3 VSOL 558/2016-B-43
KSOS 31 INS 33145/2014 3 VSOL 558/2016-B-43

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Ivo anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Kopci 2160/77, Karviná-Mizerov, PSČ 734 01, o neschválení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7.3.2016, č.j. KSOS 31 INS 33145/2014-B-27

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně neschválil oddlužení dlužníka (výrok I.) a na jeho majetek prohlásil konkurs, který bude projednáván jako konkurs nepatrný (výrok II.). Dále deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Na odůvodnění uvedl, že na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení doručeného dne 8.2.2014 soud rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Podle zprávy insolvenční správkyně o její činnosti doručené soudu dne 7.12.2015 měl dlužník v uvedené době příjem z pracovního poměru u svého zaměstnavatele v průměrné výši 15.241 Kč měsíčně, má soudem stanovenou povinnost hradit výživné na syna ve výši 3.000 Kč měsíčně a do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé pohledávky ve výši celkem 1.948.239,48 Kč. Na tomto základě soud uzavřel, že z dlužníkových příjmů by bylo možno uhradit pouze 10% přezkoumaných pohledávek. Vzhledem k tomu u přezkumného jednání dne 18.12.2015 dlužníkovi uložil, aby ve stanovené lhůtě doložil další příjem ve výši minimálně 8.000 Kč měsíčně; tuto lhůtu na žádost dlužníka prodloužil. Dlužník následně doložil dohodu o provedení práce, uzavřenou s jeho nynějším zaměstnavatelem jen na dobu do 28.2.2016. Vzhledem k tomu soud uzavřel, že v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti dle ustanovení § 395 isir.justi ce.cz odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Podle ustanovení § 405 odst. 1, 2 insolvenčního zákona proto neschválil oddlužení dlužníka a rozhodl o řešení jeho úpadku konkursem, který bude řešen jako nepatrný (ust. § 314 insolvenčního zákona).

Proti usnesení soudu prvního stupně podal dlužník včasné odvolání, v němž tvrdil, že dárce svůj příslib daru odřekl, nyní je však již schopen plnit splátky do oddlužení splátkovým kalendářem tak, aby bylo jeho oddlužení povoleno. K odvolání doložil dohodu o provedení práce a darovací smlouvu, včetně dalších listin.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále též jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud se ztotožňuje se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně o dosavadním průběhu řízení a ekonomické nabídce dlužníka v době vydání jeho rozhodnutí a pro stručnost na ně odkazuje.

Z obsahu insolvenčního spisu dále vyplývá, že žádný z věřitelů dlužníka nevyslovil souhlas s nižším plněním své pohledávky, než stanoví zákon. Na přezkumném jednání konaném dne 16.12.2015 byly zjištěny nezajištěné pohledávky dlužníka ve výši 1.771.508 Kč, pohledávky ve výši 109.040,47 Kč byly popřeny. Z oddílu C insolvenčního spisu plyne, že není vedeno žádné řízení o určení popřené pohledávky.

Odvolací soud provedl důkaz listinami připojenými dlužníkem k odvolání a zjistil:

-Z dohody o provedení práce uzavřené dne 18.3.2016 mezi společností CESTROJ METAL s.r.o., identifikační číslo osoby 03621057, se sídlem Olšiny 75/10a, Karviná-Staré Město, PSČ 733 01, jako zaměstnavatelem a dlužníkem jako zaměstnancem, že jejím předmětem je provádění pomocných prací za sjednanou odměnu 4.000 Kč měsíčně s tím, že pracovní úkol bude zahájen 18.3.2016 a ukončen 31.12.2016. -Z darovací smlouvy uzavřené dne 21.3.2016 mezi Darinou Mendrochovou, označenou rodným číslem a bydlištěm, jako dárkyní a dlužníkem jako obdarovaným,

že dárkyně se zavazuje obdarovanému poskytovat po dobu 60 měsíců od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pravidelný měsíční dar v takové výši, aby bylo každý měsíc dosaženo uhrazení alespoň 30% nezajištěných závazků, přičemž měsíční dar činí 4.000 Kč. Smlouva obsahuje ověřené podpisy obou smluvních stran. -Z čestného prohlášení ze dne 21.3.2016 o pravdivosti údajů, učiněného Darinou Mendrochovou označenou datem narození a bydlištěm, že jmenovaná čestně prohlašuje, že je od 18.6.2014 dosud vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky v Karviné, od 1.6.2015 po dobu 12 měsíců hradí měsíční splátky pojistného vůči věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ve výši 500 Kč měsíčně, jiné závazky nemá, nepobírá dávky státní sociální péče ani podporu v nezaměstnanosti. Její příjem činí 6.000 Kč měsíčně poskytovaný na živobytí dle dohody rodiči Eliškou a Janem Mendrochovými. Dále prohlašuje, že i přes tuto skutečnost je schopna měsíčně plnit částku 4.000 Kč dlužníkovi, a to po dobu pěti let ode dne povolení oddlužení. -Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 22.3.2016, že správkyně prověřila dohodu o provedení práce, kterou dlužník předložil spolu se svým podáním ze dne 1.2.2016. Z výplatní pásky správkyně zjistila, že také z příjmů dlužníka dle této dohody byla provedena exekuční srážka výživného. -Z kopií výplatních pásek předložených dlužníkem u jednání odvolacího soudu, že čistá měsíční mzda dlužníka u zaměstnavatele Ing. Tadeáše Cechela-CESTROJ, Olšiny 75/10a, Karviná-Staré Město, PSČ 733 01, činila v lednu 2016 částku 14.796 Kč, v únoru 2016 částku 14.796 Kč, v březnu 2016 částku 16.003 Kč. -Z výplatních lístků zaměstnavatele CESTROJ METAL s.r.o., identifikační číslo osoby 03621057, že čistá měsíční mzda za měsíc únor 2016 činila 6.800 Kč, za březen 2016 potom částku 3.400 Kč.

Podle ustanovení § 395 odst. 1 IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle ustanovení § 405 IZ, insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

Odvolací soud po skutkové stránce uzavírá, že po vydání napadeného usnesení došlo na straně dlužníka ke změně poměrů, která spočívá v nárůstu příjmů dlužníka. Na základě dohody o provedení práce uzavřené se zaměstnavatelem CESTROJ METAL s.r.o. získal dlužník další příjem, přičemž za dobu od ledna do března 2016 činily jeho příjmy ze závislé činnosti u obou zaměstnavatelů 55.795 Kč, což činí v přepočtu 18.598 Kč měsíčně. Dále dlužník uzavřel darovací smlouvu s dárkyní Darinou Mendrochovou, která se zavázala poskytovat dlužníkovi po dobu trvání oddlužení částku 4.000 Kč měsíčně. Odvolací soud se proto zabýval tím, zda na základě těchto nových skutečností, které vznikly po vydání přezkoumávaného usnesení, lze důvodně usuzovat na dostatečnost dlužníkovy ekonomické nabídky.

Při hodnocení toho, zda dlužník by byl schopen uspokojit své věřitele v minimálním zákonném rozsahu, tj. 30 % jejich pohledávek, odvolací soud nepřihlédl k příjmu dlužníka z darovací smlouvy uzavřené s Darinou Mendrochovou. Dle přesvědčení odvolacího soudu nelze totiž odhlédnout od majetkové situace dárkyně Dariny Mendrochové, jejíž jediný příjem činí 6.000 Kč měsíčně poskytovaný rodiči na úhradu jejích potřeb. Ze svého příjmu se přitom dárkyně zavázala poskytovat dlužníku 4.000 Kč měsíčně, takže na úhradu jejích životních nákladů by jí zbývalo měsíčně 2.000 Kč, což je méně než částka 3.410 Kč životního minima, která se považuje pro jednotlivce za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb (s výjimkou bydlení) na úrovni umožňující přežití, a je rovněž nižší než částka 2.830 Kč životního minima osoby posuzované společně s jinými osobami jako druhé v pořadí (viz ustanovení § 2 a § 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu). Odvolací soud dále nezkoumal, zda rodiče dárkyně mají právní povinnost poskytovat jí částku 6.000 Kč měsíčně po dobu následujících 60 měsíců, a vzhledem k výši měsíčního příjmu dárkyně uzavřel, že pro účely ekonomické nabídky dlužníka nelze k jeho příjmu na základě darovací smlouvy rozumně přihlížet, přestože dárkyně čestně prohlásila, že její ekonomická situace umožňuje závazek plnit. Při kalkulaci skutečné schopnosti dlužníka uspokojit zjištěné pohledávky nezajištěných věřitelů v poměru 30% vyšel jen z jeho příjmu ze závislé činnosti, který činí 18.598 Kč měsíčně. Při takovém příjmu by dlužník uhradil podíl ve výši 17,75% zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů.

Odvolací soud uzavírá, že ani po změně skutkových okolností, k níž došlo v odvolacím řízení, dlužník není schopen v průběhu účinků trvání oddlužení splátkovým kalendářem uspokojit své věřitele v minimálním zákonném rozsahu. Důvod pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nadále trvá a oddlužení dlužníka, které bylo povoleno usnesením soudu prvního stupně ze dne 18.3.2015, č.j. KSOS 31 INS 33145/2014-A-11, proto schválit nelze.

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 10. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu