3 VSOL 513/2016-A-65
KSBR 28 INS 27052/2015 3 VSOL 513/2016-A-65

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka TORVINTANE s.r.o., identifikační číslo osoby 24769380, se sídlem Mečová 358/8, 602 00 Brno, o insolvenčních návrzích navrhovatelů a) RALT COMPANY s.r.o., identifikační číslo osoby 02138816, se sídlem Lipová 181, 251 01 Dobřejovice, b) Glory Daze Associated S.A., reg. č. 584444, se sídlem 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, Britské Panenské Ostrovy, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3, 602 00 Brno, o odvolání předběžné správkyně Mgr. Michaely Rotterové, se sídlem Údolní 552/65, 602 00 Brno, identifikační číslo osoby 71463917 z její funkce a úpravě předběžného opatření, o odvolání dlužníka a navrhovatele a) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.2.2016 č.j. KSBR 28 INS 27052/2015-A-41

takto:

I. Odvolání dlužníka a navrhovatele a) proti výroku III. usnesení se o d m í t á.

II. Usnesení soudu prvního stupně se ve výrocích I., II. a IV. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně odvolal Mgr. Michaelu Rotterovou z funkce předběžné správkyně dlužníka (výrok I.), novým předběžným správcem dlužníka ustanovil Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 29414873 (výrok II.), odvolané předběžné správkyni uložil, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí podala insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravovala a vyúčtovala odměnu, hotové výdaje a náklady, které jí vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku a neprodleně řádně předala svou funkci novému předběžnému správci (výrok III.), rozhodl, že osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, nebudou od okamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku poskytovat plnění dlužníkovi, ale ustanovenému předběžnému správci (výrok IV.), uložil ustanovenému předběžnému správci, aby v určené lhůtě sdělil soudu: a) jméno a kontakt na ohlášeného společníka, který bude za něj v této věci jednat, b) číslo bankovního účtu pro účely plnění povinnosti uložené ve výroku IV. tohoto rozhodnutí (výrok V.) a deklaroval, že toto rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok VI.).

Na odůvodnění uvedl, že dne 29. 10. 2015 bylo návrhem navrhovatele a) zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 10.12.2015 č.j. KSBR 28 INS 27052/2015-A-32 soud vydal předběžné opatření, kterým ustanovil do funkce předběžné správkyně Mgr. Michaelu Rotterovou s tím, že dlužník je oprávněn nakládat s majetkem, který je v jeho vlastnictví (majetek v majetkové podstatě dlužníka), pouze se souhlasem předběžné správkyně. Podáním ze dne 14.12.2015 navrhla ustanovená předběžná správkyně své odvolání z funkce ze zdravotních důvodů a z důvodu rozsahu činností spojených výkonem činnosti předběžného správce ve všech 27 insolvenčních řízeních koncernově propojených dlužníků, v nichž byla do funkce ustanovena. K návrhu připojila listiny, které dokládají její pracovní neschopnost. Insolvenční soud shledal návrh ustanovené předběžné správkyně jako důvodný, když zdravotní důvody jí skutečně neumožňují výkon funkce předběžného správce v potřebném rozsahu. Doložení důvodů ze strany předběžné správkyně vzal za natolik přesvědčivé, že návrhu předběžné správkyně vyhověl, aniž nařídil slyšení, a osobu nového insolvenčního správce ustanovil v souladu s opatřením předsedy soudu. Dále uvedl, že v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 28 INS 26999/2015 ve věci dlužníka AGROPROREAL s.r.o., identifikační číslo osoby 28739175, sdělil dne 1. 2. 2016 insolvenční správce Mgr. Jan Jukl soudu, že dlužník převedl na základě dvou kupních smluv ze dne 1.11.2015 vlastnické právo k pozemkům o výměře 21.269 m2 v k.ú. Skalice u Lovosic, zapsaných na LV č. 444, a k pozemkům o výměře 58.977 m2 v k.ú. Lhenice u Bžan, zapsaných na LV č. 424, na nabyvatele NOVODESK, s.r.o., identifikační číslo osoby 04319702, přestože insolvenční řízení na majetek dlužníka bylo zahájeno již dne 29.10.2015. Právní účinky vkladu vlastnického práva nabyvatele NOVODESK, s.r.o. nastaly dne 1.11.2015. Insolvenční správce v podání poukázal na propojení dlužníka AGROPROREAL s.r.o., identifikační číslo osoby 28739175, a společnosti nabyvatele NOVODESK, s.r.o., identifikační číslo osoby 04319702 prostřednictvím osoby jednatele C.M.B. Management, s.r.o. a prokuristy Víta Zaorálka. Svá tvrzení Mgr. Jukl doložil příslušnými listy vlastnictví. Z úřední činnosti je insolvenčnímu soudu známo, že v době vydání rozhodnutí je u něj vedeno třicet sedm insolvenčních řízení dlužníků, propojených osobou jednatele či jediného člena představenstva, kterým je společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby 02476053, případně osobou prokuristy Víta Zaorálka. Většinovými společníky či akcionáři všech třiceti sedmi dlužníků jsou zahraniční společnosti C.M.B. Companies LTD, C.M.B. Real Estate, C.M.B. Energy LTD a C.M.B. Agroindustry LTD; přičemž v řízeních, v nichž dlužníci přistoupili k řízení ke svým návrhům vždy připojili jako přílohu prohlášení Víta Zaorálka, že je jediným akcionářem těchto zahraničních společností. Členy skupiny jsou i dlužníci APATIT a.s., identifikační číslo osoby 28474228, Matake Invest s.r.o., identifikační číslo osoby 242 81 841, DESPERADOS s.r.o., identifikační číslo osoby 25423754, u nichž probíhala ke dni zahájení jejich insolvenčních řízení u příslušných katastrálních úřadů řízení o vklad vlastnického práva k nemovitostem, které dlužníci převáděli na třetí osoby-společnosti s ručením omezeným, jejichž jediným jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., IČ: 02476053, případným prokuristou Vít Zaorálek a společníkem zahraniční společnost C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 860245, jejímž jediným akcionářem je dle svého prohlášení Vít Zaorálek. Personální propojení všech třiceti sedmi dlužníků vede soud k nutnosti přenášení zjištění a závěrů učiněných v jednom z insolvenčních řízení do dalších insolvenčních řízení. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že osoby jednající za dlužníky vyvedly (v případě dlužníka AGROPROREAL s.r.o, identifikační číslo osoby 28739175) a opakovaně se pokoušely vyvést (v případech dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o., DESPERADOS s.r.o.), majetek z vlastnictví ovládaných dlužníků jak v době před zahájením jejich insolvenčních řízení, tak i po zahájení insolvenčních řízení. Tyto skutečnosti vedou soud k závěru, o nutnosti rozšíření rozsahu vydaného předběžného opatření, jak je uvedeno ve výroku IV. usnesení, neboť nelze vyloučit, že osoby jednající za dlužníka TORVINTANE s.r.o. (jednatel a prokurista) budou postupovat obdobně jako v popsaných případech. Povinností insolvenčního soudu je přitom zajistit, aby ve fázi řízení do vydání meritorního rozhodnutí o insolvenčních návrzích navrhovatelů nedocházelo ke zmenšování majetku ve vlastnictví dlužníka, respektive možné budoucí majetkové podstaty. Přesměrováním příjmů dlužníka na účet předběžného správce budou výtěžky z případných prodejů nebo pronájmu majetku ve vlastnictví dlužníka zajištěny pro účely případného budoucího insolvenčního řízení , přitom dlužníkovi nic nebrání, aby si prostředky na nezbytné provozní výdaje vyžádal od předběžného správce. Proti usnesení soudu prvního stupně podali odvolání insolvenční navrhovatel a) RALT COMPANY s.r.o. a dlužník. Navrhovatel a) v odvolání odkázal na ustanovení § 205 odst. 2, písm. c), d), e) a g) o.s.ř. a uvedl, že odvoláním napadá výroky I. až IV. usnesení. Dlužník v odvolání nesouhlasil s rozhodnutím soudu prvního stupně a rovněž odkázal na ustanovení § 205 odst. 2, písm. c), d), e) a g) o.s.ř., přičemž odvoláním napadl výroky I. až IV. usnesení. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda je odvolání přípustné proti všem výrokům, které odvolatelé svým odvoláním napadli. Ve výroku III. usnesení soud uložil povinnost odvolané předběžné insolvenční správkyni. Jedná se o rozhodnutí při výkonu dohlédací činnosti insolvenčního soudu, proti němuž není odvolání objektivně přípustné (§ 11 odst. 2, § 91 IZ). Z uvedeného důvodu odvolací soud odvolání obou odvolatelů proti výroku III. usnesení soudu prvního stupně odmítl (§ 218 písm. c/, o.s.ř.).

Dále odvolací soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I., II. a IV., v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěními soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení dlužníka a důvodech, pro které ustanovená předběžná správkyně Mgr. Michaela Rotterová navrhla své odvolání z funkce, včetně jejich doložení. Rovněž odkazuje na zjištění o obsahu podání Mgr. Jana Jukla, insolvenčního správce dlužníka AGROPROREAL s.r.o., ze dne 1.2.2016, o dispozicích uvedeného dlužníka s nemovitostmi, a na zjištění týkající se řízení, vedených u insolvenčního soudu ve věcech dalších třiceti šesti členů koncernové skupiny, jejichž statutárním orgánem je společnost CMB Management, s.r.o. a případným prokuristou Vít Zaorálek, který je rovněž koncovým vlastníkem členů skupiny, včetně důvodů, pro které insolvenční soud vydal předběžná opatření v insolvenčních řízeních členů koncernu-dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. Pro stručnost odkazuje na tato skutková zjištění, která nebyla odvolateli zpochybněna a při přezkoumání napadeného usnesení z nich vychází. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka TORVINTANE s.r.o. vyplývá, že jeho jediným společníkem je zahraniční společnost C.M.B. Agroindustry LTD, EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo č. 8860293. Z výpisu z obchodního rejstříku dlužníka AGROPROREAL s.r.o., identifikační číslo osoby 28739175, dále vyplývá, že jeho jediným společníkem je rovněž zahraniční společnost C.M.B. Agroindustry LTD, EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo č. 8860293. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti NOVODESK, s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby 04319702 vyplývá, že jeho jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby 02476053 a prokuristou Vít Zaorálek. Jediným společníkem společnosti je zahraniční společnost C.M.B. COMPANIES LTD EC3N4AH C/O KIDD RAPINET LLP, WALSINGHAM HOUSE, LONDON, 35 SEETHING LANE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Registrační číslo: 860245. Z britského obchodního rejstříku Companies House, který je veřejně přístupný na webové adrese beta.companieshouse.gov.uk, lze zjistit vlastnickou strukturu společností C.M.B. Agroindustry LTD, reg. č. 8860293, a C.M.B. COMPANIES LTD, reg. č. 8860245, kdy v rejstříku je u těchto společností založena výroční zpráva (Annual Return) ze dne 24.1.2016, dle které byl k uvedenému dni jediným akcionářem těchto společností Vít Zaorálek a je z něj rovněž patrné, že od podání předchozí výroční zprávy nedošlo ve struktuře akcionářů k žádným změnám. Podle ustanovení § 31 odst. 1, 5, 6 IZ, z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně. Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v § 26. Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce nezaniká. Podle ustanovení § 29 odst. 4 IZ insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku. Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Odvolací soud se zcela ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že zdravotní důvody ve spojení s rozsahem činnosti potřebné pro výkon funce předběžné správkyně v insolvenčních řízení dvaceti sedmi dlužníků-členů koncernové skupiny ovládané společností CMB Management s.r.o. a Vítem Zaorálkem, je důležitý důvod pro zproštění předběžné správkyně její funkce. Vzhledem k tomu, že proti ustanovení Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., která byla určena osobou předběžného insolvenčního správce postupem dle § 25 IZ, nebyly vzneseny námitky ve smyslu ustanovení § 26 IZ, odvolací soud považuje přezkoumávané usnesení ve výrocích I. a II. za správné. Jak vyplývá ze shora uvedených zjištění, dlužník je členem koncernové skupiny, jehož řídící osobou je Vít Zaorálek, který je jediným akcionářem a koncovým vlastníkem společností-jediných společníků či akcionářů členů koncernu (tzv. vertikální koncern, ust. § 74 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech /zákon o obchodních korporacích/). Navíc je dlužník podřízen jednotnému vedení prostřednictvím jednatele, společnosti C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby 02476053, jejímž jediným společníkem je rovněž Vít Zaorálek (ust. § 79 zákona o obchodních korporacích). Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že v takové situaci je nezbytné, aby soud při posuzování, zda je nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu (možné) majetkové podstaty v neprospěch věřitelů v konkrétním insolvenčním řízení, vyšel i ze zjištění a závěrů učiněných v insolvenčních řízeních jiných členů koncernové skupiny. Členem koncernové skupiny dlužníka je také společnost NOVODESK, s.r.o., identifikační číslo osoby 04319702, jejímž jednatelem je společnost C.M.B. Management s.r.o., identifikační číslo osoby 02476053, a jediným společníkem zahraniční společnost C.M.B. COMPANIES LTD, kterou jako jediný akcionář ovládá Vít Zaorálek. Pokud člen koncernové skupiny dlužníka AGROPROREAL s.r.o., jehož jediným společníkem je stejně jako u dlužníka společnost C.M.B. Agroindustry LTD, po zahájení insolvenčního řízení vedeného proti jeho osobě převedl nemovitosti na jiného člena koncernové skupiny NOVODESK, s.r.o., vůči němuž není vedeno insolvenční řízení, došlo k dalšímu jednání osob, řídících koncernovou skupinu, jehož účelem je vyvedení majetku, který by mohl sloužit k uspokojení věřitelů. Přitom pokusy dalších členů koncernové skupiny, dlužníků APATIT a.s., Matake Invest s.r.o. a DESPERADOS s.r.o. o převádění majetku na členy koncernové skupiny, vůči nimž není vedeno insolvenční řízení (včetně NOVODESK s.r.o.) bylo důvodem vydání předběžného opatření, kterým byl ustanoven předběžný správce. V situaci, kdy opakovaně dochází k pokusům o vyvedení majetku dlužníků-členů koncernové skupiny, a to dokonce k vyvedení majetku jednoho z nich i přes zákaz dle ustanovení § 111 IZ, se odvolací soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že již nařízené předběžné opatření je třeba rozšířit tak, že osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, je uložena povinnost napříště plnění neposkytovat dlužníkovi, ale předběžnému správci (ust. § 113 odst. 1, věta druhá IZ). Tímto způsobem bude co do rozsahu chráněna případná majetková podstata, z níž by mohli být uspokojeni věřitelé dlužníka, aniž by dlužníku bylo zabráněno v provozování jeho činnosti. Z výše uvedených důvodů odvolací soud přezkoumávané usnesení ve výrocích I., II. a IV. potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné.

Poučení: Proti části výroku II. tohoto rozhodnutí, kterou bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno ve výrocích I.a II., j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem

rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Proti výroku I. a části výroku II. tohoto rozhodnutí, kterou bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno ve výroku IV., n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhovateli a), odvolané předběžné správkyni, nově ustanovenému předběžnému správci a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

Olomouc 10. května 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu