3 VSOL 535/2013-B-171
KSBR 27 INS 2155/2008 3 VSOL 535/2013-B-171

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Ing. Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Veselí nad Moravou, Kovářská 1646, PSČ 698 01, o vydání rozvrhového usnesení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.4.2013, č.j. KSBR 27 INS 2155/2008-B-163,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že zjištěné pohledávky insolvenčních věřitelů budou uspokojeny poměrně do výše zjištěné pohledávky koeficientem 0,0159493 tak, že věřitel Bedřich Kostrhoun obdrží 7.815,16 Kč, Pukl Josef obdrží 7.496,17 Kč, Dočekal Jan obdrží částku 7.655,66 Kč, Komerční banka, a.s. bude uspokojena částkou 2.137,49 Kč, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou obdrží 18.138,88 Kč, VZP ČR bude uspokojena částkou 15.329,80 Kč, ČSSZ Praha obdrží 3.423,57 Kč, Telefónica O2 Czech Republic a.s. bude uspokojena částkou 113,69 Kč, Modrá pyramida stavební spořitelna a.s. obdrží 2.658,13 Kč, E.ON Energie a.s. obdrží částku 132,60 Kč a věřitel TOPFLOOR HOLDINGS LIMITED obdrží částku 1.790,59 Kč. K uspokojení zjištěných pohledávek bude užito celkem 66.692 Kč (výrok I.) a dále soud rozhodl, že insolvenční správce provede tento rozvrh ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci usnesení a o provedeném rozvrhu podá insolvenční správce soudu písemnou zprávu ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci usnesení (výrok II.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 10.9.2008 rozhodl o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením, které nabylo právní moci dne 12.11.2012, soud schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce. Podáním doručeným soudu dne 5.4.2013 předložil insolvenční správce soudu návrh na vydání rozvrhového usnesení, kdy pro uspokojení věřitelů bude použito částky 66.692 Kč, s tím, že tuto částku představují prostředky vyplývající z konečné zprávy. Soud po přezkoumání návrhu správce shledal, že je věcně správný, a proto vydal rozvrhové usnesení podle ustanovení § 306 odst. 1 a 3 a § 307 odst. 2 insolvenčního zákona, přičemž určil insolvenčnímu správci přiměřenou lhůtu k jeho splnění.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že podle zákona musí insolvenční správce vyplatit v první řadě výživné jeho nezaopatřeným dětem, což se nestalo. Proto žádá soud, aby vydal usnesení, podle kterého částka 66.692 Kč bude zaplacena jako výživné jeho dětem a bude zaslána na adresu jeho manželky Mgr. Evy Horňákové .

Insolvenční správce k podanému odvolání uvedl, že bývalým zaměstnavatelem dlužníka bylo sděleno, že při provádění jednotlivých měsíčních srážek ze mzdy byla zohledněna vyživovací povinnost dlužníka vůči dětem a manželce, kteří s ním žili ve společné domácnosti. Dlužníkova mzda tedy byla postihována srážkami ze mzdy toliko v části, která se vypočítávala s ohledem na zákonnou vyživovací povinnost nezletilým dětem a jeho manželce; zůstávala mu tedy mzda, ze které byl povinen se podílet na výživě svých nezletilých dětí a manželky. Správce dále uvedl, že jednotlivé srážky mzdy dlužníka činily cca 3.000 Kč, vždy v závislosti na výši čisté mzdy, která se pohybovala zhruba ve výši 15.000 Kč měsíčně. Je tedy zřejmé, že ve srážkách ze mzdy byla zohledněna zákonná vyživovací povinnost dlužníka k jeho dětem a dlužníkovi zůstávala část mzdy ve výši 70 až 80 % jeho čisté mzdy, přičemž tato část sloužila k zajištění základních potřeb dlužníka a k zajištění výživy jeho dětí a manželky. Má za to, že odvolání dlužníka je zcela nedůvodné s tím, že dlužník měl právo podat námitky či odvolání proti usnesení soudu o schválení konečné zprávy, což ovšem neučinil a svého práva nevyužil.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

V přezkoumávané věci podal insolvenční správce podáním z 11.3.2013 návrh na rozvrh, ve kterém uvedl, že každá pohledávka zjištěná a zařazená ve II. třídě pohledávek bude uspokojena poměrně, přičemž k poměrnému rozdělení bude použit koeficient rozdělení 0,0159493 s tím, že bude použito částky 66.692 Kč. Určení této částky, která má být rozdělena mezi jednotlivé věřitele, vychází z pravomocně schválené konečné zprávy, která byla schválena usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6.11.2012, č.j. KSBR 27 INS 2155/2008-B-157, vůči které dlužník, a ani žádný z věřitelů námitky nepodali.

Podle ustanovení § 306 odst. 1 IZ, po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle ustanovení § 306 odst. 2 IZ, insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu předloženého insolvenčním správcem. Poté vydá rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny.

Odvolací námitka dlužníka, že částka 66.692 Kč by měla být zaplacena jako výživné jeho dětem, když insolvenční správce neplatil výživné jeho nezaopatřeným dětem, je zcela nedůvodná.

Účelem rozvrhového usnesení je určení, které pohledávky a v jakém rozsahu budou z výtěžku konkursu uspokojeny, a základním předpokladem jeho vydání je pravomocné usnesení o schválení konečné zprávy. Usnesením o schválení konečné zprávy je v konkursním řízení s konečnou platností přezkoumán postup správce konkursní podstaty při zpeněžování konkursní podstaty a při vynakládání prostředků z konkursní podstaty a je schválena výše odměny a hotových výdajů správce konkursní podstaty. Právní mocí usnesení o schválení konečné zprávy je s konečnou platností také vyřešeno, jaká částka z konkursní podstaty je k dispozici pro uspokojení pohledávek konkursních věřitelů.

Částka 66.692 Kč je částka, která byla v pravomocně schválené konečné zprávě určena jako částka, která má být rozdělena mezi věřitele, kteří zde byli také konkrétně určeni s údaji o výši jejich podílu na této částce. Měl-li odvolatel za to, že v průběhu konkursu nebylo hrazeno výživné na jeho nezletilé děti, měla tato námitka zaznít při jednání o konečné zprávě. Konečná zpráva mimo jiné musí obsahovat přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených (mezi které patří i pohledávky věřitelů na výživném ze zákona), které insolvenční správce již uspokojil a které ještě k uspokojení zbývají. Nabude-li však usnesení o schválení konečné zprávy právní moci, je zásadně vyloučeno, aby problematikou, jejímuž řešení je konečná zpráva primárně určena, se zabýval soud při vydání rozvrhového usnesení. V této fázi řízení se proto již nelze zabývat tím, zda bylo či nebylo uhrazeno výživné na nezletilé děti. Odvolací soud nicméně odkazuje na vyjádření insolvenčního správce, které vychází z vyjádření bývalého zaměstnavatele dlužníka, který uvedl, že při provádění jednotlivých měsíčních srážek ze mzdy dlužníka (ustanovení § 207 odst. 2 IZ) byla zohledněna jeho vyživovací povinnost vůči dvěma nezletilým dětem a manželce žijícím ve společné domácnosti, a proto bylo na dlužníkovi, aby svou zákonnou vyživovací povinnost vůči nezletilým dětem plnil.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství, pokud vstoupilo do řízení, se však též doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 17. prosince 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu