3 VSOL 534/2015-A-11
KSOS 36 INS 6493/2015 3 VSOL 534/2015-A-11

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Jiřího Bohumínského, nar. 1.5.1964, bytem Ostrava -Mariánské Hory, U Dvoru 1085/4, PSČ: 709 00, identifikační číslo osoby: 60314958, o insolvenčním návrhu věřitele Jindřicha anonymizovano , anonymizovano , bytem Krmelín, Kostelní 607, PSČ: 739 24, zastoupeného Mgr. Martinem Brudným, advokátem se sídlem v Ostravě, Škroupova 1114/4, PSČ: 702 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.3.2015, č.j. KSOS 36 INS 6493/2015-A-4,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele se n e o d m í t á .

Odův odně ní:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl návrh na zahájení insolvenčního řízení (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil věřiteli, aby zaplatil v určené lhůtě soudní poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok III.).

Na odůvodnění uvedl, že dne 12.3.2015 bylo insolvenčním návrhem věřitele zahájeno insolvenční řízení, věřitel svou legitimaci k podání insolvenčního návrhu zdůvodnil existencí splatné pohledávky za dlužníkem ve výši 135.710 Kč z titulu nároku jeho předchůdce na vyplacení dědického podílu, která byla na věřitele postoupena. Dále v insolvenčním návrhu uvedl, že dalšími známými věřiteli dlužníka jsou společnosti FINE CREDIT, a.s., která má za dlužníkem pohledávku 26.814 Kč splatnou před 1.12.2014, GE Money Bank, a.s., která má za dlužníkem pohledávku 26.814 Kč (správně 101.751 Kč), splatnou před 5.11.2014, Český inkasní kapitál, a.s., která má za dlužníkem pohledávku ve výši 9.514,19 Kč, splatnou minimálně v roce 2010 a Generali pojišťovna a.s. která má za dlužníkem pohledávku 1.937 Kč, splatnou minimálně v roce 2010. Na tomto základě soud prvního stupně dovodil, že věřitel v návrhu neuvedl konkrétního dalšího známého věřitele s konkrétními údaji o jeho pohledávce, včetně konkrétních údajů o její splatnosti. U všech označených věřitelů schází dle soudu prvního stupně především konkrétní údaje o pohledávce každého z věřitelů, včetně konkrétních údajů o jejich splatnosti . Věřitel v návrhu neuvedl skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka, pro tuto vadu insolvenčního návrhu nelze v řízení pokračovat a proto soud insolvenční návrh věřitele odmítl (ust. § 128 odst. 1 insolvenčního zákona). O náhradě nákladů řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 3 o.s.ř., když dle obsahu spisu dlužníkovi v řízení náklady nevznikly.

Proti usnesení soudu prvního stupně podal odvolání věřitel, který namítl, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Podle něj označil v insolvenčním návrhu další věřitele dlužníka, včetně existence dalších pohledávek a probíhajících exekučních řízení, což je podpořeno důkazy, které doložil spolu s insolvenčním návrhem. V insolvenčním návrhu označil zásadní skutečnosti a insolvenčnímu soudu musí být z jeho úřední činnosti zřejmé, že když nebyl účastníkem exekučního řízení, nemá legální možnost získat konkrétní údaje o titulu pohledávky a její aktuální výši. Podle názoru odvolatele nemá napadené rozhodnutí oporu v právním řádu a vedlo by k ryze formálnímu chápání insolvenčního řízení. V odvolání odvolatel odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 14 INS 15886/2013 a v odvolacím řízení navrhl, aby bylo napadené usnesení změněno tak, že insolvenční návrh věřitele se neodmítá.

Podle ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Z obsahu insolvenčního návrhu, mimo správných skutečností uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, vyplývá, že věřitel v něm tvrdil, že mu byla na základě smlouvy ze dne 11.11.2014 postoupena pohledávka původního věřitele Ondřeje Bohumínského za dlužníkem ve výši 135.710 Kč z titulu vyplacení dědického podílu po zůstavitelce Evě Bohumínské, jejíž splatnost nastala 28.2.2015. V návrhu označil čtyři další věřitele jejich obchodní firmou, adresou sídla a identifikačním číslem osoby. Svá tvrzení hodlal doložit výpisy z katastru nemovitostí, v němž je vedení exekučních řízení zapsáno.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). Dle odstavce 2, se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Odvolací soud se ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že věřitel v insolvenčním návrhu uvedl tvrzení o své aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu ve smyslu ustanovení § 97 odst. 5 IZ, neboť v návrhu tvrdí, že má pohledávku za dlužníkem ve výši 135.710 Kč z titulu vyplacení dědického podílu po zůstavitelce Evě Bohumínské, jejíž splatnost nastala 28.2.2015. Ve vztahu k tvrzením o pohledávkách dalších věřitelů odvolací soud odkazuje na soudem prvního stupně citované usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21.12.2011 sen. zn. 29 NSČR 14/2011, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 44/2012 (dále též R 44/2012), a které sjednotilo soudní praxi v posuzování náležitostí věřitelských insolvenčních návrhů. V něm Nejvyšší soud, mimo citace uvedené v odůvodnění napadeného usnesení, dále uvedl, že požadavek projednatelnosti nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označeni další věřitelé dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, respektive neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti .

V této věci navrhovatel označil další čtyři věřitele dlužníka, výši pohledávky každého z nich a data jejich splatnosti konkretizoval tak, že byly splatné minimálně před přesně označeným dnem (u dvou pohledávek) a minimálně v určitém roce (u dalších dvou pohledávek). Z uvedených údajů vyplývá, že dle návrhu má dlužník tyto závazky: -vůči věřiteli FINE CREDIT, a.s. ve výši 26.814 Kč, jehož splatnost nastala nejpozději 30.11.2014 (před datem 1.12.2014); -vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. ve výši 101.751 Kč, jehož splatnost nastala nejpozději 4.11.2014 (tedy před datem 5.11.2014); -vůči věřiteli Český inkasní kapitál, a.s. ve výši 9.504,19 Kč, jehož splatnost nastala nejpozději ke dni 31.12.2010 (tedy minimálně již v roce 2010); -závazek vůči věřiteli Generali pojišťovna a.s. ve výši 1.937 Kč, jehož splatnost nastala nejpozději ke dni dne 31.12.2010 (tedy minimálně již v roce 2010).

Z těchto tvrzení vyplývá úpadek dlužníka pro platební neschopnost ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, písm. b) IZ, protože obsahuje jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku (ust. § 103 odst. 2 IZ, srov. R 44/2012). Tvrzeními v návrhu se lze z pohledu stavu úpadku dlužníka v insolvenčním řízení věcně zabývat (osvědčovat je za předpokladu aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele) a v řízení o insolvenčním návrhu pokračovat. Teprve při věcném hodnocení skutečností, tvrzených v návrhu, se bude možno zabývat tím, zda byly v řízení doloženy (osvědčeny), přičemž při osvědčování stavu úpadku je soud veden vyšetřovací zásadou (viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 2010 sen. zn. 29 NSČR 30/2009, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 14/2011).

Odvolací soud z výše uvedených důvodů změnil napadené usnesení soudu prvního stupně tak, že insolvenční návrh věřitele se neodmítá (ust. § 220 odst. 1 o.s.ř.).

Závěrem odvolací soud pro úplnost dodává, že za odvolání proti rozhodnutí jen procesní povahy, včetně odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, se soudní poplatek nevybírá (viz. položka 22, bod 14 Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích).

P o u če n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a věřiteli se však také doručuje zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 24. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu