3 VSOL 515/2015-P167-7
KSOS 37 INS 31576/2014 3 VSOL 515/2015-P167-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Radky Panáčkové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka VDI Meta-výrobní družstvo invalidů, se sídlem Ostrava, Vítkovice, 1. máje 670/128, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25861808, o přihlášce pohledávky věřitele č. 163 (číslo přihlášky P167) OSPAP a.s., se sídlem Praha 10, K Hrušovu 292/4, PSČ 102 23, identifikační číslo: 16193202, zastoupeného JUDr. Radovanem Bernardem, advokátem se sídlem Praha 1, 28. října 767/12, PSČ 110 00, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.4.2015, č.j. KSOS 37 INS 31576/2014-P167-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením, označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí, odmítl přihlášku pohledávky věřitele č. 163 OSPAP a.s. (výrok I.), s tím, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 27.1.2015, č.j. KSOS 37 INS 31576/2014-A-33, které bylo dne 27.1.2015 ve 12.28 hod. zveřejněno v insolvenčním rejstříku, byl zjištěn úpadek dlužníka a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Ve výroku VI. uvedeného usnesení byli věřitelé vyzváni, aby ve lhůtě dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky s poučením, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Lhůta k přihlášení pohledávek uplynula dne 27.3.2015. Dne 30.3.2015 byla doručena do datové schránky Krajského soudu v Ostravě přihláška pohledávky věřitele č. 163 OSPAP a.s. ve výši 89.489,85 Kč. Přihláška tohoto věřitele tak byla podána po lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku, a ve smyslu ustanovení § 173 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) k ní nelze přihlížet. Soud prvního stupně proto opožděnou přihlášku věřitele podle ustanovení § 185 IZ odmítl a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Odvolatel namítá, že se závěrem soudu prvního stupně ohledně opožděnosti podání jeho přihlášky pohledávky nesouhlasí, kdy s odkazem na § 136 insolvenčního zákona a na ustanovení § 45 a násl. občanského soudního řádu považuje lhůtu k podání přihlášky pohledávky za dodrženou, kdy k vydání usnesení o úpadku došlo dne 27.1.2015, a toto rozhodnutí nabylo právní moci až 14.2.2015. Soud prvního stupně přitom nesprávně uvedl-jak odvolatel dále poukázal, že lhůta k podání přihlášek nesmí být kratší 30 dnů a delší dvou měsíců, kdy tato lhůta činí v souladu s § 136 insolvenčního zákona právě dva měsíce, přičemž sám zákon neuvádí okamžik, od nějž tato lhůta počíná běžet. Odvolatel také poukázal na to, že sám dlužník uvedl pohledávku odvolatele ve svém vyjádření ze dne 22.12.2014, čímž tuto pohledávku uznal. Analogickým postupem dle § 373 insolvenčního zákona lze-podle odvolatele- přihlášku věřitele tedy považovat za přihlášenou, a to již okamžikem prohlášení konkursu, respektive okamžikem uznání této pohledávky ve vyjádření dlužníka ze dne 22.12.2014. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, odvolací soud přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, dost. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že v přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno dne 21.11.2014 k insolvenčnímu návrhu věřitelky Romany Kovalové, k tomuto insolvenčnímu návrhu přistoupil svým podáním z téhož dne další věřitel Jan Lojek. O insolvenčním návrhu těchto věřitelů rozhodl Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27.1.2015, č.j. KSOS 37 INS 31576/2014-A-33, jímž zjistil úpadek dlužníka VDI Meta-výrobní družstvo invalidů (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Radima Struminského (výrok III.), uložil navrhovatelům povinnost zaplatit společně a nerozdílně soudní poplatek za podaný insolvenční návrh (výrok IV.), vyslovil, že účinky usnesení o úpadku a prohlášení konkursu nastaly okamžikem zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok V.), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku spolu s poučením, že přihláška se podává u soudu dvojmo, včetně příloh a na formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz v části Ministerstvo spravedlnosti, formuláře a tiskopisy, povinné formuláře pro insolvenční řízení, kde jsou obsaženy rovněž pokyny k jejímu vyplnění, s tím, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Součástí poučení je i poučení o tom, že se přihlašují také pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky vykonatelné, včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí, přihlásit lze také pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku, přihlásit je třeba i pohledávku zajištěnou, a že k přihlášce pohledávky je třeba připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (výrok VI.), učinil další potřebné výzvy a poučení a nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na den 23.4.2015 (výrok VII. až XI.). Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 27.1.2015. Dne 30.3.2015 došla Krajskému soudu v Ostravě přihláška pohledávky věřitele OSPAP a.s., tuto přihlášku pohledávky uplatnil uvedený věřitel prostřednictvím svého advokáta JUDr. Radovana Bernarda na základě procesní plné moci ze dne 7.11.2011. Podle záznamu o ověření elektronického podání, doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Ostravě, byla přihláška pohledávky odeslána z datové schránky JUDr. Radovana Bernarda dne 30.3.2015 v 19.46.08 hod.

Podle ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) IZ, rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Podle ustanovení § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Účinky rozhodnutí o úpadku, to je účinky usnesení soudu prvního stupně ze dne 27.1.2015, č.j. KSOS 37 INS 31576/2014-A-33 nastaly podle ustanovení § 89 odst. 1 IZ okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, to je v přezkoumávané věci dne 27.1.2015. Tohoto dne tedy došlo ke skutečnosti určující počátek dvouměsíční lhůty k podávání přihlášek pohledávek, přičemž poslední den této lhůty je-jak soud prvního stupně správně dovodil-den (pátek) 27.3.2015 (srov. ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř.). Věřitel však odeslal prostřednictvím svého advokáta přihlášku pohledávky do datové schránky insolvenčního soudu teprve dne 30.3.2014 (insolvenčnímu soudu byla dodána téhož dne), tedy po lhůtě stanovené insolvenčním soudem, takže podle ustanovení § 173 odst. 1 IZ nelze k této opožděné přihlášce pohledávky přihlížet.

Insolvenční zákon všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, ukládá, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, to je ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, § 173 IZ). Výjimku z této povinnosti stanoví insolvenční zákon v § 165 odst. 2 IZ pouze pro věřitele pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, což však není případ odvolatele.

Je pravda, jak odvolatel namítá, že soud prvního stupně v odvoláním napadeném usnesení citoval (nesprávně) ustanovení § 136 odst. 2, písm. d) a odst. 3 insolvenčního zákona ve znění účinném do 31.12.2013, toto pochybení soudu prvního stupně je však bez významu.

Namítal-li odvolatel, že § 136 odst. 2, písm. d) IZ výslovně nestanoví okamžik, od něhož začíná lhůta k podání přihlášek pohledávek běžet, nutno zdůraznit, že lhůta pro přihlášení pohledávek, jež v daném případě činí dva měsíce (neboť na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs), byla řádně stanovena v rozhodnutí soudu prvního stupně o úpadku, s tím, že rozhodující skutečností určující počátek této lhůty je zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, o čemž byli věřitelé náležitě poučeni a byli poučeni také o tom, jakým způsobem se přihlášky pohledávek uplatňují.

Námitka odvolatele, že sám dlužník pohledávku odvolatele uvedl ve svém vyjádření ze dne 22.12.2014 (z čehož dovozuje, že pohledávku uznal), neobstojí, neboť i kdyby dlužník výslovně uznal pohledávku odvolatele, nemělo by to z hlediska povinnosti odvolatele, jako věřitele, ve stanovené lhůtě přihlásit svou pohledávku, žádný význam. Odkaz odvolatele v této souvislosti na ustanovení § 373 IZ je nepřípadný již z toho důvodu, že aplikace tohoto ustanovení přichází v úvahu pouze v případě úpadku finančních institucí (úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev a některých zahraničních bank).

Soud prvního stupně proto postupoval správně, pokud opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitele VDI Meta-výrobní družstvo invalidů podle ustanovení § 185 IZ odmítl.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené usnesení odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, odvolateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení tohoto usnesení.

Olomouc 21. července 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu