3 VSOL 50/2013-A-12
KSBR 44 INS 30305/2012 3 VSOL 50/2013-A-12

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem 671 61 Těšetice 87, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. prosince 2012 č.j. KSBR 44 INS 30305/2012-A-7,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím soud prvního stupně vyzval dlužníka, aby do 3 dnů od jeho právní moci zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání ve kterém namítal, že na zaplacení zálohy nemá prostředky, proto v odvolacím řízení žádá, aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že mu záloha nebude uložena.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud se nejprve zabýval otázkou, zda odvolání dlužníka bylo podáno včas. V tomto směru z obsahu spisu vyplývá, že napadené usnesení bylo dlužníku doručeno dne 27.12.2012 v 9:30 hodin prostřednictvím doručovatele České pošty s.p. vhozením do domovní schránky (§ 50 o.s.ř.). Odvolání dlužníka, datované dne 4.1.2013, bylo dne 12.1.2013 podáno k poštovní přepravě doporučenou zásilkou pod č. RR884420868CZ na provozovně České pošty s.p., Znojmo 2.

Podle § 201 o.s.ř. rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.

Podle § 204 odst. 1 o.s.ř., se odvolání podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje.

Podle § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty neblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle § 218a o.s.ř., nerozhodl-li předseda senátu soudu prvního stupně podle § 208 odst. 1, ačkoliv odvolání bylo podáno opožděně, rozhodne o odmítnutí odvolání pro opožděnost odvolací soud. Je-li to třeba, provede potřebná šetření buď sám nebo prostřednictvím soudu prvního stupně anebo soudu dožádaného.

V přezkoumávané věci počala dlužníkovi běžet patnáctidenní lhůta k podání odvolání proti napadenému usnesení dne 28.12.2012 a její běh skončil v pátek dne 11.1.2013. Dlužník tedy musel nejpozději dne 11.1.2013 své odvolání buď předat Krajskému soudu v Brně, nebo odevzdat orgánu, který má povinnost je tomuto soudu doručit. Dlužník však podal své odvolání na poštu až po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty, tj. dne 12.1.2013. Jeho odvolání je proto opožděné. Na tomto závěru nic nemění to, že soud prvního stupně dle předkládací zprávy posoudil odvolání jako včasné.

S ohledem na uvedené skutečnosti odvolací soud postupoval podle § 218a o.s.ř. a podané odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však též doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. února 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu