3 VSOL 560/2012-P2-13
KSBR 26 INS 1415/2012 3 VSOL 560/2012-P2-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka H Z Brno spol. s r.o., se sídlem v Brně, Nové Sady 27, PSČ 602 00, IČ: 46964720, o přihlášce pohledávky věřitele ADAPO Brno, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Nové Sady 27, PSČ 602 00, IČ: 46905626, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29.2.2012 č.j. KSBR 26 INS 1415/2012-P2-4

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. 2 věřitele ADAPO Brno s.r.o. (výrok I.) a rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele ADAPO Brno s.r.o. ohledně přihlášky pohledávky č. 2 v řízení končí (výrok II.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že přihláškou pohledávky doručenou soudu 4.2.2012 přihlásil věřitel ADAPO Brno s.r.o. do insolvenčního řízení svoje pohledávky za dlužníkem, přičemž podáním doručeným soudu dne 28.2.2012 vzal věřitel přihlášku pohledávky v plném rozsahu zpět. Soud v souladu s ustanovením § 184 insolvenčního zákona vzal zpětvzetí přihlášky na vědomí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel jednající jednatelem Ing. Vlastimilem Dokulilem, včasné odvolání ve kterém poukazoval na to, že druhý jednatel Ing. Zdeněk Řeřucha, který vzal přihlášku pohledávky zpět, jedná v rozporu se zájmy věřitele ADAPO Brno s.r.o. a ve svůj prospěch a prospěch dlužníka u kterého je rovněž jednatelem. Tvrdí, že Ing. Zdeněk Řeřucha nemůže jednat za věřitele ADAPO Brno s.r.o., protože jeho zájmy jsou v rozporu se zájmy věřitele ADAPO Brno s.r.o. Navrhuje, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podáním ze dne 25.5.2012, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu 26.5.2012, věřitel, jednající druhým jednatelem Ing. Zdeňkem Řeřuchou, vzal podané odvolání v plném rozsahu zpět, když poukázal na to, že věřitel neeviduje vůči dlužníku žádné pohledávky a zároveň soudu oznamuje, že na druhého jednatele Ing. Vlastimila Dokulila bylo podáno trestní oznámení, když i z podkladů insolvenčního soudu je zřejmé, že tento za pomocí zneužití razítek společnosti odcizil, vyhotovoval a antedatoval zpětně celou řadu dokumentů a smluv.

Na toto podání pak reagoval znovu věřitel zastoupený jednatelem Ing. Vlastimilem Dokulilem ve kterém poukázal na to, že Ing. Zdeněk Řeřucha ve svém podání uvedl nepravdivé údaje a poukázal na to, že k tomuto podání by nemělo být přihlíženo.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že věřitel vzal podané odvolání zpět dříve, než o něm odvolací soud rozhodl, postupoval odvolací soud podle shora citovaného ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. a rozhodl o zastavení odvolacího řízení.

K námitce Ing. Vlastimila Dokulila, jako jednoho z jednatelů jednajících za věřitele, že k podání, která učinil jménem věřitele druhý jednatel, by nemělo být přihlíženo, považuje odvolací soud za nutné uvést, že v rozhodném období, to je v době od 4.2.2012, kdy byla podána do insolvenčního řízení přihláška pohledávky až do 25.5.2012, kdy bylo učiněno zpětvzetí odvolání, podle výpisu z obchodního rejstříku byli oprávněni jednat za věřitele jednatelé Ing. Vlastimil Dokulil a Ing. Zdeněk Řeřucha, každý z nich mohl jednat a podepisovat samostatně. V případě, že funkci statutárního orgánu vykonává více osob samostatně (jako je tomu v přezkoumávané věci), mohou jednat za právnickou osobu před soudem všechny tyto osoby. Kdyby mezi těmito osobami docházelo k takovým rozporům, které by znemožňovaly právnické osobě řádně činit procesní úkony, lze situaci řešit ustanovením opatrovníka podle § 29 odst. 2 o.s.ř. V přezkoumávané věci, z obsahu spisu, respektive z jednotlivých podání učiněných jednateli věřitele je nepochybné, že mezi jednateli věřitele docházelo k rozporům. Řešit uvedenou situaci ustanovením opatrovníka věřiteli ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 o.s.ř. však v dané věci ztrácí na významu, protože v insolvenčním řízení bylo již pravomocně rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele, a to rozhodnutím insolvenčního soudu ze dne 2.4.2012 č.j. KSBR 26 INS 1415/2012-A-39, které bylo potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23.10.2012 č.j. KSBR 26 INS 1415/2012, 3 VSOL 555/2012-A-69.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se však také doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu