3 VSOL 53/2016-A-62
KSBR 28 INS 27027/2015 3 VSOL 53/2016-A-62

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Radky Panáčkové v insolvenční věci dlužníka Lansdowne Invest, s.r.o., se sídlem Brno, Mečová 358/8, PSČ: 602 00, identifikační číslo osoby: 24800422, zastoupeného Vítem anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1344/59, PSČ: 170 00, o insolvenčním návrhu věřitelů a) RALT COMPANY s.r.o., se sídlem Dobřejovice, Lipov 181, PSČ: 251 01, identifikační číslo osoby: 02138816, b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 24, PSČ: 110 00, a o insolvenčním návrhu dlužníka, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, o odvolání dlužníka, navrhovatele a) a věřitele Crius Capital, SE, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Krížna 56, PSČ: 821 08, identifikační číslo osoby: 36862070, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2015, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-22,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích II. a III. potvrzuje .

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, zjistil úpadek dlužníka Lansdowne Invest, s.r.o. (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil isir.justi ce.cz konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Jana Jukla, Praha 7, Přístavní 321/14, identifikační číslo osoby: 71463771 (výrok III.), učinil další potřebné výzvy a poučení dle insolvenčního zákona a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 14.3.2016 (výroky IV. až XIII.), a uložil navrhovatelům RALT COMPANY s.r.o. a Glory Daze Associated S.A. zaplatit společně a nerozdílně do tří dnů od právní moci tohoto usnesení poplatek za podaný insolvenční návrh ve výši 2.000 Kč (výrok XIV.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že řízení bylo zahájeno podáním věřitele, navrhovatele a) dne 29.10.2015. Podáním ze dne 10.11.2015, doručeným soudu dne 10.11.2015, přistoupil k insolvenčnímu návrhu dlužník a podáním ze dne 10.11.2015, doručeným soudu téhož dne, věřitel Glory Daze Associated S.A. V podaném návrhu a v přihlášce své pohledávky věřitel a) uvedl, že má za dlužníkem pohledávku po splatnosti v celkové výši 50.000 Kč z titulu poskytnuté půjčky, která měla být splacena 5.9.2015, jako dalšího známého věřitele označil věřitele AB-CREDIT a.s., identifikační číslo osoby: 40522610. Dlužník ve svém návrhu uvedl, že je podnikající právnickou osobou, a že je v úpadku, neboť má značný počet věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Uvedl, že má například závazky vůči věřiteli a) a dále společnosti AB-CREDIT a.s., identifikační číslo osoby: 40522610 a ČEZ Distribuce, a.s., identifikační číslo osoby: 24729035. Podle údajů uvedených dlužníkem jeho roční obrat nedosáhl výše 50.000.000 Kč a nemá žádné zaměstnance, sám jako řešení svého úpadku reorganizací označil za nereálné. Ke svému návrhu připojil dlužník seznam svého majetku, svých věřitelů a svých zaměstnanců. Věřitel Glory Daze Associated S.A. v návrhu uvedl, že má za dlužníkem několik splatných pohledávek, jež nabyl od věřitele AB-CREDIT a.s., identifikační číslo osoby: 40522610, jako dalšího věřitele dlužníka označil věřitele RALT COMPANY s.r.o. Soud prvního stupně se nejdříve zabýval otázkou aktivní legitimace navrhovatelů k podání insolvenčního návrhu. V této souvislosti uvedl, že dlužník se k insolvenčnímu návrhu věřitelů připojil a nezpochybnil žádnou z pohledávek tvrzených věřiteli v jejich návrhu, pohledávky těchto věřitelů uvedl výslovně v insolvenčním návrhu. Podle soudu jsou tak pohledávky navrhujících věřitelů, označené v návrzích, nesporné a existentní. Pohledávka věřitele RALT COMPANY s.r.o. je ke dni vydání tohoto rozhodnutí více jak 30 dnů po splatnosti, takže minimálně věřitel a) RALT COMPANY s.r.o. a dlužník jsou k podání insolvenčního návrhu aktivně legitimováni. Pohledávky věřitele Glory Daze Associated S.A. jsou minimálně částečně více jak 30 dnů po splatnosti. Pro závěr o úpadku dlužníka a naplnění podmínky mnohosti věřitelů však není podstatné-jak soud prvního stupně pokračoval-kdo je v této chvíli držitelem pohledávek uplatněných věřitelem Glory Daze Associated S.A., tedy zda tento věřitel nebo společnost AB-CREDIT a.s. Podstatné je, že dlužník tuto pohledávku ve svém insolvenčním návrhu označil a její existenci uznal. Dalším věřitelem dlužníka je minimálně věřitel RALT COMPANY s.r.o. Soud prvního stupně uzavřel, že dlužník má minimálně vůči dvěma věřitelům splatné závazky, jež jsou více jak 30 dnů po splatnosti, a jež dlužník není schopen plnit, neboť sám uvedl, že je předlužen a naplňuje podmínky dané ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), proto rozhodl o úpadku dlužníka. Soud prvního stupně dále dovodil, že dlužník nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, neboť je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nesplňuje ani podmínky pro povolení reorganizace stanovené v § 316 odst. 5 IZ když ve svém insolvenčním návrhu uvedl, že nemá roční obrat dosahující částky 50.000.000 Kč a nemá více jak 50 zaměstnanců. Dlužník sám navrhl prohlášení konkursu na svůj majetek, ve lhůtě dané ustanovením § 316 odst. 5 IZ, nepředložil návrh na reorganizaci a nepožádal ani o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu dle ustanovení § 316 odst. 6 IZ. Řešení dlužníkova úpadku reorganizací za tohoto stavu není možné, proto v souladu s ustanovením § 148 odst. 1 IZ rozhodl, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem. Osoba insolvenčního správce byla určena opatřením předsedy insolvenčního soudu postupem podle ustanovení § 25 odst. 4 IZ.

Proti tomuto usnesení podali včasná odvolání dlužník, insolvenční navrhovatel -věřitel a) RALT COMPANY s.r.o. a věřitel Crius Capital, SE. Dlužník a věřitel Crius Capital, SE napadli výroky II. a III., odvolání věřitele a) RALT COMPANY s.r.o. směřuje proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně.

Dlužník ve svém odvolání (proti výrokům II. a III.) namítal, že v mezidobí vyšly najevo v řízení i mimo něj okolnosti, které ho vedou k důvodným pochybnostem o existenci aktivní legitimace Glory Daze Associated S.A. být insolvenčním navrhovatelem i k pochybnostem ve vztahu k samotné existenci touto společností přihlášené pohledávky. Ve světle informací, které byly prezentovány ve veřejných sdělovacích prostředcích má za to, že by v jeho případě připadala v úvahu jako způsob řešení jeho úpadku reorganizace. V doplnění odvolání (podání ze dne 22.1.2016) dále uvedl, že u ustaveného insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla existují významné pochybnosti ohledně jeho nepodjatosti, a to zejména s odkazem na jeho personální propojení s navrhovatelem Glory Daze Associated S.A., respektive jeho právním zástupcem. Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že Mgr. Jan Jukl jakožto advokát spolupracuje s JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem, což je zřejmé z výpisů ze seznamu advokátů, který vede Česká advokátní komora, kdy oba advokáti mají sídlo na stejné adrese, a nadto e-mailová adresa Mgr. Jukla zní jukl@akpetrvorisek.cz . Z Věstníku České advokátní komory, ročník 2003 vyplývá, že Mgr. Jan Jukl u advokáta JUDr. Petra Voříška vykonával koncipientskou praxi. Z Věstníku České advokátní komory, ročník 2005 pak plyne, že právní zástupce navrhovatele b) Mgr. Karel Somol rovněž vykonával koncipientskou praxi u JUDr. Petra Voříška, Mgr. Jan Jukl je tedy seniorní kolega právního zástupce navrhovatele b) z advokátní kanceláře JUDr. Petra Voříška, s nímž jej pojí osobní vztahy. Podle odvolatele je nutno upozornit na veřejně známé propojení advokáta JUDr. Petra Voříška s obchodní společností EC Group, a.s. v likvidaci, kterou zastupuje jako právní zástupce, a která nadto sídlí na stejné adrese jako JUDr. Petr Voříšek. Ve společnosti EC Group, a.s. v likvidaci přitom figuruje rovněž právní zástupce navrhovatele b), který v této společnosti zastává pozici člena představenstva a likvidátora, členem dozorčí rady je pak Pavel Šimek, který figuruje i ve společnosti EC Group Investment, a.s. Odvolatel poukázal na silné osobní propojení Mgr. Karla Somola a Mgr. Jana Jukla jako ustanoveného insolvenčního správce dlužníka s osobou JUDr. Petra Voříška jako mnohaletého právního zástupce navrhovatele b), s tím, že z těchto skutečností je zřejmé, že jsou dány důvodné pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla. V dalším doplnění odvolání (podání ze dne 11.7.2016) odvolatel namítl, že v průběhu řízení došlo k porušení řady procesních pravidel, což ve svém souhrnu vyústilo v porušení jeho práva na spravedlivý proces, přičemž je možné, že ve věci nerozhodoval zákonný soudce. Poukázal na to, že při přidělování nového nápadu ve formě insolvenčního návrhu navrhovatele a) soud shledal, že s ohledem na existenci koncernu jeho společnosti se společností CRN s.r.o. bude věc řešena formou tzv. koncernové insolvence, a na základě toho byla věc v souladu s rozvrhem práce Krajského soudu v Brně přidělena Mgr. Janu Kozákovi jako zákonnému soudci, který již vedl řízení v insolvenční věci společnosti CRN s.r.o. V dalším řízení však soud neustanovil stejného koncernového insolvenčního správce jako u společnosti CRN s.r.o. ani zákonného insolvenčního správce podle pořadníku, tedy tzv. kolečka . Namísto toho ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Jana Jukla, tj. osobu, která byla v minulosti v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze ustanovena insolvenčním správcem společnosti SIDIA, akciová společnost, která v minulosti s ním tvořila koncern, avšak v okamžiku zahájení insolvenčního řízení již toto dřívější koncernové propojení neexistovalo. Odvolatel má za to, že tímto postupem soud prvního stupně poškodil jeho procesní práva a zasáhl do jeho práva na spravedlivý proces, když buď ve věci nerozhodoval zákonný soudce, či došlo k porušení zákonných procesních pravidel při ustanovení insolvenčního správce. V této souvislosti odkázal na ustanovení § 25 odst. 4 insolvenčního zákona, které přikazuje jmenování insolvenčním správcem subjektů, které tvoří koncern, stejnou osobu, ledaže tomu brání důležité důvody. Podle názoru odvolatele je insolvenční řízení zatíženo závažnými procesními vadami, které způsobují nejen nesprávnost a nezákonnost vydaného usnesení, ale ve svém důsledku mohou vést ke zmatečnosti celého insolvenčního řízení.

Navrhující věřitel RALT COMPANY s.r.o. namítl ve svém odvolání (proti výroku III.), že soudem ustanovený insolvenční správce není osobou nestrannou a že existují důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti. Odkázal na vyjádření dlužníka, z něhož podle jeho názoru vyplývají alarmující informace, které ho vedou k pochybnostem o nepodjatosti ustanoveného správce. Zejména se jedná o blízké vztahy Mgr. Jana Jukla k právnímu zástupci majoritního věřitele dlužníka, Mgr. Karlu Somolovi, a advokátní kanceláři JUDr. Petra Voříška, která dlouhodobě zastupuje skupinu okolo majoritního věřitele. Odvolatel soudu vytýká, že k výběru ustanoveného insolvenčního správce navíc došlo nestandardním způsobem, když soud neustanovil insolvenčního správce podle tzv. kolečka, ale s odkazem na existenci koncernu dlužníka se společností SIDIA, akciová společnost a vybral jejího insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla. Není mu známo, proč soud zvolil a ustanovil právě insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla, o jehož nepodjatosti existují vážné pochybnosti, a který ani nevykonává činnost insolvenčního správce v obvodu Krajského soudu v Brně. Poukázal na to, že v jiných insolvenčních řízeních soud Mgr. Jana Jukla neustanovil, když shledal, že skutečně existují důvody, pro které lze oprávněně pochybovat o jeho nepodjatosti, a ustanovil insolvenčním správcem jinou osobu. V této souvislosti odkázal na opatření o určení osoby insolvenčního správce vydané dne 4.12.2015 pod sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015, jímž byla předsedou Krajského soudu v Brně předběžnou správkyní společnosti DESPERADOS s.r.o. ustanovena Mgr. Michaela Rotterová, a to právě z důvodů, že existují okolnosti, které vzbuzují pochybnosti o nepodjatosti Mgr. Jana Jukla pro jeho možný poměr k zástupci majoritního věřitele, přičemž soudem bylo mimo jiné dále konstatováno, že ve vztahu k Mgr. Janu Juklovi existuje důvod pochybovat o tom, zda tento vztah neovlivní celkový výkon práv a povinností insolvenčního správce. Odvolatel navrhl rozhodnutí soudu prvního stupně změnit tak, že insolvenčním správcem bude ustavena osoba odlišná od Mgr. Jana Jukla.

Společnost Crius Capital, SE, která je přihlášeným věřitelem, ve svém odvolání (proti výrokům II. a III.) uvedla, že nesouhlasí, aby insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Jukl, neboť má pochybnosti o jeho nepodjatosti. Současně nesouhlasí s řešením úpadku dlužníka konkursem, neboť je přesvědčena, že reorganizace by vedla k vyššímu uspokojení věřitelů.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Především je třeba uvést, že Krajský soud v Brně usnesením ze dne 19.4.2016, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-47 zastavil pro nezaplacení soudního poplatku za podané odvolání řízení o odvolání věřitele Crius Capital, SE. Na základě odvolání tohoto věřitele Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 13.6.2016, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015, 3 VSOL 726/2016-A-55 usnesení soudu prvního stupně v té části výroku, v níž bylo zastaveno řízení o odvolání věřitele Crius Capital, SE proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2015, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-22 potvrdil, ve zbývající části výroku však usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že řízení o odvolání věřitele Crius Capital, SE proti výroku III. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19.11.2015, č.j. KSBR 28 INS 27027/2015-A-22 se nezastavuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání byla podána včas a osobami oprávněnými, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně v odvoláním napadeném rozsahu, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání nejsou důvodná.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Brně návrhem insolvenčního věřitele RALT COMPANY s.r.o., doručeným soudu dne 29.10.2015, v němž insolvenční navrhovatel uvedl, že dlužník je členem koncernu C.M.B., který podléhá společnému obchodnímu vedení. Součástí koncernu C.M.B. je rovněž společnost CRN s.r.o., identifikační číslo osoby: 26975394, s níž je vedeno u Krajského soudu v Brně insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 28 INS 25210/2013. Vzhledem k úzkému propojení společností v koncernu a s ohledem na účel insolvenčního řízení považuje za nutné, aby byl úpadkový stav dlužníka řešen formou tzv. koncernové insolvence ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 insolvenčního zákona. Ve vylíčení rozhodujících skutečností dále uvedl, že má vůči dlužníku pohledávku z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 50.000 Kč, když zápůjčka byla poskytnuta na úhradu odměny za služby, které jednotlivým společnostem koncernu poskytoval. Z přijaté půjčky nebyla splacena doposud žádná částka, splatnost zápůjčky byla dohodou stanovena na 5.9.2015. K insolvenčnímu řízení přistoupil dlužník podáním ze dne 10.11.2015, v němž potvrdil, že je členem koncernu C.M.B., jehož součástí je i společnost CRN s.r.o., jejíž úpadek je řešen Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 25210/2013, s tím, že považuje za vhodné a účelné, aby jeho úpadkový stav byl řešen formou tzv. koncernové insolvence. Podle tvrzení v návrhu se nachází v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť naplňuje podmínky tzv. předlužení, má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Navrhl, aby jeho úpadek byl řešen konkursem, když řešení reorganizací není přípustné, neboť nesplňuje zákonem stanovené podmínky pro přípustnost reorganizace, tedy nedosahuje obratu 50.000.000 Kč ani nezaměstnává 50 zaměstnanců. Podáním ze dne 10.11.2015 přistoupila k insolvenčnímu řízení společnost Glory Daze Associated S.A. Ve vylíčení rozhodujících skutečností uvedla, že má vůči dlužníku pohledávky ze smluv o úvěru, které byly uzavřeny mezi dlužníkem a věřitelem Metropolitním spořitelním družstvem v likvidaci, identifikační číslo osoby: 25571150. Uvedené pohledávky byly z původního věřitele postoupeny na společnost AB-CREDIT a.s. a následně pak na jeho osobu. Dlužník ve svém vyjádření ze dne 11.11.2015, ve kterém reagoval na insolvenční návrh věřitele Glory Daze Associated S.A., uvedl, že tento navrhovatel jej bez reálných důvodů osočuje z umělého vytvoření koncernu se společností CRN s.r.o. za účelem vedení insolvenčních řízení společností koncernu u Krajského soudu v Brně. Dále vyjadřoval své přesvědčení, že z důvodu ustanovení společnosti Burián & Penka, insolvece, v.o.s. insolvenčním správcem dlužníka CRN s.r.o., je ustanovení této společnosti koncernovým insolvenčním správcem logickou volbou . Ve vztahu k osobě Mgr. Jana Jukla pak tvrdil-s odkazem na jeho personální propojení s právním zástupcem insolvenčního navrhovatele b)- významné pochybnosti ohledně jeho nepodjatosti . Současně upozornil na veřejně známé propojení advokáta JUDr. Petra Voříška se společností EC Group a.s. v likvidaci, v níž rovněž figuruje zástupce insolvenčního navrhovatele b) Mgr. Karel Somol v pozici člena představenstva a likvidátora a jejímž členem je Pavel Šimek, figurující ve společnosti EC Group Investment a.s., která dle jeho informací zastupuje společnost insolvenčního navrhovatele b). Podle dlužníka jsou tvrzení v podání insolvenčního navrhovatele b) účelová, mající za cíl jej poškodit, přičemž jejich konečným důsledkem je zajistit přesun insolvenčních řízení koncernu C.M.B. pod insolvenčního správce propojeného s insolvenčním navrhovatelem b). V tomto podání rovněž uvedl, že společnost SIDIA, akciová společnost již není součástí koncernu C.M.B., když před zahájením insolvenčních řízení koncernových společností u Krajského soudu v Brně došlo k převodu této společnosti na třetí osobu, což se v nejbližší době promítne do příslušného zápisu v obchodním rejstříku. Podle obsahu spisu dne 11.11.2015 požádal Mgr. Jan Kozák, kterému byla věc přidělena k projednání a rozhodnutí, předsedu insolvenčního soudu JUDr. Milana Bořka v souvislosti s ustanovením § 25 IZ o určení osoby insolvenčního správce. V žádosti popsal základní skutečnosti o dosavadním průběhu řízení a jako další rozhodující skutečnosti uvedl, že insolvenční navrhovatel a) v návrhu tvrdil koncernové propojení dlužníka se společností CRN s.r.o., které dle výpisu z obchodního rejstříku je dáno osobou jednatele obou společností C.M.B. Management, s.r.o., identifikační číslo osoby: 02476053 s tím, že koncernové propojení bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 26.10.2015, a jejím insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Burián & Penka, insolvence, v.o.s., identifikační číslo osoby: 29352037. Z návrhu, resp. přistoupení insolvenčního navrhovatele b) však vyplývá, že je vedeno pod sp. zn. MSPH 88 INS 9621/2014 insolvenční řízení ve věci dlužníka SIDIA, akciová společnost, identifikační číslo osoby: 15503020, v němž již bylo rozhodnuto o úpadku a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Jukl, advokát se sídlem Přístavní 321/14, Praha 7, který nebyl odvolán schůzí věřitelů postupem dle § 29 IZ. Dle výpisu z obchodního rejstříku jsou společnosti dlužníka a SIDIA, akciová společnost propojeny prostřednictvím společnosti C.M.B. Management s.r.o., který je jediným členem představenstva společnosti SIDIA akciová společnost a jediným členem představenstva dlužníka s tím, že koncernové propojení bylo zapsáno dne 2.12.2014 a je zapsáno i ke dni podání žádosti. Dlužník sice namítl, že společnost SIDIA, akciová společnost již není členem koncernu dlužníka, toto však nedoložil, proto jako osobu insolvenčního správce navrhuje Mgr. Jana Jukla. Dne 16.11.2015 určil předseda insolvenčního soudu JUDr. Milan Bořek svým opatřením insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla (viz opatření založené ve spise jako dokument na č.l. A-21). Podle údajů uvedených v tomto opatření insolvenční správkyně JUDr. Edita Pařízková nebyla v této věci určena insolvenční správkyní s odkazem na úpravu ustanovení § 25 odst. 4 IZ. V opatření jsou dále uvedeny skutečnosti o probíhajícím insolvenčním řízení ve věci koncernově propojeného dlužníka SIDIA, akciová společnost.

Ze zápisu v obchodním rejstříku, vedenému Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16948 vyplývá, že dne 13.2.1991 byla zapsána obchodní firma SIDIA, akciová společnost, naposledy se sídlem Přátelství 1518/4, Hostivař, 109 00 Praha 10 (zapsáno 16.12.2015), identifikační číslo osoby: 15503020. Jako člen jejího představenstva byla v době od 2.12.2014 do 16.12.2015 zapsána společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby: 02476053 se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1 s tím, že dnem zániku funkce je den 24.10.2015. Jako člen představenstva je ode dne 16.12.2015 zapsán Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Jaroslava Haška 569, Ledeč nad Sázavou, PSČ: 584 01 se dnem vzniku členství 24.10.2015. Tato osoba je ode dne 16.12.2015 zapsána rovněž jako jediný akcionář společnosti (v době od 2.12.2014 do 16.12.2015 byla jako jediný akcionář společnosti zapsána společnost C.M.B. real estate LTD., se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, reg. č. 8860244).

Ze zápisu v obchodním rejstříku vedenému Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49250 vyplývá, že dne 5.8.2005 byla zapsána obchodní firma CRN s.r.o. se sídlem Mečová 258/8, Brno-město, PSČ: 602 00 Brno, identifikační číslo osoby: 26975394 (do 26.10.2015 se sídlem Mariánské náměstí 965/6, Znojmo), jako její jednatel je zapsána společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby: 02476053 se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, s tím, že dnem vzniku funkce je den 26.10.2015.

Z insolvenčního rejstříku vyplývá, že dne 11.9.2013 bylo zahájeno u Krajského soudu v Brně insolvenční řízení ve věci dlužníka CRN s.r.o. se sídlem Mariánské náměstí 965/6, Znojmo, identifikační číslo osoby: 26975394, tato věc byla přidělena k projednání a rozhodnutí do senátu 28 INS insolvenčního soudu a je v insolvenčním rejstříku vedena pod sp. zn. 28 INS 25210/2013. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení dlužníka CRN s.r.o. ze dne 11.9.2013, č.j. KSBR 28 INS 25210/2013-A-2 byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 11.9.2013 v 11.02 hodin.

Ustanovený insolvenční správce Mgr. Jan Jukl ve svém vyjádření ze dne 10.2.2016 uvedl, že dle veřejně známých informací vykonával právní zástupce navrhovatele b) Mgr. Karel Somol advokátní praxi v advokátní kanceláři JUDr. Petra Voříška, Ph.D., LL.M., nicméně více než 5 let již v ní nepůsobí, ani s ní nijak nespolupracuje. Prohlašuje, že s právním zástupcem insolvenčního navrhovatele b) Mgr. Karlem Somolem po jeho odchodu z advokátní kanceláře JUDr. Petra Voříška, Ph.D., LL.M. nijak nespolupracoval a nespolupracuje. V advokátní kanceláři JUDr. Petra Voříška, Ph.D., LL.M. v zaměstnaneckém poměru vykonával koncipientskou praxi a působil v ní jako zaměstnaný advokát do konce ledna 2014. V současné době jako samostatný advokát a insolvenční správce s touto advokátní kanceláří spolupracuje, přičemž má sídlo na shodné adrese, a užívá dosud e-mailovou adresu jukl@akpetrvorisek.cz. Dle sdělených informací je mu známo, že advokátní kancelář JUDr. Petra Voříška poskytovala právní služby společnosti navrhovatele b) do dubna 2015. V současné době však JUDr. Petr Voříšek (ani další v podáních dlužníka uvedené subjekty) právně nezastupuje ani jim neposkytuje jakékoliv jiné právní služby tak, jak vyplývá z připojeného prohlášení JUDr. Petra Voříška, Ph.D, LL.M. Je toho názoru, že vznesená námitka podjatosti vůči jeho osobě není důvodná, když s insolvenčním navrhovatelem b) ani s jeho právním zástupcem Mgr. Karlem Somolem není nijak personálně ani majetkově propojen, nemá s insolvenčním navrhovatelem b) ani s jeho právním zástupcem Mgr. Karlem Somolem osobní vztahy a není tak ohrožen nestranný celkový výkon jeho práv a povinností v rámci předmětného insolvenčního řízení. Z připojeného prohlášení advokáta JUDr. Petra Voříška, Ph.D, LL.M. ze dne 9.2.2016 pak vyplývá,

že insolvenčního navrhovatele b) nezastupuje, nemá s ním uzavřenu smlouvu o poskytování právních služeb, uvedené společnosti neposkytuje žádné právní služby, není zmocněn k žádným úkonům a nemá s ní žádné osobní, majetkové, pracovní, ani jiné vztahy, což se týká i právního zástupce navrhovatele b), jakož i společností EC Group, a.s. v likvidaci, EC Group Investment, a.s. a Pavla Šimka.

Podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ, insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle ustanovení § 316 odst. 4 IZ, reorganizace je přípustná, jestliže celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 50.000.000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 50 zaměstnanců v pracovním poměru; ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.

Podle ustanovení § 316 odst. 5 IZ, jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, omezení podle odstavce 4 se nepoužije.

Podle ustanovení § 316 odst. 6 IZ, jde-li o insolvenční návrh věřitele a dlužník před rozhodnutím o úpadku požádá o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu podle odstavce 5, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku prodlouží tuto lhůtu nejdéle o 30 dnů.

Odvolání dlužníka směřující proti výroku II., kterým bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nelze považovat za důvodné.

Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 23.3.2011 sen. zn. 29 NSČR 12/2011 (uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 110/2011) uzavřel, že opravný prostředek (odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost) směřující proti rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dlužníka může uspět jen tehdy, jsou-li jeho prostřednictvím zpochybněny předpoklady pro vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu, k nimž patří předchozí vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a závěr, že dlužníkův úpadek nelze řešit některým ze sanačních způsobů (reorganizací či oddlužením), případně závěr, že na místo přijetí rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 IZ) mělo být vydáno rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku (§ 158 IZ). Z pohledu toho vykladu tudíž neobstojí odvolací námitka dlužníka zpochybňující aktivní věcnou legitimaci insolvenčního navrhovatele b). Tímto argumentem by dlužník mohl zpochybňovat rozhodnutí o úpadku; ve vztahu k rozhodnutí o prohlášení konkursu je však tato námitka právně bezvýznamná.

Dlužník je podnikatelem, u kterého reorganizace podle insolvenčního zákona není přípustná bez dalšího (nejde sice o případ dle § 316 odst. 3 IZ, avšak dlužník nesplňuje ani některý z požadavků formulovaných pro přípustnost reorganizace v ustanovení § 316 odst. 4 IZ), což také dlužník sám ve svém insolvenčním návrhu uvedl. V takovém případě je reorganizace podle insolvenčního zákona přípustná podmíněně za předpokladu, že dlužník ve spojení s včas podaným návrhem na povolení reorganizace předloží ve lhůtě určené v § 316 odst. 5 IZ reorganizační plán přijatý způsobem popsaným v tomto ustanovení, popřípadě podle ustanovení § 316 odst. 6 IZ požádá o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu (srov. závěry vyjádřené v rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.1.2011, sen. zn. 29 NSČR 30/2010, které bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 96/2011). Jelikož dlužník ve stanovené lhůtě reorganizační plán nepředložil ani nepožádal o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu, reorganizace dlužníka přípustná není a jediným možným způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs. Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže s rozhodnutím o úpadku spojil rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, jako jedině možného způsobu řešení úpadku dlužníka.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 IZ, insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti; to neplatí v případě uvedeném v § 34. Jakmile se ustanovený insolvenční správce dozví, že jsou zde důvody pro jeho vyloučení, je povinen oznámit to neprodleně insolvenčnímu soudu.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 IZ, insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148 odst. 2 a je-li v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a odstavci 3. Ustanovení § 29 tím není dotčeno.

Podle ustanovení § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Námitky odvolatelů směřující proti výroku III., kterým byl ustanoven insolvenčním správcem Mgr. Jan Jukl, neobstojí.

Ve vztahu k odvolacím námitkám insolvenčního navrhovatele a) proti postupu soudu prvního stupně při ustanovení Mgr. Jana Jukla insolvenčním správcem nutno zdůraznit, že podle ustanovení § 25 IZ určuje osobu insolvenčního správce předseda krajského soudu svým opatřením, kterým je soudce rozhodující v daném insolvenčním řízení vázán. Opaření předsedy soudu je opatřením orgánu státní správy soudů vydaným na základě zákonného zmocnění v § 25 IZ. Toto opatření není soudním rozhodnutím, nelze je napadnout odvoláním či jiným opravným prostředkem. Ani odvolací soud není oprávněn přezkoumávat opatření předsedy soudu, jímž určil insolvenčního správce (srov. závěry vyjádřené v rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 5.9.2014, sp. zn. KSOS 36 INS 10678/2014, 2 VSOL 821/2014, či závěry usnesení Ústavního soudu ze dne 5.4.2016, sp. zn. II. ÚS 3234/15). Odvolací námitky insolvenčního navrhovatele a) a dlužníka, které se týkají způsobu, jakým byl Mgr. Jan Jukl opatřením předsedy insolvenčního soudu určen, jsou tudíž nevýznamné, a odvolací soud se jimi proto nezabýval. Bez významu je i námitka, že ke dni zahájení řízení, to je ke dni 29.10.2015, společnost C.M.B. Management s.r.o. již nebyla členem představenstva společnosti SIDIA, akciová společnost, neboť k zániku její funkce došlo 5 dnů před podáním návrhu, to je dne 24.10.2015, což bylo do obchodního rejstříku zapsáno až dne 16.12.2015. Tuto skutečnost totiž nelze posuzovat jako nesplnění podmínek pro ustanovení insolvenčního správce ve smyslu ustanovení § 26 IZ; tato námitka tedy nepředstavuje přípustný odvolací důvod proti výroku o ustanovení insolvenčního správce.

Dlužník v podaném odvolání tvrdil, že ustanovený insolvenční správce Mgr. Jan Jukl není nepodjatý, neboť spolupracuje a sdílí kancelář s JUDr. Petrem Voříškem, a v důsledku své dřívější činnosti v jeho advokátní kanceláři má vztah k Mgr. Karlu Somolovi, zástupci insolvenčního navrhovatele b).

Z důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu vyplývá, že důvody podjatosti insolvenčního správce se mohou týkat i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelů), a že v souvislosti s úpravou (ne)podjatosti insolvenčního správce (§ 24 IZ) insolvenční zákon zavádí i novou instituci tzv. odděleného insolvenčního správce, ustanovovaného v případech, kdy správce je v insolvenčním řízení vyloučen pouze z některých (nepočetných) úkonů.

Nejvyšší soud České republiky v důvodech svého rozhodnutí ze dne 30.6.2014, sen. zn. 29 NSČR 107/2013 (publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 114/2014) vysvětlil, že podmínky, za nichž je insolvenční správce vyloučen z insolvenčního řízení (§ 24 odst. 1 IZ) lze v zásadě (s níže uvedenou výjimkou) poměřovat s podmínkami určenými ustanovením § 14 odst. 1 o.s.ř. Přitom vztah insolvenčního správce k účastníkům řízení (dlužníku či věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku-§ 14 odst. 1 IZ, popřípadě účastníkům řízení v incidenčních sporech-§ 16 IZ), pro který je dán důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenčního správce, může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, jemuž na roveň může v konkrétním případě stát vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský (k tomu srov. mutatis mutandis důvody usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.4.2012, sen. zn. 29 NSČR 26/2012 uveřejněného pod č. 85/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Současně platí, že pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. jeho podjatost nemusí být prokázána .

Ustanovení § 24 IZ nepovažuje za důvod vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení jeho poměr jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů. V takovém případě se uplatní úprava obsažená v ustanovení § 34 IZ, která váže vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení na splnění další podmínky , a to, že je zde se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a jeho postavení v insolvenčním řízení důvod pochybovat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce. Naopak, nejsou-li zde důvody pro takové pochybnosti, je poměr insolvenčního správce jen k některému z dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů důvodem vyloučení insolvenčního správce (jen) z některých úkonů (v rámci insolvenčního řízení).

Z vyjádření insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla, jakož i z vyjádření advokáta JUDr. Petra Voříška, Ph.D. LL.M. nelze dovodit, že ustanovený insolvenční správce by byl vyloučen pro svůj poměr k zástupci insolvenčního navrhovatele b) Mgr. Karlu Somolovi. Ze skutečnosti, že ustanovený insolvenční správce a zástupce insolvenčního navrhovatele b) v minulosti vykonávali svou činnost v téže advokátní kanceláři, bez dalšího neplyne silné osobní propojení mezi nimi tak, jak tvrdí odvolatelé. Takový vztah nelze dovodit toliko z té skutečnosti, že Mgr. Jan Jukl má shodné sídlo své kanceláře jako JUDr. Petr Voříšek, Ph.D. LL.M. a že s ním spolupracuje, přičemž na této adrese měla v době rozhodování soudu prvního stupně zapsané sídlo společnost EC group a.s. v likvidaci, identifikační číslo osoby: 25839462, jejímž likvidátorem je Mgr. Karel Somol. Z vyjádření insolvenčního správce plyne, že advokátní kancelář JUDr. Petra Voříška, Ph.D. LL.M. poskytovala právní služby insolvenčnímu navrhovateli b) pouze do dubna 2015 a z vyjádření samotného advokáta JUDr. Petra Voříška, Ph.D. LL.M. vyplývá, že ke společnosti insolvenčního navrhovatele b), společnosti EC Group a.s. v likvidaci, Mgr. Karlu Somolovi a ani dalším subjektům uváděným v podání dlužníka, doručeném soudu dne 11.11.2015, žádný vztah nemá.

Odvolací soud proto uzavírá, že v řízení nevyšly najevo žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno dovozovat pochybnosti o nepodjatosti Mgr. Jana Jukla, a to ani pro jeho poměr k zástupci insolvenčního navrhovatele b).

K námitce odvolatelů, že ve věci dlužníka DESPERADOS, s.r.o., který je rovněž členem koncernové skupiny dlužníka, určil předseda Krajského soudu v Brně svým opatřením osobou předběžné správkyně Mgr. Michaelu Rotterovou s odůvodněním, že jsou dány důvody pochybovat o nepodjatosti Mgr. Jana Jukla, odvolací soud uvádí, že postupem Krajského soudu v Brně, resp. opatřením předsedy Krajského soudu v Brně při určení osoby předběžné insolvenční správkyně v uvedené věci, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015, není vázán. Odvolací soud v přezkoumávané věci při svém rozhodování vyšel z vyjádření ustanoveného insolvenčního správce Mgr. Jana Jukla a z vyjádření advokáta JUDr. Petra Voříška, Ph.D. LL.M., která ke dni vydání opatření o určení osoby předběžné insolvenční správkyně ve věci, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 27310/2015, neměl soud prvního stupně k dispozici. Odvolací soud tedy rozhodoval na základě jiných skutečností, než z jakých vycházel předseda krajského soudu, resp. soud prvního stupně při ustanovení předběžné insolvenční správkyně.

Dlužník dále namítal, že v průběhu řízení došlo k porušení řady procesních pravidel, což vyústilo v porušení jeho práva na spravedlivý proces, přičemž je možné, že ve věci nerozhodoval zákonný soudce či došlo k porušení procesních pravidel při ustanovení insolvenčního správce .

Podle ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen řízená osoba ) jinou osobou nebo osobami (dále jen řídící osoba ) tvoří s řídící osobou koncern (odstavec 1). Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činnosti v rámci podnikání koncernu (odstavec 2). Existenci koncernu jeho členové bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách, jinak nelze postupovat podle § 72 (odstavec 3).

Podle rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2015, ve znění od 1.10.2015 po změnách č. 1 až 8 (dostupného na webových stránkách Krajského soudu v Brně), a to textové části pro obchodní úsek, bodu 2.2.3., návrhy na zahájení insolvenčního řízení, které se týkají subjektů v koncernu, budou projednány a rozhodnuty u jednoho soudního oddělení podle přílohy č. 4 rozvrhu práce. Tyto věci budou projednány a rozhodnuty v oddělení, které v jedné z dotčených věcí jako první vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Věc (návrh na zahájení insolvenčního řízení), která se týká některého ze subjektu v koncernu, kde byla vyhláška o zahájení insolvenčního řízení vydána později než ve věci jiného ze subjektu v koncernu, bude neprodleně předána soudnímu oddělení, které vydalo vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení jako první, a to na základě pokynu soudce, kterému byla věc původně přidělena a jehož oddělení vydalo vyhlášku o zahájení řízení jako druhé, případně další v pořadí. Při předávání věci bude postupováno podle bodu 5. textové části rozvrhu práce krajského soudu pro obchodní úsek, s výjimkou bodu 5.1.1.; k předání věci může dojít do okamžiku vydání rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (prohlášení konkursu, povolení reorganizace nebo oddlužení). Soudní oddělení, kterým byly přiděleny návrhy na zahájení insolvenčního řízení na subjekty v koncernu podle předchozího odstavce, nebudou v tomto počtu přidělovány další návrhy na zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

V příloze č. 4 rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2015, ve znění od 1.10.2015 po změnách č. 1 až 8, jsou uvedena tato soudní oddělení: 1) 24 INS, K, Cm, ICm Mgr. Eva Krčmářová, 2) 26 INS, K, Cm, ICm JUDr. Ludmila Hanzlíková, 3) 27 INS, K, Cm, ICm JUDr. Hana Hrstková, 4) 28 INS, K, Cm, ICm Mgr. Jan Kozák, 5) 29 INS, K, Cm, ICm JUDr. Vlasta Bruknerová, 6) 30 INS, K, Cm, ICm Mgr. Martin Hejda (od 1.9.2015 do 29.2.2016 stáž u Vrchního soudu v Olomouci), 7) 31 INS, K, Cm, ICm JUDr. Alena Knapilová, 8) 32 INS, K, Cm, ICm JUDr. Jaroslav Pospíchal, 9) 33 INS, K, Cm, ICm JUDr. Vlasta Hermanová, 10) 37 INS, K, Cm, ICm JUDr. Bohumila Čuprová, 11) 38 INS, K, Cm, ICm JUDr. Jarmila Bejčková, 12) 39 INS, K, Cm, ICm Mgr. Jan Kozák, 13) 40 INS, K, Cm, ICm Mgr. Pavla Mozgová, 14) 44 INS, K, Cm, ICm Mgr. Martin Boháček, 15) 45 INS, K, Cm, ICm Mgr. Lenka Boháčková, 16) 47 INS, K, Cm, ICm JUDr. Drahomíra Lukešová, 17) 52 INS, K, Cm, ICm, Mgr. Bohdana Kopečná.

Není pochybnosti o tom, že ke dni 29.10.2015, kdy bylo zahájeno řízení, byl dlužník koncernově propojen se společností CRN s.r.o.; uvedenou skutečnost ostatně dlužník sám tvrdí. Jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku obou společností, jejich statutárním orgánem (jeho členem) byla ke dni zahájení tohoto řízení společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby: 02476053 se sídlem Opletalova 1015/55 Nové Město, 110 00 Praha 1, přičemž jako jednatel společnosti CRN s.r.o. byla zapsána dne 26.10.2015 se dnem vzniku funkce téhož dne, to je tři dny před zahájením tohoto řízení. Obě společnosti tedy byly podrobeny jednotnému řízení ve smyslu ustanovení § 79 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dle rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2015 ve znění od 1.10.2015 (po změnách č. 1 až 8), a to jeho textové části pro obchodní úsek, bodu 2.2.3., a přílohy rozvrhu práce č. 4/bod 4 byla tato věc správně přidělena do soudního oddělení 28 INS, které již dne 11.9.2013 ve věci koncernového subjektu CRN s.r.o. vydalo jako první vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. Zmatečnostní vadu dle ustanovení § 229 odst. 1, písm. f) o.s.ř.-nesprávné obsazení soudu-tak odvolací soud v této věci neshledává.

Skutečnost, že v přezkoumávané věci nebyl ustaven do funkce týž insolvenční správce jako v případě společnosti CRN s.r.o., to je společnost Burián & Penka, insolvence, v.o.s., popřípadě insolvenční správce podle tzv. kolečka , odvolací soud není oprávněn hodnotit. Z žádosti soudce o určení osoby insolvenčního správce ze dne 11.11.2015 vyplývá, že soud prvního stupně si byl vědom existence koncernu dlužníka a společnosti CRN s.r.o. Úvahy, jimiž se rozhodující soudce ve své žádosti o určení osoby insolvenčního správce řídil, jakož i samotné opatření předsedy Krajského soudu v Brně o určení osoby insolvenčního správce, odvolacímu soudu-jak shora vyloženo-nepřísluší přezkoumávat. Byl-li Mgr. Jan Jukl do funkce insolvenčního správce ustanoven na základě opatření předsedy insolvenčního soudu dle ustanovení § 25 IZ, nelze v postupu soudu prvního stupně shledat porušení zákonných procesních pravidel při ustanovení insolvenčního správce.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ve výrocích II. a III. podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhovateli a), věřiteli Crius Capital SE, insolvenčnímu správci a státnímu zastupitelství se však také doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 19. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu