neboť tento majetek dlužníků v rámci schváleného oddlužení musel být zpeněžen pro uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů (§ 409 odst. 4 IZ). Za této situace odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že není dán důvod pro postup podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ, tedy že na straně dlužníků se podstatně nezměnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.

Závěrem považuje odvolací soud za nutné poznamenat, že rozhodovací praxe odvolacího soudu se sjednotila s rozhodovací činností soudů prvního stupně v tom, že účelem insolvenčního řízení (a to ani v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením) není vyřešit následné obtížné sociální postavení dlužníka pomocí institutů insolvenčního práva. Insolvenční soudy nemohou nahrazovat činnost státních orgánů na úseku sociálního zabezpečení. Z výše uvedených důvodů postupoval soud prvního stupně správně, pokud návrhu dlužníka na změnu usnesení o schválení oddlužení nevyhověl. Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má- li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům a insolvenční správkyni se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu