3 VSOL 501/2014-P43-7
KSBR 37 INS 22480/2013 3 VSOL 501/2014-P43-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudců JUDr. Jaroslava Hikla a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka MIGESTAV s.r.o., se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 51/93, PSČ 691 06, identifikační číslo 26297086, o přihlášce pohledávky věřitele č. 43 RWE Energie, s.r.o., se sídlem Praha 10, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo 49903209 (přihláška pohledávky č. 43), zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem AK Cestr & Partners, adresa pro doručování: Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ 702 72, o odvolání věřitele č. 43 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.4.2014, č.j. KSBR 37 INS 22480/2013-P-43-2,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 43 RWE Energie, s.r.o. se n e o d m í t á a účast věřitele MIGESTAV s.r.o. v insolvenčním řízení nekončí.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky č. 43 věřitele č. 43 RWE Energie, s.r.o. (výrok I.) s tím, že právní mocí tohoto usnesení končí účast věřitele v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech svého rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 28.11.2013, č.j. KSBR 37 INS 22480/2013-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníka a výrokem IV. tohoto usnesení byli věřitelé vyzváni, aby ve lhůtě třiceti dnů od zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky spolu s poučením, že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 28.12.2013 , poslední den lhůty stanovené pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynul dne 30.12.2013. Věřitel však přihlášku pohledávky odevzdal do datové schránky soudu až dne 31.3.2014, proto soud prvního stupně přihlášku pohledávky jako opožděnou postupem podle ustanovení § 185 insolvenčního zákona odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 43 odvolání. Odvolatel namítal, že přihlášku pohledávky za dlužníkem v celkové výši 885,98 Kč zaslal soudu dne 31.3.2014 v souladu s ustanovením § 253 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Poukázal na to, že přihlášená pohledávka vyplývá ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu (to je ze smlouvy o vzájemném plnění podle § 253 IZ). Vzhledem k tomu, že insolvenční správce se dle § 253 odst. 2 IZ nevyjádřil tak, že smlouvu splní, vznikly věřiteli dle § 253 odst. 4 IZ pohledávky dle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu od data prohlášení konkursu do data zániku plnění, tj. do 30 dní od prohlášení konkursu. Podle § 253 odst. 4 IZ může druhý účastník uplatňovat náhradu tím způsobené škody nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil věc tomuto soudu k novému projednání.

Odvolací soud předesílá, že dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle Čl. II. -přechodného ustanovení uvedeného zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání věřitele č. 43 je důvodné.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 28.11.2013, č.j. KSBR 37 INS 22480/2013-A-15 zjistil úpadek dlužníka MIGESTAV s.r.o.(výrok I.), insolvenčního správce ustanovil Mgr. Martina Horáka (výrok II.) a-mimo jiné-vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku s poučením, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nebude přihlížet a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (výrok IV.). Téhož dne, tj. 28.11.2013, bylo usnesení zveřejněno v insolvenčním rejstříku. Usnesením ze dne 28.1.2014, č.j. KSBR 37 INS 22480/2013-B-5 prohlásil soud prvního stupně na majetek dlužníka MIGESTAV s.r.o. konkurs. Toto rozhodnutí bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 28.1.2014. Dne 31.3.2014 byla do datové schránky Krajského soudu v Brně doručena přihláška pohledávky věřitele RWE Energie, s.r.o.

Z uvedené přihlášky pohledávky (evidované pod č. 43) vyplývá, že věřitel RWE Energie, s.r.o. přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku celkem ve výši 885,98 Kč, sestávající ze čtyř dílčích nezajištěných pohledávek-pohledávky č. 1 ve výši 255,11 Kč, splatné 26.3.2014, č. 2 ve výši 210,29 Kč, splatné 26.3.2014, č. 3 ve výši 210,29 Kč, splatné 26.3.2014 a č. 4 ve výši 210,29 Kč, splatné 26.3.2014. Ohledně důvodu vzniku všech těchto dílčích pohledávek věřitel uvedl, že uzavřel s dlužníkem dne 1.12.2009 smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, a na základě uzavřené smlouvy dodával zemní plyn do odběrného místa Růžová 1108/19, Velké Pavlovice. K dalším okolnostem pak v přihlášce pohledávky uvedl, že insolvenční správce se podle § 253 odst. 2 IZ nevyjádřil tak, že smlouvu splní, věřiteli tak vznikly podle § 253 odst. 4 IZ pohledávky podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu od data prohlášení konkursu do data zániku plnění, tj. do 30 dnů od prohlášení konkursu.

Soud prvního stupně pochybil, když uzavřel, že věřitel č. 43 RWE Energie, s.r.o., doručil přihlášku pohledávky po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

Z obsahu přihlášky pohledávky č. 43 je totiž zřejmé, že čtyři přihlášené pohledávky v celkové výši 885,98 Kč vyplývají ze smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ze dne 1.12.2009, a jak sám věřitel v přihlášce uvedl-insolvenční správce se podle § 253 odst. 2 IZ nevyjádřil, že smlouvu splní, proto věřiteli vznikly pohledávky za dodávky plynu od data prohlášení konkurzu (28.1.2014) do data zániku plnění, tj. do 30 dnů od prohlášení konkurzu (27.2.2014). I když věřitel v přihlášce pohledávky odkazoval na ustanovení § 253 odst. 4 IZ, podle obsahu přihlášky se o nárok na náhradu škody nejedná. Jedná se o plnění ze smlouvy o vzájemném plnění, které vzniklo po zahájení insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 253 odst. 1 a 2 IZ platí, že nebyla-li smlouva o vzájemném plnění v době prohlášení konkurzu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým

účastníkem smlouvy, může insolvenční správce plnění ze smlouvy odmítnout, a pokud se insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkurzu nevyjádří, že smlouvu splní, pak se má za to, že plnění odmítl (§ 253 odst. 2 IZ).

V takovém případě pak pohledávka věřitele na vrácení plnění ze smluv, jejichž splnění insolvenční správce odmítl, se považuje za pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. h) IZ, která se podle § 168 odst. 3 IZ uspokojuje v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku.

Z uvedeného plyne, že věřitel MIGESTAV s.r.o. uvedenou pohledávku nemusel do insolvenčního řízení přihlašovat, proto se na její uplatnění nevztahují lhůty podle § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 IZ. Soud prvního stupně tudíž postupoval nesprávně, jestliže přihlášku podle § 185 IZ odmítl.

Odvolací soud z uvedených důvodů postupoval podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci 24. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová , v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu