3 VSOL 54/2012-A-45
KSBR 31 INS 7313/2010 3 VSOL 54/2012-A-45

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužníka GOLD REAL, s.r.o., se sídlem v Brně, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ: 25516124, zastoupeného opatrovníkem JUDr. Radovanem Zubkem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 7, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu věřitele AQUAS vodní díla, s.r.o., se sídlem v Brně, Podzimní 2a, PSČ 614 00, IČ: 60697539, zastoupeného JUDr. Jiřím Ponížilem, advokátem se sídlem v Brně, Kobližná 19, PSČ 602 00, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.12.2011, č.j. KSBR 31 INS 7313/2010--A-24 ve znění usnesení s odůvodněním č.j. KSBR 31 INS 7313/2010-A-27

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se v napadených výrocích I. a II. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zjistil úpadek dlužníka GOLD REAL, s.r.o. (výrok I.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radka anonymizovano , anonymizovano , Příkop 6, Brno (výrok II.), uvedl, kdy nastávají účinky rozhodnutí (výrok III.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok IV)., vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovali dlužníkovi ale insolvenčnímu správci (výrok V.), vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech (výrok VI.), určil termín přezkumného jednání, svolal první schůzi věřitelů, uložil dlužníkovi, aby sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků a rozhodl, že soud nebude zveřejňovat svá rozhodnutí v hromadných sdělovacích prostředcích (výroky VII. až X.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že insolvenční navrhovatel doložil, že má vůči dlužníku splatnou pohledávku, když předložil k důkazu rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 1.2.2010, č.j. 34 Cm 100/2009-34, který nabyl právní moci dne 9.3.2010 a vykonatelnosti dne 13.3.2010. Tímto rozhodnutím byl žalovaný dlužník jako objednatel zavázán zaplatit žalujícímu navrhovateli jako zhotoviteli částku 2.261.855,-Kč s příslušenstvím za nezaplacenou cenu díla. Za dalšího nepochybného věřitele dlužníka soud považuje navrhovatelem označeného známého věřitele GP FINANCIAL GROUP, družstvo. Tento věřitel sice podáním ze dne 7.6.2011 sdělil, že za dlužníkem v účetnictví pohledávku neeviduje, později však podal přihlášku pohledávky ve výši 2.768.408,57 Kč. Z listin přiložených k této přihlášce pohledávky, a to rozhodčího nálezu ze dne 23.10.2008, č.j. R 11/08-19 vydaného Mgr. Jaroslavem Pleskalem vyplývá, že dlužník byl solidárně s Robertem Šmaterou zavázán ve prospěch GP FINANCIAL GROUP, družstvo k zaplacení pohledávky ve výši 2.152.500,-Kč s příslušenstvím, přičemž na základě tohoto rozhodnutí pak Městský soud v Brně nařídil na majetek povinného dlužníka exekuci a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Lubomíra Zálešáka. I tohoto věřitele považuje insolvenční soud za věřitele dlužníka, protože má za dlužníkem vykonatelnou pohledávku a sdělení o jejím neevidování v účetnictví GP FINANCIAL GROUP, družstvo je pro soud irelevantní. Soud dále uvedl, že do insolvenčního řízení je prozatím přihlášeno deset věřitelů, z nichž splatnými a vykonatelnými jsou dále pohledávky TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o., JUDr. Lubomíra Zálešáka a H & M spol. s r.o. Úpadek dlužníka formou nejméně insolvence podle ustanovení § 3 odst. 1 v návaznosti na odst. 2 IZ je zřejmý, když dlužník má více věřitelů s peněžitými, splatnými a vykonatelnými pohledávkami.

Proti tomuto usnesení, a to výslovně proti výrokům I. a II. podal dlužník prostřednictvím opatrovníka odvolání ve kterém uvedl, že nelze jednoznačně dospět ke zjištění úpadku, a to ani za situace, kdy proti němu existují vykonatelná rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že neměl možnost se seznámit s účetnictvím dlužníka a jeho dalšími interními dokumenty, není vyloučeno, že dlužník pohledávky, které vyplývají z těchto exekučních titulů v době mezi vydáním rozhodnutí a dnem zjištění úpadku uhradil. Tento názor koresponduje i ze zjištěním, že údajný věřitel, který si přihlásil svou vykonatelnou pohledávku následně soudu sdělil, že za dlužníkem žádnou pohledávku neeviduje. Co se týká pohledávek, k nimž nebyla doložena vykonatelná rozhodnutí, u těchto jednak nelze zjistit, zda byly uhrazeny a dále k nim nemůže být přihlíženo pro jejich možnou spornost.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze z hlediska vylíčení skutkového stavu podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2, písm. d) a g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

V dané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Brně dne 29.6.2010 na základě insolvenčního návrhu věřitele AQUAS vodní díla s.r.o., který uvedl, že má vůči dlužníku vykonatelnou pohledávku, a to na základě rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1.2.2010, č.j. 34 Cm 100/2009-34 na základě kterého je povinen dlužník mu zaplatit částku 2.261.855,-Kč společně s 8,5% úrokem z prodlení od 25.6.2009 do 31.12.2009 a dále s úrokem z prodlení v zákonné sazbě až do zaplacení a náklady řízení ve výši 190.608,-Kč. Tvrdí, že jeho pohledávka je tedy více jak rok po splatnosti. Insolvenční navrhovatel dále uvedl, že je mu známo, že není jediným věřitelem dlužníka, jako dalšího známého věřitele označuje společnost GP FINANCIAL GROUP, družstvo se sídlem v Brně, který vede vůči dlužníkovi exekuci u Městského soudu v Brně, přičemž pohledávka tohoto věřitele činí na jistině 1.690.000,-Kč a dlužník je s její úhradou v prodlení téměř dva roky. Uvádí, že dlužník má více věřitelů, jeho peněžité závazky jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník není schopen své splatné závazky hradit, navrhuje proto, aby bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Insolvenční navrhovatel ke svému návrhu předložil zmiňovaný rozsudek Krajského soudu v Brně z 1.2.2010, č.j. 34 Cm 100/2009-34 opatřený doložkou právní moci dne 9.3.2010 a doložkou vykonatelnosti dne 13.3.2010. V průběhu řízení usnesením soudu z 10.10.2011, č.j. KSBR 31 INS 7313/2010-A-14 byl ustanoven dlužníku opatrovník, a to JUDr. Radovan Zubek, advokát se sídlem v Brně podle ustanovení § 29 odst. 2 o.s.ř., když v případě dlužníka, coby právnické osoby, zde není osoba oprávněná za dlužníka jednat.

Z přihlášky pohledávky č. 2, věřitele č. 2 TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o. odvolací soud zjistil, že tato společnost dne 14.7.2010 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku v celkové výši 67.594,53 Kč s tím, že tato pohledávka sestává z několika dílčích pohledávek, a to pohledávky č. 1 ve výši 12.620,-Kč, sestávající z jistiny ve výši 2.836,-Kč a úroku z prodlení a nákladů řízení v celkové výši 9.784,13 Kč, jako důvod vzniku pohledávky věřitel uvedl smlouvu o zveřejnění inzerce a současně uvedl a doložil, že tato dílčí pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, protože byla věřiteli přiznána na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29.10.2008, sp. zn. 23 Cm 355/2008, rozsudek je opatřen doložkou právní moci z 29.11.2008 a na základě tohoto rozsudku bylo žalovanému, tedy dlužníku, společnosti GOLD REAL, s.r.o. uloženo zaplatit rozsudkem pro zmeškání věřiteli částku 2.836,-Kč spolu s úroky z prodlení plus náklady řízení ve výši 8.811,-Kč. Z přihlášky pohledávky dále vyplývá, že další dílčí pohledávky 2, 3 a 4 v částkách 13.982,50 Kč, 16.362,50 Kč a 9.163,-Kč byly přihlášeny jako pohledávky nevykonatelné, ovšem splatné s daty splatnosti od 11.5.2006 a u všech těchto dílčích pohledávek jako právní důvod vzniku byla uvedena smlouva o zveřejnění inzerce. K těmto nevykonatelným pohledávkám předložil věřitel smlouvu o postoupení pohledávek a dále smlouvu o zveřejnění inzerce včetně jednotlivých faktur-daňových dokladů.

Z přihlášky pohledávky č. 4 věřitele č. 4 JUDr. Lubomíra Zálešáka, odvolací soud dále zjistil, že tento věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dne 25.8.2010 přihlášku své pohledávky v celkové výši 7.800,-Kč, coby náklady exekuce v exekučním řízení nařízeném usnesením Městského soudu v Brně ze dne 3.4.2009 na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce ze dne 8.7.2010, č.j. 107 EX 562/09-120. Ke své přihlášce pohledávky předložil věřitel rozhodnutí-příkaz k úhradě nákladů exekuce z 8.7.2010, č.j. 107 EX 562/09-120, které vydal soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák a rozhodl o povinnosti povinné společnosti GOLD REAL, s.r.o. uhradit náklady exekuce v částce 7.800,-Kč k rukám soudního exekutora JUDr. Lubomíra Zálešáka; toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.9.2010.

Podle ustanovení § 105 IZ, podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníku splatnou pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku.

Doložením splatné pohledávky insolvenční navrhovatel prokazuje ve smyslu § 97 odst. 2 IZ své oprávnění podat insolvenční návrh (aktivní legitimaci) a současně z části naplňuje základní předpoklad podmiňující vydání rozhodnutí o úpadku, protože zjištění existence splatné pohledávky navrhovatele má význam jakožto jedno ze zjištění, potřebných k osvědčení úpadku dlužníka.

Odvolací soud se zcela ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že navrhující věřitel prokázal svou aktivní věcnou legitimaci, když doložil, že má vůči dlužníku splatnou pohledávku, která mu byla pravomocně přiznána na základě rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1.2.2010, č.j. 34 Cm 100/2009-34; jedná se o pohledávku ve výši 2.261.855,-Kč s příslušenstvím za nezaplacenou cenu díla. Navrhující věřitel tak prokázal své oprávnění podat insolvenční návrh, když doložil existenci splatné a vykonatelné pohledávky vůči dlužníku. Odvolací námitku dlužníka v tom směru, že není vyloučeno, že dlužník pohledávku, která byla přiznána insolvenčnímu navrhovateli exekučním titulem v mezidobí, to je mezi vydáním rozhodnutí a dnem zjištění úpadku uhradil, je třeba uvést, že takovou námitku je nutno hodnotit jako námitku právně bezvýznamnou, když povinností insolvenčního navrhovatele je doložit existenci své splatné pohledávky, přičemž není povinností insolvenčního navrhovatele, aby dokazoval, že ze strany dlužníka nedošlo k úhradě takové pohledávky. Vyslovuje-li dlužník možné úvahy v tom směru, že není vyloučeno, že došlo k úhradě pohledávky, je potom jeho věcí, aby takovou skutečnost doložil. Nad rámec považuje odvolací soud za nutné uvést, že i kdyby insolvenční navrhovatel řádně nedoložil svou splatnou pohledávku vůči dlužníku, nebylo by to důvodem pro změnu rozhodnutí o úpadku, jestliže by i tak bylo možné uzavřít (ve vazbě na osvědčené pohledávky dalších dlužníkových věřitelů, kteří se nestali insolvenčními navrhovateli), že dlužník je v úpadku (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.10.2010, senátní značka 29 NSČR 17/2009, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má: a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže: a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některých ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Odvolací soud rovněž tak souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že byla osvědčena existence i dalších věřitelů dlužníka, a to zejména známého věřitele GP FINANCIAL GROUP, družstvo. Je skutečností, že tento věřitel podal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení ve výši 2.768.408,57 Kč, avšak na výzvu insolvenčního soudu sdělil, že za dlužníkem v účetnictví pohledávku neeviduje. Soud prvního stupně správně toto podání vyhodnotil jako bezvýznamné, když rozhodující je podání přihlášky pohledávky, která tímto věřitelem vzata zpět nebyla. Kromě tohoto věřitele jsou zde však i další věřitelé dlužníka, a to věřitelé, jejichž přihlášky pohledávek byly k důkazu sděleny v řízení před odvolacím soudem, jedná se o věřitele JUDr. Lubomíra Zálešáka a společnost TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o. Z přihlášky pohledávky JUDr. Lubomíra Zálešáka vyplývá, že se jedná taktéž o vykonatelnou pohledávku. Vykonatelnou pohledávku ve výši 12.620,-Kč má i další věřitel společnost TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o., když k této dílčí pohledávce věřitel rovněž tak doložil exekuční titul, a to rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8, který nabyl právní moci dne 29.11.2008. Kromě těchto věřitelů ke dni vydání rozhodnutí odvolacího soudu se do insolvenčního řízení dlužníka přihlásilo celkem 28 věřitelů. Na základě zjištění, která učinil soud prvního stupně, odvolací soud shodně se závěrem soudu prvního stupně, a to i s přihlédnutím k zjištěním, která byla učiněna v rámci odvolacího řízení dospívá k závěru, že dlužník se nachází v úpadku, protože má více věřitelů (a to nejméně čtyři věřitele) vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, protože své závazky (s ohledem na data jejich splatnosti) neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti (ustanovení § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2, písm. b/ IZ).

Dlužník podal odvolání též proti výroku II., kterým byl ustanoven insolvenční správce Mgr. Radek Frkal. Ve vztahu k tomuto výroku rozhodnutí však neuvedl žádné relevantní odvolací důvody, nenamítal tedy, že by ustanovený insolvenční správce nesplňoval podmínky pro své ustanovení nebo že není nepodjatý. Z obsahu insolvenčního spisu přitom vyplývá, že Mgr. Radek Frkal byl opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 12.11.2010 podle ust. § 25 IZ určen do funkce insolvenčního správce ve věci sp. zn. KSBR 31 INS 7313/2010.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné ve výrocích I. a II. potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; insolvenčnímu navrhovateli, insolvenčnímu správci a dlužníku se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 13. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu