3 VSOL 531/2012-A-14
KSOS 34 INS 6051/2012 3 VSOL 531/2012-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň Mgr. Diany Vebrové a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Leopolda anonymizovano , anonymizovano , bytem Orlová-Lutyně, F.S.Tůmy 1203, PSČ 735 14, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.6.2012, č.j. KSOS 34 INS 6051/2012-A-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e mění tak, že dlužníku se záloha na náklady insolvenčního řízení neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníku, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu prvního stupně specifikovaný ve výroku rozhodnutí.

Na odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně konstatoval, že insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně dne 13.3.2012 bylo zahájeno insolvenční řízení. Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 108, § 392 odst. 2, § 393 odst. 3, § 396 odst. 1 insolvenčního zákona a uvedl, že vyzval dlužníka usnesením ze dne 22.3.2012, č.j. KSOS 34 INS 6051/2012-A-3, aby doložil aktuální znalecký posudek týkající se nemovitostí v jeho vlastnictví, který nebude starší tří měsíců. Soud prvního stupně konstatoval, že výzva k doložení znaleckého posudku byla dlužníku doručena dne 26.3.2012, lhůta k doplnění návrhu na povolení oddlužení tedy uplynula dnem 2.4.2012. Dne 6.4.2012 dlužník požádal soud prvního stupně o prodloužení lhůty k doplnění návrhu na povolení oddlužení o 30 dnů. Soud prvního stupně s odkazem na ustanovení § 393 odst. 1 insolvenčního zákona poukázal na to, že lhůta k odstranění vad nebo k doplnění návrhu na povolení oddlužení nesmí být delší než 7 dnů a jelikož se jedná o lhůtu zákonnou, není možné ji prodloužit. Soud prvního stupně dále uzavřel, že dlužníka poučil o následcích řádného nedoplnění návrhu na povolení oddlužení. Soud prvního stupně uzavřel, že nedoložení znaleckého posudku je takovou vadou, která brání soudu pokračovat v řízení, neboť neznalost aktuální hodnoty majetku dlužníka mimo jiné brání nezajištěným věřitelům zvážit, zda pro ně bude výhodnější hlasovat o způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty. S odkazem na ustanovení § 396 odst. 1 insolvenčního zákona soud prvního stupně uzavřel, že pokud soud prvního stupně návrh na povolení oddlužení odmítne pro jeho vady, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (§ 393 odst. 3 a § 396 odst. 1 IZ). Soud prvního stupně odkázal na ustanovení § 167, § 298 a § 305 odst. 2 insolvenčního zákona a na ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. a dále na ustanovení § 168 odst. 2, písm. a) a § 168 odst. 1, písm. d) insolvenčního zákona a uvedl, že nemovitosti ve vlastnictví dlužníka jsou zajištěny, ze zpeněžení těchto nemovitostí proto bude uspokojován přednostně zajištěný věřitel a teprve v případě, že zajištěný věřitel bude uspokojen v plné výši, budou se hradit i pohledávky, mezi něž patří přednostně hotové výdaje a odměna insolvenčního správce a následně i náhrada na náklady insolvenčního řízení. Soud prvního stupně uzavřel, že v této počáteční fázi řízení nelze předjímat, jaká je zpeněžitelnost zajištěných nemovitostí a zda bude tento majetek dlužníka postačovat i k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Soud prvního stupně vyšel ze závěru, že dlužník nedisponuje majetkem, který by mohl po prohlášení konkursu umožnit výkon činnosti insolvenčního správce a který by postačoval alespoň k úhradě odměny insolvenčního správce, která činí dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. při způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nejméně 45.000 Kč. Soud prvního stupně uvedl, že smyslem zálohy na náklady insolvenčního řízení je umožnit působení insolvenčního správce bezprostředně po vydání rozhodnutí o úpadku, tedy v době, kdy výdaje na činnost insolvenčního správce nelze krýt z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty a jejím účelem je umožnit řádný výkon činnosti insolvenčního správce od počátku a tím překlenout prvotní nedostatek peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, jímž se domáhal jeho zrušení. Dlužník namítal, že znalecký posudek nepředložil z objektivních důvodů, neboť znalec, který znalecký posudek zpracovával, byl pracovně zaneprázdněn. Dlužník uvedl, že není důvod k odmítnutí ani zamítnutí jeho insolvenčního návrhu, neboť lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nebude nižší než 30 % jejich pohledávek s ohledem na celkovou výši pohledávek 183.744,25 Kč a měsíční důchod dlužníka 10.845 Kč s tím, že lze očekávat uspokojení nezajištěných věřitelů v rozsahu 73,67 % a pokud by se uspokojovali zajištění věřitelé z předmětu zajištění, byla by míra uspokojení nezajištěných věřitelů ještě vyšší. Dlužník argumentoval tím, že není důvod pro řešení jeho úpadku konkursem a proto není namístě záloha ve výši 50.000 Kč, když nejvhodnějším způsobem řešení jeho úpadku je oddlužení plněním splátkového kalendáře, které přinese věřitelům dlužníka nejvyšší míru uspokojení jejich pohledávek.

K odvolání dlužník připojil znalecký posudek č. 1681-84/12 ze dne 14.6.2012 znalce Ing. Jiřího Ignačíka, týkající se ocenění nemovitého majetku-řadové garáže bez čísla popisného a čísla evidenčního postavené na parcele č. 2891/121, v katastrálním území Poruba u Orlové, v obci Orlová, okres Karviná, a to včetně tohoto pozemku. Ocenění bylo provedeno k datu 11.6.2012.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo ( § 212, § 212a odst. 1, odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka je důvodné.

Z obsahu spisu se podává, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení doručeným soudu prvního stupně dne 13.3.2012 se dlužník domáhal zjištění svého úpadku a jako způsobu jeho řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužník tvrdil, že má celkem 6 peněžitých závazků, z nichž část je po splatnosti po dobu delší než 30 dnů a tyto závazky není schopen splácet. Dlužník tvrdil, že celková výše závazků činí 183.744,25 Kč s příslušenstvím. V bodu 18 návrhu (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné) dlužník uvedl pět závazků vůči pěti věřitelům, v bodu 20 návrhu (závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-vykonatelné) dlužník uvedl další jeden závazek vůči dalšímu věřiteli, ohledně něhož byl vydán exekuční příkaz. V bodu 16 návrhu (majetek, který není předmětem zajišťovacích práv) dlužník uvedl obvyklé vybavení domácnosti, mobilní telefon a osobní automobil Škoda 105 a nemovitost-garáž na LV č. 1003 v katastrálním území Poruba u Orlové v rozsahu spoluvlastnického podílu 1/2. K návrhu dlužník připojil mimo jiné seznam závazků, v němž uvedl šest věřitelů se šesti závazky, každý závazek dlužník uvedl jeho výší s tím, že tato částka nezahrnuje příslušenství, výši příslušenství u žádného ze závazků dlužník nevyčíslil. Splatnost dvou závazků nastala před rokem 2012. K návrhu dlužník připojil výpis z katastru nemovitostí ze dne 12.3.2012, z něhož se podává, že dlužník má v SJM s manželkou nemovitosti-garáž bez čísla evidenčního a čísla popisného na pozemku parc. č. 2891/121-zastavěná plocha a nádvoří, včetně tohoto pozemku, v obci Orlová a v katastrálním území Poruba u Orlové, nemovitost je zatížena zástavními právy exekutorskými a je předmětem exekucí. Usnesením ze dne 22.3.2012, č.j. KSOS 34 INS 6051/2012-A-3, soud prvního stupně vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh o aktuální znalecký posudek ohledně nemovitostí dlužníka v obci Orlové ne starší tří měsíců. Výzva byla dlužníku doručena dne 26.3.2012. Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 6.4.2012 dlužník požádal o prodloužení lhůty k předložení znaleckého posudku o 30 dní z důvodu finanční situace s tím, že není schopen v tak krátké lhůtě znalecký posudek nechat vyhotovit. Poté soud prvního stupně ve věci rozhodl napadeným usnesením. Dne 26.6.2012 byla doručena soudu prvního stupně omluva dlužníka, dlužník žádal o prominutí zmeškání lhůty k předložení znaleckého posudku, k této omluvě připojil znalecký posudek ze dne 14.6.2012, č. 1681-84/12, znalce Ing. Jiřího Ignačíka, který opakovaně připojil k odvolání a který se týká ocenění předmětných shora popsaných nemovitostí dlužníka.

Podle ustanovení § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Podle ustanovení § 108 odst. 2 IZ, výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.

Podle ustanovení § 392 odst. 2, věty první a druhé IZ, v seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje.

Podle ustanovení § 393 odst. 1 IZ, neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést.

Podle ustanovení § 393 odst. 2 IZ, podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti.

Podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Je třeba uvést, že k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit-mimo jiné-seznam majetku, v němž u každé položky v seznamu musí být uveden údaj o době pořízení tohoto majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny, přičemž nemovitosti a majetek, na kterém váznou zajišťovací práva, musí být vždy oceněn znalcem (ustanovení § 392 odst. 1, písm. a/, odst. 2 IZ). Znalecký posudek k ocenění těchto věcí musí nechat zpracovat navrhovatel, neboť tento znalecký posudek tvoří povinnou přílohu návrhu na povolení oddlužení. Správný je závěr soudu prvního stupně o tom, že pokud dlužník na výzvu soudu návrh na povolení oddlužení ve stanovené lhůtě neopraví nebo nedoplní podle pokynu soudu tak, aby měl zákonem požadované náležitosti a přílohy, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne (§ 393 odst. 3 IZ) s tím, že odmítne-li návrh na povolení oddlužení, má ve smyslu ustanovení § 396 IZ povinnost rozhodnout současně o řešení dlužníkova úpadku konkursem.

V přezkoumávané věci není pochybností o tom, že dlužník ani přes výzvu soudu (spolu s poučením o následcích neuposlechnutí této výzvy podle ustanovení § 393 odst. 1 IZ) zákonem požadovanou přílohu (znalecký posudek o ceně nemovitostí, jež má dlužník spolu se svou manželkou ve společném jmění manželů) nepřipojil.

Nicméně dlužník tak učinil dodatečně, v průběhu odvolacího řízení, takže důvod pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 insolvenčního zákona nadále dán není.

Pro úplnost odvolací soud dodává, že z dosavadních výsledků řízení nelze dovodit ani lehkomyslný přístup dlužníka ve vztahu k plnění povinností v insolvenčním řízení (srovnej ustanovení § 395 odst. 2, písm. b/ IZ). Dlužník na výzvu soudu k předložení znaleckého posudku reagoval žádostí o prodloužení lhůty o 30 dnů s tím, že není schopen v určené době znalecký posudek zajistit a následně, v průběhu odvolacího řízení, tento nedostatek návrhu na povolení oddlužení odstranil.

Za tohoto stavu věci tedy není dán důvod pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ z důvodu nepředložení znaleckého posudku, případně pro jeho zamítnutí podle ustanovení § 395 odst. 2, písm. b) IZ. Za tohoto stavu věci proto není důvodný ani požadavek soudu prvního stupně na složení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, když nelze předjímat, že způsobem řešení úpadku dlužníka bude konkurs.

Na základě obsahu spisu dosud nelze učinit ani závěr o tom, zda budou na straně dlužníka splněny podmínky pro povolení oddlužení ve smyslu ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) IZ, protože dlužník řádně v návrhu netvrdil celkovou výši svých závazků a tuto řádně neuvedl ani v seznamu závazků. U každého ze závazků dlužník uvedl, že k němu náleží i příslušenství, které však nevyčíslil. Bude tedy na soudu prvního stupně, aby vyzval dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu a k doplnění seznamu závazků o skutečnou výši závazků dlužníka včetně příslušenství za účelem posouzení esenciální podmínky pro povolení oddlužení dle ustanovení § 395 odst. 1, písm. b) IZ, tedy podmínky uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v rozsahu 30 % jejich pohledávek.

Poté, co bude známá celková výše závazků dlužníka, posoudí soud prvního stupně opakovaně podmínky pro uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, jakož i učiní opakovaně předběžný závěr o tom, zda dlužníku bude možné povolit oddlužení, či zda v úvahu přicházejícím způsobem řešení jeho úpadku bude konkurs.

Z důvodů shora uvedených proto odvolací soud dle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení se dlužníku neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 24. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu