3 VSOL 510/2012-B-16
KSBR 28 INS 6579/2011 3 VSOL 510/2012-B-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Věry Vyhlídalové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Vratěnín 42, zastoupené obecným zmocněncem Zbyňkem Boldysem, bytem Vratěnín 19, o způsobu řešení úpadku, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24.4.2012 č.j. KSBR 28 INS 6579/2011-B-8

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně na majetek dlužnice Vlasty anonymizovano prohlásil konkurs (výrok I.), rozhodl, že konkurs na majetek dlužnice Vlasty anonymizovano je konkursem nepatrným (výrok II.) a dále konstatoval, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že v usnesení, kterým byl zjištěn úpadek dlužnice, nebylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužnice, protože podle ustanovení § 318 odst. 1, věty druhé insolvenčního zákona může dlužník nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku, podat návrh na povolení reorganizace. Dlužnice této možnosti nevyužila a návrh na povolení reorganizace nepodala. Jediným možným způsobem řešení úpadku dlužnice je tak konkurs, proto insolvenční soud samostatným rozhodnutím podle § 149 odst. 1 insolvenčního zákona rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem a současně rozhodl, že konkurs byl projednáván jako konkurs nepatrný, protože dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem (ustanovení § 314 odst. 1, písm. a/ insolvenčního zákona).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, ve kterém namítala, že soud rozhodl o prohlášení konkursu ve stejný den, kdy se u Krajského soudu v Brně konalo přezkumné jednání stran přihlášených pohledávek. Dlužnice poukazuje na to, že proti rozhodnutí o úpadku byl podán řádný opravný prostředek a soud podle jejího názoru měl přezkumné jednání o přihlášených pohledávkách, stejně tak, jako vydání napadeného usnesení, odložit až na dobu po nabytí právní moci rozhodnutí o zjištění jejího úpadku. To, že tak soud neučinil, podle jejího názoru nutno považovat za postup, který je rozporný se zásadou spravedlivého procesu. Domnívá se, že vyhlášený konkurs je v přímé návaznosti na zjištěný úpadek a k celému insolvenčnímu řízení; tvrdí, že důkazy, jež se podařilo dosud shromáždit vypovídají o účelovém a šikanózně podaném návrhu na zahájení insolvenčního řízení a o zjištění úpadku. V podrobnostech odkazuje na odvolací důvody proti rozhodnutí o zjištění úpadku. Podle obsahu lze dovodit, že podaným odvoláním se dlužnice domáhá zrušení napadeného usnesení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212, § 212a odst. 1, 3 a 5 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval odvolací jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužnice důvodné není.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno u Krajského soudu v Brně dne 19.4.2011 k návrhu insolvenčního věřitele společnosti AGIRA-CREDIT s.r.o. Usnesením ze dne 10.2.2012 č.j. KSBR 28 INS 6579/2011-A-18 rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice a ustanovil insolvenční správkyní Ing. Evu Procházkovou. O odvolání dlužnice proti usnesení o zjištění úpadku rozhodl Vrchní soud v Olomouci dne 22.5.2012 č.j. KSBR 28 INS 6579/2011, 3 VSOL 177/2012-A -44 tak, že usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

Podle ustanovení § 390 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 IZ, způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí a) konkurs, b) reorganizace, c) oddlužení a d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.

Odvolací soud souhlasí se závěrem soudu prvního stupně, že jediným a možným způsobem řešení úpadku dlužnice je konkurs, byť soud prvního stupně nesprávně uzavřel, že v případě dlužnice nebylo možné spojit s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, když dlužnice mohla nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku, podat návrh na povolení reorganizace. Dlužnice je fyzická nepodnikající osoba, a proto způsob řešení úpadku reorganizací je v jejím případě vyloučen (ustanovení § 316 odst. 2 IZ). Naopak vedle konkursu by u dlužnice přicházelo do úvahy jako způsob řešení jejího úpadku oddlužení. Dlužnice však ve lhůtě nejpozději 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu návrh na povolení oddlužení nepodala, přestože byla o této možnosti insolvenčním soudem ve výzvě ze dne 27.4.2011, která jí byla doručena dne 19.5.2011, poučena. Za této situace proto u dlužnice, jak správně uzavřel soud prvního stupně, přichází do úvahy jako způsob řešení jejího úpadku pouze konkurs. To ostatně dlužnice v podaném odvolání nezpochybňuje, nenamítá tedy, že namísto konkursu mělo být rozhodnuto o jiném způsobu řešení jejího úpadku.

Námitka dlužnice, že o způsobu řešení úpadku konkursem rozhodl insolvenční soud v době, kdy nebylo dosud rozhodnuto o jejím odvolání proti rozhodnutí o úpadku, je právně bezvýznamná. Jak již uzavřel Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 23.3.2011, senátní značka 29 NSČR 12/2011, které bylo zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 110/2011, výrok o prohlášení konkursu na majetek dlužníka je výrokem závislým na rozhodnutí o dlužníkově úpadku. Tato závislost se projevuje tím, že bez předchozího vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka nemůže být vydáno ani rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a že zrušení rozhodnutí o úpadku dlužníka vede automaticky též ke zrušení souběžně nebo následně vydaného rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Shledal-li by proto v dané věci odvolací soud odvolání dlužnice proti rozhodnutí o úpadku důvodným, pozbylo by účinnosti i napadené rozhodnutí o prohlášení konkursu, takže insolvenčnímu soudu nic nebránilo v tom, aby rozhodl o prohlášení konkursu dříve, než bylo rozhodnuto pravomocně o zjištění úpadku dlužnice. Z hlediska věcné správnosti napadeného usnesení jsou pak zcela nedůvodné námitky dlužnice v tom směru, že přezkumné jednání se také konalo předtím než rozhodnutí o úpadku nabylo právní moci, jakož i námitky, které směřují vůči samotnému insolvenčnímu návrhu, respektive vydanému rozhodnutí o úpadku dlužnice. Argumenty, jimiž lze účinně brojit proti rozhodnutí o úpadku, jsou ve vztahu k rozhodnutí o prohlášení konkursu právně bezvýznamné.

Z výše uvedených důvodů odvolací soud proto napadené rozhodnutí soudu prvního stupně ve výroku I. jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže dovolací soud na základě dovolání podaného ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně dopěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní právní význam.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenční správkyni a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná dlužnici běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 20. července 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu