3 VSOL 523/2013-A-35
KSOS 25 INS 12161/2012 3 VSOL 523/2013-A-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem v Olomouci, Zikova 5, PSČ 779 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.3.2013 č.j. KSOS 25 INS 12161/2012-A-25

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl odvolání dlužníka s odůvodněním, že usnesení, kterým byla dlužníku uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, bylo doručeno dlužníku 20.6.2012, přičemž lhůta pro podání odvolání skončila dnem 5.7.2012. Vzhledem k tomu, že odvolání dlužníka bylo podáno osobně Krajskému soudu v Ostravě-pobočce v Olomouci dne 10.7.2012, soud postupoval podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. a toto odvolání dlužníka odmítl jako opožděné, když bylo podáno po uplynutí lhůty k podání odvolání.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, ve kterém uvedl, že odvolání podal opožděně 10.7.2012, a to z důvodu svého zaměstnání jako řidič mezinárodní kamionové dopravy, když neměl možnost včas si vyzvednout doporučenou zásilku a ani odpovědět. Žádá proto o obnovení svého řízení .

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka důvodné není.

Podle ustanovení § 204 odst. 1, věty první o.s.ř. odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř., opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ustanovení § 83 IZ, prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Odvolací soud souhlasí se soudem prvního stupně, že usnesení ze dne 15.6.2012 č.j. KSOS 25 INS 12161/2012-A-8, kterým bylo uloženo dlužníku zaplatit ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, bylo dlužníku doručeno dne 20.6.2012 ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 o.s.ř., to je vhozením písemnosti do domovní schránky adresáta, jelikož při doručování této písemnosti adresát zastižen nebyl. V tomto usnesení byl dlužník řádně poučen o tom, že odvolání proti tomuto usnesení lze podat do 15 dnů ode dne doručení, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Odvolání dlužníka ze dne 9.7.2012, ke kterému dlužník zplnomocnil na základě udělené plné moci svou manželku, bylo podle prezenčního razítka na tomto odvolání podáno přímo u soudu dne 10.7.2012; toto odvolání bylo nejdříve podáno u Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci a dne 11.7.2012 bylo dosláno na Krajský soud v Ostravě.

Odvolací soud se ztotožňuje se soudem prvního stupně, že odvolání dlužníka bylo podáno opožděně, byť soud prvního stupně v důvodech svého rozhodnutí nesprávně uvedl, že posledním dnem lhůty pro podání odvolání bylo 5.7.2012. Bylo-li usnesení o povinnosti zaplatit zálohu dlužníku doručeno 20.6.2012, pak lhůta k podání odvolání začala běžet dnem 21.6.2012 a její poslední, 15. den připadl na čtvrtek 5.7.2012. Jelikož tento den byl státním svátkem, připadl poslední den lhůty pro podání odvolání v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 věty druhé o.s.ř. až na pondělí 9.7.2012, když předchozí dny, to je čtvrtek 6.7.2012 byl též státním svátkem a dny 7.7.2012 a 8.7.2012 byly sobota a neděle. Dne 9.7.2012 proto bylo třeba odvolání podat na poště k přepravě či přímo u Krajského soudu v Ostravě tak, aby byla zachována 15. denní lhůta pro podání odvolání. Odvolání dlužníka však bylo podáno u soudu (nadto u nesprávného soudu) až 10.7.2012, což skutečně bylo opožděně, tak, jak správně uzavřel soud prvního stupně. Odvolací námitky dlužníka v tom směru, že jako řidič mezinárodní kamionové dopravy neměl možnost včas na usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu reagovat jsou nedůvodné s ohledem na to, že v insolvenčním řízení prominutí zmeškání lhůty k podání řádného opravného prostředku přípustné není.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené rozhodnutí jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. července 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu