3 VSOL 554/2016-B-27
KSOS 39 INS 27176/2013 3 VSOL 554/2016-B-27

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem 1. máje 830/11, Havířov-Město, PSČ 736 01, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2.3.2016, č.j. KSOS 39 INS 27176/2013-B-11,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že oddlužení dlužnice se n e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zrušil oddlužení dlužnice, na její majetek prohlásil konkurs, který bude řešen jako nepatrný (výroky I., II.), a deklaroval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 4.4.2014, č.j. KSOS 39 INS 27176/2013-B-4 bylo schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 2.12.2014 soud zjistil, že dlužnice dosud uhradila pouze 2 % svých závazků vůči nezajištěným věřitelům a vznikl jí dluh na odměně insolvenční správkyně 3.267 Kč. Na jednání dne 13.4.2015 insolvenční správkyně sdělila, že dle informací dlužnice dárce opětovně nastoupil do zaměstnání a bude plnit svůj závazek z darovací smlouvy. Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 5.11.2015 vzal soud za prokázáno, že dlužnice od doby jednání neuhradila isir.justi ce.cz

žádnou splátku a dluh na odměně insolvenční správkyně se zvýšil na částku 5.400 Kč. Na základě skutkových zjištění, že dlužnice od srpna roku 2014 neuhradila do oddlužení žádnou splátku a má dluh na pohledávce insolvenční správkyně, soud prvního stupně uzavřel, že nelze předpokládat, že dlužnice by byla schopna nadále plnit splátkový kalendář tak, aby své závazky vůči nezajištěným věřitelům splnila v poměru 30 %. S odkazem na ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona proto soud zrušil schválené oddlužení dlužnice a na její majetek prohlásil konkurs. Dlužnice je fyzická osoba, která není podnikatelkou, a proto soud rozhodl, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

Proti usnesení soudu prvního stupně podala dlužnice odvolání, v němž tvrdila, že od dubna 2016 se její dárce zavázal pravidelně přispívat na splátky do oddlužení částkou 2.500 Kč měsíčně, neboť si našel další práci. Podle obsahu odvolání dlužnice žádala, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, aby schválené oddlužení zrušeno nebylo.

Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), doplnil dokazování a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Odvolací soud odkazuje na zjištění soudu prvního stupně uvedená v odůvodnění napadeného usnesení, s výjimkou zjištění ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 5.11.2015 . Z obsahu spisu dále vyplývá, že ve zprávě č. 3 ze dne 31.10.2015 správkyně sdělila, že v době od května do října 2015 dlužnice na splátkách do oddlužení uhradila celkem 8.300 Kč. Dne 5.6.2015 bylo soudu doručeno upozornění Magistrátu města Havířova o neplnění daňových povinností dlužnice, v němž se uvádí, že ke dni 3.6.2015 dluží dlužnice poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v celkové částce 1.104 Kč. Jedná se o neuhrazené předpisy za rok 2014 a 2015.

Odvolací soud doplnil dokazování a zjistil: -Z darovací smlouvy uzavřené mezi dárcem Tomášem Ferencem, označeným datem narození a bydlištěm, a dlužnicí jako obdarovanou, že dárce se zavazuje počínaje měsícem dubnem 2016 přenechávat obdarované částku 2.500 Kč s tím,

že ta dar přijímá a zavazuje se jej použít pro oddlužení plněním splátkového kalendáře. Smlouva obsahuje ověřené podpisy obou smluvních stran. -Ze zprávy insolvenční správkyně o plnění oddlužení č. 4 datované dne 30.4.2016, že dlužnice na splátkách do oddlužení za dobu od listopadu 2015 do března 2016 uhradila 5.900 Kč, v měsíci dubnu 2016 byl do majetkové podstaty poskytnut dar ve výši 2.500 Kč. Pohledávky nezajištěných věřitelů byly uhrazeny v podílu 2 %, dluh na záloze na odměnu insolvenční správkyně ke dni 15.4.2016 činí 5.400 Kč. -Ze zprávy insolvenční správkyně datované 5.5.2016, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2014 a 2015 ve výši 1.104 Kč byl dlužnicí uhrazen. K tomu správkyně připojila kopii splátkového salda Magistrátu města Havířova, z níž vyplývá, že tato částka byla uhrazena 15.6.2015.

Podle ustanovení § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Odvolací soud po skutkové stránce uzavírá, že dlužnici bylo usnesením o schválení splátkového kalendáře uloženo hradit splátky do oddlužení od května 2014, v této době měla dlužnice příjem z daru ve výši 1.900 Kč měsíčně (mimo rodičovského příspěvku a dávek státní sociální podpory). V době od srpna 2014 do dubna 2015 však dlužnice na splátky do oddlužení nehradila ničeho, v době od května 2015 do března 2016 hradila splátky do oddlužení, avšak plnění nepostačovalo ani na úhradu nároků insolvenční správkyně, přičemž nezajištění věřitelé byli uspokojeni v podílu 2% jejich pohledávek. V odvolacím řízení došlo ke změně spočívající v uzavření nové darovací smlouvy, kterou byl navýšen účelově určený dar na plnění splátek do oddlužení na částku 2.500 Kč měsíčně. První splátka daru byla provedena v dubnu 2016, a pokud by oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře dále pokračovalo, podle propočtu odvolacího soudu by dlužnice byla schopna v následujících 36 měsících trvání účinků oddlužení splátkovým kalendářem uhradit svým nezajištěným věřitelům částku přesahující 40% jejich pohledávek. Důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ spočívající v tom, že se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, odvolací soud po změně nastalé v průběhu odvolacího řízení neshledává. Vzhledem k tomu, že dlužnice v červnu roku 2015 splnila své závazky vůči Městu Havířov, neshledává odvolací soud ani důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1, písm. c) IZ.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že oddlužení dlužnice se nezrušuje (ust. § 220 odst. 1 o.s.ř.). Přitom je třeba zdůraznit, že pokud by došlo k výpadkům v plnění splátek do oddlužení, není vyloučeno opětovné zrušení schváleného oddlužení dlužnice z důvodů podřaditelných pod ustanovení § 418 odst. 1, písm. b) IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se doručuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se však doručuje také zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního způsobu doručení.

Olomouc 10. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu