3 VSOL 557/2013-P6-9
KSOS 33(13) INS 21842/2011 3 VSOL 557/2013-P6-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Kristy anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Jičín, Sportovní 1781/16, PSČ 741 01, o přihlášce pohledávky věřitele č. 6 (P6) BP Integralis Limited, se sídlem Kypr, Nikósia, Diagorou 4, Kermia Building,6th Floor, Office 601, PC 1097, reg. č. 255048, zastoupeného Mgr. Ivo Siegelem, advokátem se sídlem Praha 1, Školská 38, PSČ 110 00, o odvolání věřitele č. 6 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.5.2013, č.j. KSOS 33(13) INS 21842/2011-P6-3,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 6 BP Integralis Limited (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že návrhem, doručeným soudu dne 25.11.2011, bylo zahájeno insolvenční řízení, dne 11.1.2012 rozhodl insolvenční soud o úpadku. V tomto rozhodnutí vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky, a poučil je o tom, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Uvedené rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 11.1.2012 v 11.54 hod., takže lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula dne 10.2.2012. Věřitel BP Integralis Limited však doručil přihlášku pohledávky insolvenčnímu soudu do datové schránky až dne 17.12.2012, tedy po uplynutí lhůty k podání přihlášek stanovené v rozhodnutí o úpadku. Ve vztahu k námitce věřitele, uvedené v přihlášce pohledávky, že mu nebylo doručeno oznámení o zahájení insolvenčního řízení soud prvního stupně uvedl, že dlužnice ve svém návrhu na povolení oddlužení označila v bodě 19 jako věřitele společnost 1. faktorská s.r.o. s výší závazku asi 60.000 Kč, tento věřitel se však do insolvenčního řízení nepřihlásil. Přihlásil-li věřitel BP Integralis Limited prostřednictvím svého právního zástupce pohledávku ve výši 440.235,05 Kč s odůvodněním, že jde o pohledávku vůči dlužnici, jež mu byla postoupena společností 1. faktorská s.r.o. s tím, že je známým věřitelem dlužnice, soud prvního stupně konstatoval, že z předložené smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.10.2011 sice vyplývá, že pohledávka dlužnice (správně společnosti 1. Faktorská s.r.o.) přešla na uvedeného věřitele, ten však neprokázal, že oznámení o postoupení pohledávky bylo dlužnici doručeno, neboť jím doložené doručenky se týkají jiných písemností. Soud prvního stupně uzavřel, že tak nemá za osvědčené, že by dlužnice byla o postoupení pohledávky vyrozuměna. Nebyla-li dlužnice o postoupení pohledávky vyrozuměna, nemohla věřitele v seznamu svých závazků uvést. Na věřitele BP Integralis Limited tudíž článek 40 nařízení EU č. 1346/2000 nedopadá, a soud proto podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona přihlášku pohledávky věřitele BP Integralis Limited odmítl a současně jej uvědomil, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel BP Integralis Limited odvolání. Potvrdil, že přihlášku své pohledávky doručil soudu elektronickým podáním dne 17.12.2012, podle názoru odvolatele však doručení přihlášky nelze chápat jako opožděné. Věřitel je známým věřitelem ve smyslu ustanovení § 430 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Toto postavení mu dává skutečnost, že jeho sídlo je umístěno na Kypru, tedy v členském státě Evropské unie, ve spojení s tou skutečností, že je věřitelem, jehož pohledávka je zajištěna zástavním právem k nemovitosti, přičemž tento údaj byl zveřejněn v katastru nemovitostí již v únoru 2012. Dlužnici bylo postoupení pohledávky z původního věřitele-společnosti 1. faktorská s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Svatopluka Čecha 413, identifikační číslo: 267 77 355, na nového věřitele oznámeno sdělením ze dne 11.11.2012, které bylo pro dlužnici uloženo k vyzvednutí 14.11.2011, a v němž byla dlužnice také vyzvána k uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce. O věřiteli se tak insolvenční soud mohl při obvyklém chodu věcí dozvědět z listin, které je dlužník povinen předkládat soudu spolu s insolvenčním návrhem, pokud by dlužník řádně vedl záznamy o stavu svého majetku a závazků, a rovněž z veřejného rejstříku, jímž je katastr nemovitostí. Z postavení známého věřitele plyne podle § 430 IZ povinnost insolvenčního soudu takového věřitele vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku, přičemž tuto povinnost plní soud tím, že věřiteli zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Soud je tomuto známému věřiteli také povinen zvlášť doručit i výzvu k podávání přihlášek pohledávek. Soud prvního stupně tuto povinnost dosud nesplnil, proto nemohlo ve vztahu k věřiteli dojít k marnému uplynutí lhůty k podání přihlášky. O probíhajícím insolvenčním řízení se odvolatel dozvěděl na základě vlastní aktivity, avšak až po 10.2.2012. Byť ve svém podání, které bylo připojeno k přihlášce pohledávky, soud prvního stupně výslovně na uvedené rozhodné skutečnosti, osvědčující jeho postavení známého věřitele upozornil, a také je prokázal (kopií sdělení zaslaného dlužnici a navrácené neotevřené obálky s tímto sdělením), soud prvního stupně tyto skutečnosti nezohlednil. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupě zrušil nebo změnil tak, že přihláška pohledávky věřitele BP Integralis Limited se neodmítá.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno osobou k tomuto úkonu oprávněnou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Ve smyslu ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 uvedeného zákonného ustanovení nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (odstavec 1). Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné lhůty jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu (odstavec 4).

Podle ustanovení § 430 IZ, známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odstavec 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění (odstavec 2). Známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek (odstavec 3).

Podle článku 39 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, každý věřitel včetně správce daně a orgánů sociálního zabezpečení, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiném členském státě než státě, který zahájil řízení, má právo písemně přihlásit pohledávky v úpadkovém řízení.

Podle článku 40, bod 1, 2 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, jakmile je v některém členském státě zahájeno úpadkové řízení, příslušný soud tohoto státu nebo jmenovaný správce podstaty neprodleně informují známé věřitele, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiných členských státech. Tyto informace předané prostřednictvím individuálních oznámení obsahují zejména lhůty, sankce za nedodržení těchto lhůt, subjekt nebo orgán, u kterého se přihlašují pohledávky, a jiná stanovená opatření. Toto oznámení rovněž informuje o tom, zda věřitelé, jejichž pohledávky jsou přednostní nebo zajištěné věcným právem, musí své pohledávky přihlásit.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu se podává, že Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 11.1.2012 č.j. KSOS 13 INS 21842/2011-A-10, jež bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne, zjistil úpadek dlužnice Kristy anonymizovano (výrok I.), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Evu Budínovou (výrok II.), povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s tím, že přihláška se podává u soudu dvojmo, včetně příloh a na formuláři, který je zveřejněn na (blíže označených) webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR s poučením o tom, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok IV.), vyzval věřitele, aby neprodleně sdělili insolvenční správkyni, jaká zajišťovací práva uplatní na věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových právech dlužnice, a pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (výrok V.), uložil těm, kdo mají u sebe majetek dlužnice náležející do majetkové podstaty, povinnost oznámit to insolvenční správkyni a uvést právní důvod, na jehož základě mají tento majetek u sebe (výrok VI.), nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 12.3.2012, a předvolal dlužnici a insolvenční správkyni k přezkumnému jednání s upřesněním, co bude předmětem jednání schůze věřitelů, jež bude následovat po přezkumném jednání (výrok VII.), uložil insolvenční správkyni, aby postupovala v souladu se standardním pokynem pro oddlužení zveřejněném na internetové stránce Krajského soudu v Ostravě (výrok VIII.), a uvědomil o tom, že účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok IX.).

Z přihlášky pohledávky věřitele č. 6 BP Integralis Limited, číslo přihlášky 6, vyplývá, že touto přihláškou pohledávky ze dne 17.12.2012, došlou soudu téhož dne, přihlásil věřitel celkem sedm pohledávek. Jako pohledávku č. 1 označil pohledávku celkem ve výši 74.931,14 Kč (výše jistiny 70.000 Kč, výše příslušenství-zákonný úrok z prodlení celkem ve výši 4.931,14 Kč), ve vztahu k níž jako důvod vzniku označil půjčení peněz, jistina půjčky ze smlouvy o půjčce 1F100937/2009 ze dne 19.10.2009 , jako pohledávku č. 2 pohledávku celkem ve výši 170.759,51 Kč (jistina 159.522 Kč, příslušenství-zákonný úrok z prodlení11.237,51 Kč)-důvod vzniku: půjčení peněz, část jistiny vzniklá kapitalizací úroků sjednaných ve smlouvě o půjčce 1F 100937/2009 ze dne 19.10.2009 podle článku IV. odst. 2 , jako pohledávku č. 3 pohledávku celkem ve výši 68.850 Kč-důvod vzniku: smluvní pokuta z důvodu prodlení s vrácením celé zesplatněné půjčky , jako pohledávku č. 4 pohledávku celkem ve výši 50.000 Kč-důvod vzniku: smluvní pokuta z důvodu donucení domáhat se svého práva v rozhodčím řízení , jako pohledávku č. 5 pohledávku celkem ve výši 19.694,40 Kč-důvod vzniku: náklady rozhodčího řízení , jako pohledávku č. 6 celkem ve výši 14.000 Kč-důvod vzniku: smluvní pokuta ze zástavní smlouvy 1F 100937/2009 ze dne 19.10.2009 za nesjednání pojištění , a jako pohledávku č. 7 ve výši 14.000 Kč-důvod vzniku: smluvní pokuta ze zástavní smlouvy 1F 100937/2009 ze dne 19.10.2009 za nesjednání vinkulace . Pohledávky označil v přihlášce pohledávky jako pohledávky vykonatelné dle rozhodčího nálezu 005 SRKCR-005/2011, vykonatelného dnem 23.5.2011 , zajištěné majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužnice na základě zástavní smlouvy 1F100937/2009 ze dne 19.10.2009 , jako majetek tvořící předmět zajištění označil bytovou jednotku č.p./č.j. 1781/6 v budově bytového domu v části obce Nový Jičín č.p. 1781, zapsaného na LV č. 6205, na parcele St. 1310, a podíl 5342/94659 na společných částech domu a pozemku-stavební parcele St. 1310, vše zapsané na LV č. 6485 pro katastrální území Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín. K přihlášce pohledávky věřitel doložil (mimo jiné) smlouvu o postoupení pohledávek, uzavřenou dne 14.10.2011 mezi společností 1. faktorská s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Svatopluka Čecha 413/7, IČ: 267 77 355 (postupitel) a společností BP Integralis Limited (postupník), jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 k této smlouvě ( seznam postoupených pohledávek ), z níž vyplývá, že uvedenou smlouvou postupitel postoupil-mimo jiné-i pohledávku vyplývající ze smlouvy č. 100937/2009 .

Námitkám odvolatele je možno-obecně-přitakat potud, že úprava obsažená v § 430 odst. 1 IZ předpokládá, že známí věřitelé dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, budou insolvenčním soudem vyrozuměni o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí (§ 430 odst. 1 a odst. 2 IZ), a že jim bude zvlášť doručena i výzva k podávání přihlášek. V této části vychází insolvenční zákon z komunitárního práva, konkrétně z přímo aplikovatelného nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení. Článek 40 odst. 1 tohoto nařízení stanoví povinnost informovat o zahájení řízení známého věřitele, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v jiném členském státě Evropské unie. Jde-li tedy o známého věřitele, nelze než dospět k takovému výkladu § 430 odst. 3 IZ, že tomuto známému věřiteli počíná běžet lhůta k podání přihlášky pohledávek skutečně až ode dne, kdy mu byla výzva zvlášť doručena.

Pokud se týká pojmu známý věřitel , Nejvyšší soud České republiky ve svém usnesení ze dne 31.5.2012, č.j. KSCB 27 INS 3323/2008, 29 NSČR 13/2010-P48-17 (jež je uveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 138/2012) formuloval a odůvodnil závěr, podle něhož známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo (od rozhodnutí o úpadku) insolvenční správce dlužníka dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1, písm. b/ insolvenčního zákona), nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo (typově u dlužníka, který nemá povinnost vést účetnictví) z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence). Dlužník, který (lhostejno, zda jde o podnikatele) nekoná s péčí řádného hospodáře a nevede řádné záznamy o stavu svého majetku a o svých závazcích nebo který nesplní řádně a včas povinnost předložit soudu seznam závazků, nemá právo spoléhat na to, že věřitel (jenž by v propadné lhůtě určené k podání přihlášky do insolvenčního řízení byl jinak znám-při obvyklém chodu věcí-alespoň insolvenčnímu správci) přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Tamtéž Nejvyšší soud dále vysvětlil, že věřitel dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, o kterém však do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení nevyjde v insolvenčním řízení ničeho najevo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, není pro tuto dobu pokládán za známého věřitele dlužníka. Tím, že okolnosti rozhodné pro závěr, že jde o známého věřitele dlužníka, vyjdou při obvyklém (řádném) chodu věcí najevo později (po uplynutí propadné přihlašovací lhůty), není insolvenční správce ani insolvenční soud zbaven povinnosti postupovat ohledně takového věřitele ve smyslu ustanovení § 430 insolvenčního zákona, respektive ustanovení článku 40 nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 (plnit vůči němu informační povinnost), zmeškaná lhůta k podání přihlášky se však takovému věřiteli nevrací.

V přezkoumávané věci vyšla existence odvolatele, jako věřitele dlužnice, najevo až dne 17.12.2012, kdy přihláška pohledávky tohoto věřitele došla soudu, tedy až po uplynutí lhůty k podání přihlášek pohledávek stanovené v rozhodnutí o úpadku (10.2.2012). Skutečnost, že odvolatel je věřitelem dlužnice, přitom z údajů, uvedených v insolvenčním návrhu, ani z listin, které dlužnice ke svému návrhu připojila, nevyplývá.

V insolvenčním návrhu, který dlužnice spojila s návrhem na povolení oddlužení (soudu prvního stupně došel dne 25.11.2011), dlužnice popsala své závazky v bodech 18 až 20, přičemž v bodě 19 ( závazky, ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné ) označila závazek vůči věřiteli 1. faktorská s.r.o. s pohledávkou ve výši asi 60.000 Kč. V seznamu závazků (který předložila k výzvě insolvenčního soudu dne 20.12.2011), jenž je opatřen údajem o jeho úplnosti a správnosti a podpisem dlužnice, dlužnice označila-mimo jiné-rovněž závazek vůči společnosti 1. faktorská s.r.o., se sídlem Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Svatopluka Čecha 413, IČ: 267 77 355, ve vztahu k tomuto závazku uvedla, že jeho aktuální výše je sporná-podle věřitele asi 300.000 Kč, podle dlužnice asi 60.000 Kč, a uvedla poznámku, že podala žalobu o zrušení rozhodčího nálezu.

K insolvenčnímu návrhu dlužnice-mimo jiné-připojila rozhodčí nález, vydaný rozhodcem JUDr. Michalem Tintěrou, CSc. dne 16.5.2011, č.j. 005 SRKCR-005/2011, jímž byla ve věci žalobkyně 1. faktorská s.r.o. se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Svatopluka Čecha 413/7, identifikační číslo: 26777355, proti žalovaným Kristě anonymizovano , anonymizovano a Kristě anonymizovano , anonymizovano , zavázána žalovaná Krista anonymizovano k povinnosti zaplatit žalobkyni 70.000 Kč spolu se smluvním úrokem 159.522 Kč, smluvní pokutou ze smlouvy o půjčce ve výši 50.000 Kč, smluvní pokutou z prodlení ve výši 3 % nesplacené části částky 229.522 Kč za každý započatý měsíc prodlení počínaje dnem 13.2.2011 do zaplacení, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu, a dále byla zavázána zaplatit žalobkyni zákonný úrok z prodlení z nesplacené části částky 229.522 Kč ve výši 7,75 Kč ročně od 13.2.2011 do úplného zaplacení a smluvní pokutu ze zástavní smlouvy ve výši 42.000 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodčího nálezu. Dále bylo rozhodnuto, že řízení proti Kristě anonymizovano se přerušuje. Z odůvodnění tohoto rozhodčího nálezu se podává, že žalobce uplatnil nároky ze smlouvy o půjčce č. 1F100973/2009 ze dne 19.10.2009, uzavřené mezi žalobkyní na straně jedné a Kristou anonymizovano a Kristou anonymizovano na straně druhé.

Z údajů, uvedených ve výpisu z katastru nemovitostí, prokazujících stav evidovaný k datu 2.12.2011 (rovněž dlužnicí předloženého) vyplývá, že k zajištění pohledávek s příslušenstvím, vyplývajících ze smlouvy č. 1F100937/2009 ve výši 70.000 Kč a ostatních peněžitých pohledávek vyplývajících z této smlouvy, bylo zřízeno zástavní právo smluvní na nemovitostech ve vlastnictví dlužnice-bytové jednotce č. jednotky 1781/6 v budově č. p. 1781 na parcele St. 1310, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na

LV č. 6205 pro obec Nový Jičín, katastrální území Nový Jičín-Dolní Předměstí, ve prospěch věřitele 1. faktorská s.r.o., IČ: 267 77 355.

Pokud se týká námitky odvolatele, koncentrující se do tvrzení, že dlužnici bylo postoupení pohledávky na věřitele BP Integralis Limited oznámeno sdělením ze dne 11.11.2011, odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že tato tvrzená skutečnost osvědčena nebyla.

Věřitel ke své přihlášce pohledávky připojil-mimo jiné-i písemné sdělení, opatřené otiskem razítka 1. faktorská s.r.o. (podepsané, podle údajů na této listině, Dr. Vladislavem Böhmem, právní oddělení), datované v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav dne 11.11.2011, a adresované Kristě anonymizovano (podle údajů, uvedených na listině, označené dlužník ) a Kristě anonymizovano (s údajem na vědomí vedlejší účastník ), obsahující-mimo jiné-text tohoto znění: Tímto Vám proto v první řadě oznamujeme, že k postoupení pohledávek došlo dne 2011-10-14. Z důvodu Vašeho pohodlí došlo současně k převodu účtu, na který máte hradit svůj dluh, a proto novému vlastníku pohledávek BP Integralis Limited plaťte jako dosud na účet .

K osvědčení tvrzené skutečnosti, že právě tato písemnost se dostala do sféry dispozice Kristy anonymizovano , odkázal odvolatel na navrácenou neotevřenou obálku s tímto sdělením , kterou připojil již k přihlášce pohledávky. Z údajů, uvedených na této obálce, jež se odesílateli 1. faktorská s.r.o. vrátila zpět s tím, že zásilka nebyla vyzvednuta, však vyplývá, že adresátovi, kterého odesílatel označil jako Krista anonymizovano , anonymizovano , Sportovní 1781/16, 741 01 Nový Jičín byla v této obálce doručována písemnost, označená jako zánik vinkul 937/2009 , nadto zásilka byla doručována již v dubnu 2011 a uložena a připravena k vyzvednutí byla dne 21.4.2011. Je tudíž zřejmé, že tato navrácená obálka se k písemnému sdělení o postoupení pohledávek ze dne 11.11.2011 nevztahuje.

Je třeba uvést, že odvolatel k přihlášce pohledávky doložil i další obálku od doručované písemnosti, jež se odesílateli 1. faktorská s.r.o. vrátila zpět jako nevyzvednutá (s nečitelným údajem o tom, kdy byla doručována a kdy se vrátila zpět jako nevyzvednutá), nicméně na této zásilce jednak absentuje označení doručované písemnosti, a kromě toho, podle údajů označujících adresáta byla písemnost doručována Kristě anonymizovano a nikoli Kristě anonymizovano .

Námitka odvolatele, že o věřiteli se mohl insolvenční soud při obvyklém chodu věcí dozvědět i z veřejného rejstříku, jímž je katastr nemovitostí, rovněž neobstojí.

Z výpisu z katastru nemovitostí, prokazujícího stav evidovaný k datu 10.2.2012 (to je ke dni, kdy uplynula lhůta k podání přihlášek pohledávek), vyplývá, že zástavní právo smluvní k zajištění pohledávek s příslušenstvím, vyplývajících ze smlouvy č. 1F100937/2009, ve výši 70.000 Kč a ostatních peněžitých pohledávek, vyplývajících z obsahu smlouvy, bylo nadále zapsáno ve prospěch věřitele 1. faktorská s.r.o.

Za tohoto stavu věci tak odvolací soud uzavírá, že věřitele BP Integralis Limited nelze pro dobu do uplynutí propadné lhůty, určené v rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení, pokládat za známého věřitele dlužnice.

V přezkoumávané věci ve smyslu ustanovení § 89 odst. 1 IZ nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dne 11.1.2012, lhůta k přihlášení pohledávek začala věřitelům plynout dne 12.1.2012 (§ 157 odst. 1 o.s.ř.) a skončila-jak soud prvního stupně správně dovodil-v pátek dne 10.2.2012. Došla-li přihláška pohledávky věřitele BP Integralis Limited insolvenčnímu soudu až dne 17.12.2012, insolvenční soud nepochybil, pokud podle ustanovení § 185 IZ přihlášku pohledávky jako opožděnou odmítl a současně věřitele uvědomil, že právní mocí usnesení končí jeho účast v tomto řízení.

Z uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, odvolateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 23. září 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu